Hakuohje: EU:n eläinpalkkiot 2021

Julkaisupäivä: 27. huhtikuuta 2021

1 EU:n eläinpalkkiot

EU:n eläinpalkkioita ovat:

 • Nautaeläinpalkkiot
  • Nautapalkkio, koko maa
  • Lypsylehmäpalkkio, AB-tukialue
 • Lammas- ja vuohipalkkiot
  • Uuhipalkkio, AB-tukialue
  • Kuttupalkkio, AB-tukialue
  • Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio, koko maa

EU:n eläinpalkkiot ovat EU-rahoitteisia tuotantoon sidottuja suoria tukia. Muita suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki ja peltokasvipalkkio.

Huomioi vuonna 2021

 • Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. Myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat eläimen hylkäämisen ja palkkioihin seuraamuksia.
 • Voit tarkistaa osallistumisilmoituksesi voimassaolon Vipu-palvelusta kohdasta Kotieläintuotanto ja maito tai kysymällä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

2 EU:n eläinpalkkioiden hakeminen

Osallistu EU:n eläinpalkkion palkkiojärjestelmään osallistumisilmoituksella.

Voit hakea EU:n eläinpalkkioita naudoista, lampaista tai vuohista, jotka on merkitty ja rekisteröity tilatunnuksellesi nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin. Palkkion määrä määräytyy eläinrekistereissä olevien eläinten perusteella. Merkitse ja rekisteröi kaikki tilan eläimet voimassa olevien säädösten mukaisesti. Eläinten on oltava eläinrekisteriin ilmoitetussa pitopaikassa.

Jos olet palauttanut osallistumisilmoituksen EU:n eläinpalkkiojärjestelmään vuonna 2015 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse jättää osallistumisilmoitusta uudestaan. Palkkiota ei tarvitse hakea joka vuosi.

Jos olet uusi tuenhakija, ilmoittaudu Vipu-palvelussa osallistumisilmoitukset eläintukiin-kohdassa viimeistään 15.6.2021.

Voit tarkistaa osallistumisilmoituksesi voimassaolon Vipu-palvelussa Kotieläintuotanto ja maito -sivulta tai kysymällä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Osallistuminen palkkiojärjestelmään on voimassa toistaiseksi. Osallistumisilmoituksen voimassaolo päättyy, jos palkkiojärjestelmä lakkautetaan tai lopetat tuotannon ja peruutat osallistumisilmoituksesi.

Jos aloitat nautojen, lampaiden tai vuohien pidon ja tuotannon esimerkiksi elokuussa 2021, jätä osallistumisilmoitus jo 15.6.2021 loppuvan haun yhteydessä, jotta tilallesi voidaan maksaa EU:n eläinpalkkiot elokuusta 2021 lähtien.

Jos haluat liittyä palkkiojärjestelmään vuoden 2021 tukihaun jälkeen, se on mahdollista jättämällä osallistumisilmoitus ennen seuraavan vuoden haun päättymistä. Tällöin osallistumisesi palkkiojärjestelmään alkaa tukivuonna 2022 ja jatkuu siitä eteenpäin.

Palauta lomakkeet 156 Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta, kun osallistumisilmoitus siirretään jatkajalle koko tilan hallinnan siirron eli sukupolvenvaihdoksen, kaupan, vuokrauksen tai koko tilan yhtiömuodon muutoksen yhteydessä.

Jätä osallistumisilmoitus uudestaan, kun maatila jaetaan tai maatilat yhdistetään (esim. kuolinpesät, yhtymät) eikä osallistumisilmoitusta siirretä.

Ilmoita hallinnassasi oleva maatalousmaa joka vuosi riippumatta siitä haetko sille tukea vai et (ks. Maatalousmaan ilmoittaminen).

2.1 Osallistumisilmoituksen palauttaminen

Voit jättää osallistumisilmoituksen sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 15.6.2021. Sähköinen haku on tuolloin avoinna klo 23.59 asti.

Jos haet eläinpalkkioita paperilomakkeella, jätä osallistumisilmoitus hakuajan loppuun mennessä sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilasi talouskeskus sijaitsee tai jolla pääosa pelloista sijaitsee. Ellei talouskeskusta ole, maatilasi katsotaan sijaitsevan sillä tukialueella, jolla pääosa pelloista sijaitsee. Postitse lähetetty osallistumisilmoitus on saapunut ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

2.2 Osallistumisilmoituksen myöhästyminen

Voit jättää osallistumisilmoituksen hakuajan jälkeen myöhässä paperilomakkeella 184.

Eläinpalkkion määrää vähennetään 1 prosentilla myöhästynyttä työpäivää kohti, jos jokin seuraavista ilmoituksista myöhästyy 1–25 kalenteripäivää:

 • osallistumisilmoitus
 • maatalousmaan ilmoitus
 • karitsointipoikkeuksen ilmoitus
 • kutun maitomäärän ilmoitus.

Maatalousmaan ilmoittamisesta kerrotaan luvussa 3 ja karitsointipoikkeuksen ja kutun maitomäärän ilmoittamisesta kerrotaan luvussa 5.

Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä lukuun ottamatta lauantaita. Kalenteripäiviin luetaan mukaan sekä arki- että pyhäpäivät. Myöhästyminen alentaa sen vuoden palkkiota, jolloin lomake toimitetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Jos osallistumisilmoituksesi tai muu pakollinen lomake myöhästyy yli 25 kalenteripäivää muun syyn kuin hyväksyttävästi todistetun ylivoimaisen esteen (ks. luku Ylivoimainen este ja Viljelijätukien hakuopas) takia, palkkiota ei makseta tukivuodelta. Myöhästymispäivien jälkeen jättämäsi osallistumisilmoitus tulee voimaan vasta seuraavalle tukivuodelle.

Ylivoimainen este on todistettava hyväksyttävällä tavalla. Ylivoimaisesta esteestä johtuvissa tapauksissa palkkio myönnetään, vaikka hakemus on myöhästynyt yli 25 päivää. Todisteet ylivoimaisesta esteestä on kuitenkin jätettävä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona voit ne ilmoittaa.

2.3 Osallistumisilmoituksen peruuttaminen

Voit peruuttaa osallistumisesi palkkiojärjestelmään. Peruuttaminen koskee koko tukivuodelta maksettavaa eläinpalkkiota.

Et voi siis peruuttaa vain yhden eläimen, eläinryhmän tai maksuerän palkkiota.

Voit perua osallistumisilmoituksen Vipu-palvelussa.

Aikavälillä 15.7.2020–15.6.2021 sekä myöhästymispäivien aikana jättämäsi osallistumisilmoitus on voimassa tukivuodesta 2021 lähtien.

 • Jos perut vuoden 2021 haussa jättämäsi osallistumisilmoituksen ennen 15.6.2021, peruminen kohdistuu heti tukivuoteen 2021.
 • Jos perut osallistumisilmoituksen, jonka olet jättänyt ennen vuoden 2021 hakuaikaa, eläinpalkkio maksetaan sinulle vielä perumisvuodelta.

Osallistumisilmoituksen voimassaolo näkyy Vipu-palvelussa Kotieläintuotanto ja maito -sivulla. Palkkioissa, jotka olet perunut, lukee voimassaolovuoden viimeinen päivä (esim. 31.12.2021). Kyseiseltä vuodelta sinulle vielä myönnetään eläinpalkkio. Eläinpalkkioissa, joiden osallistumisilmoitus on voimassa, lukee voimassaolon kohdalla toistaiseksi.

2.4 Ylivoimainen este

Lue ylivoimaisesta esteestä Viljelijätukien hakuoppaasta Tukien hakeminen luvusta 3.11.

2.5 Koko tilan hallinnan siirto

Koko tilan hallinnan siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tilan kaikki eläimet, omistuksessa oleva peltoala ja tuotantorakennukset siirtyvät yhdelle uudelle haltijalle.  Koko tilan hallinnan siirrot kannattaa toteuttaa alkuvuonna aina kun se on mahdollista.

Osallistumisilmoitus voidaan siirtää jatkajalle, jos kyseessä on koko tilan hallinnan siirto. Hallinnan siirto on tehtävä viimeistään 31.8.2021, jolloin EU:n eläinpalkkiot maksetaan jatkajalle. Hallinnan siirtoa koskevat selvitykset eli lomake 156 on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa koko tilan hallinnan siirrosta.

Huomioi, että 15.6.2021 jälkeen tehdyssä koko tilan hallinnan siirrossa voidaan siirtää vain jo voimassa oleva osallistuminen uudelle haltijalle.

Hakijaa ei voi vaihtaa enää 31.8.2021 jälkeen.

Uuden omistajan on ilmoitettava eläimet nautarekisterissä tai lammas- ja vuohirekisterissä uuden tilan (tilatunnuksen) hallintaan. Ilmoitukset eläinten hallinnan muutoksesta on tehtävä nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin 7 kalenteripäivän kuluessa. Eläinpalkkioita kertyy uudelle tilalle siitä lähtien, kun eläimet on merkitty uuden tilan (tilatunnuksen) hallintaan. Teuraseläinten eläinpalkkioita voidaan maksaa tilalle, kun muiden tukiehtojen lisäksi myös teuraseläimen hallinta-aika täyttyy.

Huomioi, että myös eläintenpitäjärekisterin tiedot on päivitettävä ajan tasalle.

3 Eläinpalkkioiden yhteisiä ehtoja

Lue tästä kappaleesta 3. eläinpalkkioiden yhteiset ehdot.

Lue palkkiokohtaiset ehdot luvusta 4. Nautaeläinpalkkiot sekä luvusta 5. Lammas- ja vuohipalkkiot.

3.1 Aktiiviviljelijä

Lue aktiiviviljelijän ehdoista Viljelijätukien hakuoppaasta luvusta Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet.

3.2 Maatalousmaan ilmoittaminen

Ilmoita kaikki hallinnassasi oleva maatalousmaa, riippumatta siitä, haetko sille tukea vai et.

Ilmoita maatalousmaa Vipu-palvelussa päätukihaussa tai paperilomakkeella 102B Tukihakemuksen kasvulohkolomake 2021 viimeistään 15.6.2021. Ilmoita alle 0,05 hehtaarin rekisteröimättömät lohkotkin lomakkeen kohdassa 3. Lomaketta 102B ei tarvitse palauttaa, jos hallinnassasi ei ole maatalousmaata.

Ilmoita maatilan perustiedot ja peruslohkojen tiedot vain, jos tilan tietoihin on niiltä osin tullut muutoksia. Nämä voit ilmoittaa Vipu-palvelussa tai lomakkeilla 101A Maatilalomake 2021, 101D Maatilan osalliset sekä 102A Tukihakemuksen peruslohkolomake 2021 ja 102C Peruslohkojen muutoslomake 2021.

Jos valvonnassa todetaan, että et ole ilmoittanut tukihaussa kaikkea maatalousmaata ja todetun alan (ilmoitettu + niiden lohkojen ala, joita ei ole ilmoitettu) ja ilmoitetun alan välinen erotus on yli 3 prosenttia todetusta alasta, kaikkia EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia leikataan enintään kolmella prosentilla.

3.3 Täydentävät ehdot

Eläinpalkkioiden saaminen vaatii täydentävien ehtojen noudattamista koko kalenterivuoden ajan.

Täydentävät ehdot ovat lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia. Täydentävät ehdot edellyttävät maatalousmaan säilyttämistä viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa sekä lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista, jotka edellyttävät ympäristölainsäädännön sekä eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyvän lainsäädännön noudattamista. Täydentäviin ehtoihin kuuluvat myös eläintaudeista ilmoittaminen, eläinten hyvinvointi, rehujen turvallisuus, kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat ehdot sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät ehdot. Jos näiden ehtojen noudattamisessa havaitaan rikkeitä, seuraamuksia voi aiheutua myös muihin tilalle maksettaviin tukiin.

Täydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin Täydentävien ehtojen oppaassa Ruokaviraston internetsivuilla.

3.4 Kielletyt tai laittomasti hallussa pidetyt aineet

Et saa käyttää eläinten kasvattamisessa tai lihottamisessa kiellettyjä kasvuun vaikuttavia aineita (hormoneja tai beeta-agonisteja). Kiellettyjen aineiden lista on valtioneuvoston asetuksessa 1054/2014 eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille. Hallussasi ei myöskään saa olla näitä aineita, ellei eläinlääkäri ole määrännyt niitä eläinten hoitoa varten.

Jos eläimissäsi todetaan kiellettyjen aineiden jäämiä tai tilaltasi löydetään tarkastuksessa kiellettyjä tai laittomasti hallussa pidettyjä aineita, tarkastusvuonna tilallesi ei makseta eläinpalkkioita.

Jos on todettu, että tilallasi käytetään eläinten kasvatukseen kiellettyjä kasvua edistäviä aineita tai tuotteita tai pitävän hallussa näitä aineita laittomasti kahdessa tarkastuksessa, tilasi suljetaan eläinpalkkioiden ulkopuolelle tarkastusvuodeksi ja neljäksi tarkastusta seuraavaksi kalenterivuodeksi.

3.5 Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti. Säännösten laiminlyönti aiheuttaa leikkauksia kaikkiin EU:n suoriin tukiin ja EU:n osarahoitteisiin tukiin täydentävien ehtojen kautta. Eläinten hyvinvointia valvotaan systemaattisesti osana täydentävien ehtojen valvontaa.

Jos viljelijä tai viljelijän kanssa yritystoimintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu

 • eläinsuojelurikoksesta ja samalla määrätty eläintenpitokieltoon tai
 • eläinsuojelurikkomuksesta ja samalla määrätty eläintenpitokieltoon,

eläinpalkkioita ei myönnetä eikä mahdollisesti jo myönnettyä palkkiota makseta siltä tukivuodelta, jonka aikana asianomainen viranomainen on todennut tuomioon johtaneen teon.

Eläinpalkkioita ei makseta eläintenpitokieltoajalta eikä tekovuoden ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä ajalta, jos viljelijä on tuomittu eläintenpitokieltoon. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen keskeyttää kyseisten palkkioiden maksatuksen viljelijälle, kun asiasta on aloitettu syyteharkinta. Jos palkkiota on ehditty maksaa ajalta, jolta sitä ei saisi maksaa, maksettu tuki peritään takaisin siitä tukivuodesta lähtien, kun teko on tapahtunut.

3.6 Eläinten pito vain palkkion saamiseksi

Tilan tuotannon on vastattava palkkiojärjestelmän tavoitteita. Jos todetaan, että olet keinotekoisesti ja palkkiojärjestelmän tavoitteiden vastaisesti luonut palkkioiden saamiseksi vaadittavat edellytykset, voit menettää eläinpalkkiot.

Tarvittaessa sinun on pystyttävä osoittamaan, että eläimistä saatavia tuotteita on markkinoitu ja niistä on saatu tuloa. Esimerkiksi uuhien kasvatus omaan käyttöön tai lemmikeiksi eivät ole riittävää tuotantoa uuhipalkkion saamiseksi.

4 Nautaeläinpalkkiot

Nautaeläinpalkkioita ovat nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio.

Rekisteröidy eläintenpitäjäksi ennen kuin aloitat eläinten pitämisen. Ilmoita eläimille oikea pitopaikka.

Rekisteröi eläimet nautarekisteriin sille tilatunnukselle, jolla haet nautaeläinpalkkioita.

Tee eläinten rekisteri-ilmoitukset 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Myöhästyneet ilmoitukset nautarekisteriin vähentävät sinulle maksettavan palkkion määrää. Eläin, jonka rekisteri-ilmoitus on tehty myöhässä, hylätään ja lisäksi siitä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaan.

Huomioi vuonna 2021

 • Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. Myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat eläimen hylkäämisen ja palkkioihin seuraamuksia.
 • Voit tarkistaa osallistumisilmoituksesi voimassa olon Vipu-palvelussa sivulta Kotieläintuotanto ja maito tai kysymällä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

4.1 Määritelmiä nautaeläinpalkkioihin

Emolehmällä tarkoitetaan poikinutta nautaeläintä, joka on liharotuinen tai vähintään 50 % liharotuinen risteytys (liite 1. Nautarodut). Nautarekisterissä emolehmän käyttötapa on ”emolehmä”.

Emolehmähieholla tarkoitetaan vähintään 8 kuukauden mutta enintään 4 vuoden ikäistä, poikimatonta naaraspuolista nautaeläintä, joka on liharotuinen tai vähintään 50 % liharotuinen risteytys. Nautarekisterissä emolehmähiehon käyttötapa on ”emolehmä”.

Lypsylehmällä tarkoitetaan maidontuotantoon käytettävää poikinutta nautaa, joka on maitorotuinen (liite 1. Nautarodut). Nautarekisterissä lypsylehmän käyttötapa on ”maidontuotanto”.

Lypsylehmäpalkkiolla tarkoitetaan AB-tukialueen lypsylehmistä maksettavaa palkkiota.

Maatilalla tarkoitetaan kaikkia viljelijän yhden jäsenvaltion alueella johtamia tuotantoyksiköitä. Maatilan sijainnin määrittää sen tuotantoyksikön talouskeskus, josta maatilaa johdetaan.

Mahdollisesti palkkiokelpoisella eläimellä tarkoitetaan eläintä, joka saattaa täyttää palkkiokelpoisuusedellytykset tuen saamiseksi kyseisen kalenterivuoden aikana. Mahdollisesti palkkiokelpoisen eläimen hylkääminen valvonnassa aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettaviin nautaeläinpalkkioihin.

Nautaeläimellä tarkoitetaan kesynautaa, biisonia ja niiden risteytystä.

Nautapalkkiolla tarkoitetaan sonnista, härästä, emolehmästä, emolehmähiehosta, saaristohiehosta ja teurashiehosta maksettavaa palkkiota.

Pitopaikalla tarkoitetaan kaikkia rakennuksia, laitoksia ja laitumia sekä kaikkia muita paikkoja, joissa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan.

Poikimisella tarkoitetaan normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa nautaeläimen synnyttämistä tai vähintään 7 kuukauden tiineysajan jälkeen tapahtuvaa luomista.

Saaristohieholla tarkoitetaan vähintään 6 kuukauden mutta enintään 4 vuoden ikäistä poikimatonta maitorotuista tai Simmental-rotuista naaraspuolista nautaeläintä. Saaristohiehon käyttötapa on nautarekisterissä ”maidontuotanto”. Nautapalkkiota saaristohiehosta voidaan maksaa vain, jos tila sijaitsee AB-alueen ulkosaaristossa.

Teurashieholla tarkoitetaan enintään neljän vuoden ikäisenä teurastettua poikimatonta naaraspuolista nautaeläintä. Teurashiehon ruhopaino on vähintään 170 kg ja nautarekisterissä käyttötapa on joku muu kuin ”emolehmä” (Esim. ”maidontuotanto” tai ”lihantuotanto”). Nautapalkkiota teurashiehosta maksetaan AB-tukialueella lukuun ottamatta AB-tukialueen ulkosaaristoa.

Teurashiehon hallinta-ajalla tarkoitetaan teurastusta edeltävien 90 vuorokauden sisällä vähintään 60 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa, jonka teurashieho on palkkiota hakeneen viljelijän hallinnassa.

Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka nauta on ollut palkkiokelpoisena tilalla. Tukikelpoisuuspäivien perusteella maksetaan lypsylehmäpalkkio ja nautapalkkiosta kaikki muut palkkiot paitsi nautapalkkio teurashiehosta.

Viljelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostamaa ryhmää, joka omistaa maatilan tai hallitsee maatilaa ja joka harjoittaa nautakarjataloutta. Viljelijän on oltava viranomaisen rekisterissä, ts. viljelijän maatilalla on oltava viranomaisen antama maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnus. EU:n eläinpalkkioiden saaminen ei edellytä tilalla asumista. Viljelijän iällä ei ole vaikutusta EU:n eläinpalkkioiden saamiseen.

4.2 Nautapalkkio

Nautapalkkiota maksetaan koko maassa sonneista, häristä, emolehmistä ja emolehmähiehoista.

Saaristohiehoista maksetaan nautapalkkiota AB-tukialueen ulkosaaristossa.  

Teurashiehoista maksetaan nautapalkkiota AB-tukialueella lukuun ottamatta AB-tukialueen ulkosaaristoa.

Nautapalkkio määräytyy nautarekisterissä hallinnassasi olleiden

 • eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella (Taulukko 2). Täyden nautapalkkion saat sonnista, härästä, emolehmästä, emolehmähiehosta ja saaristohiehosta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko vuoden 2021.
 • vuoden 2021 aikana teurastettujen hiehojen lukumäärän

Tilalta on myytävä eläimiä eloon tai teuraaksi ja noudatettava muutoinkin tavanomaista tuotantotapaa.

Nautapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi kaikki nautaeläimet, myös mahdollisesti palkkiokelpoiset eläimet esimerkiksi vasikat, on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luku Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti). Eläinten on oltava ilmoittamassasi pitopaikassa.

4.2.1 Nautapalkkio sonneista ja häristä

Sonneista ja häristä maksetaan nautapalkkiota koko maassa.

Palkkiokelpoisia sonneja ja härkiä ovat lihantuotantotarkoitukseen kasvatettavat vähintään 6 kuukauden mutta alle 20 kuukauden ikäiset urospuoliset nautaeläimet.

Sonneilla ja härillä ei ole erillisiä käyttötapa- tai rotuvaatimuksia. Myös jalostussonnit hyväksytään palkkiokelpoisiksi eläimiksi.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen sonni tai härkä on urospuolinen nauta, joka täyttää tukivuoden aikana 6 kuukautta.

4.2.2 Nautapalkkio emolehmistä ja emolehmähiehoista

Emolehmistä ja emolehmähiehoista maksetaan nautapalkkiota koko maassa.

Palkkiokelpoisia emolehmiä ovat liharotuiset tai vähintään 50 prosenttisesti liharotuiset poikineet naudat (ks. liite 1. Nautarodut) ja biisonit. Emolehmän käyttötapa nautarekisterissä on oltava ”emolehmä”.

Emolehmän on poi’ittava tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena.

Palkkiokelpoisia emolehmähiehoja ovat vähintään 8 kuukauden mutta enintään 4 vuoden ikäiset liharotuiset tai vähintään 50 prosenttisesti liharotuiset poikimattomat naaraspuoliset naudat. Emolehmähiehon käyttötapa nautarekisterissä on ”emolehmä”.

Poikimaton emolehmähieho ei kerrytä enää nautapalkkiota täytettyään 4 vuotta. Emolehmähieho muuttuu palkkiokelpoiseksi emolehmäksi, kun se poikii ensimmäisen kerran.

Huom. Hiehosta voidaan maksaa vain yhtä nautapalkkiota hiehona eli emolehmähiehona, teurashiehona tai saaristohiehona. Esim. Jos eläimestä on jo maksettu nautapalkkiota emolehmähiehona, eläimestä ei makseta nautapalkkiota teurashiehona. Hiehon käyttötavalla (ks. luku Käyttötapa) voit vaikuttaa siihen, mitä nautapalkkiota eläimestä maksetaan.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen emolehmä on liharotuinen naaraspuolinen poikimaton yli 4-vuotias nauta tai emolehmä, joka ei ole poikinut tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen emolehmähieho on liharotuinen hieho, joka täyttää tukivuoden aikana 8 kuukautta.

Rotu

Emolehmäksi ja emolehmähiehoksi hyväksytään nautaeläin, joka on

 • puhdasta liharotua. Naudan molemmat vanhemmat ovat puhdasta liharotua tai
 • liha- ja maitorodun risteytys, jossa liharodun osuus on vähintään 50 %. Nautarekisterissä eläimen roduksi ilmoitetaan se rotu, jota eläin on vähintään 50 %:sti. Esimerkiksi naudan vanhemmista vähintään toinen on puhdasta liharotua tai molemmat vanhemmat ovat vähintään 50 % liharotuisia.

Lista maito- ja liharoduista on liitteessä 1. Nautarodut.

Sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan emolehmän ja emolehmähiehon polveutuminen.

Käyttötapa

Nautapalkkiossa emolehmillä ja hiehoilla vaaditaan tietty käyttötapa nautarekisterissä. Kiinnitä huomiota erityisesti hiehojen oikean käyttötavan valintaan. Käyttötapa vaikuttaa siihen, mitä palkkiota hiehosta maksetaan.

Taulukko 1. Käyttötapavaatimukset nautapalkkiossa

Palkkio

Käyttötapa

 Emolehmä

emolehmä

Emolehmähieho (koko maa)
vähintään 8 kk ─ enintään 4 v.

emolehmä

Saaristohieho (AB-alueen ulkosaaristo)
vähintään 6 kk ─ enintään 4 v.

maidontuotanto

Teurashieho (AB-alue, pl. ulkosaaristo)
enintään 4 v.

muu kuin emolehmä

Varmista, että hiehon käyttötapa on aina oikein, mutta viimeistään 31.1.2022. Käyttötapa määrää, mitä nautapalkkiota eläimestä maksetaan.

Jos esimerkiksi ostat AB-alueella 8 kk täyttäneen liharotuisen hiehon kasvatettavaksi teurashiehoksi, selvitä myyjältä, mikä hiehon käyttötapa on nautarekisterissä. Jos haluat nautapalkkion teurashiehosta, muuta sen käyttötavaksi ”lihantuotanto”. Myös myyjän on muutettava käyttötapa lihantuotannoksi.  Jos hiehon käyttötapa on ”emolehmä”, siitä on voitu maksaa tai voidaan maksaa nautapalkkiota emolehmähiehona, jolloin eläin ei ole oikeutettu nautapalkkioon teurashiehona.

Hiehosta voidaan maksaa vain yhtä nautapalkkiota hiehona (emolehmähiehon nautapalkkio, teurashiehon nautapalkkio tai saaristohiehon nautapalkkio). Esimerkiksi jos eläimestä on maksettu nautapalkkiota emolehmähiehona, eläimestä ei makseta nautapalkkiota teurashiehona.

Kansallisiin nautatukiin maksetuilla nautapalkkioilla ei ole vaikutusta. Esimerkiksi voit saada samasta emolehmähiehosta C-tukialueella sekä emolehmähiehon nautapalkkiota että kansallista nautatukea.

Poikiminen ja tavanomainen tuotantotapa

Tilallasi on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa, jos haet nautapalkkiota. Tilasi on myytävä nautaeläimiä eloon tai teuraaksi.

Emolehmä on palkkiokelpoinen, kun se on poikinut vähintään kerran tukivuonna tai kahtena sitä edeltävänä vuonna. Luominen katsotaan poikimiseksi, jos tiineys on kestänyt vähintään 7 kuukautta.

Jos emolehmä ei ole poikinut säännöllisesti, sille ei kerry tukikelpoisuuspäiviä ja nautapalkkiota. Eläin ei menetä palkkiokelpoisuuttaan pysyvästi poikimattomuuden takia, jos se jatkossa poikii. Kun eläin poikii, se alkaa jälleen kerryttää tukikelpoisuuspäiviä.

Poikiminen tarkistetaan nautarekisterin tiedoista. Jos vasikka kuolee ennen korvamerkintää tai luominen tapahtuu tiineyden kestettyä vähintään 7 kuukautta, vasikan kuoleminen on ilmoitettava nautarekisteriin, jotta poikiminen voidaan huomioida naudan palkkiokelpoisuudessa.

Palkkioon oikeuttavan emolehmän on imetettävä vasikkaansa. Emolehmän vasikoita on kasvatettava lihantuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen. Myös jalostusemolehmät hyväksytään palkkioeläimiksi, jos näiden eläinten tarkoituksena on lihan- tai emolehmätuotannon lisääminen ja nautarekisterissä käyttötavaksi on merkitty "emolehmä".

4.2.3 Nautapalkkio teurashiehosta

Teurashiehoista maksetaan nautapalkkiota AB-tukialueella, lukuun ottamatta AB-tukialueen ulkosaaristoa.

Nautapalkkio teurashiehoista määräytyy hallinnassasi olleiden teurastettujen hiehojen lukumäärän mukaan. Teurashiehon nautapalkkion saat eläimestä, joka on teurastettu vuoden 2021 aikana.

Teurashiehon on oltava hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta teurastusta edeltävien 90 vuorokauden aikana, jotta voit saada siitä teurashiehon nautapalkkion. Hallinta-ajalla varmistetaan, että nautapalkkio teurashiehosta maksetaan hiehon kasvattajalle eikä esimerkiksi välittäjälle. Tiedot hiehon hallinnasta saadaan nautarekisteristä. Huolehdi nautarekisterin tietojen ajantasaisuudesta ja ilmoitusten tekemisestä asianmukaisesti.

Teurastetun hiehon tiedot haetaan suoraan nautarekisteristä teurastamon tekemän teurastusilmoituksen perusteella.

Palkkiokelpoinen teurashieho on enintään neljän vuoden ikäisenä teurastettu poikimaton naaraspuolinen nauta. Hiehon käyttötapa nautarekisterissä on oltava joku muu kuin ”emolehmä” (esimerkiksi ”lihantuotanto” tai ”maidontuotanto”).

Teurashiehon ruhopainon on oltava vähintään 170 kiloa.

Nautapalkkiota maksetaan vain teurashiehoista, jotka on teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista ilmoittautuneista teurastamoista on Ruokaviraston internetsivuilla https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/teurastus/teurastamot/teurastamoiden-ilmoittautuminen-palkkiojarjestelmaan/palkkiojarjestelmaan-ilmoittautuneet-teurastamot/.

Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu teurastili, ruhosta voidaan maksaa palkkio. Eläimestä ei makseta palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon eläinsuojassa.

Huom.

 • Tee eläinten ilmoitukset nautarekisteriin voimassa olevien säädösten mukaisesti.
 • Rekisteröi eläimet nautarekisterissä sille tilatunnukselle, jolla haet palkkiota.
 • Palkkio maksetaan teurastamon nautarekisteriin tekemän teurastusilmoituksen perusteella.
 • Nautapalkkiota teurashiehosta ei makseta sellaisesta hiehosta, josta on maksettu emolehmähiehona tai saaristohiehona nautapalkkiota.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen teurashieho on naaraspuolinen nauta, joka täyttää tukivuoden aikana 12 kuukautta.

Nautapalkkio teurashiehosta maksetaan kokonaisuudessaan nautapalkkion toisen erän maksamisen yhteydessä.

4.2.4 Nautapalkkio saaristohiehosta

Saaristohiehosta maksetaan nautapalkkiota AB-tukialueen ulkosaaristossa.

Palkkiokelpoinen saaristohieho on vähintään 6 kuukauden mutta enintään 4 vuoden ikäinen poikimaton naaraspuolinen nauta. Rodultaan saaristohieho on maitorotuinen hieho (ks. liite 1. Nautarodut) tai Simmental-rotuinen hieho.

Käyttötapa nautarekisterissä on ”maidontuotanto”. 

Huom. Hiehosta voidaan maksaa vain yhtä nautapalkkiota (nautapalkkio emolehmähiehona, teurashiehona tai saaristohiehona).

Mahdollisesti palkkiokelpoinen saaristohieho on maitorotuinen naaraspuolinen nauta, joka täyttää tukivuoden aikana 6 kuukautta.

4.3 Lypsylehmäpalkkio

Lypsylehmäpalkkiota maksetaan AB-tukialueella.

Lypsylehmäpalkkion määrä määräytyy hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella. Tukikelpoisuuspäivät saadaan nautarekisteristä. Täyden lypsylehmäpalkkion voit saada lypsylehmästä, joka on ollut tilallasi palkkiokelpoisena koko vuoden 2021.

Lypsylehmäpalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi lypsylehmät sekä mahdollisesti tukikelpoiset vasikat ja hiehot, on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luku Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti). Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa.

Lypsylehmän on poi’ittava vähintään kerran tukivuonna tai kerran kahtena sitä edeltäneenä vuonna.

Palkkiokelpoinen lypsylehmä on maidontuotantoon käytettävä poikinut maitorotuinen nauta. Maitorodut on lueteltu liitteessä 1. Nautarodut.

Lypsylehmän käyttötapa nautarekisterissä on ”maidontuotanto”.

Sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan lehmän polveutuminen.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen lypsylehmä on naaraspuolinen maitorotuinen nauta, joka täyttää tukivuoden aikana 24 kuukautta tai lypsylehmä, joka ei ole poikinut tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena.

Poikiminen ja tavanomainen tuotantotapa

Tilallasi on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa, jos haet lypsylehmäpalkkiota. Tavanomaiseen tuotantotapaan kuuluu lypsylehmillä säännöllinen poikiminen ja maidontuotanto. Lypsylehmätilan on toimitettava maitoa myyntiin tai jalostettava sitä.

Säännöllisellä poi’ittamisella tarkoitetaan sitä, että lehmä on poikinut vähintään kerran tukivuonna tai sitä edeltäneinä kahtena vuonna.

Jos lehmä ei ole poikinut säännöllisesti, sille ei kerry tukikelpoisuuspäiviä eikä lypsylehmäpalkkiota. Lehmä ei menetä palkkiokelpoisuuttaan pysyvästi poikimattomuuden takia, jos se poikii jatkossa. Kun lehmä poikii uudelleen, se alkaa jälleen kerryttää tukikelpoisuuspäiviä.

Lypsylehmä on palkkiokelpoinen, kun se on poikinut vähintään kerran. Luominen katsotaan poikimiseksi, jos tiineys on kestänyt vähintään 7 kuukautta.

Poikiminen tarkistetaan nautarekisterin tiedoista. Jos vasikka kuolee ennen korvamerkintää tai luominen tapahtuu tiineyden kestettyä vähintään 7 kuukautta, vasikan kuoleminen on ilmoitettava nautarekisteriin, jotta poikiminen voidaan huomioida lypsylehmän palkkiokelpoisuudessa.

Taulukko 2. Ensimmäisiä tukikelpoisuuspäiviä nautaeläinpalkkioiden eri eläinryhmillä

Eläinryhmä

Ensimmäinen tukikelpoisuuspäivä

Emolehmä

 • eläimen ensimmäinen poikimispäivä,
 • eläimen ostopäivä tilalle tai
 • 1.1., jos eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta

Emolehmähieho

 • päivä, jona eläin täyttää 8 kk,
 • eläimen ostopäivä tilalle tai
 • 1.1., jos eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta

Saaristohieho

 • päivä, jona eläin täyttää 8 kk,
 • eläimen ostopäivä tilalle tai
 • 1.1., jos eläimen tukikelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta

Teurashieho

 • hallinta-ajan ensimmäinen päivä (teurastusta edeltävä 90 vrk ajalta väh. 60 vrk yhtäjaksoinen aika)

Sonni ja härkä

 • päivä, jona eläin täyttää 6 kk,
 • eläimen ostopäivä tilalle tai
 • 1.1., jos eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta

Lypsylehmä

 • eläimen ensimmäinen poikimispäivä,
 • eläimen ostopäivä tilalle tai
 • 1.1., jos eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta

4.4 Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti

4.4.1 Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Rekisteröidy eläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin ennen eläinten pidon aloittamista. Ilmoittaudu eläintenpitäjäksi sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee.

Palkkiota ei makseta, ellet ole rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi.

4.4.2 Korvamerkit

Merkitse tilan nautaeläimet asianmukaisesti Ruokaviraston hyväksymillä korvamerkeillä.

4.4.3 Eläinten rekisteröinti

Rekisteröi tilan kaikki eläimet tilatunnuksellesi nautarekisterissä. Pidä tiedot ajan tasalla.

Ilmoita nautarekisteriin mm. syntymät, osto, poisto ja siirrot 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Korjaa nautarekisterissä havaitsemasi virheet tai puutteet välittömästi.

Syntymä

Syntymätilan on rekisteröitävä vasikat nautarekisteriin 7 päivän kuluessa syntymästä. Nautaeläimiä ei saa siirtää pois syntymäpitopaikasta ennen rekisteröintiä. Ostaja ei saa vastaanottaa rekisteröimättömiä vasikoita. Maatilalla syntynyt eläin, jonka syntymätapahtumaa ei ole ilmoitettu 7 päivän kuluessa tai syntymätapahtuma on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin, voi aiheuttaa eläimen hylkäyksen ja eläinpalkkion alentamisen.

Muut tapahtumat

Kaikista nautaeläimiin kohdistuvista tapahtumista, kuten ostoista, myynneistä, poikimisesta ja siirroista pitopaikasta toiseen, on tehtävä ilmoitus nautarekisteriin 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Esimerkiksi kun nauta myydään toiselle tilalle eloon, sekä myyjän että ostajan on tehtävä oma ilmoituksensa tapahtumasta nautarekisteriin.

Tilalle ostettu tai sieltä poistettu eläin, jonka tapahtumaa ei ole ilmoitettu 7 päivän kuluessa tai tapahtuma on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin, aiheuttaa eläimen hylkäyksen ja eläinpalkkion alentamisen.

Tee tilojen välisestä eläinkaupasta kirjallinen sopimus, kuitti tai muu vastaava asiakirja, jossa mainitaan vähintään:

 • eläimen EU-tunnus
 • siirtopäivä tilalta toiselle
 • sopimuksen päiväys
 • kaupan osapuolten tilatunnukset
 • onko kyseessä osto vai vuokraus
 • nimet, osoitteet ja allekirjoitukset.

Edellä mainitut sopimukset ja kuitit tarkastetaan valvonnassa. Sopimusten ja kuittien avulla voidaan varmistaa, että nautaeläinluetteloon ja nautarekisteriin tehdyt merkinnät ovat oikein.

4.4.4 Nautaeläinluettelo

Sinun ei tarvitse pitää erillistä nautaeläinluetteloa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin. Pidä omistuksessasi tai hallinnassasi olevista eläimistä eläinlaji- ja pitopaikkakohtaista nautaeläinluetteloa. Luettelo on pidettävä ajan tasalla joko paperisella lomakkeella tai sähköisessä muodossa siten, että se voidaan tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle. Merkitse tiedot nautaeläinluetteloon viimeistään 3 päivän kuluessa tapahtumasta.

Säilytä nautaeläinluetteloa (mukaan lukien kaikki sopimukset ja kuitit) vähintään tukivuosi sekä sitä seuraavat 4 kalenterivuotta. Tarkemmat ohjeet nautojen rekisteröinnistä ja merkitsemisestä löydät Ruokaviraston internetsivuilta ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/

4.5 Rekisteri-ilmoituksen myöhästymisen vaikutus naudan tukikelpoisuuteen

Eläinpalkkioiden ehtoihin kuuluu merkintä- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen. Tämän vuoksi rekisteri-ilmoitukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Eläimen palkkiokelpoisuuteen vaikuttaa sen tulo- ja poistoilmoitusten ilmoitusaikojen noudattaminen. Eläimestä ei makseta tukivuodelta kertynyttä palkkiota, jos rekisteri-ilmoitus on yhdenkin päivän myöhässä.

Myöhästyneet tulo- ja poistoilmoitukset nautarekisteriin vähentävät sinulle maksettavan palkkion määrää. Eläin, jonka rekisteri-ilmoitus on myöhästynyt, hylätään ja lisäksi siitä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaan. Tulo- ja poistoilmoituksia ovat esimerkiksi syntymä, osto, myynti eloon, myynti teuraaksi, tuonti ja vienti.

Esimerkki Sonnivasikka syntyy 1.5.2021. Ilmoitus syntymästä tehdään nautarekisteriin myöhässä 1.12.2021. Sonnista ei makseta lainkaan vuodelta 2021 kertyvää nautapalkkiota, koska sen syntymäilmoitus on tehty myöhässä. Lisäksi siitä tulee seuraamusten kautta vähennys palkkioon.

Esimerkki Lypsylehmäpalkkion palkkioehdot täyttävä lypsylehmä ostetaan tilalle 1.3.2021. Ostoilmoitus tehdään 31.3.2021 eli myöhässä. Lehmästä ei makseta vuodelta 2021 lypsylehmäpalkkiota lainkaan, koska sen ostoilmoitus on tehty myöhässä. Lisäksi siitä tulee seuraamuslaskennan kautta vähennys palkkioon.

Seuraamukset

Kun eläimiä hylätään rekisteri-ilmoitusten myöhästymisen takia palkkiosta, tukivuonna myönnettävää eläinpalkkiota sanktioidaan seuraamusprosentilla. Seuraamusprosenttiin vaikuttavat hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero sekä eläinten lukumäärät.

 • hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero
  = (tukivuoden hylätyt eläimet/ tukivuoden hyväksytyt eläimet) x 100 %
 • hyväksytyt eläimet = haetut eläimet - hylätyt eläimet
 • jos hylättyjä eläimiä on enintään 3, palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
 • jos hylättyjä eläimiä on yli 3 ja hylättyjen ja hyväksyttyjen ero on:
  • suhteellinen ero on enintään 20 %
   • palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
  • suhteellinen ero on yli 20 %, mutta enintään 30 %
   • palkkiota vähennetään 2 x suhteellisen eron verran
  • suhteellinen ero on yli 30 %
   • palkkiota vähennetään 100 % eli palkkiota ei makseta lainkaan

Jos hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero on yli 50 %, palkkiota ei makseta kyseiseltä vuodelta ja tilalle aiheutuu lisäseuraamus.

Lisäseuraamus tarkoittaa, että viljelijälle maksettavista EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista ja palkkioista (myös pinta-alaan perustuvista tuista) vähennetään kertaalleen seuraavien 3 vuoden aikana se tukisumma, joka hylätystä eläinmäärästä olisi maksettu.

Käytännössä menetät palkkioeläinten eläinpalkkion koko vuodelta, jos yli 3 eläintä ja yli 30 % tilan eläimistä hylätään.

Esimerkki Seuraamuslaskenta. Tilalla on 12 nautapalkkiota kerryttävää sonnia, joille on tukivuoden aikana kertynyt tukikelpoisuuspäiviä yhteensä 4 200. Viivepäivien takia hylätään 4 sonnia, jolla on tukivuonna tukikelpoisuuspäiviä 1314.

4200 - 1314 = 2886 (hyväksyttyjä tukikelpoisuuspäiviä kpl)

2886/ 365 = 7,9 (tukikelpoisuuspäivien perusteella laskettu keskimääräinen hyväksyttyjen nautojen lukumäärä vuoden aikana)

1314/365 = 3,6 hylättyä eläintä

(3,6/7,9) x 100 % = 45,6% (eroprosentti) → Palkkiota ei makseta.

Maksettavaa nautapalkkiota alennetaan suhteellisen eron verran (45,6 % hyväksytystä eläinmäärästä), koska hylättyjä eläimiä on yli 3 kpl. → Palkkiota ei makseta.

Ilmoitusaikojen (7 pv) noudattamista valvotaan myös eläinten tukivalvonnan sekä merkinnän ja rekisteröinnin täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä.

4.6 Nautaeläinpalkkioiden maksaminen

Nautaeläinpalkkiot maksetaan rekisteriperusteisesti, eli palkkion perustana olevien eläinten tiedot saadaan suoraan nautarekisteristä. Palkkiota maksetaan kaikista tilallasi tukiehdot täyttävistä eläimistä.

Nautaeläinpalkkioiden palkkiotasot tarkistetaan vuosittain lopullisten eläinmäärien mukaan.

EU:n rahoittamia suoria tukia ei myönnetä, jos hakemiesi suorien tukien yhteismäärä tukivuonna on 200 euroa tai sitä pienempi.

4.6.1 Nautaeläinpalkkiot tukikelpoisuuspäivien perusteella

Palkkio määräytyy 1.1.–31.12.2021, mainitut päivät mukaan lukien, nautarekisterin perusteella hallinnassasi olleiden palkkiokelpoisten emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, saaristohiehojen ja lypsylehmien keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan nautarekisterin tietojen perusteella, laskemalla yhteen tilasi kaikkien eläinten tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla tämä luku 365:llä. Lukumäärä pyöristetään 2 desimaalin tarkkuuteen.

Tukikelpoisuuspäivien perusteella maksetaan nautapalkkio emolehmästä, emolehmähiehosta, sonnista, härästä ja saaristohiehosta sekä lypsylehmäpalkkio.

4.6.2 Nautaeläinpalkkio teurastuksen perusteella

Teurashiehoista maksettava palkkio määräytyy 1.1. – 31.12.2021, mainitut päivät mukaan lukien, nautarekisterin perusteella hallinnassasi olleiden ja nautarekisteriin ilmoitettujen teurashiehojen teurastusten perusteella.

4.6.3 Palkkion suuruus

Nautaeläinpalkkiot maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa EU-säädösten mukaisesti aikaisintaan 1.12.2021 alkaen, mutta kuitenkin vasta kun valvonnat on suoritettu. Vuoden 2021 nautaeläinpalkkiot maksetaan viimeistään 30.6.2022.

Tukivuonna 2021 ensimmäinen maksuerä määräytyy 1.1. – 15.9.2021 nautarekisteriin kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella.

Toinen maksuerä määräytyy 1.1. – 31.12.2021 välisenä aikana tilasi eläimistä kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella, josta vähennetään ensimmäisen erän maksu. Palkkion toinen erä maksetaan viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa ja valvonnat on suoritettu. Teurashiehon nautapalkkio maksetaan kokonaisuudessaan toisessa erässä.

Lopulliset palkkiotasot (€/eläin) varmistuvat vasta ennen palkkion toisen erän maksamista, koska tukivuoden 2021 lopulliset eläinmäärät selviävät vasta vuoden päätyttyä.

Eläinkohtaista palkkion määrää (Taulukko 3.) voidaan muuttaa, jos palkkioeläinten kokonaismäärä ylittyy tai alittuu arvioidusta.

EU:n tuotantosidonnaisia tukia ovat peltokasvipalkkio, lypsylehmäpalkkio, nautapalkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot. Suomi on jakanut kansallisesti EU:n tuotantosidonnaiset tuet 22 eri toimenpiteeseen. Yksittäinen toimenpide perustuu eläin- tai kasviryhmään ja/tai tukialueeseen. Jokaiselle toimenpiteelle on varattu tietty määräraha. Tarkoitus on, että palkkiot myönnetään nykyisin ehdoin ja määrärahoin vuoteen 2021 asti. Määrärahoja on kuitenkin mahdollista siirtää toimenpiteiden välillä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tehdä päätöksen varojen siirrosta vuosittain ennen maksujen alkamista. Mahdollisesta päätöksestä tiedotetaan osoitteessa www.mmm.fi.

Taulukko 3. Nautaeläinpalkkioiden eläinkohtaiset palkkion määrät

 

AB-alueen ulkosaaristo
€/ eläin

Manner-Ahvenanmaa
€/ eläin

Muu AB-alue
€/ eläin

C-alue
€/ eläin

Emolehmä ja emolehmähieho

560

355

355

120

Sonni ja härkä

1 200

515

515

145

Teurashieho

-

185

185

-

Saaristohieho

600

-

-

-

Lypsylehmä

1 000

700

600

-

Palkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan, jos palkkioehdot täyttävä eläin on ollut tilallasi koko vuoden (ruokintapäiviin perustuvat tuet) tai teurastettu vuoden 2021 aikana (teurashieho). Palkkio voidaan myöntää yhdestäkin palkkioehdot täyttävästä eläimestä.

Esimerkki Tila sijaitsee C-tukialueella. Viljelijä on hakenut nautapalkkiota. Tilan hallinnassa on nautarekisterin mukaan koko vuoden 50 sonnia.

 • Sonnit ovat kerryttäneet tilalla nautarekisterin mukaan yhteensä (365 päivää x 50 sonnia) 18 250 tukikelpoisuuspäivää vuodessa.
 • 1. maksuerä määräytyy 1.1.–15.9. perusteella. Määräytymisaika on 258 vrk (258/365), eli noin 70 % vuodesta.
 • Yhdelle sonnille kertyy tukea 1. 145 x 70 % = 101,50 €.
 • 1. maksuerässä 50 sonnista tukea kertyy 5 075 €.
 • 2. maksuerä määräytyy 1.1.– 31.12.2021 välisenä aikana tilasi eläimistä kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella, mistä vähennetään mahdollisen ensimmäisen erän maksu.
 • 2. maksuerässä 50 sonnista tukea kertyy  2 175 € (jos palkkiotaso pysyy samana 2. erässä).

4.6.4 Rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus

Rahoituskurileikkaus tehdään prosenttivähennyksenä EU:n rahoittamiin suoriin tukiin. Rahoituskuri leikataan tilalle myönnettävien EU:n rahoittamien suorien tukien yhteen lasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta ennen tuen maksamista. Tilalle myönnettyjen suorien tukien yhteenlasketusta määrästä ei siten tehdä rahoituskurileikkausta ensimmäisen 2 000 euron osalta.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen rahoituskurin leikkausprosentista maaliskuun loppuun mennessä. Leikkausprosentti vahvistetaan viimeistään 1.12.2021.

Mikäli suorien tukien maakohtainen yhteinen kokonaistukikatto ylittyy, kaikkia suoria tukia leikataan lineaarisesti. Lineaarinen ­leik­kaus teh­dään pro­sent­ti­vä­hen­nyk­se­nä ennen tuen maksamista. Lineaarisen leikkauksen lopullinen taso selviää keväällä/kesällä 2022 ennen suorien tukien 2. erän maksamista.

Lisätietoa rahoituskurista on Viljelijätukien hakuoppaassa luvussa Tukien maksaminen.

4.6.5 Aiheettomasti maksetut palkkiot

Tukien takaisinperinnästä on kerrottu Viljelijätukien hakuoppaassa luvussa Tukien maksaminen

5 Lammas- ja vuohipalkkiot

Lammas- ja vuohipalkkioita ovat uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio.

Rekisteröidy eläintenpitäjäksi ennen kuin aloitat eläinten pitämisen. Ilmoita eläimille oikea pitopaikka.

Rekisteröi eläimet lammas- ja vuohirekisteriin tilatunnukselle, jolla haet lammas- ja vuohipalkkioita.

Tee uuhien ja kuttujen poikimisilmoitukset 6 kuukauden (182 vrk) kuluessa tapahtumasta ja muut eläinten rekisteri-ilmoitukset aina 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Tee kuitenkin karitsointi-ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2022, jotta ilmoitukset huomioidaan vuoden 2021 eläinmäärää laskettaessa.

Tarkista, että teurastamo on tehnyt teurastusilmoitukset palkkioeläimistäsi.

Myöhästyneet ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin vähentävät sinulle maksettavan palkkion määrää. Eläin, jonka rekisteri-ilmoitus on tehty myöhässä, hylätään ja lisäksi siitä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaan.

Huomioi vuonna 2021

 • Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. Myöhässä tehty rekisteri-ilmoitus aiheuttaa eläimen hylkäyksen ja palkkioon seuraamuksen.
 • Voit tarkistaa osallistumisilmoituksesi voimassa olon Vipu-palvelussa sivulta Kotieläintuotanto ja maito tai kysymällä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

5.1 Määritelmiä lammas- ja vuohipalkkioihin

Karitsalla tarkoitetaan enintään 12 kuukauden ikäistä lammasta, joka ei ole poikinut.

Karitsointipoikkeus tarkoittaa tilannetta, jossa tukivuoden aikana syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita tukikelpoisten uuhien enimmäismäärää uuhipalkkiossa. Aloittava tila voi käyttää karitsointipoikkeusta.

Kilillä tarkoitetaan enintään 12 kuukauden ikäistä poikimatonta vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta.

Kutulla tarkoitetaan yli 12 kuukauden ikäistä naaraspuolista vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta.

Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella.

Mahdollisesti palkkiokelpoisella eläimellä tarkoitetaan eläintä, joka saattaa täyttää palkkiokelpoisuusedellytykset tuen saamiseksi kyseisen kalenterivuoden aikana. Mahdollisesti palkkiokelpoisen eläimen hylkääminen valvonnassa aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettaviin lammas- ja vuohipalkkioihin.

Pitopaikalla tarkoitetaan yksikköä, joka muodostuu yhdestä tai useammasta laitoksesta, rakennuksesta, tarhasta, laidunlohkosta (pelto-, metsä- ja luonnonlaitumet) tai muusta paikasta, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai käsitellään.

Poikimisella tarkoitetaan lampaan tai vuohen normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa synnyttämistä tai luomista.

Teuraskaritsan/ teuraskilin hallinta-ajalla tarkoitetaan teurastusta edeltävien 50 vuorokauden sisällä vähintään 30 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa, jonka teuraskaritsa tai -kili on viljelijän hallinnassa.

Uuhella tarkoitetaan yli 12 kuukauden ikäistä naaraspuolista lammasta.

Viljelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostamaa ryhmää, joka omistaa maatilan tai hallitsee maatilaa ja joka harjoittaa lammastaloutta. Viljelijän on oltava viranomaisen rekisterissä, ts. viljelijän maatilalla on oltava viranomaisen antama maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnus. EU:n eläinpalkkioiden saaminen ei edellytä tilalla asumista. Viljelijän iällä ei ole vaikutusta EU:n eläinpalkkioiden saamiseen.

5.2 Uuhipalkkio

Uuhipalkkiota maksetaan AB-tukialueella.

Uuhipalkkion määrä määräytyy hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella (Taulukko 4). Tukikelpoisuuspäivät saadaan lammas- ja vuohirekisteristä. Saat täyden palkkion uuhesta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko vuoden 2021.

Palkkiokelpoinen uuhi on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen lammas.

Tilan palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään tilallasi vuonna 2021 syntyneiden karitsoiden määrä.

Tilallasi on oltava keskimäärin vähintään 20 uuhipalkkioon oikeuttavaa uuhta, jotta sinulle voidaan myöntää uuhipalkkiota.

Uuhipalkkiota hakevana tilallasi on myytävä eläimiä eloon tai teuraaksi ja noudatettava muutoinkin tavanomaista tuotantotapaa.

Uuhipalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilan uuhet sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luku Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti). Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen uuhi on naaraspuolinen lammas, joka on syntynyt ennen 31.12.2020.

5.2.1 Karitsointiehto ja -poikkeus

Tilasi palkkiokelpoisten uuhien määrää rajaa karitsoimisehto. Uuhipalkkiota maksetaan uuhien keskimääräisen eläinmäärän perusteella siten, että palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään 2021 syntyneiden karitsoiden määrä. Jokaisen uuhen ei tarvitse olla karitsoinut itse, jos esimerkiksi joku toinen tilan uuhista on saanut kaksoset. Ilmoita myös kuolleina syntyneiden karitsoiden määrä ja uuhien luomiset lammas- ja vuohirekisteriin.

Aloittavan tilan on mahdollista käyttää karitsointipoikkeusta aloitusvuonna. Vuoden aikana syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärää uuhipalkkiossa, jos aloitat uuhien pidon vasta vuonna 2021. Tila katsotaan aloittaneeksi vuonna 2021, jos olet rekisteröitynyt eläintenpitäjärekisteriin lampaiden osalta eläintenpitäjäksi vuonna 2021. Ilmoita karitsointipoikkeuksesta lomakkeella 468 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15.6.2021 mennessä.

Esimerkki Viljelijän lammas- ja vuohirekisteristä tukivuodelta 2021 saatu keskimääräinen uuhimäärä on 30,7. Tilalla on vuonna 2021 syntynyt 27 karitsaa, joten vuonna 2021 uuhipalkkio voidaan maksaa enintään 27 uuhesta. Jos karitsoita olisi syntynyt 31, uuhipalkkio voitaisiin maksaa 30,7 uuhesta.

5.3 Kuttupalkkio

Kuttupalkkiota maksetaan AB-tukialueella.

Kuttupalkkion määrä määräytyy hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella (Taulukko 4). Tukikelpoisuuspäivät saadaan lammas- ja vuohirekisteristä. Saat täyden palkkion kutusta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko vuoden 2021.

Palkkiokelpoinen kuttu on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen vuohi.

Tilallasi on oltava keskimäärin vähintään 20 kuttupalkkioon oikeuttavaa kuttua, jotta sinulle voidaan maksaa palkkiota.

Tukivuoden maitomäärän on oltava vähintään 400 litraa per kuttu.

Tilaltasi on toimitettava vuohenmaitoa tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyntiin ja tilalla on muutoinkin noudatettava tavanomaista tuotantotapaa.

Kuttupalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi kutut sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luku Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti). Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen kuttu on naaraspuolinen vuohi, joka on syntynyt ennen 31.12.2020.

5.3.1 Kuttujen maitomäärä

Kuttupalkkiota maksetaan kuttujen keskimääräisen eläinmäärän perusteella siten, että palkkiokelpoisten kuttujen määrää rajaa kuttujen vuonna 2021 tuottama maitomäärä. Maitomäärän on oltava vähintään 400 litraa maitoa per kuttu.

Pidä kirjanpitoa kuttujen tuottamasta maidosta.

Merkitse kirjanpitoon kuukausittain litroina:

 • hyväksyttyyn maidonjalostuslaitokseen (meijeri) tai elintarvikelain 13 §:n 3 momentin mukaisen ilmoituksen vaativaan elintarvikehuoneistoon (esim. juustoa tai muita maitotuotteita valmistava elintarvikehuoneisto maatilalla) toimitettu maitomäärä
 • suoramyyntimaidon myyntimäärä
 • myyntiin ja palkkion hakijan taloudessa käytettäväksi valmistetun juuston valmistukseen käytetty maitomäärä
 • palkkion hakijan taloudessa käytetty maitomäärä (enintään 1 litra/hlö/pv).

Ilmoita tukivuoden kuttupalkkion perusteeksi maitomäärät lomakkeella 410 Selvitys kutun maidon käytöstä 2021. Toimita lomake liitteineen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.1.2022.

Pidä maidon suoramyynnistä päivittäistä luetteloa. Suoramyynnillä tarkoitetaan kuluttajille myymääsi raakamaitoa, jonka määrä voi olla enintään 2 500 kg vuodessa. Toimita lomakkeen 410 liitteenä luettelo suoramyyntimaidosta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ilmoita hyväksytyssä maidonjalostuslaitoksessa hyväksytysti pakattu, kauppaan myyty raakamaito ja ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta kuluttajille suoraan myyty raakamaito (yli 2 500 kg vuodessa).

Ilmoita kuukausittain valmistetun juuston määrä kiloina juustotyypeittäin.

Jos valmistat tilalla myyntiä varten muita tuotteita kuin juustoa, pidä maidon käytöstä erillistä tuotekohtaista kuukausittaista kirjaa, johon merkitset lisäksi kunkin kuukauden aikana valmistettujen tuotteiden määrän.

Älä laske maitomäärään mukaan eläinten ravinnoksi ja kutun maidosta valmistettavien tuotteiden valmistuksen testaukseen käyttämääsi maitomäärää. Huomioi, että raakamaitona suoraan kauppaan myyty maitomäärä ei sisälly suoramyyntimaidon myyntimäärään.

Esimerkki Viljelijällä on vuoden aikana keskimäärin 30 kuttua. Jos kuttupalkkion laskennan perusteeksi hyväksytty maitomäärä on tukivuonna yhteensä 10 000 litraa, palkkio voidaan maksaa enintään (10 000/400 litraa) 25 kutusta. Jos kuttupalkkion laskennan perusteeksi hyväksytty maitomäärä olisi tilalla tukivuonna yhteensä 12 400 litraa (12 400/400 litraa = 31 kuttua), palkkio voitaisiin kuitenkin maksaa enintään keskimääräisestä kuttumäärästä eli 30 kutusta.

5.4 Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota maksetaan koko maassa.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio määräytyy hallinnassasi olleiden teuraskaritsojen ja -kilien lukumäärän mukaan. Saat täyden palkkion palkkiokelpoisesta karitsasta tai kilistä, joka on teurastettu vuoden 2021 aikana. Teurastamon on tehtävä teurastusilmoitus lammas- ja vuohirekisteriin, jotta palkkio voidaan maksaa.

Palkkiokelpoinen teuraskaritsa on enintään 12 kuukauden ikäisenä teurastettu poikimaton lammas, joka on merkitty ja rekisteröity säädösten mukaisesti. Teuraskaritsan ruhopainon on oltava vähintään 18 kiloa. Huom. Teurastushetkellä 12 kuukauden ja yhden päivän ikäinen lammas ei enää täytä teuraskaritsan ikävaatimusta.

Palkkiokelpoinen teuraskili on enintään 12 kuukauden ikäisenä teurastettu poikimaton vuohi, joka on merkitty ja rekisteröity säädösten mukaisesti. Teuraskilin ruhopainon on oltava vähintään 10 kiloa. Kääpiövuohet eivät ole palkkiokelpoisia eläimiä.  Huom. Teurastushetkellä 12 kuukauden ja yhden päivän ikäinen vuohi ei enää täytä teuraskilin ikävaatimusta.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi tukikelpoiset sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luku Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti). Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen teuraskaritsa on lammas, joka täyttää vuoden 2021 aikana 6 kuukautta.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen teuraskili on vuohi, joka täyttää vuoden 2021 aikana 12 kuukautta.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista Ruokaviraston palkkiojärjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista on Ruokaviraston internetsivuilla ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/teurastus/teurastamot/teurastamoiden-ilmoittautuminen-palkkiojarjestelmaan/palkkiojarjestelmaan-ilmoittautuneet-teurastamot.

Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia, ruhosta voidaan myöntää palkkio. Eläimestä ei makseta palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon eläinsuojassa.

Tee eläinten poisto- ja muut ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin voimassa olevien säädösten mukaisesti.  

Teurastamon on tehtävä tukivuoden 2021 teurastusilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2022, jotta ne voidaan ottaa huomioon laskettaessa keskimääräistä eläinmäärää.

Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain teuraskaritsoiden ja teuraskilien lopullisen määrän mukaan.

5.4.1 Hallinta-aika

Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta teurastusta edeltävien 50 vuorokauden aikana, jotta voit saada teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion. (Taulukko 4) Hallinta-ajalla varmistetaan, että palkkio maksetaan eläinten kasvattajalle eikä esimerkiksi välittäjälle.

Tiedot teuraskaritsan tai teuraskilin hallinnasta saadaan lammas- ja vuohirekisteristä. Huolehdi lammas- ja vuohirekisterin tietojen ajantasaisuudesta ja ilmoitusten tekemisestä asianmukaisesti.

Taulukko 4. Ensimmäisiä tukikelpoisuuspäiviä lammas- ja vuohipalkkion eri eläinryhmillä

Eläinryhmä

Ensimmäinen tukikelpoisuuspäivä

Uuhi

 • päivä, jona eläin täyttää 12 kk ja yhden päivän,
 • eläimen ostopäivä tilalle tai
 • 1.1., jos eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta

Kuttu

 • päivä, jona eläin täyttää 12 kk ja yhden päivän,
 • eläimen ostopäivä tilalle tai
 • 1.1., jos eläimen palkkiokelpoisuus jatkuu edelliseltä vuodelta

Teuraskaritsa/-kili

 • hallinta-ajan ensimmäinen päivä (teurastusta edeltävä 50 vrk ajalta väh. 30 vrk yhtäjaksoinen aika)

5.5 Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti

5.5.1 Eläintenpitäjän rekisteröityminen

Rekisteröidy eläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin ennen eläinten pidon aloittamista. Tee rekisteröityminen maatilasi talouskeskuksen tai asuinpaikkasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Palkkiota ei makseta, ellet ole rekisteröitynyt lammas- ja vuohieläintenpitäjäksi.

5.5.2 Korvamerkit

Mer­kit­se ti­lan lam­paat/vuo­het asi­an­mu­kai­ses­ti Ruo­ka­vi­ras­ton hy­väk­sy­mil­lä kor­va­mer­keil­lä.

5.5.3 Eläinten rekisteröinti

Rekisteröi tilan kaikki eläimet tilatunnuksellesi lammas- ja vuohirekisterissä. Palkkioeläimet eivät voi olla lammas- ja vuohirekisterissä tuen hakijan tai perheenjäsenen asiakastunnuksen alla. Pidä tiedot ajan tasalla.

Ilmoita lammas- ja vuohirekisteriin eläinten tapahtumat mm. poistot, ostot, siirrot 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Tee poikimisilmoitus viimeistään 6 kuukauden kuluessa eläimen syntymästä. Merkitse ja rekisteröi eläin ennen siirtoa syntymäpaikasta.

Korjaa lammas- ja vuohirekisterissä havaitsemasi virheet ja puutteet välittömästi.

Huom. Palkkioiden maksamisen yhteydessä tilan karitsamäärä tarkastetaan lammas- ja vuohirekisterin tiedoista. Palkkiokelpoisten eläinten määrää määräytyy lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2022 mennessä tallennettujen poikimisilmoitusten perusteella.

Huomioithan, että palkkiokelpoisten eläinten lisäksi merkinnän ja rekisteröinnin edellytykset koskevat myös mahdollisesti palkkiokelpoisia eläimiä.

Merkinnän ja rekisteröinnin laiminlyönneistä seuraa vähennyksiä maksettavaan lammas- ja vuohipalkkioon; jos eläimen merkinnät tai rekisteröinti eivät vastaa voimassa olevia säädöksiä, eläin ei ole oikeutettu eläinpalkkioon ja saattaa aiheuttaa eläinpalkkion lisäksi seuraamuksia myös täydentävien ehtojen kautta.

Tarkemmat tiedot lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä ovat Ruokaviraston internetsivuilla Viljelijät → Eläintenpito → Eläinten merkintä ja rekisteröinti → Lampaat ja vuohet

5.5.4 Eläinluettelo

Sinun ei tarvitse pitää erillistä eläinluetteloa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan lammas- ja vuohirekisteriin. Pidä tilallasi ajantasaista pitopaikkakohtaista eläinluetteloa. Merkitse kaikki tapahtumat eläinluetteloon viimeistään 3 päivän kuluessa tapahtumasta.

Säilytä eläinluetteloa (ml. kaikki sopimukset ja kuitit) vähintään hakuvuosi sekä sitä seuraavat 4 kalenterivuotta.

5.6 Rekisteri-ilmoituksen myöhästymisen vaikutus lampaan ja vuohen tukikelpoisuuteen

Eläinpalkkioiden palkkioehtoihin kuuluu merkintä- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen. Tämän vuoksi rekisteri-ilmoitukset on oltava kunnossa ja ilmoitukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tapahtumasta (uuhien ja kuttujen poikimisilmoitus 6 kuukauden kuluessa tapahtumasta kuitenkin viimeistään tukivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä).

Eläimen palkkiokelpoisuuteen vaikuttaa sen tulo- ja poistoilmoitusten ilmoitusaikojen noudattaminen. Jos rekisteri-ilmoitus on yhdenkin päivän myöhässä, eläimestä kertyneet palkkiot menetetään kokonaan tukivuodelta.

Myöhästyneet tulo- ja poistoilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin vähentävät eläimestä maksettavan eläinpalkkion määrää hylkäämällä eläimen kyseiseltä tukivuodelta. Lisäksi yhdestäkin eläimestä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaisesti.

Tulo- ja poistoilmoituksia ovat esim. syntymä, osto, myynti eloon, myynti teuraaksi, tuonti ja vienti.

Esimerkki Uuhi syntyy 1.5.2020. Ilmoitus eläimen syntymästä (eli uuhen emän poikimisilmoitus) tehdään lammas- ja vuohirekisteriin myöhässä 2.6.2021 Uuhesta ei makseta lainkaan vuodelta 2021 kertyvää uuhipalkkiota, koska sen syntymäilmoitus on tehty myöhässä. Lisäksi siitä tulee seuraamuslaskennan kautta vähennys palkkioon.

Esimerkki Kuttupalkkion palkkioehdot täyttävä kuttu ostetaan tilalle 1.3.2021. Ostoilmoitus tehdään 31.3.2021. Kutusta ei makseta vuodelta 2021 kuttupalkkiota lainkaan, koska sen ostoilmoitus on tehty myöhässä. Lisäksi siitä aiheutuu kuttupalkkioon seuraamuslaskennan kautta vähennys.

Seuraamukset

Kun eläimiä hylätään myöhästyneen rekisteri-ilmoituksen vuoksi palkkiosta, tukivuonna myönnettävää eläinpalkkiota sanktioidaan seuraamusprosentilla. Seuraamusprosenttiin vaikuttaa hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero ja niiden lukumäärä:

 • hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero =

(tukivuoden hylätyt eläimet/ tukivuoden hyväksytyt eläimet) x 100 %

 • hyväksytyt eläimet = haetut eläimet – hylätyt eläimet
 • jos hylättyjä eläimiä on enintään 3, palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
 • jos hylättyjä eläimiä on yli 3 ja
  • suhteellinen ero on enintään 20 %
   • palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
  • suhteellinen ero on yli 20 %, mutta enintään 30 %
   • palkkiota vähennetään 2 x suhteellisen eron verran
  • suhteellinen ero on yli 30 %
   • palkkiota vähennetään 100 % eli palkkiota ei makseta lainkaan

Jos hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero on yli 50 %, tukea ei makseta kyseiseltä vuodelta ja tilallesi aiheutuu lisäseuraamus.

Lisäseuraamus tarkoittaa, että viljelijälle maksuun lähtevistä EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista ja palkkioista (myös pinta-alaan perustuvista tuista) vähennetään kertaalleen seuraavien 3 vuoden aikana se tukisumma, joka hylätystä eläinmäärästä olisi maksettu.

Käytännössä tila menettää palkkioeläinten eläinpalkkion koko vuodelta, jos yli 3 eläintä ja yli 30 % tilan eläimistä hylätään.

Esimerkki Seuraamuslaskenta. Tilalla on 12 uuhipalkkiota kerryttävää uuhta, joille on tukivuoden aikana kertynyt tukikelpoisuuspäiviä yhteensä 4 200. Viivepäivien takia hylätään 4 uuhta, joilla on tukivuonna tukikelpoisuuspäiviä 1314.

4200 - 1314 = 2886 (hyväksyttyjä tukikelpoisuuspäiviä kpl)

2886/ 365 = 7,9 (tukikelpoisuuspäivien perusteella laskettu keskimääräinen hyväksyttyjen nautojen lukumäärä vuoden aikana)

1314/365= 3,6 hylättyä eläintä

(3,6/7,9) x 100 % = 45,6% (eroprosentti) → Palkkiota ei makseta.

Maksettavaa uuhipalkkiota alennetaan suhteellisen eron verran (45,6 % hyväksytystä eläinmäärästä), koska hylättyjä eläimiä on yli 3 kpl. → Palkkiota ei makseta.

Ilmoitusaikojen noudattamista valvotaan myös eläinten tukivalvonnan ja täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä.

5.7 Lammas- ja vuohipalkkion maksaminen

Lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan rekisteriperusteisesti, eli palkkion perustana olevat eläinten tiedot saadaan suoraan lammas- ja vuohirekisteristä.

Lammas- ja vuohipalkkioista ei makseta ennakkoa.

EU:n rahoittamia suoria tukia ei myönnetä, jos hakemiesi suorien tukien yhteismäärä tukivuonna on 200 euroa tai sitä pienempi.

Lammas- ja vuohipalkkioiden määrät tarkistetaan vuosittain lopullisen eläinmäärän mukaan.

5.7.1 Uuhi- ja kuttupalkkio tukikelpoisuuspäivien perusteella

Palkkio määräytyy 1.1 – 31.12.2021, mainitut päivät mukaan lukien, lammas- ja vuohirekisterin perusteella hallinnassasi olleiden palkkiokelpoisten uuhien ja kuttujen keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella, laskemalla yhteen tilasi uuhien/kuttujen tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla tämä luku 365:llä. Lukumäärä pyöristetään 2 desimaalin tarkkuuteen.

5.7.2 Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio teurastuksen perusteella

Palkkio määräytyy 1.1.–31.12.2021, mainitut päivät mukaan lukien, lammas- ja vuohirekisterin perusteella hallinnassasi olleiden ja lammas- ja vuohirekisteriin ilmoittelujen teuraskaritsoiden ja teuraskilien teurastusten perusteella.

5.7.3 Palkkion suuruus

Lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan kerran vuodessa tukivuoden päätyttyä viimeistään 30.6.2022. Lammas- ja vuohipalkkio voidaan maksaa, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa ja valvonnat on suoritettu.

Eläinpalkkioiden palkkiotasot tarkistetaan vuosittain lopullisten eläinmäärien mukaan. Eläinkohtaista palkkion määrää (Taulukko 5.) muutetaan, jos palkkioeläinten kokonaismäärä ylittyy tai alittuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kyseistä palkkiota hakeneiden viljelijöiden palkkio alenee tai nousee samassa suhteessa.

EU:n tuotantosidonnaisia tukia ovat peltokasvipalkkio, lypsylehmäpalkkio, nautapalkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot. Suomi on jakanut kansallisesti EU:n tuotantosidonnaiset tuet 22 eri toimenpiteeseen. Yksittäinen toimenpide perustuu eläin- tai kasviryhmään ja/tai tukialueeseen. Jokaiselle toimenpiteelle on varattu tietty määräraha. Tarkoitus on, että palkkiot myönnetään nykyisin ehdoin ja määrärahoin vuoteen 2021 asti. Määrärahoja on kuitenkin mahdollista siirtää toimenpiteiden välillä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tehdä päätöksen varojen siirrosta vuosittain ennen maksujen alkamista. Mahdollisesta päätöksestä tiedotetaan osoitteessa www.mmm.fi.

Taulukko 5. Lammas- ja vuohipalkkioiden eläinkohtaiset palkkion määrät

 

AB-alueen ulkosaaristo
€/ eläin/ tukiv.

Manner-Ahvenanmaa
€/ eläin/ tukiv.

Muu AB-alue
€/ eläin/ tukiv.

C-alue
€/ eläin/ tukiv.

Teuraskaritsat ja teuraskilit

25

25

25

25

Uuhet

100

80

45

-

Kutut

75

75

75

-

5.7.4 Rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus

Rahoituskurileikkaus voidaan tehdä prosenttivähennyksenä EU:n rahoittamiin suoriin tukiin. Rahoituskuri leikataan tilalle myönnettävien EU:n rahoittamien suorien tukien yhteen lasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta ennen tuen maksatusta. Tilalle myönnettyjen suorien tukien yhteenlasketusta määrästä ei siten tehdä rahoituskurileikkausta ensimmäisen 2 000 euron osalta.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen rahoituskurin leikkausprosentista maaliskuun loppuun mennessä. Leikkausprosentti vahvistetaan viimeistään 1.12.2021.

Mikäli suorien tukien maakohtainen yhteinen kokonaistukikatto ylittyy, kaikkia suoria tukia leikataan lineaarisesti. Lineaarinen ­leik­kaus teh­dään pro­sent­ti­vä­hen­nyk­se­nä ennen tuen maksamista. Lineaarisen leikkauksen lopullinen taso selviää keväällä/kesällä 2022 ennen suorien tukien 2. erän maksamista.

Lisätietoa rahoituskurista on Viljelijätukien hakuoppaassa luvussa 5. Tukien maksaminen

5.7.5 Aiheettomasti maksetut palkkiot

Tukien takaisinperinnästä on kerrottu Viljelijätukien hakuoppaassa luvussa Tukien maksaminen

6 Valvonta ja seuraamukset

Eläinpalkkioita valvotaan ristiintarkastuksilla ja tilavalvonnalla.

Ristiintarkastuksella tarkoitetaan tukihallinnon tietojen ja sekä eri rekisterien tietojen vertaamista keskenään. Hallinnollinen valvonta kohdistuu kaikkien hakijoiden tukihakemustietoihin.

Tilavalvonta tehdään paikalla tehtävänä valvontana vähintään 5 %:lle hakijoista. Tilakäynnein valvottavista tiloista 20–25 % valitaan valvontaan satunnaisesti ja loput tilat valitaan painotettuihin riskitekijöihin perustuen.

Eläinpalkkioiden tilavalvonnassa tarkastetaan myös mahdollisesti tukikelpoiset eläimet. Tämä tarkoittaa eläimiä, jotka eivät ole valvontahetkellä palkkiokelpoisia, mutta saattavat tukivuoden aikana tulla palkkiokelpoisiksi. Mahdollisesti tukikelpoiset eläimet tarkastetaan samalla tavalla kuten valvontahetkellä palkkiokelpoiset eläimet. Mahdollisesti tukikelpoisen eläimen hylkääminen aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettavaan eläinpalkkioon. Sellaisten puutteellisesti merkittyjen tai rekisteröityjen eläinten, joiden ei ole lainkaan mahdollista tulla palkkiokelpoisiksi tukivuoden aikana, mahdollinen seuraamus määräytyy täydentävien ehtojen kautta.

Tilavalvonnassa tarkastetaan:

 • Korvamerkintä kaikilta tilalla olevilta eläimiltä. Eläin, jolla on vain toinen korvamerkki, voidaan hyväksyä valvonnassa, jos eläin on toisen korvamerkin avulla tunnistettavissa ja muut tuen ehdot täyttyvät.
 • Eläinrekisterissä ja eläinluettelossa on oltava kaikista tilan eläimistä seuraavat tiedot:
 • EU-tunnus
 • sukupuoli
 • rotu
 • syntymäaika
 • pitopaikka
 • mahdollinen osto- tai poistopäivä sekä osto- ja myyntitila ja
 • emän EU-tunnus

Ilmoitukset eläinrekisteriin on tehtävä 7 päivän kuluessa tapahtumasta, paitsi uuhen ja kutun poikimisilmoitus sekä karitsan ja kilin syntymäilmoitus on tehtävä 6 kuukauden kuluessa. Eläinluetteloon eläintä koskevat tapahtumat on ilmoitettava 3 päivän kuluessa. Sinun ei tarvitse pitää erillistä eläinluetteloa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan rekisteriin.

Myöhässä tehty ilmoitus rekisteriin tai merkintä eläinluetteloon voi aiheuttaa seuraamuksen. Valvonnassa ei hyväksytä rekisteri-ilmoituksia ja eläinluettelomerkintöjä, jotka on tehty myöhästyneinä valvonnasta ilmoittamisen jälkeen. Valvonnassa virheellisesti tai puutteellisesti rekisteröity eläin hylätään.

Myös naudan tukikelpoisuuteen vaikuttamattomien eläinrekisteri- ja eläinluettelotietojen kanssa on oltava tarkkana. Tukikelpoisuuteen vaikuttamattomia tietoja ovet mm. sonnin käyttötapa, sonnin rotu ja eläimen poistotapa. Jos nautapalkkion tai lypsylehmäpalkkion tilavalvonnassa havaitaan eläimellä tukikelpoisuuteen vaikuttamaton virhe eläinrekisterissä tai eläinluettelossa toistamiseen 24 kk aikana, eläin hylätään palkkiosta.

Osto- ja myyntitositteiden tarkastuksella varmistetaan eläinrekisterin ja eläinluettelon tietojen oikeellisuus.

Jos valvonnassa hylätään eläimiä, kyseisenä tukivuonna myönnettävää tukea sanktioidaan seuraamusprosentilla, joka saadaan

 • laskemalla hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero seuraavasti: (tukivuoden hylätyt eläimet/ tukivuoden hyväksytyt eläimet) x 100 %
 • jos hylättyjä eläimiä on enintään 3, palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
 • jos hylättyjä eläimiä on yli 3, palkkiota vähennetään
 • suhteellisen eron verran, kun suhteellinen ero on enintään 20 %
 • 2 x suhteellinen ero, kun suhteellinen ero on yli 20 %, mutta enintään 30 %
 • 100 %, kun suhteellinen ero on yli 30 %

Jos hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero on yli 50 %, tukea ei makseta kyseiseltä vuodelta ja tilalle aiheutuu lisäseuraamus.

Lisäseuraamus tarkoittaa, että viljelijälle maksuun tulevista EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista ja palkkioista (myös pinta-alaan perustuvista tuista) vähennetään kertaalleen seuraavien 3 vuoden aikana se tukisumma, joka valvonnassa hylätylle eläinmäärälle olisi maksettu ilman valvontaa.

7 Liitteet

Liite 1. Nautarodut

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta (342/2021)

Maitorotu

Liharotu

Ayrshire

Aberdeen Angus

Jersey

Belgian Blue

Brown Swiss

Blonde d’Aquitaine

Guernsey

Charolais

Holstein

Hereford

Montbéliarde

Ylämaankarja

Simmental

Limousin

Itäsuomenkarja

Simmental

Länsisuomenkarja

Piemontese

Pohjoissuomenkarja

Dexter

 

Galloway

 

Texas Longhorn

Liite 2. EU:n eläinpalkkioita koskevat säädökset

Edellä esitetyt EU:n eläinpalkkioiden hakuehdot ja hakuohjeet on annettu seuraavien säädösten perusteella.

Vain kulloinkin voimassa olevat säädökset ovat virallisia lähteitä.

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettäv)yyden osalta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2393, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1393 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 lammas ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta
 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013 muutoksineen)
 • Laki Euroopan Unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013 muutoksineen)
 • Eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen)
 • Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010 muutoksineen)
 • Laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014
 • Eläinsuojeluasetus (396/1996 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille (1054/2014 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (4/2015 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista (5/2015 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta (7/2015 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta (234/2015)
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta (502/2015)
 • Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2021 noudatettavasta menettelystä (344/2021)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta (342/2021)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten rekisteröinnistä ja merkitsemisestä (469/2005 muutoksineen)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta (326/2015 muutoksineen)
 • Ruokaviraston määräys eräiden suorien tukien ja ohjelmaperusteisten viljelijäkorvausten hakemisesta sekä tukien tai korvausten perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2021(xx/2021)