Puolella valvotuista tiloista laiminlyöntejä eläinten merkinnässä ja rekisteröinnissä

12. kesäkuuta 2020

Puolella valvotuista tuotantoeläintiloista (51 %) on eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyviä puutteita, selviää tuoreesta Ruokaviraston valvontaraportista. Laiminlyöntien määrä on pysynyt samana, mutta vakavien puutteiden osuus on hieman kasvanut edellisvuodesta. Eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevia valvontakäyntejä tehtiin viime vuonna yhteensä 809 nauta-, sika-, lammas- ja vuohitilalle.

Sikatiloja lukuun ottamatta kaikilla muilla tarkastetuilla eläinlajeilla havaittujen epäkohtien suhteellinen osuus kasvoi edellisestä vuodesta. Valvontatiloista 80 prosentilla puutteet olivat lieviä. Vakavien puutteiden osuuden odotetaan nousevan, sillä raportointihetkellä valvonta oli vielä osittain kesken 89 tilalla.

Eniten epäkohtia havaittiin nautatiloilla: 61 prosentilla valvotuista tiloista. Yleisimmät puutteet nauta-, lammas- ja vuohitiloilla liittyivät edellisvuosien tapaan korvamerkkeihin ja rekisteröintiin. Sikatiloilla yleisimmin havaitut puutteet liittyivät pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen sekä rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin.

Alustavien valvontatulosten perusteella voidaan todeta, että valvonnalle asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin myös vuonna 2019. Pääosa valvonnoista tehtiin riskianalyyseihin perustuen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marjaana Spets, p. 040 489 3361
ylitarkastaja Anne Ojala, p. 050 513 6538

Lue lisää:

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2019
Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2019 -raportti (pdf)