Hakuohje: EU:n eläinpalkkiot 2022

Julkaisupäivä: 7. helmikuuta 2022

1 EU:n eläinpalkkiot

EU:n eläinpalkkioita maksetaan seuraavista toimenpiteistä:

Nautaeläinpalkkio

 • Emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio Manner-Ahvenanmaa ja AB Manner-Suomi
 • Emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio tukialueen AB ulkosaaristo
 • Emolehmä- ja emolehmähiehopalkkio tukialue C
 • Sonni- ja härkäpalkkio AB Manner-Suomi
 • Sonni- ja härkäpalkkio Manner-Ahvenanmaa
 • Sonni- ja härkäpalkkio tukialueen AB ulkosaaristo
 • Sonni- ja härkäpalkkio tukialue C
 • Teurashiehopalkkio Manner-Ahvenanmaa ja AB Manner- Suomi
 • Saaristohiehopalkkio tukialueen AB ulkosaaristo

Lypsylehmäpalkkio

 • Lypsylehmäpalkkio AB Manner- Suomi
 • Lypsylehmäpalkkio Manner-Ahvenanmaa
 • Lypsylehmäpalkkio tukialueen AB ulkosaaristo

Lammas- ja vuohipalkkiot

 • Uuhipalkkio AB Manner-Suomi
 • Uuhipalkkio Manner-Ahvenanmaa
 • Uuhipalkkio tukialueen AB ulkosaaristo
 • Kuttupalkkio AB- alue
 • Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio koko maa

EU:n eläinpalkkiot ovat EU-rahoitteisia tuotantoon sidottuja suoria tukia. Muita suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki ja peltokasvipalkkio.

Uutta vuonna 2022

 • Aiemmat osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. Kaikkia eläinpalkkioita on haettava vuosittain.
 • Voit hakea vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioita 10.2.-3.3.2022 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 497.
 • Hakemus koskee vain vuotta 2022.
 • Tuen määräytyminen ja hylkäysperusteet muuttuvat niissä palkkioissa, joita maksetaan tukikelpoisuuspäivien perusteella.
  • Tuen kertymisjakso lyhenee. Tuki lasketaan ajalta 1.4.-31.12.2022.
  • Sonnista ja härästä voidaan maksaa tukea tukikelpoisuuspäivien perusteella, jos se on hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää 1.4.-31.12.2022 välisenä aikana.
 • Virheelliset tai myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat hylkäyksiä ja seuraamuksia palkkioihin.
  • lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkioissa eläinten rekisteritietojen on oltava kunnossa 30.3.2022 mennessä.
 • sonni- ja härkäpalkkioiden rekisteritietojen on oltava kunnossa ennen 30 päivän tilallapitoajan alkamista.
  • Tuki maksetaan ainoastaan sille hakijalle, jonka hallinnassa eläin on ollut tukivuonna viimeisenä. Tukea maksetaan enintään sen ajan perusteella, jonka eläin on ollut hänellä tukikelpoisena.
 • Lypsylehmästä, emolehmästä, emolehmähiehosta, saaristohiehosta, uuhesta ja kutusta voidaan maksaa tukea:
  • jos eläin on jonkun tuenhakijan hallinnassa ja rekisteröitynä 31.3.2022 ja
  • tuenhakija on hakenut kyseisestä eläimestä maksettavaa toimenpidettä.
 • Eläimen edellisen haltijan tekemät myöhästyneet rekisteri-ilmoitukset vaikuttavat sinulle maksettaviin saman tukivuoden eläinpalkkioihin. Eläin, jonka rekisteri-ilmoitus on tehty myöhässä, on tukikelvoton tukivuoden ajan.

 • Uuhien ja kuttujen poikimisilmoitukset:
  • Jos eläin on syntynyt ennen 24.1.2022, tee uuhien ja kuttujen poikimisilmoitus viimeistään 6 kuukauden (182 vrk) kuluessa tapahtumasta ja muut eläinten rekisteri-ilmoitukset aina 7 päivän kuluessa tapahtumasta.
  • Jos eläin on syntynyt 24.1.2022 tai sen jälkeen, tee uuhien ja kuttujen poikimisilmoitus viimeistään 3 kuukauden (90 vrk) kuluessa tapahtumasta ja muut eläinten rekisteri-ilmoitukset aina 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

2 EU:n eläinpalkkioiden hakeminen

Lue eläinpalkkioihin liittyvät määritelmät luvuista 8.1 ja 9.1.

Hae EU:n eläinpalkkioita sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 497 EU:n eläinpalkkioiden haku viimeistään 3.3.2022. Sähköinen haku on avoinna viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 asti.

Jos haet eläinpalkkioita paperilomakkeella, jätä lomake 497 hakuajan loppuun mennessä sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilasi talouskeskus sijaitsee tai jolla pääosa pelloista sijaitsee. Ellei talouskeskusta ole, maatilasi katsotaan sijaitsevan sillä tukialueella, jolla pääosa pelloista sijaitsee. Postitse lähetetty hakemus on saapunut ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

Vuonna 2022 EU:n eläinpalkkioita on haettava toimenpiteittäin. Lue EU:n eläinpalkkioiden toimenpiteet luvusta 1. Voit hakea eläinpalkkioiden toimenpiteitä vain tilasi tukialueen mukaan. Voit tarkistaa tilasi tukialueen Vipu-palvelusta tai sijaintikuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Voit hakea EU:n eläinpalkkioita naudoista, lampaista tai vuohista, jotka on merkitty ja rekisteröity tilatunnuksellesi nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin. Palkkion määrä määräytyy eläinrekistereissä olevien eläinten perusteella. Merkitse ja rekisteröi kaikki tilan eläimet voimassa olevien säädösten mukaisesti. Eläinten on oltava eläinrekisteriin ilmoitetussa pitopaikassa.

Jos aloitat nautojen, lampaiden tai vuohien pidon hakuajan päättymisen jälkeen, hae EU:n eläinpalkkioita kuitenkin jo 3.3.2022 mennessä, jotta tilallesi voidaan maksaa EU:n eläinpalkkioita eläintenpidon aloittamisesta lähtien.

Ilmoita hallinnassasi oleva maatalousmaa joka vuosi riippumatta siitä haetko sille tukea vai et (ks. 7.2 Maatalousmaan ilmoittaminen).

2.1 EU:n eläinpalkkioiden hakemisen myöhästyminen

Et voi palauttaa eläinpalkkiohakemusta myöhässä Vipu-palvelussa. Palauta myöhästynyt hakemus paperilomakkeella 497.

Eläinpalkkion määrää vähennetään 1 prosentilla myöhästynyttä työpäivää kohti, jos jokin seuraavista ilmoituksista myöhästyy 1–25 kalenteripäivää:

 • hakemus
 • maatalousmaan ilmoitus
 • kutun maitomäärän ilmoitus.

Maatalousmaan ilmoittamisesta kerrotaan luvussa 7 ja karitsointipoikkeuksen ja kutun maitomäärän ilmoittamisesta kerrotaan luvussa 9.

Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä lukuun ottamatta lauantaita. Kalenteripäiviin luetaan mukaan sekä arki- että pyhäpäivät. Myöhästyminen alentaa sen vuoden palkkiota, jolloin lomake toimitetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Jos eläinpalkkiohakemus tai muu pakollinen lomake myöhästyy yli 25 kalenteripäivää muun syyn kuin hyväksyttävästi todistetun ylivoimaisen esteen (ks. luku Ylivoimainen este ja Viljelijätukien hakuopas) takia, palkkiota ei makseta tukivuodelta.

Ylivoimainen este on todistettava hyväksyttävällä tavalla. Ylivoimaisesta esteestä johtuvissa tapauksissa palkkio myönnetään, vaikka hakemus on myöhästynyt yli 25 päivää. Todisteet ylivoimaisesta esteestä on kuitenkin jätettävä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona voit ne ilmoittaa.

2.2 EU:n eläinpalkkioiden peruuttaminen

Voit peruuttaa koko EU:n eläinpalkkioiden hakemuksen tai hakemukselta yksittäisen toimenpiteen. Peruuttaminen koskee koko tukivuodelta maksettavaa eläinpalkkiota.

Et voi peruuttaa vain yhden eläimen, eläinryhmän tai maksuerän palkkiota.

Tee peruutus jättämällä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallinen vapaamuotoinen ilmoitus.

2.3 Ylivoimainen este

Lue ylivoimaisesta esteestä Viljelijätukien hakuoppaasta Tukien hakeminen luvusta 3.11.

2.4 Koko tilan hallinnan siirto

Koko tilan hallinnan siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tilan kaikki eläimet, omistuksessa oleva peltoala ja tuotantorakennukset siirtyvät yhdelle uudelle haltijalle.  Koko tilan hallinnan siirrot kannattaa toteuttaa alkuvuonna aina kun se on mahdollista.

Vuonna 2022 haetut EU:n eläinpalkkiot voidaan siirtää jatkajalle, jos kyseessä on koko tilan hallinnan siirto. Hallinnan siirto on tehtävä viimeistään 31.8.2022, jolloin EU:n eläinpalkkiot maksetaan jatkajalle. Hallinnan siirtoa koskevat selvitykset eli lomake 156 on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa koko tilan hallinnan siirrosta.

Hakijaa ei voi vaihtaa enää 31.8.2022 jälkeen.

Uuden omistajan on ilmoitettava eläimet nautarekisterissä tai lammas- ja vuohirekisterissä uuden tilan (tilatunnuksen) hallintaan. Ilmoitukset eläinten hallinnan muutoksesta on tehtävä nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin 7 kalenteripäivän kuluessa. Eläinpalkkioita kertyy uudelle tilalle siitä lähtien, kun eläimet on merkitty ajoissa uuden tilan (tilatunnuksen) hallintaan. Sonnien ja härkien eläinpalkkioita voidaan maksaa tilalle, kun muiden tukiehtojen lisäksi myös tilallapitoaika täyttyy. Katso luku 8.2 Nautapalkkio.

Teuraseläinten eläinpalkkioita voidaan maksaa tilalle, kun muiden tukiehtojen lisäksi myös teuraseläimen hallinta-aika täyttyy.

Huomioi, että myös eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin tiedot on päivitettävä ajan tasalle.

3 Rekisteritietojen on oltava aina kunnossa

Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. Ilmoita rekisteriin mm. syntymät, ostot, poistot ja siirrot 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Lisäksi eläimen rotu, sukupuoli ja käyttötapa on oltava aina rekisterissä oikein. Jos rekisteritiedoissa on virheitä, eläin hylätään ja lisäksi määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaan. Myös mahdollisesti palkkiokelpoisen eläimen virheelliset rekisteritiedot aiheuttavat hylkäyksen ja seuraamuksia.

3.1 Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho, uuhi- ja kuttupalkkio

Alkuvuodesta voit vielä korjata rekisteritietoja lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho, uuhi- ja kuttupalkkioissa ilman, että virheet vaikuttavat palkkioon. Korjaa rekisteritiedot viimeistään 30.3.2022. Tarkista, että palkkiokelpoisten eläinten ja mahdollisesti tukivuonna palkkiokelpoiseksi tulevien eläinten tulo- ja poistoilmoitukset, rotu, sukupuoli ja käyttötapa ovat oikein eläinrekisterissä viimeistään 30.3.2022. Käyttötapa määrää, mitä tukea eläimestä maksetaan. Vuonna 2022 virheelliset ja myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat palkkioihin hylkäyksiä ja seuraamuksia 30.3.2022 jälkeen.                       

30.3.2022 jälkeen eläinten rekisteri-ilmoitukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Uuhien ja kuttujen poikimisilmoitukset:

 • Jos eläin on syntynyt ennen 24.1.2022, ilmoita syntymäilmoitus tee uuhien ja kuttujen poikimisilmoitukset 6 kuukauden (182 vrk) kuluessa tapahtumasta ja muut eläinten rekisteri-ilmoitukset aina 7 päivän kuluessa tapahtumasta, kuitenkin viimeistään tukivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
 • Jos eläin on syntynyt 24.1.2022 tai sen jälkeen, ilmoita syntymäilmoitus 3 kuukauden (90 vrk) kuluessa tapahtumasta ja muut eläinten rekisteri-ilmoitukset aina 7 päivän kuluessa tapahtumasta, kuitenkin viimeistään tukivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

30.3.2022 jälkeen rekisteri-ilmoitusten virheet aiheuttavat eläimen hylkäyksen ja seuraamuksia, jos eläin on palkkiokelpoinen eläin tai mahdollisesti tukivuonna palkkiokelpoiseksi tuleva eläin.

3.2 Sonni- ja härkäpalkkio

Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan hakijalle, jolla tukiehdot täyttänyt eläin on ollut hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää tuenmääräytymisjaksolla 1.4.-31.12.2022. Tuki maksetaan eläimen tukivuoden viimeiselle haltijalle.

Tarkista, että sonnien ja härkien rekisteritiedot ovat oikein viimeistään ennen tuenmääräytymisjakson alkamista.

4. Eläimen hallinta

4.1 Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho, uuhi- ja kuttupalkkiossa eläimen on oltava hakijan hallinnassa 31.3.2022

Eläimen on oltava hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022. Lisäksi eläimen haltijan on pitänyt hakea eläimeen kohdistuvaa toimenpidettä. Lue EU:n eläinpalkkioiden toimenpiteet luvusta 1.

31.3.2022 päivä ratkaisee, voiko eläin olla tukikelpoinen tukivuonna 2022.

Jos eläin syntyy 31.3.2022 jälkeen, et voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Jos eläin syntyy 31.3.2022 tai aikaisemmin ja eläin ilmoitetaan eläinrekisteriin 31.3.2022 jälkeen, et voi saada palkkiota tukivuonna 2022

Esimerkki 1

Tapahtuma pvm.

Eläimen haltija

Rekisteri-ilmoitus

Mitä tapahtuu

Maitorotuinen lehmä on ostettu tilalle 30.3.2022

Eläimen haltija on hakenut lypsylehmäpalkkiota vuonna 2022

Eläimen haltija on ilmoittanut lehmän oston 30.3.2022

Eläimestä voi saada EU:n eläinpalkkiota vuonna 2022, koska eläin on ollut lypsylehmäpalkkiota hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022.

Maitorotuinen lehmä on ostettu tilalle 30.3.2022

Eläimen haltija on hakenut lypsylehmäpalkkiota vuonna 2022

Eläimen haltija on ilmoittanut lehmän oston 1.4.2022

Eläimestä ei voi saada EU:n eläinpalkkiota vuonna 2022, koska eläin ei ole ollut hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022

Maitorotuinen lehmä on ostettu tilalle 30.3.2022

Eläimen haltija ei ole hakenut lypsylehmäpalkkiota vuonna 2022

Eläimen haltija on ilmoittanut lehmän oston 30.3.2022

Eläimestä ei voi saada EU:n eläinpalkkiota vuonna 2022, koska eläimen haltija ei ole hakenut lypsylehmäpalkkiota vuonna 2022

4.2 Sonni- ja härkäpalkkiossa eläimen on oltava tuenhakijan hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti

Tukiehdot täyttävä sonni tai härkä on oltava tuenhakijan hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti 1.4.-31.12.2022 välisenä aikana. Eläimen tilallapitoajan laskenta alkaa, kun eläimen ikävaatimus täyttyy. Katso sonni- ja härkäpalkkion ehdot luvusta 8.2.1 Nautapalkkio.

Esimerkki 2

Syntymä

Ikävaatimus

Tilallapitoaika

Mitä tapahtuu

Sonni on syntynyt 1.3.2022

Sonni täyttää 6kk 1.9.2022

Sonni on hakijan hallinnassa 1.9.-31.12.2022

Eläimen tilallapitoaika alkaa 1.9., kun eläin täyttää 6 kk.

Eläimestä maksetaan sonni- ja härkäpalkkiota 1.9.-31.12.2022.

Sonni on syntynyt

10.6.2022

 

Sonni täyttää 6kk 10.12.2022

Sonni on hakijan hallinnassa 10.12.2022-31.12.2022

Eläimen tilallapitoaika alkaa 10.12., kun eläin täyttää 6 kk.Hakija ei voi saada eläimestä palkkiota vuonna 2022, koska tukiehdot täyttävä eläin ei ole ollut hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää.

Sonni on syntynyt

1.1.2021

Sonni täyttää 20kk

1.9.2022

Sonni ostetaan tilalle 5.8.2022. Sonni on hakijan hallinnassa 5.8. -30.9.2022.

Eläimen tilallapitoaika alkaa 5.8., kun eläin tulee tilalle. Hakija ei voi saada eläimestä palkkiota vuonna 2022, koska eläin täyttää 20 kk ennen kuin tilallapitoaika 30 vrk ehtii täyttyä.

5. Eläinpalkkiot maksetaan eläimen tukivuoden viimeiselle haltijalle

5.1 Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho-, saaristohieho, uuhi- ja kuttupalkkiossa

Päivien perusteella maksettavat eläinpalkkiot maksetaan vain eläimen viimeiselle haltijalle, joka on hakenut eläimen toimenpidettä tukivuonna 2022.

Jos eläimen edelliselle haltijalle on ehditty maksaa tukea 1. erässä, peritään se takaisin.

Eläimen uusi haltija voi saada eläimestä palkkiota:

 • jos on hakenut samaa eläimen toimenpidettä,
 • eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein,
 • tukiehdot täyttyvät ja
 • on eläimen viimeinen haltija tukivuonna 2022.

Jos eläimen uusi haltija ei ole hakenut samaa eläimen toimenpidettä kuin eläimen edellinen haltija, uusi haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022. Edellinen haltija saa tuen.

Esimerkki 3.

Tapahtuma

Eläimen haltijat

Mitä tapahtuu

Lypsylehmä myydään toiselle tilalle 1.6.2022

Eläimen edellinen haltija ja uusi haltija ovat hakeneet lypsylehmäpalkkio AB Manner-Suomi vuonna 2022

 • Eläimen uusi haltija voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022.
 • Eläimen edellinen haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022

Lypsylehmä myydään toiselle tilalle 1.6.2022

Eläimen edellinen haltija on hakenut eläimen lypsylehmäpalkkio AB Manner-Suomi vuonna 2022.

Eläimen uusi haltija ei ole hakenut eläimen toimenpidettä vuonna 2022.

 • Eläimen uusi haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022
 • Eläimen edellinen haltija voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022

Lypsylehmä myydään toiselle tilalle 1.6.2022

Eläimen edellinen haltija on hakenut eläimen lypsylehmäpalkkio AB Manner-Suomi vuonna 2022.

Eläimen uusi haltija on hakenut Lypsylehmäpalkkio tukialueen AB ulkosaaristo

 • Eläimen uusi haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022
 • Eläimen edellinen haltija voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022

5.2 Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle

Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan eläimen tilallapitoajan täyttäneelle viimeiselle haltijalle, jolla tukiehdot täyttävä eläin on ollut hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää.

Jos eläimen edelliselle haltijalle on ehditty maksaa tukea 1. erässä, peritään se takaisin.

Eläimen uusi haltija voi saada eläimestä palkkiota:

 • jos on hakenut eläimen palkkiota,
 • eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein,
 • tukiehdot täyttävä eläin on hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää,
 • tukiehdot täyttyvät ja
 • on eläimen viimeinen haltija tukivuonna 2022.

Jos eläimen uudella haltijalla ei ole ollut eläintä hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää, uusi haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022. Edellinen haltija, jolla täyttyy 30 päivän yhtäjaksoinen hallinta aika, saa tuen.

Esimerkki 4.

Sonnin ikä

Edellinen haltija

Uusi haltija

Mitä tapahtuu

Sonni on täyttänyt 6kk 1.4.2022

Sonni on edellisen haltijan hallinnassa 1.4.-1.6.2022

Sonni on uuden haltijan hallinnassa 2.6.-31.12.2022

 • Eläimen uusi haltija voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022. Eläimestä maksetaan palkkiota 2.6-31.12.2022.
 • Eläimen edellinen haltija ei voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022

Sonni on täyttänyt 6kk 1.4.2022

Sonni on edellisen haltija hallinnassa 1.4.-6.12.2022

Sonni on uuden haltijan hallinnassa 7.-31.12.2022

 • Eläimen uusi haltija ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022, koska eläin ei ole ollut hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää.
 • Eläimen edellinen haltija voi saada eläimestä palkkiota tukivuonna 2022, koska tukiehdot täyttävä eläin on ollut hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää.

6 Eläimen edellisen haltijan rekisterivirheet vaikuttavat sinulle maksettaviin eläinpalkkioihin

Eläimen eläinrekisteritiedot on oltava oikein ja eläimen rekisteri-ilmoitukset pitää ilmoittaa ajoissa eläinrekistereihin. Ilmoitukset eläinten hallinnan muutoksesta on tehtävä nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin 7 kalenteripäivän kuluessa. Rekisterivirheet aiheuttavat eläimen hylkäämisen ja seuraamuksia.

Jos eläimen edellinen haltija on esimerkiksi tehnyt rekisteri-ilmoituksen myöhässä, eläimestä ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

 • Eläimen edelliselle haltijalle myöhässä tehty rekisteri-ilmoitus aiheuttaa eläimen hylkäämisen ja seuraamuksia.
 • Eläimen uudelle haltijalle myöhässä tehty rekisteri-ilmoitus aiheuttaa eläimen hylkäämisen.

Esimerkki 5.

Tapahtuma

Rekisteri-ilmoitukset

Mitä tapahtuu

Eläin myydään toiselle tilalle 1.6.2022

 • Eläimen edellinen haltija on tehnyt poistoilmoituksen 3.6.2022
 • Eläimen uusi haltija on tehnyt tuloilmoituksen 1.6.2022

Eläin voi saada palkkiota tukivuonna 2022. Eläimen rekisteri-ilmoitukset on tehty 7 kalenteripäivän kuluessa.

Eläin myydään toiselle tilalle 1.6.2022

 • Eläimen edellinen haltija on tehnyt poistoilmoituksen 12.6.2022
 • Eläimen uusi haltija on tehnyt tuloilmoituksen 2.6.2022

Eläin ei voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

 • Eläimen edelliselle haltijalle aiheutuu eläimen hylkääminen ja seuraamuksia.
 • Eläimen uudelle haltijalle aiheutuu eläimen hylkääminen.

7 Eläinpalkkioiden yhteisiä ehtoja

Lue tästä kappaleesta 7. eläinpalkkioiden yhteiset ehdot.

Lue palkkiokohtaiset ehdot luvusta 8. Nautaeläinpalkkiot sekä luvusta 9. Lammas- ja vuohipalkkiot.

7.1 Aktiiviviljelijä

Lue aktiiviviljelijän ehdoista Viljelijätukien hakuoppaasta luvusta Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet.

7.2 Maatalousmaan ilmoittaminen

Ilmoita kaikki hallinnassasi oleva maatalousmaa, riippumatta siitä, haetko sille tukea vai et.

Ilmoita maatalousmaa Vipu-palvelussa päätukihaussa tai paperilomakkeella 102A Tukihakemuksen peruslohkolomake 2022 viimeistään 15.6.2022. Ilmoita alle 0,05 hehtaarin rekisteröimättömät lohkotkin lomakkeen kohdassa 3. Lomaketta 102A ei tarvitse palauttaa, jos hallinnassasi ei ole maatalousmaata.

Toimita toimivaltaiselle viranomaiselle lomakkeet 101A Maatilalomake 2022 ja 102C Peruslohkojen muutoslomake 2022, jos tilan tietoihin on tullut muutoksia tai ilmoita vastaavat tiedot Vipu-palvelussa 15.6.2022. Toimita toimivaltaiselle viranomaiselle lomake 101D Maatilan osalliset, jos maatilan osallistietoihin on tullut muutoksia.

Jos valvonnassa todetaan, että et ole ilmoittanut tukihaussa kaikkea maatalousmaata ja todetun alan (ilmoitettu + niiden lohkojen ala, joita ei ole ilmoitettu) ja ilmoitetun alan välinen erotus on yli 3 prosenttia todetusta alasta, kaikkia EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia leikataan enintään kolmella prosentilla.

7.3 Täydentävät ehdot

Eläinpalkkioiden saaminen vaatii täydentävien ehtojen noudattamista koko kalenterivuoden ajan.

Täydentävät ehdot ovat lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia. Täydentävät ehdot edellyttävät maatalousmaan säilyttämistä viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa sekä lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista, jotka edellyttävät ympäristölainsäädännön sekä eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyvän lainsäädännön noudattamista. Täydentäviin ehtoihin kuuluvat myös eläintaudeista ilmoittaminen, eläinten hyvinvointi, rehujen turvallisuus, kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat ehdot sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät ehdot. Jos näiden ehtojen noudattamisessa havaitaan rikkeitä, seuraamuksia voi aiheutua myös muihin tilalle maksettaviin tukiin.

Täydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin Täydentävien ehtojen oppaassa Ruokaviraston internetsivuilla.

7.4 Kielletyt tai laittomasti hallussa pidetyt aineet

Et saa käyttää eläinten kasvattamisessa tai lihottamisessa kiellettyjä kasvuun vaikuttavia aineita (hormoneja tai beeta-agonisteja). Kiellettyjen aineiden lista on valtioneuvoston asetuksessa 1054/2014 eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille. Hallussasi ei myöskään saa olla näitä aineita, ellei eläinlääkäri ole määrännyt niitä eläinten hoitoa varten.

Jos eläimissäsi todetaan kiellettyjen aineiden jäämiä tai tilaltasi löydetään tarkastuksessa kiellettyjä tai laittomasti hallussa pidettyjä aineita, tarkastusvuonna tilallesi ei makseta eläinpalkkioita.

Jos on todettu, että tilallasi käytetään eläinten kasvatukseen kiellettyjä kasvua edistäviä aineita tai tuotteita tai pitävän hallussa näitä aineita laittomasti kahdessa tarkastuksessa, tilasi suljetaan eläinpalkkioiden ulkopuolelle tarkastusvuodeksi ja neljäksi tarkastusta seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7.5 Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti. Säännösten laiminlyönti aiheuttaa leikkauksia kaikkiin EU:n suoriin tukiin ja EU:n osarahoitteisiin tukiin täydentävien ehtojen kautta. Eläinten hyvinvointia valvotaan systemaattisesti osana täydentävien ehtojen valvontaa.

Jos viljelijä tai viljelijän kanssa yritystoimintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu

 • eläinsuojelurikoksesta ja samalla määrätty eläintenpitokieltoon tai
 • eläinsuojelurikkomuksesta ja samalla määrätty eläintenpitokieltoon,

eläinpalkkioita ei myönnetä eikä mahdollisesti jo myönnettyä palkkiota makseta siltä tukivuodelta, jonka aikana asianomainen viranomainen on todennut tuomioon johtaneen teon.

Eläinpalkkioita ei makseta eläintenpitokieltoajalta eikä tekovuoden ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä ajalta, jos viljelijä on tuomittu eläintenpitokieltoon. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen keskeyttää kyseisten palkkioiden maksatuksen viljelijälle, kun asiasta on aloitettu syyteharkinta. Jos palkkiota on ehditty maksaa ajalta, jolta sitä ei saisi maksaa, maksettu tuki peritään takaisin siitä tukivuodesta lähtien, kun teko on tapahtunut.

7.6 Eläinten pito vain palkkion saamiseksi

Tilan tuotannon on vastattava palkkiojärjestelmän tavoitteita. Jos todetaan, että olet keinotekoisesti ja palkkiojärjestelmän tavoitteiden vastaisesti luonut palkkioiden saamiseksi vaadittavat edellytykset, voit menettää eläinpalkkiot.

Tarvittaessa sinun on pystyttävä osoittamaan, että eläimistä saatavia tuotteita on markkinoitu ja niistä on saatu tuloa. Esimerkiksi uuhien kasvatus omaan käyttöön tai lemmikeiksi eivät ole riittävää tuotantoa uuhipalkkion saamiseksi.

8 Nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio

Nautaeläinpalkkioita ovat nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio.

Palkkion ehtona on, että nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitäjät ovat rekisteröineet eläintenpitopaikat ja ilmoittaneet niihin eläintenpitotoiminnasta.

Rekisteröi eläimet nautarekisteriin sille tilatunnukselle, jolla haet nautaeläinpalkkioita.

8.1 Määritelmiä nautaeläinpalkkioihin

Emolehmällä tarkoitetaan poikinutta nautaeläintä, joka on liharotuinen tai vähintään 50 % liharotuinen risteytys (liite 1. Nautarodut). Nautarekisterissä emolehmän käyttötapa on ”emolehmä”.

Emolehmähieholla tarkoitetaan vähintään 8 kuukauden mutta enintään 4 vuoden ikäistä, poikimatonta naaraspuolista nautaeläintä, joka on liharotuinen tai vähintään 50 % liharotuinen risteytys. Nautarekisterissä emolehmähiehon käyttötapa on ”emolehmä”.

Lypsylehmällä tarkoitetaan maidontuotantoon käytettävää poikinutta nautaa, joka on maitorotuinen (liite 1. Nautarodut). Nautarekisterissä lypsylehmän käyttötapa on ”maidontuotanto”.

Lypsylehmäpalkkiolla tarkoitetaan AB-tukialueen lypsylehmistä maksettavaa palkkiota.

Maatilalla tarkoitetaan kaikkia viljelijän yhden jäsenvaltion alueella johtamia tuotantoyksiköitä. Maatilan sijainnin määrittää sen tuotantoyksikön talouskeskus, josta maatilaa johdetaan.

Mahdollisesti palkkiokelpoisella eläimellä tarkoitetaan eläintä, joka saattaa täyttää palkkiokelpoisuusedellytykset tuen saamiseksi kyseisen kalenterivuoden aikana. Mahdollisesti palkkiokelpoisen eläimen hylkääminen valvonnassa aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettaviin nautaeläinpalkkioihin.

Nautaeläimellä tarkoitetaan kesynautaa, biisonia ja niiden risteytystä.

Nautapalkkiolla tarkoitetaan sonnista, härästä, emolehmästä, emolehmähiehosta, saaristohiehosta ja teurashiehosta maksettavaa palkkiota.

Pitopaikalla tarkoitetaan kaikkia rakennuksia, laitoksia ja laitumia sekä kaikkia muita paikkoja, joissa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan.

Poikimisella tarkoitetaan normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa nautaeläimen synnyttämistä tai vähintään 7 kuukauden tiineysajan jälkeen tapahtuvaa luomista.

Saaristohieholla tarkoitetaan vähintään 6 kuukauden mutta enintään 4 vuoden ikäistä poikimatonta maitorotuista tai Simmental-rotuista naaraspuolista nautaeläintä. Saaristohiehon käyttötapa on nautarekisterissä ”maidontuotanto”. Nautapalkkiota saaristohiehosta voidaan maksaa vain, jos tila sijaitsee AB-alueen ulkosaaristossa.

Teurashieholla tarkoitetaan enintään neljän vuoden ikäisenä teurastettua poikimatonta naaraspuolista nautaeläintä. Teurashiehon ruhopaino on vähintään 170 kg ja nautarekisterissä käyttötapa on joku muu kuin ”emolehmä” (Esim. ”maidontuotanto” tai ”lihantuotanto”). Nautapalkkiota teurashiehosta maksetaan AB-tukialueella lukuun ottamatta AB-tukialueen ulkosaaristoa.

Sonnien ja härkien tilallapitoajalla tarkoitetaan sonni- ja härkäpalkkiossa 30 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa tuenmääräytymisjaksolla, jonka sonni tai härkä on palkkiota hakeneen viljelijän hallinnassa.

Teurashiehon hallinta-ajalla tarkoitetaan teurastusta edeltävien 90 vuorokauden sisällä vähintään 60 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa, jonka teurashieho on palkkiota hakeneen viljelijän hallinnassa.

Tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan päivää, jonka nauta on ollut palkkiokelpoisena tilalla. Tukikelpoisuuspäivien perusteella maksetaan lypsylehmäpalkkio ja nautapalkkiosta kaikki muut palkkiot paitsi nautapalkkio teurashiehosta.

Viljelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostamaa ryhmää, joka omistaa maatilan tai hallitsee maatilaa ja joka harjoittaa nautakarjataloutta. Viljelijän on oltava viranomaisen rekisterissä, ts. viljelijän maatilalla on oltava viranomaisen antama maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnus. EU:n eläinpalkkioiden saaminen ei edellytä tilalla asumista. Viljelijän iällä ei ole vaikutusta EU:n eläinpalkkioiden saamiseen.

8.2 Nautapalkkio

Nautapalkkiota maksetaan koko maassa sonneista, häristä, emolehmistä ja emolehmähiehoista.

Saaristohiehoista maksetaan nautapalkkiota AB-tukialueen ulkosaaristossa.  

Teurashiehoista maksetaan nautapalkkiota AB-tukialueella lukuun ottamatta AB-tukialueen ulkosaaristoa.

Nautapalkkio määräytyy nautarekisterissä hallinnassasi olleiden

 • eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella (Taulukko 2).Täyden nautapalkkion saat sonnista, härästä, emolehmästä, emolehmähiehosta ja saaristohiehosta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko tuen määräytymisjakson 1.4.-31.12.2022.
 • vuoden 2022 aikana teurastettujen hiehojen lukumäärän

Tilalta on myytävä eläimiä eloon tai teuraaksi ja noudatettava muutoinkin tavanomaista tuotantotapaa.

Nautapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi kaikki nautaeläimet, myös mahdollisesti palkkiokelpoiset eläimet esimerkiksi vasikat, on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luvut 3-4 ja 8). Lisäksi eläinten on oltava ilmoittamassasi pitopaikassa.

8.2.1 Nautapalkkio sonneista ja häristä

Sonneista ja häristä maksetaan nautapalkkiota koko maassa.

Palkkiokelpoisia sonneja ja härkiä ovat lihantuotantotarkoitukseen kasvatettavat vähintään 6 kuukauden mutta alle 20 kuukauden ikäiset urospuoliset nautaeläimet. Sonnien ja härkien on oltava hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta tuenmääräytymisjaksolla 1.4.-31.12.2022 välisenä aikana. Eläimen tilallapitoajan laskenta alkaa kun eläimen ikävaatimus täyttyy.

Sonneilla ja härillä ei ole erillisiä käyttötapa- tai rotuvaatimuksia. Myös jalostussonnit hyväksytään palkkiokelpoisiksi eläimiksi.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen sonni tai härkä on urospuolinen nauta, joka täyttää tukivuoden aikana 6 kuukautta.

8.2.2 Nautapalkkio emolehmistä ja emolehmähiehoista

Emolehmistä ja emolehmähiehoista maksetaan nautapalkkiota koko maassa.

Palkkiokelpoisia emolehmiä ovat liharotuiset tai vähintään 50 prosenttisesti liharotuiset poikineet naudat (ks. liite 1. Nautarodut) ja biisonit. Emolehmän käyttötapa nautarekisterissä on oltava ”emolehmä”.

Emolehmän on poi’ittava tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena.

Palkkiokelpoisia emolehmähiehoja ovat vähintään 8 kuukauden mutta enintään 4 vuoden ikäiset liharotuiset tai vähintään 50 prosenttisesti liharotuiset poikimattomat naaraspuoliset naudat. Emolehmähiehon käyttötapa nautarekisterissä on ”emolehmä”.

Poikimaton emolehmähieho ei kerrytä enää nautapalkkiota täytettyään 4 vuotta. Emolehmähieho muuttuu palkkiokelpoiseksi emolehmäksi, kun se poikii ensimmäisen kerran.

Huom. Hiehosta voidaan maksaa vain yhtä nautapalkkiota hiehona eli emolehmähiehona, teurashiehona tai saaristohiehona. Esim. Jos eläimestä on jo maksettu nautapalkkiota emolehmähiehona, eläimestä ei makseta nautapalkkiota teurashiehona. Hiehon käyttötavalla (ks. luku Käyttötapa) voit vaikuttaa siihen, mitä nautapalkkiota eläimestä maksetaan.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen emolehmä on liharotuinen naaraspuolinen poikimaton yli 4-vuotias nauta tai emolehmä, joka ei ole poikinut tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen emolehmähieho on liharotuinen hieho, joka täyttää tukivuoden aikana 8 kuukautta.

Rotu

Emolehmäksi ja emolehmähiehoksi hyväksytään nautaeläin, joka on

 • puhdasta liharotua. Naudan molemmat vanhemmat ovat puhdasta liharotua tai
 • liha- ja maitorodun risteytys, jossa liharodun osuus on vähintään 50 %. Nautarekisterissä eläimen roduksi ilmoitetaan se rotu, jota eläin on vähintään 50 %:sti. Esimerkiksi naudan vanhemmista vähintään toinen on puhdasta liharotua tai molemmat vanhemmat ovat vähintään 50 % liharotuisia.

Lista maito- ja liharoduista on liitteessä 1. Nautarodut.

Sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan emolehmän ja emolehmähiehon polveutuminen.

Käyttötapa

Nautapalkkiossa emolehmillä ja hiehoilla vaaditaan tietty käyttötapa nautarekisterissä. Kiinnitä huomiota erityisesti hiehojen oikean käyttötavan valintaan. Käyttötapa vaikuttaa siihen, mitä palkkiota hiehosta maksetaan.

Taulukko 1. Käyttötapavaatimukset nautapalkkiossa

Palkkio

Käyttötapa

 Emolehmä

emolehmä

Emolehmähieho (koko maa)
vähintään 8 kk ─ enintään 4 v.

emolehmä

Saaristohieho (AB-alueen ulkosaaristo)
vähintään 6 kk ─ enintään 4 v.

maidontuotanto

Teurashieho (AB-alue, pl. ulkosaaristo)
enintään 4 v.

muu kuin emolehmä

Varmista, että käyttötapa on aina oikein, mutta viimeistään 30.3.2022. Käyttötapa määrää, mitä nautapalkkiota eläimestä maksetaan.

Huomaa, että jos haluat, että loppuvuoden aikana teurastetusta hiehosta voidaan maksaa teurashiehopalkkiota, on myös sen käyttötavan oltava viimeistään 30.3. muu kuin emolehmä. Esimerkiksi hiehosta, jonka käyttötapa on 31.3. ollut emolehmä, voidaan maksaa vain emolehmähiehopalkkiota.

Esimerkkejä hiehon käyttötavasta

Hieho on maitorotuinen ja käyttötapa maidontuotanto 31.3.2022

 • oikeutettu saaristohiehopalkkioon tai,
 • oikeutettu teurashiehopalkkioon tai,
 • oikeutettu lypsylehmäpalkkioon, kun hieho on poikinut

Hieho on liharotuinen ja käyttötapa emolehmä 31.3.2022

 • oikeutettu emolehmähiehopalkkioon tai
 • oikeutettu emolehmäpalkkioon, kun hieho on poikinut

Hiehosta voidaan maksaa vain yhtä nautapalkkiota hiehona (emolehmähiehon nautapalkkio, teurashiehon nautapalkkio tai saaristohiehon nautapalkkio). Esimerkiksi jos eläimestä on maksettu nautapalkkiota emolehmähiehona, eläimestä ei makseta nautapalkkiota teurashiehona.

Kansallisiin nautatukiin maksetuilla nautapalkkioilla ei ole vaikutusta. Esimerkiksi voit saada samasta emolehmähiehosta C-tukialueella sekä emolehmähiehon nautapalkkiota että kansallista nautatukea.

Poikiminen ja tavanomainen tuotantotapa

Tilallasi on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa, jos haet nautapalkkiota. Tilasi on myytävä nautaeläimiä eloon tai teuraaksi.

Emolehmä on palkkiokelpoinen, kun se on poikinut vähintään kerran tukivuonna tai kahtena sitä edeltävänä vuonna. Luominen katsotaan poikimiseksi, jos tiineys on kestänyt vähintään 7 kuukautta.

Jos emolehmä ei ole poikinut säännöllisesti, sille ei kerry tukikelpoisuuspäiviä ja nautapalkkiota. Eläin ei menetä palkkiokelpoisuuttaan pysyvästi poikimattomuuden takia, jos se jatkossa poikii. Kun eläin poikii, se alkaa jälleen kerryttää tukikelpoisuuspäiviä.

Poikiminen tarkistetaan nautarekisterin tiedoista. Jos vasikka kuolee ennen korvamerkintää tai luominen tapahtuu tiineyden kestettyä vähintään 7 kuukautta, vasikan kuoleminen on ilmoitettava nautarekisteriin, jotta poikiminen voidaan huomioida naudan palkkiokelpoisuudessa.

Palkkioon oikeuttavan emolehmän on imetettävä vasikkaansa. Emolehmän vasikoita on kasvatettava lihantuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen. Myös jalostusemolehmät hyväksytään palkkioeläimiksi, jos näiden eläinten tarkoituksena on lihan- tai emolehmätuotannon lisääminen ja nautarekisterissä käyttötavaksi on merkitty "emolehmä".

8.2.3 Nautapalkkio teurashiehosta

Teurashiehoista maksetaan nautapalkkiota AB-tukialueella, lukuun ottamatta AB-tukialueen ulkosaaristoa.

Nautapalkkio teurashiehoista määräytyy hallinnassasi olleiden teurastettujen hiehojen lukumäärän mukaan. Teurashiehon nautapalkkion saat eläimestä, joka on teurastettu vuoden 2022 aikana.

Teurashiehon on oltava hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta teurastusta edeltävien 90 vuorokauden aikana, jotta voit saada siitä teurashiehon nautapalkkion. Hallinta-ajalla varmistetaan, että nautapalkkio teurashiehosta maksetaan hiehon kasvattajalle eikä esimerkiksi välittäjälle. Tiedot hiehon hallinnasta saadaan nautarekisteristä. Huolehdi nautarekisterin tietojen ajantasaisuudesta ja ilmoitusten tekemisestä asianmukaisesti.

Teurastetun hiehon tiedot haetaan suoraan nautarekisteristä teurastamon tekemän teurastusilmoituksen perusteella.

Palkkiokelpoinen teurashieho on enintään neljän vuoden ikäisenä teurastettu poikimaton naaraspuolinen nauta. Hiehon käyttötapa nautarekisterissä on oltava joku muu kuin ”emolehmä” (esimerkiksi ”lihantuotanto” tai ”maidontuotanto”).

Teurashiehon ruhopainon on oltava vähintään 170 kiloa.

Nautapalkkiota maksetaan vain teurashiehoista, jotka on teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista ilmoittautuneista teurastamoista on Ruokaviraston internetsivuilla https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/teurastus/teurastamot/teurastamoiden-ilmoittautuminen-palkkiojarjestelmaan/palkkiojarjestelmaan-ilmoittautuneet-teurastamot/.

Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu teurastili, ruhosta voidaan maksaa palkkio. Eläimestä ei makseta palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon eläinsuojassa.

Huom.

 • Tee eläinten ilmoitukset nautarekisteriin voimassa olevien säädösten mukaisesti.
 • Rekisteröi eläimet nautarekisterissä sille tilatunnukselle, jolla haet palkkiota.
 • Palkkio maksetaan teurastamon nautarekisteriin tekemän teurastusilmoituksen perusteella.
 • Nautapalkkiota teurashiehosta ei makseta sellaisesta hiehosta, josta on maksettu emolehmähiehona tai saaristohiehona nautapalkkiota.

 Mahdollisesti palkkiokelpoinen teurashieho on naaraspuolinen nauta, joka täyttää tukivuoden aikana 12 kuukautta.

Nautapalkkio teurashiehosta maksetaan kokonaisuudessaan nautapalkkion toisen erän maksamisen yhteydessä.

8.2.4 Nautapalkkio saaristohiehosta

Saaristohiehosta maksetaan nautapalkkiota AB-tukialueen ulkosaaristossa.

Palkkiokelpoinen saaristohieho on vähintään 6 kuukauden mutta enintään 4 vuoden ikäinen poikimaton naaraspuolinen nauta. Rodultaan saaristohieho on maitorotuinen hieho (ks. liite 1. Nautarodut) tai Simmental-rotuinen hieho.

Käyttötapa nautarekisterissä on ”maidontuotanto”. 

Huom. Hiehosta voidaan maksaa vain yhtä nautapalkkiota (nautapalkkio emolehmähiehona, teurashiehona tai saaristohiehona).

Mahdollisesti palkkiokelpoinen saaristohieho on maitorotuinen naaraspuolinen nauta, joka täyttää tukivuoden aikana 6 kuukautta.

8.3 Lypsylehmäpalkkio

Lypsylehmäpalkkiota maksetaan AB-tukialueella.

Lypsylehmäpalkkion määrä määräytyy hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella. Tukikelpoisuuspäivät saadaan nautarekisteristä. Täyden lypsylehmäpalkkion voit saada lypsylehmästä, joka on ollut tilallasi palkkiokelpoisena koko tuen määräytymisjakson 1.4.-31.12.2022.

Lypsylehmäpalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi lypsylehmät sekä mahdollisesti tukikelpoiset vasikat ja hiehot, on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luvut 3-4 ja 8.4).

Lypsylehmät sekä mahdollisesti tukikelpoiset vasikat ja hiehot on oltava merkitty ja rekisteröity EU:n eläinpalkkioita hakevalle henkilölle 31.3.2022. Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa.

Lypsylehmän on poi’ittava vähintään kerran tukivuonna tai kerran kahtena sitä edeltäneenä vuonna.

Palkkiokelpoinen lypsylehmä on maidontuotantoon käytettävä poikinut maitorotuinen nauta. Maitorodut on lueteltu liitteessä 1. Nautarodut.

Lypsylehmän käyttötapa nautarekisterissä on ”maidontuotanto”.

Sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan lehmän polveutuminen.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen lypsylehmä on naaraspuolinen maitorotuinen nauta, joka täyttää tukivuoden aikana 24 kuukautta tai lypsylehmä, joka ei ole poikinut tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena.

Poikiminen ja tavanomainen tuotantotapa

Tilallasi on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa, jos haet lypsylehmäpalkkiota. Tavanomaiseen tuotantotapaan kuuluu lypsylehmillä säännöllinen poikiminen ja maidontuotanto. Lypsylehmätilan on toimitettava maitoa myyntiin tai jalostettava sitä.

Säännöllisellä poi’ittamisella tarkoitetaan sitä, että lehmä on poikinut vähintään kerran tukivuonna tai sitä edeltäneinä kahtena vuonna.

Jos lehmä ei ole poikinut säännöllisesti, sille ei kerry tukikelpoisuuspäiviä eikä lypsylehmäpalkkiota. Lehmä ei menetä palkkiokelpoisuuttaan pysyvästi poikimattomuuden takia, jos se poikii jatkossa. Kun lehmä poikii uudelleen, se alkaa jälleen kerryttää tukikelpoisuuspäiviä.

Lypsylehmä on palkkiokelpoinen, kun se on poikinut vähintään kerran. Luominen katsotaan poikimiseksi, jos tiineys on kestänyt vähintään 7 kuukautta.

Poikiminen tarkistetaan nautarekisterin tiedoista. Jos vasikka kuolee ennen korvamerkintää tai luominen tapahtuu tiineyden kestettyä vähintään 7 kuukautta, vasikan kuoleminen on ilmoitettava nautarekisteriin, jotta poikiminen voidaan huomioida lypsylehmän palkkiokelpoisuudessa.

Taulukko 2. Ensimmäisiä tukikelpoisuuspäiviä nautaeläinpalkkioiden eri eläinryhmillä

Eläinryhmä

Ensimmäinen tukikelpoisuuspäivä

Emolehmä

 • eläimen ensimmäinen poikimispäivä,
 • eläimen ostopäivä tilalle (edellyttäen, että eläin on ollut hakijan hallinnassa ja hakemuksella 31.3.) tai
 • 1.4., jos eläimen palkkiokelpoisuus on täyttynyt ennen tuen määräytymisjakson alkua.

Emolehmähieho

 • päivä, jona eläin täyttää 8 kk,
 • eläimen ostopäivä tilalle (edellyttäen, että eläin on ollut hakijan hallinnassa ja hakemuksella 31.3.) tai
 • 1.4., jos eläimen palkkiokelpoisuus on täyttynyt ennen tuen määräytymisjakson alkua.

Saaristohieho

 • päivä, jona eläin täyttää 8 kk,
 • eläimen ostopäivä tilalle (edellyttäen, että eläin on ollut hakijan hallinnassa ja hakemuksella 31.3.)  tai
 • 1.4., jos eläimen tukikelpoisuus on täyttynyt ennen tuen määräytymisjakson alkua.

Teurashieho

 • hallinta-ajan ensimmäinen päivä (teurastusta edeltävä 90 vrk ajalta väh. 60 vrk yhtäjaksoinen aika)

Sonni ja härkä

 • päivä, jona eläin täyttää 6 kk,
 • eläimen ostopäivä tilalle tai
 • 1.4., jos eläimen palkkiokelpoisuus on täyttynyt ennen tuen määräytymisjakson alkua.

Lypsylehmä

 • eläimen ensimmäinen poikimispäivä,
 • eläimen ostopäivä tilalle (edellyttäen, että eläin on ollut hakijan hallinnassa ja hakemuksella 31.3.) tai
 • 1.4., jos eläimen palkkiokelpoisuus on täyttynyt ennen tuen määräytymisjakson alkua.

8.4 Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti

8.4.1 Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Rekisteröidy  eläimiä pitäväksi toimijaksi eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin ennen eläinten pidon aloittamista. Ilmoittaudu eläimiä pitäväksi toimijaksi sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee.

Palkkion ehtona on, että nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitäjät ovat rekisteröineet eläintenpitopaikat ja ilmoittaneet niihin eläintenpitotoiminnasta.

8.4.2 Korvamerkit

Merkitse tilan nautaeläimet asianmukaisesti Ruokaviraston hyväksymillä korvamerkeillä.

8.4.3 Eläinten rekisteröinti

Rekisteröi tilan kaikki eläimet tilatunnuksellesi nautarekisterissä. Pidä tiedot ajan tasalla.

Ilmoita nautarekisteriin mm. syntymät, osto, poisto ja siirrot 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Lue päiväkohtaisten palkkioiden rekisteröinti ehdot luvusta 3, 4 ja 6

Syntymä

Syntymätilan on rekisteröitävä vasikat nautarekisteriin 7 päivän kuluessa syntymästä. Nautaeläimiä ei saa siirtää pois syntymäpitopaikasta ennen rekisteröintiä. Ostaja ei saa vastaanottaa rekisteröimättömiä vasikoita. Maatilalla syntynyt eläin, jonka syntymätapahtumaa ei ole ilmoitettu 7 päivän kuluessa tai syntymätapahtuma on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin, voi aiheuttaa eläimen hylkäyksen ja eläinpalkkion alentamisen.

Lue päiväkohtaisten palkkioiden rekisteröinti ehdot luvusta 3, 4 ja 6

Muut tapahtumat

Kaikista nautaeläimiin kohdistuvista tapahtumista, kuten ostoista, myynneistä, poikimisesta ja siirroista pitopaikasta toiseen, on tehtävä ilmoitus nautarekisteriin 7 päivän kuluessa tapahtumasta. Esimerkiksi kun nauta myydään toiselle tilalle eloon, sekä myyjän että ostajan on tehtävä oma ilmoituksensa tapahtumasta nautarekisteriin.

Tilalle ostettu tai sieltä poistettu eläin, jonka tapahtumaa ei ole ilmoitettu 7 päivän kuluessa tai tapahtuma on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin, aiheuttaa eläimen hylkäyksen ja eläinpalkkion alentamisen.

Tee tilojen välisestä eläinkaupasta kirjallinen sopimus, kuitti tai muu vastaava asiakirja, jossa mainitaan vähintään:

 • eläimen EU-tunnus
 • siirtopäivä tilalta toiselle
 • sopimuksen päiväys
 • kaupan osapuolten tilatunnukset
 • onko kyseessä osto vai vuokraus
 • nimet, osoitteet ja allekirjoitukset.

Edellä mainitut sopimukset ja kuitit tarkastetaan valvonnassa. Sopimusten ja kuittien avulla voidaan varmistaa, että pitopaikan kirjanpitoon ja nautarekisteriin tehdyt merkinnät ovat oikein.

Lue päiväkohtaisten palkkioiden rekisteröinti ehdot luvusta 3, 4 ja 6

8.4.4 Pitopaikan kirjanpito

Sinun ei tarvitse pitää erillistä pitopaikan kirjanpitoa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin. Pidä omistuksessasi tai hallinnassasi olevista eläimistä eläinlaji- ja pitopaikkakohtaista kirjanpitoa. Kirjanpito on pidettävä ajan tasalla joko paperisella lomakkeella tai sähköisessä muodossa siten, että se voidaan tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle. Merkitse tiedot pitopaikan kirjanpitoon viimeistään 3 päivän kuluessa tapahtumasta.

Säilytä pitopaikan kirjanpitoa (mukaan lukien kaikki sopimukset ja kuitit) vähintään tukivuosi sekä sitä seuraavat 4 kalenterivuotta. Tarkemmat ohjeet nautojen rekisteröinnistä ja merkitsemisestä löydät Ruokaviraston internetsivuilta ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/

8.5 Rekisteri-ilmoituksen myöhästymisen vaikutus naudan tukikelpoisuuteen

Eläinpalkkioiden ehtoihin kuuluu merkintä- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen. Tämän vuoksi rekisteri-ilmoitukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Lypsylehmä-, emolehmä-, emolehmähieho- ja saaristohiehopalkkiossa eläimen on oltava hakijan hallinnassa 31.3.2022. Lue rekisteröinti ehdot luvusta 3 ja 4.

Eläimen palkkiokelpoisuuteen vaikuttaa sen tulo- ja poistoilmoitusten ilmoitusaikojen noudattaminen. Eläimestä ei makseta tukivuodelta kertynyttä palkkiota, jos rekisteri-ilmoitus on yhdenkin päivän myöhässä.

Myöhästyneet tulo- ja poistoilmoitukset nautarekisteriin vähentävät sinulle maksettavan palkkion määrää. Eläin, jonka rekisteri-ilmoitus on myöhästynyt, hylätään ja lisäksi siitä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaan. Tulo- ja poistoilmoituksia ovat esimerkiksi syntymä, osto, myynti eloon, myynti teuraaksi, tuonti ja vienti.

Esimerkki Sonnivasikka syntyy 1.5.2022. Ilmoitus syntymästä tehdään nautarekisteriin myöhässä 1.12.2022. Sonnista ei makseta lainkaan vuodelta 2022 kertyvää nautapalkkiota, koska sen syntymäilmoitus on tehty myöhässä. Lisäksi siitä tulee seuraamusten kautta vähennys palkkioon.

Esimerkki Lypsylehmäpalkkion palkkioehdot täyttävä lypsylehmä ostetaan tilalle 1.4.2022. Ostoilmoitus tehdään 31.4.2022 eli myöhässä. Lehmästä ei makseta vuodelta 2022 lypsylehmäpalkkiota lainkaan, koska sen ostoilmoitus on tehty myöhässä. Lisäksi siitä tulee seuraamuslaskennan kautta vähennys palkkioon.

Seuraamukset

Kun eläimiä hylätään rekisteri-ilmoitusten myöhästymisen takia palkkiosta, tukivuonna myönnettävää eläinpalkkiota sanktioidaan seuraamusprosentilla. Seuraamusprosenttiin vaikuttavat hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero sekä eläinten lukumäärät.

 • hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero =

(tukivuoden hylätyt eläimet/ tukivuoden hyväksytyt eläimet) x 100 %

 • hyväksytyt eläimet = haetut eläimet - hylätyt eläimet
 • jos yksilöllisesti tunnistettavia eläimiä on hylätty enintään 3, palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
 • jos yksilöllisesti tunnistettavia eläimiä on hylätty yli 3 tai vähintään 1 yksilöllisesti tunnistamaton eläin on hylätty ja hylättyjen ja hyväksyttyjen suhteellinen ero on:
  • enintään 20 %
   • palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
  • yli 20 %, mutta enintään 30 %
   • palkkiota vähennetään 2 x suhteellisen eron verran
  • yli 30 %
   • palkkiota vähennetään 100 % eli palkkiota ei makseta lainkaan

Jos hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero on yli 50 %, palkkiota ei makseta kyseiseltä vuodelta ja tilalle aiheutuu lisäseuraamus.

Lisäseuraamus tarkoittaa, että viljelijälle maksettavista EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista ja palkkioista (myös pinta-alaan perustuvista tuista) vähennetään kertaalleen seuraavien 3 vuoden aikana se tukisumma, joka hylätystä eläinmäärästä olisi maksettu.

Käytännössä menetät palkkioeläinten eläinpalkkion koko vuodelta, jos yli 3 eläintä ja yli 30 % tilan eläimistä hylätään.

Esimerkki Seuraamuslaskenta. Tilalla on 12 nautapalkkiota kerryttävää sonnia, joille on tuen määräytymisjakson aikana kertynyt tukikelpoisuuspäiviä yhteensä 3 300. Viivepäivien takia hylätään 4 sonnia, jolla on tukivuonna tukikelpoisuuspäiviä 1 100.

3 300 – 1 100= 2 200 (hyväksyttyjä tukikelpoisuuspäiviä kpl)

2 200/275 = 8 (tukikelpoisuuspäivien perusteella laskettu keskimääräinen hyväksyttyjen nautojen lukumäärä vuoden aikana)

1100/275= 4 hylättyä eläintä

(4/8) x 100 % = 50% (eroprosentti) Palkkiota ei makseta ja aiheutuu lisäseuraamus.

Maksettavaa nautapalkkiota alennetaan suhteellisen eron verran (50 % hyväksytystä eläinmäärästä), koska hylättyjä eläimiä on yli 3 kpl. Palkkiota ei makseta ja aiheutuu lisäseuraamus.

Ilmoitusaikojen (7 pv) noudattamista valvotaan myös eläinten tukivalvonnan sekä merkinnän ja rekisteröinnin täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä.

8.6 Nautaeläinpalkkioiden maksaminen

Nautaeläinpalkkiot maksetaan rekisteriperusteisesti, eli palkkion perustana olevien eläinten tiedot saadaan suoraan nautarekisteristä. Palkkiota maksetaan kaikista tilallasi tukiehdot täyttävistä eläimistä.

Nautaeläinpalkkioiden palkkiotasot tarkistetaan vuosittain lopullisten eläinmäärien mukaan.

EU:n rahoittamia suoria tukia ei myönnetä, jos hakemiesi suorien tukien yhteismäärä tukivuonna on 200 euroa tai sitä pienempi.

8.6.1 Nautaeläinpalkkiot tukikelpoisuuspäivien perusteella

Palkkio määräytyy 1.4.–31.12.2022, mainitut päivät mukaan lukien, nautarekisterin perusteella hallinnassasi olleiden palkkiokelpoisten emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, saaristohiehojen ja lypsylehmien keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan nautarekisterin tietojen perusteella, laskemalla yhteen tilasi kaikkien eläinten tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla tämä luku 275:llä. Lukumäärä pyöristetään 2 desimaalin tarkkuuteen.

Tukikelpoisuuspäivien perusteella maksetaan nautapalkkio emolehmästä, emolehmähiehosta, sonnista, härästä ja saaristohiehosta sekä lypsylehmäpalkkio.

8.6.2 Nautaeläinpalkkio teurastuksen perusteella

Teurashiehoista maksettava palkkio määräytyy 1.1. – 31.12.2022, mainitut päivät mukaan lukien, nautarekisterin perusteella hallinnassasi olleiden ja nautarekisteriin ilmoitettujen teurashiehojen teurastusten perusteella.

8.6.3 Palkkion suuruus

Nautaeläinpalkkiot maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa EU-säädösten mukaisesti aikaisintaan 1.12.2022 alkaen, mutta kuitenkin vasta kun valvonnat on suoritettu. Vuoden 2022 nautaeläinpalkkiot maksetaan viimeistään 30.6.2023.

Tukivuonna 2022 ensimmäinen maksuerä määräytyy 1.4. – 15.9.2022 nautarekisteriin kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella.

Toinen maksuerä määräytyy 1.4. – 31.12.2022 välisenä aikana tilasi eläimistä kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella, josta vähennetään ensimmäisen erän maksu. Palkkion toinen erä maksetaan viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa ja valvonnat on suoritettu. Teurashiehon nautapalkkio maksetaan kokonaisuudessaan toisessa erässä.

Lopulliset palkkiotasot (€/eläin) varmistuvat vasta ennen palkkion toisen erän maksamista, koska tukivuoden 2022 lopulliset eläinmäärät selviävät vasta vuoden päätyttyä.

Eläinkohtaista palkkion määrää (Taulukko 3.) voidaan muuttaa, jos palkkioeläinten kokonaismäärä ylittyy tai alittuu arvioidusta.

EU:n tuotantosidonnaisia tukia ovat peltokasvipalkkio, lypsylehmäpalkkio, nautapalkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot. Suomi on jakanut kansallisesti EU:n tuotantosidonnaiset tuet 22 eri toimenpiteeseen. Yksittäinen toimenpide perustuu eläin- tai kasviryhmään ja/tai tukialueeseen. Jokaiselle toimenpiteelle on varattu tietty määräraha. Määrärahoja on kuitenkin mahdollista siirtää toimenpiteiden välillä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tehdä päätöksen varojen siirrosta vuosittain ennen maksujen alkamista. Mahdollisesta päätöksestä tiedotetaan osoitteessa www.mmm.fi.

Taulukko 3. Nautaeläinpalkkioiden eläinkohtaiset palkkion määrät

 

AB-alueen ulkosaaristo
€/ eläin

Manner-Ahvenanmaa
€/ eläin

Muu AB-alue
€/ eläin

C-alue
€/ eläin

Emolehmä ja emolehmähieho

550

345

345

115

Sonni ja härkä

1 300

550

550

150

Teurashieho

-

200

200

-

Saaristohieho

580

-

-

-

Lypsylehmä

1 000

720

635

-

Palkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan, jos palkkioehdot täyttävä eläin on ollut tilallasi koko vuoden (ruokintapäiviin perustuvat tuet) tai teurastettu vuoden 2022 aikana (teurashieho). Palkkio voidaan myöntää yhdestäkin palkkioehdot täyttävästä eläimestä.

Esimerkki Tila sijaitsee C-tukialueella. Viljelijä on hakenut nautapalkkiota. Tilan hallinnassa on nautarekisterin mukaan koko vuoden 50 sonnia.

 • Sonnit ovat kerryttäneet tilalla nautarekisterin mukaan yhteensä (275 päivää x 50 sonnia) 13 750 tukikelpoisuuspäivää vuodessa.
 • 1. maksuerä määräytyy 1.4.–15.9. perusteella. Määräytymisaika on 168 vrk (168/275), eli noin 61 % vuodesta.
 • Yhdelle sonnille kertyy tukea 1. 150 x 61 % = 91,50 €.
 • 1. maksuerässä 50 sonnista tukea kertyy 4 575 €.
 • 2. maksuerä määräytyy 1.4.– 31.12.2022 välisenä aikana tilasi eläimistä kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella, mistä vähennetään mahdollisen ensimmäisen erän maksu.
 • 2. maksuerässä 50 sonnista tukea kertyy  2 925 € (jos palkkiotaso pysyy samana 2. erässä).

8.6.4 Rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus

Rahoituskurileikkaus tehdään prosenttivähennyksenä EU:n rahoittamiin suoriin tukiin. Rahoituskuri leikataan tilalle myönnettävien EU:n rahoittamien suorien tukien yhteen lasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta ennen tuen maksamista. Tilalle myönnettyjen suorien tukien yhteenlasketusta määrästä ei siten tehdä rahoituskurileikkausta ensimmäisen 2 000 euron osalta.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen rahoituskurin leikkausprosentista maaliskuun loppuun mennessä. Leikkausprosentti vahvistetaan viimeistään 1.12.2022.

Mikäli suorien tukien maakohtainen yhteinen kokonaistukikatto ylittyy, kaikkia suoria tukia leikataan lineaarisesti. Lineaarinen ­leik­kaus teh­dään pro­sent­ti­vä­hen­nyk­se­nä ennen tuen maksamista. Lineaarisen leikkauksen lopullinen taso selviää keväällä/kesällä 2023 ennen suorien tukien 2. erän maksamista.

Lisätietoa rahoituskurista on Viljelijätukien hakuoppaassa luvussa Tukien maksaminen.

8.6.5 Aiheettomasti maksetut palkkiot

Tukien takaisinperinnästä on kerrottu Viljelijätukien hakuoppaassa luvussa Tukien maksaminen

9 Lammas- ja vuohipalkkiot

Lammas- ja vuohipalkkioita ovat uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio.

Palkkion ehtona on, että nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitäjät ovat rekisteröineet eläintenpitopaikat ja ilmoittaneet niihin eläintenpitotoiminnasta.

Rekisteröi eläimet lammas- ja vuohirekisteriin tilatunnukselle, jolla haet lammas- ja vuohipalkkioita.

Tee uuhien ja kuttujen poikimisilmoitukset viimeistään 6 kuukauden (182 vrk) kuluessa tapahtumasta ja muut eläinten rekisteri-ilmoitukset aina 7 päivän kuluessa tapahtumasta, jos eläin on syntynyt ennen 24.1.2022.

Tee uuhien ja kuttujen poikimisilmoitukset viimeistään 3 kuukauden (90 vrk) kuluessa tapahtumasta ja muut eläinten rekisteri-ilmoitukset aina 7 päivän kuluessa tapahtumasta, jos eläin on syntynyt 24.1.2022 tai sen jälkeen.

Tee kuitenkin karitsointi-ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2023, jotta ilmoitukset huomioidaan vuoden 2022 eläinmäärää laskettaessa.

Tarkista, että teurastamo on tehnyt teurastusilmoitukset palkkioeläimistäsi.

Myöhästyneet ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin vähentävät sinulle maksettavan palkkion määrää. Eläin, jonka rekisteri-ilmoitus on tehty myöhässä, hylätään ja lisäksi siitä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaan.

9.1 Määritelmiä lammas- ja vuohipalkkioihin

Karitsalla tarkoitetaan enintään 12 kuukauden ikäistä lammasta, joka ei ole poikinut.

Karitsointipoikkeus tarkoittaa tilannetta, jossa tukivuoden aikana syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita tukikelpoisten uuhien enimmäismäärää uuhipalkkiossa. Aloittava tila voi käyttää karitsointipoikkeusta.

Kilillä tarkoitetaan enintään 12 kuukauden ikäistä poikimatonta vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta.

Kutulla tarkoitetaan yli 12 kuukauden ikäistä naaraspuolista vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta.

Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella.

Mahdollisesti palkkiokelpoisella eläimellä tarkoitetaan eläintä, joka saattaa täyttää palkkiokelpoisuusedellytykset tuen saamiseksi kyseisen kalenterivuoden aikana. Mahdollisesti palkkiokelpoisen eläimen hylkääminen valvonnassa aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettaviin lammas- ja vuohipalkkioihin.

Pitopaikalla tarkoitetaan yksikköä, joka muodostuu yhdestä tai useammasta laitoksesta, rakennuksesta, tarhasta, laidunlohkosta (pelto-, metsä- ja luonnonlaitumet) tai muusta paikasta, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai käsitellään.

Poikimisella tarkoitetaan lampaan tai vuohen normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa synnyttämistä tai luomista.

Teuraskaritsan/ teuraskilin hallinta-ajalla tarkoitetaan teurastusta edeltävien 50 vuorokauden sisällä vähintään 30 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa, jonka teuraskaritsa tai -kili on viljelijän hallinnassa.

Uuhella tarkoitetaan yli 12 kuukauden ikäistä naaraspuolista lammasta.

Viljelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostamaa ryhmää, joka omistaa maatilan tai hallitsee maatilaa ja joka harjoittaa lammastaloutta. Viljelijän on oltava viranomaisen rekisterissä, ts. viljelijän maatilalla on oltava viranomaisen antama maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnus. EU:n eläinpalkkioiden saaminen ei edellytä tilalla asumista. Viljelijän iällä ei ole vaikutusta EU:n eläinpalkkioiden saamiseen.

9.2 Uuhipalkkio

Uuhipalkkiota maksetaan AB-tukialueella.

Uuhipalkkion määrä määräytyy hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella (Taulukko 4).

Tukikelpoisuuspäivät saadaan lammas- ja vuohirekisteristä. Saat täyden palkkion uuhesta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena tuenmääräytymisjakson 1.4-31.12.2022.

Palkkiokelpoinen uuhi on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen lammas.

Tilan palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään tilallasi vuonna 2022 syntyneiden karitsoiden määrä.

Tilallasi on oltava keskimäärin vähintään 20 uuhipalkkioon oikeuttavaa uuhta, jotta sinulle voidaan myöntää uuhipalkkiota.

Uuhipalkkiota hakevana tilallasi on myytävä eläimiä eloon tai teuraaksi ja noudatettava muutoinkin tavanomaista tuotantotapaa.

Uuhipalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilan uuhet sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luvut 3-4 ja 9.5).

Tilan uuhet sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on oltava merkitty ja rekisteröity EU:n eläinpalkkioita hakevan tilatunnukselle  31.3.2022. Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen uuhi on naaraspuolinen lammas, joka täyttää tukivuoden aikana 12 kuukautta.

9.2.1 Karitsointiehto ja -poikkeus

Tilasi palkkiokelpoisten uuhien määrää rajaa karitsoimisehto. Uuhipalkkiota maksetaan uuhien keskimääräisen eläinmäärän perusteella siten, että palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään 2022 syntyneiden karitsoiden määrä. Jokaisen uuhen ei tarvitse olla karitsoinut itse, jos esimerkiksi joku toinen tilan uuhista on saanut kaksoset. Ilmoita myös kuolleina syntyneiden karitsoiden määrä ja uuhien luomiset lammas- ja vuohirekisteriin.

Aloittavan tilan on mahdollista käyttää karitsointipoikkeusta aloitusvuonna. Vuoden aikana syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärää uuhipalkkiossa, jos aloitat uuhien pidon vasta vuonna 2022. Uuhien pito katsotaan aloitetuksi, kun hakijalle on syntynyt velvollisuus tehdä ilmoituksia lammas- ja vuohirekisteriin. Jos velvollisuus on alkanut vuonna 2022, tilan katsotaan aloittaneen uuhienpidon kyseisenä vuonna. Ilmoita karitsointipoikkeuksesta Vipu-palvelussa EU:n eläinpalkkioiden haussa tai lomakkeella 497 EU:n eläinpalkkioiden haku kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 3.3.2022 mennessä

Esimerkki Viljelijän lammas- ja vuohirekisteristä tukivuodelta 2022 saatu keskimääräinen uuhimäärä on 30,7. Tilalla on vuonna 2022 syntynyt 27 karitsaa, joten vuonna 2022 uuhipalkkio voidaan maksaa enintään 27 uuhesta. Jos karitsoita olisi syntynyt 31, uuhipalkkio voitaisiin maksaa 30,7 uuhesta.

9.3 Kuttupalkkio

Kuttupalkkiota maksetaan AB-tukialueella.

Kuttupalkkion määrä määräytyy hallinnassasi olleiden eläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella (Taulukko 4).

Tukikelpoisuuspäivät saadaan lammas- ja vuohirekisteristä. Saat täyden palkkion kutusta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena tuenmääräytymisjakson 1.4.-31.12.2022.

Palkkiokelpoinen kuttu on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen vuohi.

Tilallasi on oltava keskimäärin vähintään 20 kuttupalkkioon oikeuttavaa kuttua, jotta sinulle voidaan maksaa palkkiota.

Tukivuoden maitomäärän on oltava vähintään 400 litraa per kuttu.

Tilaltasi on toimitettava vuohenmaitoa tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyntiin ja tilalla on muutoinkin noudatettava tavanomaista tuotantotapaa.

Kuttupalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi kutut sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luvut 3-4 ja 9.5).

Tilasi kutut sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on oltava merkitty ja rekisteröity eläinrekisterissä EU:n eläinpalkkioista eläinten toimenpiteitä hakevan tilatunnukselle 31.3.2022. Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen kuttu on naaraspuolinen vuohi, joka täyttää tukivuoden aikana 12 kuukautta.

9.3.1 Kuttujen maitomäärä

Kuttupalkkiota maksetaan kuttujen keskimääräisen eläinmäärän perusteella siten, että palkkiokelpoisten kuttujen määrää rajaa kuttujen vuonna 2022 tuottama maitomäärä. Maitomäärän on oltava vähintään 400 litraa maitoa per kuttu.

Pidä kirjanpitoa kuttujen tuottamasta maidosta.

Merkitse kirjanpitoon kuukausittain litroina:

 • hyväksyttyyn maidonjalostuslaitokseen (meijeri) tai elintarvikelain 13 §:n 3 momentin mukaisen ilmoituksen vaativaan elintarvikehuoneistoon (esim. juustoa tai muita maitotuotteita valmistava elintarvikehuoneisto maatilalla) toimitettu maitomäärä
 • suoramyyntimaidon myyntimäärä
 • myyntiin ja palkkion hakijan taloudessa käytettäväksi valmistetun juuston valmistukseen käytetty maitomäärä
 • palkkion hakijan taloudessa käytetty maitomäärä (enintään 1 litra/hlö/pv).

Ilmoita tukivuoden kuttupalkkion perusteeksi maitomäärät lomakkeella 410 Selvitys kutun maidon käytöstä 2022. Toimita lomake liitteineen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 2.2.2023.

Pidä maidon suoramyynnistä päivittäistä luetteloa. Suoramyynnillä tarkoitetaan kuluttajille myymääsi raakamaitoa, jonka määrä voi olla enintään 2 500 kg vuodessa. Toimita lomakkeen 410 liitteenä luettelo suoramyyntimaidosta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ilmoita hyväksytyssä maidonjalostuslaitoksessa hyväksytysti pakattu, kauppaan myyty raakamaito ja ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta kuluttajille suoraan myyty raakamaito (yli 2 500 kg vuodessa).

Ilmoita kuukausittain valmistetun juuston määrä kiloina juustotyypeittäin.

Jos valmistat tilalla myyntiä varten muita tuotteita kuin juustoa, pidä maidon käytöstä erillistä tuotekohtaista kuukausittaista kirjaa, johon merkitset lisäksi kunkin kuukauden aikana valmistettujen tuotteiden määrän.

Älä laske maitomäärään mukaan eläinten ravinnoksi ja kutun maidosta valmistettavien tuotteiden valmistuksen testaukseen käyttämääsi maitomäärää. Huomioi, että raakamaitona suoraan kauppaan myyty maitomäärä ei sisälly suoramyyntimaidon myyntimäärään.

Esimerkki Viljelijällä on vuoden aikana keskimäärin 30 kuttua. Jos kuttupalkkion laskennan perusteeksi hyväksytty maitomäärä on tukivuonna yhteensä 10 000 litraa, palkkio voidaan maksaa enintään (10 000/400 litraa) 25 kutusta. Jos kuttupalkkion laskennan perusteeksi hyväksytty maitomäärä olisi tilalla tukivuonna yhteensä 12 400 litraa (12 400/400 litraa = 31 kuttua), palkkio voitaisiin kuitenkin maksaa enintään keskimääräisestä kuttumäärästä eli 30 kutusta.

9.4 Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota maksetaan koko maassa.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio määräytyy hallinnassasi olleiden teuraskaritsojen ja -kilien lukumäärän mukaan. Saat täyden palkkion palkkiokelpoisesta karitsasta tai kilistä, joka on teurastettu vuoden 2022 aikana. Teurastamon on tehtävä teurastusilmoitus lammas- ja vuohirekisteriin, jotta palkkio voidaan maksaa.

Palkkiokelpoinen teuraskaritsa on enintään 12 kuukauden ikäisenä teurastettu poikimaton lammas, joka on merkitty ja rekisteröity säädösten mukaisesti. Teuraskaritsan ruhopainon on oltava vähintään 18 kiloa. Huom. Teurastushetkellä 12 kuukauden ja yhden päivän ikäinen lammas ei enää täytä teuraskaritsan ikävaatimusta.

Palkkiokelpoinen teuraskili on enintään 12 kuukauden ikäisenä teurastettu poikimaton vuohi, joka on merkitty ja rekisteröity säädösten mukaisesti. Teuraskilin ruhopainon on oltava vähintään 10 kiloa. Kääpiövuohet eivät ole palkkiokelpoisia eläimiä.  Huom. Teurastushetkellä 12 kuukauden ja yhden päivän ikäinen vuohi ei enää täytä teuraskilin ikävaatimusta.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion maksamisen edellytyksenä on, että tilasi tukikelpoiset sekä mahdollisesti tukikelpoiset eläimet on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luku Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti). Lisäksi eläinten on oltava ilmoitetussa pitopaikassa.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen teuraskaritsa on lammas, joka täyttää vuoden 2022 aikana 6 kuukautta.

Mahdollisesti palkkiokelpoinen teuraskili on vuohi, joka täyttää vuoden 2022 aikana 6 kuukautta.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista Ruokaviraston palkkiojärjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista on Ruokaviraston internetsivuilla https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/teurastus/teurastamot/teurastamoiden-ilmoittautuminen-palkkiojarjestelmaan/palkkiojarjestelmaan-ilmoittautuneet-teurastamot.

Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia, ruhosta voidaan myöntää palkkio. Eläimestä ei makseta palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon eläinsuojassa.

Tee eläinten poisto- ja muut ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin voimassa olevien säädösten mukaisesti. 

Teurastamon on tehtävä tukivuoden 2022 teurastusilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2023, jotta ne voidaan ottaa huomioon laskettaessa keskimääräistä eläinmäärää.

Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain teuraskaritsoiden ja teuraskilien lopullisen määrän mukaan.

9.4.1 Hallinta-aika

Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta teurastusta edeltävien 50 vuorokauden aikana, jotta voit saada teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion. (Taulukko 4) Hallinta-ajalla varmistetaan, että palkkio maksetaan eläinten kasvattajalle eikä esimerkiksi välittäjälle.

Tiedot teuraskaritsan tai teuraskilin hallinnasta saadaan lammas- ja vuohirekisteristä. Huolehdi lammas- ja vuohirekisterin tietojen ajantasaisuudesta ja ilmoitusten tekemisestä asianmukaisesti.

Taulukko 4. Ensimmäisiä tukikelpoisuuspäiviä lammas- ja vuohipalkkion eri eläinryhmillä

Eläinryhmä

Ensimmäinen tukikelpoisuuspäivä

Uuhi

 • päivä, jona eläin täyttää 12 kk ja yhden päivän,
 • eläimen ostopäivä tilalle (edellyttäen, että eläin on ollut hakijan hallinnassa ja hakemuksella 31.3.) tai
 • 1.4., jos eläimen palkkiokelpoisuus on täyttynyt ennen tuen määräytymisjakson alkua.

Kuttu

 • päivä, jona eläin täyttää 12 kk ja yhden päivän,
 • eläimen ostopäivä tilalle (edellyttäen, että eläin on ollut hakijan hallinnassa ja hakemuksella 31.3.) tai
 • 1.4., jos eläimen palkkiokelpoisuus on täyttynyt ennen tuen määräytymisjakson alkua.

Teuraskaritsa/-kili

 • hallinta-ajan ensimmäinen päivä (teurastusta edeltävä 50 vrk ajalta väh. 30 vrk yhtäjaksoinen aika)

9.5 Lampaiden ja vuohien merkintä ja rekisteröinti

9.5.1 Eläintenpitäjän rekisteröityminen

Palkkion ehtona on, että nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitäjät ovat rekisteröineet eläintenpitopaikat ja ilmoittaneet niihin eläintenpitotoiminnasta.

Tee rekisteröityminen maatilasi talouskeskuksen tai asuinpaikkasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

9.5.2 Korvamerkit

Mer­kit­se ti­lan lam­paat/vuo­het asi­an­mu­kai­ses­ti Ruo­ka­vi­ras­ton hy­väk­sy­mil­lä kor­va­mer­keil­lä.

9.5.3 Eläinten rekisteröinti

Rekisteröi tilan kaikki eläimet tilatunnuksellesi lammas- ja vuohirekisterissä. Palkkioeläimet eivät voi olla lammas- ja vuohirekisterissä tuen hakijan tai perheenjäsenen asiakastunnuksen alla. Pidä tiedot ajan tasalla.

Ilmoita lammas- ja vuohirekisteriin eläinten tapahtumat mm. poistot, ostot, siirrot 7 päivän kuluessa tapahtumasta.

Tee poikimisilmoitus viimeistään 6 kuukauden kuluessa eläimen syntymästä, jos eläin on syntynyt ennen 24.1.2022. Merkitse ja rekisteröi eläin ennen siirtoa syntymäpaikasta.

 Tee poikimisilmoitus viimeistään 3 kuukauden kuluessa eläimen syntymästä, jos eläin on syntynyt 24.1.2022 tai sen jälkeen. Merkitse ja rekisteröi eläin ennen siirtoa syntymäpaikasta.

Lue päiväkohtaisten palkkioiden rekisteröinti ehdot luvusta 3, 4 ja 6

Huom. Palkkioiden maksamisen yhteydessä tilan karitsamäärä tarkastetaan lammas- ja vuohirekisterin tiedoista. Palkkiokelpoisten eläinten määrää määräytyy lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2023 mennessä tallennettujen poikimisilmoitusten perusteella.

Huomioithan, että palkkiokelpoisten eläinten lisäksi merkinnän ja rekisteröinnin edellytykset koskevat myös mahdollisesti palkkiokelpoisia eläimiä.

Merkinnän ja rekisteröinnin laiminlyönneistä seuraa vähennyksiä maksettavaan lammas- ja vuohipalkkioon; jos eläimen merkinnät tai rekisteröinti eivät vastaa voimassa olevia säädöksiä, eläin ei ole oikeutettu eläinpalkkioon ja saattaa aiheuttaa eläinpalkkion lisäksi seuraamuksia myös täydentävien ehtojen kautta.

Tarkemmat tiedot lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä ovat Ruokaviraston internetsivuilla Viljelijät → Eläintenpito → Eläinten merkintä ja rekisteröinti → Lampaat ja vuohet

9.5.4 Pitopaikan kirjanpito

Sinun ei tarvitse pitää erillistä pitopaikan kirjanpitoa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan lammas- ja vuohirekisteriin. Pidä tilallasi ajantasaista pitopaikkakohtaista kirjanpitoa. Merkitse kaikki tapahtumat pitopaikan kirjanpitoon viimeistään 3 päivän kuluessa tapahtumasta.

Säilytä pitopaikan kirjanpitoa (ml. kaikki sopimukset ja kuitit) vähintään hakuvuosi sekä sitä seuraavat 4 kalenterivuotta.

9.6 Rekisteri-ilmoituksen myöhästymisen vaikutus lampaan ja vuohen tukikelpoisuuteen

Eläinpalkkioiden palkkioehtoihin kuuluu merkintä- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen. Tämän vuoksi rekisteri-ilmoitukset on oltava kunnossa ja ilmoitukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tapahtumasta (uuhien ja kuttujen poikimisilmoitus 3 kuukauden kuluessa tapahtumasta kuitenkin viimeistään tukivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä).

Uuhi- ja kuttupalkkiossa eläimen on oltava hakijan hallinnassa 31.3.2022. Lue rekisteröinti ehdot luvusta 3 ja 4.

Eläimen palkkiokelpoisuuteen vaikuttaa sen tulo- ja poistoilmoitusten ilmoitusaikojen noudattaminen. Jos rekisteri-ilmoitus on yhdenkin päivän myöhässä, eläimestä kertyneet palkkiot menetetään kokonaan tukivuodelta.

Myöhästyneet tulo- ja poistoilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin vähentävät eläimestä maksettavan eläinpalkkion määrää hylkäämällä eläimen kyseiseltä tukivuodelta. Lisäksi yhdestäkin eläimestä määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaisesti.

Tulo- ja poistoilmoituksia ovat esim. syntymä, osto, myynti eloon, myynti teuraaksi, tuonti ja vienti.

Esimerkki Uuhi syntyy 1.5.2021. Ilmoitus eläimen syntymästä (eli uuhen emän poikimisilmoitus) tehdään lammas- ja vuohirekisteriin myöhässä 2.6.2022 Uuhesta ei makseta lainkaan vuodelta 2022 kertyvää uuhipalkkiota, koska eläin ei ole ollut hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022 ja lisäksi syntymäilmoitus on tehty myöhässä. Lisäksi siitä tulee seuraamuslaskennan kautta vähennys palkkioon.

Esimerkki Kuttupalkkion palkkioehdot täyttävä kuttu ostetaan tilalle 1.3.2022. Ostoilmoitus tehdään 31.4.2022. Kutusta ei makseta vuodelta 2022 kuttupalkkiota lainkaan, koska sen ostoilmoitus on tehty myöhässä ja eläin ei ole ollut hakijan hallinnassa eläinrekisterissä 31.3.2022. Lisäksi siitä aiheutuu kuttupalkkioon seuraamuslaskennan kautta vähennys.

Seuraamukset

Kun eläimiä hylätään myöhästyneen rekisteri-ilmoituksen vuoksi palkkiosta, tukivuonna myönnettävää eläinpalkkiota sanktioidaan seuraamusprosentilla. Seuraamusprosenttiin vaikuttaa hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero ja niiden lukumäärä:

 • hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero =

(tukivuoden hylätyt eläimet/ tukivuoden hyväksytyt eläimet) x 100 %

 • hyväksytyt eläimet = haetut eläimet – hylätyt eläimet
 • jos yksilöllisesti tunnistettavia eläimiä on hylätty enintään 3, palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
 • jos yksilöllisesti tunnistettavia eläimiä on hylätty yli 3 tai vähintään 1 yksilöllisesti tunnistamaton eläin on hylätty ja
  • suhteellinen ero on enintään 20 %
   • palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
  • suhteellinen ero on yli 20 %, mutta enintään 30 %
   • palkkiota vähennetään 2 x suhteellisen eron verran
  • suhteellinen ero on yli 30 %
   • palkkiota vähennetään 100 % eli palkkiota ei makseta lainkaan

Jos hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero on yli 50 %, tukea ei makseta kyseiseltä vuodelta ja tilallesi aiheutuu lisäseuraamus.

Lisäseuraamus tarkoittaa, että viljelijälle maksuun lähtevistä EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista ja palkkioista (myös pinta-alaan perustuvista tuista) vähennetään kertaalleen seuraavien 3 vuoden aikana se tukisumma, joka hylätystä eläinmäärästä olisi maksettu.

Käytännössä tila menettää palkkioeläinten eläinpalkkion koko vuodelta, jos yli 3 eläintä ja yli 30 % tilan eläimistä hylätään.

Esimerkki Seuraamuslaskenta. Tilalla on 12 uuhipalkkiota kerryttävää uuhta, joille on tukivuoden aikana kertynyt tukikelpoisuuspäiviä yhteensä 3 300. Viivepäivien takia hylätään 4 uuhta, joilla on tukivuonna 1 100.

3 300 – 1 100= 2 200 (hyväksyttyjä tukikelpoisuuspäiviä kpl)

2 200/275 = 8 (tukikelpoisuuspäivien perusteella laskettu keskimääräinen hyväksyttyjen nautojen lukumäärä vuoden aikana)

1100/275= 4 hylättyä eläintä

(4/8) x 100 % = 50% (eroprosentti) Palkkiota ei makseta ja aiheutuu lisäseuraamus.

Maksettavaa nautapalkkiota alennetaan suhteellisen eron verran (50 % hyväksytystä eläinmäärästä), koska hylättyjä eläimiä on yli 3 kpl. Palkkiota ei makseta ja aiheutuu lisäseuraamus.

Ilmoitusaikojen noudattamista valvotaan myös eläinten tukivalvonnan ja täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä.

9.7 Lammas- ja vuohipalkkion maksaminen

Lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan rekisteriperusteisesti, eli palkkion perustana olevat eläinten tiedot saadaan suoraan lammas- ja vuohirekisteristä.

Lammas- ja vuohipalkkioista ei makseta ennakkoa.

EU:n rahoittamia suoria tukia ei myönnetä, jos hakemiesi suorien tukien yhteismäärä tukivuonna on 200 euroa tai sitä pienempi.

Lammas- ja vuohipalkkioiden määrät tarkistetaan vuosittain lopullisen eläinmäärän mukaan.

9.7.1 Uuhi- ja kuttupalkkio tukikelpoisuuspäivien perusteella

Palkkio määräytyy 1.4. – 31.12.2022 lammas- ja vuohirekisterin perusteella hallinnassasi olleiden palkkiokelpoisten uuhien ja kuttujen keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella, laskemalla yhteen tilasi uuhien/kuttujen tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla tämä luku 275:llä. Lukumäärä pyöristetään 2 desimaalin tarkkuuteen.

9.7.2 Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio teurastuksen perusteella

Palkkio määräytyy 1.1.–31.12.2022 lammas- ja vuohirekisterin perusteella hallinnassasi olleiden ja lammas- ja vuohirekisteriin ilmoittelujen teuraskaritsoiden ja teuraskilien teurastusten perusteella.

9.7.3 Palkkion suuruus

Lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan kerran vuodessa tukivuoden päätyttyä viimeistään 30.6.2023. Lammas- ja vuohipalkkio voidaan maksaa, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa ja valvonnat on suoritettu.

Eläinpalkkioiden palkkiotasot tarkistetaan vuosittain lopullisten eläinmäärien mukaan. Eläinkohtaista palkkion määrää (Taulukko 5.) muutetaan, jos palkkioeläinten kokonaismäärä ylittyy tai alittuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kyseistä palkkiota hakeneiden viljelijöiden palkkio alenee tai nousee samassa suhteessa.

EU:n tuotantosidonnaisia tukia ovat peltokasvipalkkio, lypsylehmäpalkkio, nautapalkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot. Suomi on jakanut kansallisesti EU:n tuotantosidonnaiset tuet 22 eri toimenpiteeseen. Yksittäinen toimenpide perustuu eläin- tai kasviryhmään ja/tai tukialueeseen. Jokaiselle toimenpiteelle on varattu tietty määräraha. Määrärahoja on kuitenkin mahdollista siirtää toimenpiteiden välillä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tehdä päätöksen varojen siirrosta vuosittain ennen maksujen alkamista. Mahdollisesta päätöksestä tiedotetaan osoitteessa www.mmm.fi.

Taulukko 5. Lammas- ja vuohipalkkioiden eläinkohtaiset palkkion määrät

 

AB-alueen ulkosaaristo
€/ eläin/ tukiv.

Manner-Ahvenanmaa
€/ eläin/ tukiv.

Muu AB-alue
€/ eläin/ tukiv.

C-alue
€/ eläin/ tukiv.

Teuraskaritsat ja teuraskilit

30

30

30

30

Uuhet

130

100

50

-

Kutut

70

70

70

-

9.7.4 Rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus

Rahoituskurileikkaus voidaan tehdä prosenttivähennyksenä EU:n rahoittamiin suoriin tukiin. Rahoituskuri leikataan tilalle myönnettävien EU:n rahoittamien suorien tukien yhteen lasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta ennen tuen maksatusta. Tilalle myönnettyjen suorien tukien yhteenlasketusta määrästä ei siten tehdä rahoituskurileikkausta ensimmäisen 2 000 euron osalta.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen rahoituskurin leikkausprosentista maaliskuun loppuun mennessä. Leikkausprosentti vahvistetaan viimeistään 1.12.2022.

Mikäli suorien tukien maakohtainen yhteinen kokonaistukikatto ylittyy, kaikkia suoria tukia leikataan lineaarisesti. Lineaarinen ­leik­kaus teh­dään pro­sent­ti­vä­hen­nyk­se­nä ennen tuen maksamista. Lineaarisen leikkauksen lopullinen taso selviää keväällä/kesällä 2023 ennen suorien tukien 2. erän maksamista.

Lisätietoa rahoituskurista on Viljelijätukien hakuoppaassa luvussa 5. Tukien maksaminen

9.7.5 Aiheettomasti maksetut palkkiot

Tukien takaisinperinnästä on kerrottu Viljelijätukien hakuoppaassa luvussa Tukien maksaminen

10 Valvonta ja seuraamukset

Eläinpalkkioita valvotaan ristiintarkastuksilla ja tilavalvonnalla.

Ristiintarkastuksella tarkoitetaan tukihallinnon tietojen ja sekä eri rekisterien tietojen vertaamista keskenään. Hallinnollinen valvonta kohdistuu kaikkien hakijoiden tukihakemustietoihin.

Tilavalvonta tehdään paikalla tehtävänä valvontana vähintään 5 %:lle hakijoista. Tilakäynnein valvottavista tiloista 20–25 % valitaan valvontaan satunnaisesti ja loput tilat valitaan painotettuihin riskitekijöihin perustuen.

Eläinpalkkioiden tilavalvonnassa tarkastetaan myös mahdollisesti tukikelpoiset eläimet. Tämä tarkoittaa eläimiä, jotka eivät ole valvontahetkellä palkkiokelpoisia, mutta saattavat tukivuoden aikana tulla palkkiokelpoisiksi. Mahdollisesti tukikelpoiset eläimet tarkastetaan samalla tavalla kuten valvontahetkellä palkkiokelpoiset eläimet. Mahdollisesti tukikelpoisen eläimen hylkääminen aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettavaan eläinpalkkioon. Sellaisten puutteellisesti merkittyjen tai rekisteröityjen eläinten, joiden ei ole lainkaan mahdollista tulla palkkiokelpoisiksi tukivuoden aikana, mahdollinen seuraamus määräytyy täydentävien ehtojen kautta.

Tilavalvonnassa tarkastetaan:

 • Korvamerkintä kaikilta tilalla olevilta eläimiltä. Eläin, jolla on vain toinen korvamerkki, voidaan hyväksyä valvonnassa, jos eläin on toisen korvamerkin avulla tunnistettavissa ja muut tuen ehdot täyttyvät.
 • Eläinrekisterissä ja pitopaikan kirjanpidossa on oltava kaikista tilan eläimistä seuraavat tiedot:
 • EU-tunnus
 • sukupuoli
 • rotu
 • syntymäaika
 • pitopaikka
 • mahdollinen osto- tai poistopäivä sekä osto- ja myyntitila ja
 • emän EU-tunnus

Ilmoitukset eläinrekisteriin on tehtävä 7 päivän kuluessa tapahtumasta, paitsi uuhen ja kutun poikimisilmoitus sekä karitsan ja kilin syntymäilmoitus on tehtävä 3 kuukauden kuluessa. Pitopaikan kirjanpitoon eläintä koskevat tapahtumat on ilmoitettava 3 päivän kuluessa. Sinun ei tarvitse pitää erillistä pitopaikan kirjanpitoa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan rekisteriin.

Myöhässä tehty ilmoitus rekisteriin tai merkintä pitopaikan kirjanpitoon voi aiheuttaa seuraamuksen. Valvonnassa ei hyväksytä rekisteri-ilmoituksia ja pitopaikan kirjanpitomerkintöjä, jotka on tehty myöhästyneinä valvonnasta ilmoittamisen jälkeen. Valvonnassa virheellisesti tai puutteellisesti rekisteröity eläin hylätään.

Myös naudan tukikelpoisuuteen vaikuttamattomien eläinrekisteri- ja pitopaikan kirjanpitotietojen kanssa on oltava tarkkana. Tukikelpoisuuteen vaikuttamattomia tietoja ovet mm. sonnin käyttötapa, sonnin rotu ja eläimen poistotapa. Jos nautapalkkion tai lypsylehmäpalkkion tilavalvonnassa havaitaan eläimellä tukikelpoisuuteen vaikuttamaton virhe eläinrekisterissä tai eläinluettelossa toistamiseen 24 kk aikana, eläin hylätään palkkiosta.

Osto- ja myyntitositteiden tarkastuksella varmistetaan eläinrekisterin ja pitopaikan kirjanpidon tietojen oikeellisuus.

Jos valvonnassa hylätään eläimiä, kyseisenä tukivuonna myönnettävää tukea sanktioidaan seuraamusprosentilla, joka saadaan

 • laskemalla hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero seuraavasti: (tukivuoden hylätyt eläimet/ tukivuoden hyväksytyt eläimet) x 100 %
 • jos hylättyjä eläimiä on enintään 3, palkkiota vähennetään suhteellisen eron verran
 • jos hylättyjä eläimiä on yli 3, palkkiota vähennetään
 • suhteellisen eron verran, kun suhteellinen ero on enintään 20 %
 • 2 x suhteellinen ero, kun suhteellinen ero on yli 20 %, mutta enintään 30 %
 • 100 %, kun suhteellinen ero on yli 30 %

Jos hyväksyttyjen ja hylättyjen eläinten suhteellinen ero on yli 50 %, tukea ei makseta kyseiseltä vuodelta ja tilalle aiheutuu lisäseuraamus.

Lisäseuraamus tarkoittaa, että viljelijälle maksuun tulevista EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista ja palkkioista (myös pinta-alaan perustuvista tuista) vähennetään kertaalleen seuraavien 3 vuoden aikana se tukisumma, joka valvonnassa hylätylle eläinmäärälle olisi maksettu ilman valvontaa.

11 Liitteet

Liite 1. Nautarodut

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta (79/2022)

Maitorotu

Liharotu

Ayrshire

Aberdeen Angus

Jersey

Belgian Blue

Brown Swiss

Blonde d’Aquitaine

Guernsey

Charolais

Holstein

Hereford

Montbéliarde

Ylämaankarja

Simmental

Limousin

Itäsuomenkarja

Simmental

Länsisuomenkarja

Piemontese

Pohjoissuomenkarja

Dexter

 

Galloway

 

Texas Longhorn

Liite 2. EU:n eläinpalkkioita koskevat säädökset

Edellä esitetyt EU:n eläinpalkkioiden hakuehdot ja hakuohjeet on annettu seuraavien säädösten perusteella.

Vain kulloinkin voimassa olevat säädökset ovat virallisia lähteitä.

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2393, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1393 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 lammas ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta
 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013 muutoksineen)
 • Laki Euroopan Unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013 muutoksineen)
 • Eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen)
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021)
 • Laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014
 • Eläinsuojeluasetus (396/1996 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille (1054/2014 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (4/2015 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista (5/2015 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta (7/2015 muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta (234/2015)
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta (502/2015)
 • Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2022 noudatettavasta menettelystä (281/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta (79/2022)
 • Ruokaviraston määräys lypsylehmä- ja nautapalkkion sekä lammas- ja vuohipalkkion hakemisesta vuonna 2022(4/2022)