Usein kysyttyä raadoista ja haaskoista

1. Keräilyalueeseen kuuluvassa vaikeakulkuisessa saaressa on kuolleita lampaita. Saako raadot haudata?
Saa haudata, sillä syrjäiseen alueeseen kuuluvat keräilyalueella sijaitsevat vaikeakulkuiset saaret. Toimijan on ilmoitettava hautaamisesta aluehallintovirastolle, jos kyseessä on tautitapaus. Hautaamisesta on pidettävä kirjaa (Sivutuotelaki 517/2015  luku 3 ja MMM:n asetus 783/201, §  6  ja liite 4).

2. Saako kotiteurastuksen sivutuotteet haudata tilalla? 
Kotiteurastuksen sivutuotteilla tarkoitetaan alkuperätilalla omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista eläimistä saatuja ruhonosia ja elimiä, joita ei käytetä ihmisten tai tilan omien lemmikkien ruoaksi. Jos sivutuotteita jää jäljelle, ne on toimitettava raatokeräilyyn eläinlajikohtaisilla raatokeräilyalueilla. Syrjäisillä alueilla sivutuotteet saa haudata. Hautaamisesta on pidettävä kirjaa. ( Sivutuotelaki  517/2015 § 23 ja § 31).

3. Voiko toisen tilan polttolaitoksessa polttaa naapuritilan raatoja? 
Polttolaitos voi olla tilojen yhteisessä käytössä. Jos laitoksessa poltetaan myös muiden tilojen raatoja, on erityisesti huomioitava riski eläintautien kulkeutumisesta tilalta toiselle. Laitokselle on nimettävä yhteyshenkilö, joka vastaa laitoksen toiminnasta ja kirjanpidosta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi raatoja toimittaneiden tuottajien yhteystiedot, raatojen polttopäivämäärät, eläinlajit ja -määrät. Laitoksen hyväksyy ja sitä valvoo kunnaneläinlääkäri.

4. Aikomukseni on perustaa haaskapaikka ja ryhtyä valokuvaamaan sillä vierailevia karhuja ja muita petoeläimiä. Houkuttimena käyttäisin läheisestä sikalasta saamiani sianraatoja. Tarvitaanko toimintaan Eviran lupa?

Haaskatoimintaan ei tarvita Eviran myöntämää lupaa. Luonnonvaraisten eläinten ruokinta eläimistä saatavilla ns. sivutuotteilla (esimerkiksi sian raadoilla) perustuu ilmoitusmenettelyyn. Menettelyn tarkoitus on varmistaa, että ruokintaan käytettävään ainekseen ei liity eläintautien leviämisen vaaraa eikä toiminta aiheuta riskiä ihmisten ja eläinten terveydelle. Menettely perustuu EU:n sivutuoteasetukseen ja eläintautilakiin.

Kun toimija haluaa aloittaa haaskanpidon, jossa houkuttimena on tiettyä muuta kuin luonnonvaraisista eläimistä peräisin olevaa ainesta, hänen on tehtävä toiminnasta aloitusilmoitus paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Lisäksi toimijan on ilmoitettava jokaisesta haaskapaikalle viemästään ruokintaerästä etukäteen, jotta kunnaneläinlääkäri voi tarvittaessa käydä tarkastamassa aineksen ja kieltää sen käytön, mikäli ainekseen liittyy eläintautien leviämisen riski.

5.  Onko haaskapidon huomattu pienentävän alueen hirvikantaa?

Haaskaruokintaan liittyviin riistanhoidollisiin ja metsästykseen liittytyvistä  seikoista säädetään muissa kuin sivuoteitteita  koskevassa lainsäädännössä. Näissä kysymyksissä  voi ottaa yhteyttä maa- ja metsätalousministeriöön.