Kameli- ja hirvieläimet

Tarhatut kameli- ja hirvieläimet on merkittävä 21.4.2021 lähtien

21.4.2021 lähtien sovellettavan EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan jokainen kamelieläin, kuten laama ja alpakka, sekä hirvieläin, kuten peurat ja poro, on merkittävä Ruokaviraston hyväksymillä yksilöllisillä korvamerkeillä tai mikrosirulla. Porojen osalta vaatimus koskee poronhoitoalueen ulkopuolella pidettäviä poroja. Poronhoitoalueella pidettävät porot merkitään jatkossakin loveamalla paliskuntain käytännön mukaisesti.

Merkintävelvollisuus koskee kaikkia kameli- ja hirvieläimiä niiden lukumäärästä tai pitotarkoituksesta riippumatta. Eläin on merkittävä, vaikka sitä pidettäisiin seuraeläimenä muista kuin kaupallisista syistä. Merkit on kiinnitettävä ennen eläinten siirtoa syntymäpitopaikasta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukauden ikäisenä. Eläintenpitäjä on vastuussa eläintensä asianmukaisesta merkitsemisestä. Eläintenpitäjä on se henkilö, kenen hallussa eläimet käytännössä ovat. Tämä henkilö voi olla joku muu kuin eläinten omistaja.

Kameli- ja hirvieläimiä pitävien toimijoiden on varmistettava, että kyseiset eläimet yksilöidään tavanomaisella korvamerkillä, joka kiinnitetään eläimen kumpaankin korvalehteen, tai maakoodin sisältävällä injektoitavalla transponderilla (mikrosirulla), joissa eläimen tunnistuskoodi on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa. Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä eläintä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta, vastaanottaa uuteen pitopaikkaan tai ottaa kuljetettavaksi tai teurastettavaksi.  

Myös pitopaikat on rekisteröitävä

Kameli- ja hirvieläinten pitopaikat tulee olla rekisteröitynä eläintenpitäjärekisteriin. Porojen osalta vaatimus on uusi, ja koskee ainoastaan poronhoitoalueen ulkopuolella pidettävien porojen pitopaikkoja. Rekisteröityminen tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeilla tai verkossa palvelussa epr.ruokavirasto.fi  sähköisen asioinnin ollessa käytettävissä. Aiemmin rekisteröityjä pitopaikkoja ei tarvitse rekisteröidä uudelleen. Jos olet epävarma, onko pitopaikka rekisteröity, varmista rekisteritietojen ajantasaisuus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Eläinten merkintävelvoite koskee myös aiemmin rekisteröidyissä pitopaikoissa pidettäviä kameli- ja hirvieläimiä.

Kirjanpitovelvoite

Pitopaikan toimijoilla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, lukumääristä ja tunnistetiedoista, sekä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä lähtö- ja määränpään pitopaikkatietoineen ja siirtopäivämäärineen, sekä eläinten syntymistä ja kuolemista pitopaikassa. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Ruokaviraston hyväksymiä korvamerkkejä sekä mikrosiruja on mahdollista tilata jatkossa Ruokaviraston tilausjärjestelmästä. Tilausjärjestelmän avautumisesta tiedotetaan lisää lähitulevaisuudessa.

Eläinterveyssäännöstön nojalla annettavien tarkentavien asetusten sekä kansallisen lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, minkä johdosta yksityiskohtaiset vaatimukset eivät ole kaikilta osin vielä selvillä. Ohjeistusta päivitetään tälle sivulle lainsäädännön valmistuessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.3.2021