Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2019

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvontakäyntejä tehtiin yhteensä 809 nauta-, sika-, lammas- ja vuohitilalle. 51 prosentilla valvotuista tiloista todettiin puutteita säädösten noudattamisessa, saman verran kuin edellisenä vuotena. Tarkastustuloksissa on kuitenkin eläinlajikohtaisia eroja.

Sikatiloja lukuun ottamatta kaikilla muilla tarkastetuilla eläinlajeilla epäkohtien suhteellinen osuus kasvoi edellisestä vuodesta.  Raportointihetkellä loppuun saatetuista valvonnoista 80 prosentilla todetut puutteet olivat lieviä. Vakavien puutteiden osuus (20 %) kaikista havaituista puutteista on kasvanut edellisestä vuodesta, jolloin vakavia puutteita havaittiin 18 %:lla valvotuista tiloista. Raportointihetkellä edelleen osittain kesken olevien valvontojen määrä (89 kpl) on kuitenkin sen verran huomattava, että on oletettavaa vakavien puutteiden osuuden vielä kasvavan.

Eniten epäkohtia havaittiin nautatiloilla; 61 %:lla valvotuista tiloista. 58 valvotulla nautatilalla puutteet olivat vakavia, viime vuonna vastaava luku oli 53.

Lammas- ja vuohitiloilla epäkohtia havaittiin 57 %:lla tarkastetuista tiloista. Määrä on edelliseen vuoteen verrattuna hieman kasvanut, jolloin vastaava luku oli 55 %. Muutos näkyi kasvuna lievien puutteiden osuudessa (37 % à 40 %). Vakavien puutteiden osuus sen sijaan hieman väheni (18 % à 17 %).

Sikatiloilla tilanne on pysynyt ennallaan, epäkohtia havaittiin saman verran kuin edellisenä vuonna (30 %). Vakavien puutteiden osuus sen sijaan kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna (2 %à5 %).

Sekä nauta- että lammas- ja vuohitiloilla yleisimmät puutteet olivat edellisvuosien tapaan korvamerkki- ja rekisteröintipuutteita.  Sikatiloilla yleisimmin havaitut puutteet liittyivät edelleen pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen sekä rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin.

Eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevan lainsäädännön vaatimusten noudattamista valvotaan otantavalvontojen lisäksi myös eläintenpitoon kohdistuvan muun valvonnan yhteydessä. Hevosten tunnistamiseen liittyvät perusvaatimukset valvotaan eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.

Täydentävät ehdot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin täydentävien ehtojen valvonta tehtiin yhteensä 541 maataloustukia hakeneella tilalla. 19 prosentilla tiloista (102 kpl) havaittiin merkinnän ja rekisteröinnin puutteita (15 % vuonna 2018). Näistä varsinaisia tukiseuraamuksia aiheutui 77 tilalle (14 %). Edellisenä vuonna tukiseuraamuksia tuli 12 %:lle täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin valvonnoissa tarkastetuista tiloista.

Toistuvia lainsäädännön noudattamatta jättämisiä todettiin 2 %:lla tiloista, sama osuus kuin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Toistuvuudesta on kyse silloin, kun sama puute havaitaan tilalla toistamiseen kolmen kalenterivuoden ajanjaksolla.

Laajennusvalvontana eli muissa valvonnoissa havaittujen rikkomusten kautta tuli täydentävien ehtojen osalta valvottavaksi 124 tilaa, joka on 15 % tehtyjen valvontojen kokonaismäärästä (809). Laajennusvalvonnoista 68 % oli nautatiloja, 24 % lammas- ja vuohitiloja ja 8 % sikatiloja. Seuraamuksia laajennusvalvonnoissa tuli hieman yli puolelle valvotuista tiloista (raportointihetken eli 22.4.2020 tilanne).

Viiveitä rekisteriin tehdyissä tapahtumailmoituksissa havaittiin 30 % otannalla valvotuista nautatiloista ja 33 % laajennusvalvonnan tiloista. Lammas- ja vuohitiloilla vastaavat osuudet olivat 36 ja 23 prosenttia. Viiveet olivat lisääntyneet kaikilta osin verrattuna viime vuoteen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marjaana Spets, puh. 040 489 3361
ylitarkastaja Anne Ojala, puh. 050 513 6538

Lue lisää:

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2019 -raportti (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2020