Metsänviljelyaineiston toimittajarekisteri

Metsänviljelyaineiston toimittaja, joka ammattimaisesti tuottaa, markkinoi tai maahantuo metsänviljelyaineistoa, on merkittävä Ruokaviraston ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin.

Metsänviljelyaineiston toimittajan on ilmoitettava Ruokavirastolle kirjallisesti toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuneista oleellisista muutoksista. Rekisteriin merkitseminen, rekisteritietoihin tehtävät muutokset ja rekisteristä poistaminen toiminannan loppuessa ovat maksuttomia.

Ruokavirasto valvoo säännöllisesti metsänviljelyaineiston tuotantopaikkoja, joita ovat metsäpuiden taimitarhat, erilliset taimivarastot, siemenkaristamot, -pakkaamot ja -varastot sekä siementen pakkauspisteet. Lisäksi Ruokavirasto valvoo metsänviljelyaineiston markkinointia.

Rekisteröinti tehdään alla olevalla lomakkeella. Täytetty lomake allekirjoitetaan ja postitetaan Ruokavirastoon.

Rekisteröintihakemus (doc)

Lisätietoa rekisteröinnistä ja muista velvotteista löydät täältä.

Ilmoitukset ja hakemukset, kuten siemenkeräysilmoitus, kantatodistus ja tietolomakkeet, täytetään metsänviljelyaineiston sähköisessä asiakaspalvelussa.

Metsänviljelyaineiston toimittajien rekisteriin tehtävät ilmoitukset

Toiminnan aloittamista koskevassa ilmoituksessa on annettava metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettujen metsänviljelyaineiston toimittajaa koskevien tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) siementen hankintatavat ja hankinnan laajuus, karistus- ja varastointimenetelmät ja toiminnan laajuus sekä siementen käsittelyssä ja analysoinnissa käytettävät laitteet ja menetelmät sekä siementen pakkaustoiminnan laajuus;

2) taimien kasvatukseen käytettävien kasvihuoneiden ja avomaan kasvatusalueiden pinta-alat, varastointimenetelmät ja varastoinnin laajuus, tiedot kasvinosien tai kasvullisesti lisättyjen taimien tuotannon laadusta ja laajuudesta sekä tieto siitä, käytetäänkö siemeniä myös koristekasvien tuotannossa; sekä

3) tieto siitä, aikooko metsänviljelyaineiston toimittaja harjoittaa maahantuontia.

Toiminnassa tapahtuneita olennaisia muutoksia koskevasta ilmoituksesta tulee käydä ilmi, miten toiminta on muuttunut ja mihin toimintayksiköihin muutokset kohdistuvat.

Toiminnan lopettamista koskevasta ilmoituksesta tulee toimintayksiköittäin käydä ilmi, milloin niiltä on viimeksi markkinoitu metsänviljelyaineistoa.