Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2020

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin otantavalvontakäyntejä tehtiin yhteensä 561 nauta-, sika-, lammas- ja vuohitilalle. 80 prosentilla valvotuista pitopaikoista todettiin perustarkastuksella puutteita eläinten merkitsemisessä ja rekisteröinnissä. Tarkastustuloksissa on kuitenkin eläinlajikohtaisia eroja. Valvontatulosten raportointitavan uudistuksen vuoksi tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tulosten kanssa.

Merkinnän ja rekisteröinnin valvonnan raportointia uudistettiin niin, että valvontatuloksiin laskettiin ainoastaan perusvalvonnan eli ensimmäisen pitopaikassa suoritetun tarkastuksen tulokset. Aiempina vuosina valvonnan tuloksiin on laskettu myös mahdolliset jälkitarkastusten tulokset. Tänä vuonna jälkitarkastusten tuloksia tarkasteltiin erikseen. Vähintään 75% otantaan vuosittain valittavista tiloista poimitaan riskiperusteisesti, ja otannan riskiperusteita uudistettiin myös vuoden 2020 valvontoja varten.

Eniten epäkohtia vuoden 2020 valvonnoissa havaittiin lammas- ja vuohitiloilla; 84 %:lla valvotuista pitopaikoista. 103:lla valvotusta 164:sta lampaiden ja vuohien pitopaikasta havaitut puutteet olivat vakavia. 68 prosenttia lampaiden ja vuohien pitopaikoista, joilla todettiin vakavia puutteita perusvalvonnassa, oli kuitenkin korjannut puutteensa jälkitarkastukseen mennessä, ja vakavia puutteita todettiin jälkitarkastuksilla enää 18 %:lla tarkastetuista pitopaikoista.

Nautatiloilla suoritetuissa valvonnoissa todettiin merkinnän ja rekisteröinnin puutteita 82 %:lla valvotuista pitopaikoista, ja 41 %:lla pitopaikoista todetut puutteet olivat vakavia. Jälkitarkastukseen mennessä näistä 67 % oli kuitenkin korjannut puutteensa.

Nautatiloilla havaitut puutteet olivat yleisimmin puutteita eläinten merkitsemisessä, kun taas lammas- ja vuohitiloilla korostuivat merkitsemispuutteiden lisäksi puutteet eläinten rekisteröinneissä sekä sijaintitiedoissa. Lammas- ja vuohitiloilla todettiin melko paljon puutteita myös tilan eläinluettelossa.

Sikatiloilla epäkohtia havaittiin 41 %:lla valvotuista pitopaikoista, ja 14 %:lla pitopaikoista puutteet olivat vakavia. Sikatiloilla havaitut puutteet liittyivät yleisimmin rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin sekä vähemmissä määrin eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen.

Ne tilan eläimet, joilla todetaan valvonnassa vakavia merkinnän ja rekisteröinnin puutteita, asetetaan siirtokieltoon. Tällöin eläimiä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta. Pitopaikassa tarkastuksen suorittanut valvontaviranomainen voi määrätä väliaikaisen siirtokiellon, joka on voimassa, kunnes aluehallintovirasto antaa asiassa lopullisen ratkaisun. Kielto on voimassa, kunnes voidaan varmistua, että kiellon perusteena oleva epäkohta on korjattu ja eläinten jäljitettävyys varmistettu.

ELY-keskusten asettamia määräaikaisia siirtokieltoja asetettiin vuoden aikana yhteensä 111 kertaa. Valtaosa (91 %) näistä oli eläinten tunnistettavuuteen liittyviä. Noin kaksi kolmasosaa koski pitopaikan kaikkia eläinlajin eläimiä ja noin yksi kolmannes yksittäistä eläintä. Lisäksi väliaikaisia siirtokieltoja annettiin keskusrekisterissä olleiden puutteiden takia.

Aluehallintovirastojen asettamia eläinten pysyviä siirtokieltoja annettiin vuoden aikana yhteensä 36 kertaa. Myös näistä lähes kaikki eli 33 kpl oli eläinten tunnistettavuuteen liittyviä. Pysyviä siirtokieltoja annettiin kaksi vähemmän kuin vuonna 2019.

Eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevan lainsäädännön vaatimusten noudattamista valvotaan otantavalvontojen lisäksi myös eläintenpitoon kohdistuvan muun valvonnan yhteydessä. Hevosten tunnistamiseen liittyvät perusvaatimukset valvotaan eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.

Täydentävät ehdot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin täydentävien ehtojen valvonta tehtiin yhteensä 410 maataloustukia hakeneella tilalla. Tukiseuraamuksia aiheutui 55 tilalle (13 %). Edellisenä vuonna tukiseuraamuksia tuli 14 %:lle täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin valvonnoissa tarkastetuista tiloista. Vuonna 2020 eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin otantavalvontoja tehtiin lukumäärällisesti edellisvuotta vähemmän, joten yksittäisen valvonnan tuloksen vaikutus kokonaisuuteen on siten merkittävämpi.

Toistuvia lainsäädännön noudattamatta jättämisiä todettiin 2,6 %:lla tiloista, eli hieman suuremmalla osalla kuin edellisenä vuonna.  Toistuvuudesta on kyse silloin, kun sama puute havaitaan tilalla toistamiseen kolmen kalenterivuoden ajanjaksolla.

Laajennusvalvontana eli muissa valvonnoissa havaittujen rikkomusten kautta tuli täydentävien ehtojen osalta valvottavaksi 78 tilaa, joka on 14 % valvottujen tilojen kokonaismäärästä (561). Laajennusvalvonnoista 72 % oli nautatiloja, 20 % lammas- ja vuohitiloja ja 8 % sikatiloja. Seuraamuksia laajennusvalvonnoissa tuli hieman vajaalle puolelle valvotuista tiloista.

Viiveitä rekisteriin tehdyissä tapahtumailmoituksissa havaittiin kolmanneksella otannalla valvotuista nautatiloista ja 43 %:lla laajennusvalvonnan tiloista. Lammas- ja vuohitiloilla vastaavat osuudet olivat 41 ja 16 prosenttia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Iina Valkeisenmäki (valvontatulokset), iina.valkeisenmaki(at)ruokavirasto.fi, puh. 050 512 7481
ylitarkastaja Anne Ojala (täydentävät ehdot), anne.ojala(at)ruokavirasto.fi, puh. 050 513 6538

Lue lisää:

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2020 -raportti (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2021