Mehiläistalouden tuki - Opas 2022

Julkaisupäivä: 20. toukokuuta 2022

1 Määritelmiä

Me­hi­läis­tar­haa­jal­la tar­koi­te­taan luon­nol­lis­ta hen­ki­löä, luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den muo­dos­ta­maa yh­ty­mää tai jaka­ma­ton­ta kuo­lin­pe­sää sekä luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den muo­dos­ta­maa avoin­ta yh­ti­ö­tä, kom­man­diit­ti­yh­ti­ö­tä, osuus­kun­taa, osa­ke­yh­ti­ö­tä ja yh­dis­tys­tä taik­ka sää­ti­ö­tä, jul­kisoi­keu­del­lis­ta yh­tei­söä, kou­lu­ti­laa tai van­ki­la­ti­laa, joka har­joit­taa me­hi­läis­ta­lout­ta;

Me­hi­läis­yh­teis­kun­nal­la tar­koi­te­taan Suo­mes­sa si­jait­se­vaa, ke­sy­me­hi­läi­sis­tä (Apis mel­li­fe­ra) koos­tu­vaa emon, työ­me­hi­läis­ten ja si­ki­öi­den sekä nii­den hoi­ta­mi­seen tar­vit­ta­van pesä­ka­lus­ton muo­dos­ta­maa ko­ko­nai­suut­ta;

Tuen­ha­ki­jal­la tar­koi­te­taan luon­nol­lis­ta hen­ki­löä, oi­keus­hen­ki­löä taik­ka luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den tai oikeushenki­löi­den yh­teen­liit­ty­mää.

Tuo­tan­to­kau­del­la tar­koi­te­taan ai­kaa, joka on 1.6.–30.9.2022.

2 Tuen hakeminen

Voit ha­kea me­hi­läis­ta­lou­den kan­sal­lis­ta pesä­koh­tais­ta tu­kea eli me­hi­läis­ta­lou­den tu­kea tu­kea säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa koh­das­sa Me­hi­läis­ta­lou­den tuki tai lo­mak­keel­la 204 Ha­ke­mus mehi­läis­ta­lou­den tu­es­ta.

Hae tu­kea vii­meis­tään 15.6.2022. Säh­köi­nen haku on tuol­loin avoin­na klo 23.59 asti.

Jos jä­tät ha­ke­muk­se­si pa­pe­ril­la, pa­lau­ta lo­ma­ke 204 vii­meis­tään 15.6.2022 pos­tit­se tai säh­kö­pos­tit­se

 • Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­seen, jos toi­min­ta­pis­tee­si si­jait­see Man­ner-Suo­mes­sa, tai
 • Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­toon, jos toi­min­ta­pis­tee­si si­jait­see Ah­ve­nen­maal­la.

Pos­tit­se saa­pu­nut ha­ke­mus kat­so­taan oi­ke­aan ai­kaan pa­lau­te­tuk­si, jos ha­ke­muk­sen si­säl­tä­vä pos­ti­lä­he­tys on lei­mat­tu pos­tis­sa vii­meis­tään vii­mei­se­nä haku­päi­vä­nä 15.6.2022 ja lä­he­tys on osoi­tet­tu toi­mi­val­tai­sel­le virano­mai­sel­le.

Myö­häs­ty­nee­nä, eli 15.6.2022  jäl­keen pa­lau­tet­tu ha­ke­mus hy­lä­tään.

Haku- ja täyttöohjeet

Voit tu­los­taa tai lu­kea haku­oh­jeet sekä pa­pe­ri­sen haku­lo­mak­keen Ruo­ka­vi­ras­ton  verkkosivustolta Mehiläistalouden tuki, tai pyytää ne kunnan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta, ELY-kes­kuk­ses­ta tai Ahvenanmaan valtionvirastos­ta.

Saat tie­toa säh­köi­sen ha­ke­muk­sen täy­tös­tä oh­jees­sa Me­hi­läis­ta­lou­den tuki – Vipu-käyt­tä­jän ohje.

Yhteisön puolesta asiointi

Y-tun­nuk­sel­li­sen yh­tei­sön puo­les­ta voi asi­oi­da hen­ki­lö, jol­le on an­net­tu ni­men­kir­joi­tus­oi­keus Pa­tent­ti- ja rekiste­ri­hal­li­tuk-sen yllä­pi­tä­mäs­sä yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä (ry) tai kaup­pa­re­kis­te­ris­sä (esi­mer­kik­si oy, ky, ay). Kun oi­keus on an­net­tu, pys­tyy Y-tun­nuk­sen vaih­ta­maan koh­das­ta Hen­ki­lö­ha­ki­ja ja va­lit­se­mal­la pu­do­tus­va­li­kos­ta oi­kea y-tun­nuk­sel­li­sen ha­ki­jan. Va­lin­nan jäl­keen Vi­pun ylä­lai­taan tu­lee mer­kin­tä Puo­les­ta asi­oin­ti ja navigaatioon tu­lee Hen­ki­lö­ha­ki­jan ti­lal­le yh­tei­sö­ha­ki­ja. Tä­män jäl­keen siir­ry­tään ha­ke­maan tu­kea joko Hae tukia ja jätä il­moi­tuk­sia na­pis­ta tai va­lit­se­mal­la koh­dan Säh­köi­nen asi­oin­ti.

Pa­pe­ri­ha­ki­ja: Jos haet tu­kea jon­kun toi­sen hen­ki­lön, yh­tei­sön, yri­tyk­sen, kuo­lin­pe­sän tai muun vas­taa­van puoles­ta, li­sää ha­ke­muk­sen liit­teek­si myös val­ta­kir­ja.

Hakemuksen myöhästyminen

Myö­häs­ty­nyt ha­ke­mus hy­lä­tään.

Liit­tei­den pa­laut­ta­mi­nen myö­häs­sä ei ai­heu­ta ha­ke­muk­sen myö­häs­ty­mis­tä. Tu­kea ei kui­ten­kaan mak­se­ta ennen kuin pa­lau­tat vaa­di­tut liit­teet.

Hakemuksen virheiden korjaaminen

Voit haku­ai­ka­na muut­taa ja kor­ja­ta ha­ke­mus­ta­si ra­jat­to­mas­ti. Kor­ja­tes­sa­si säh­köi­ses­ti lä­het­tä­mää­si hakemus­ta, peru en­sin ai­kai­sem­pi lä­he­tyk­se­si, kor­jaa tie­dot ja lä­he­tä ha­ke­mus uu­des­taan.

Jos olet jät­tä­nyt ha­ke­muk­sen pa­pe­ril­la, voit kor­ja­ta vir­heet jät­tä­mäl­lä uu­den ha­ke­muk­sen mää­rä­a­jas­sa, jol­loin uusi hakemus kor­vaa ai­em­man.

Jos huo­maat haku­ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen ha­ke­muk­sel­la esi­mer­kik­si täyt­tö­vir­heen, il­moi­ta sii­tä vii­vy­tyk­set­tä Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­seen tai Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­toon.

Il­moit­ta­es­sa­si ha­ke­muk­ses­sa ole­vas­ta vir­hees­tä voit vält­tää hal­lin­nol­li­set seu­raa­muk­set, joi­ta vir­hees­tä oli­si voi­nut ai­heutua. Il­moi­tus vir­hees­tä voi­daan ot­taa huo­mi­oon, jos vi­ran­o­mai­nen on saa­nut kir­jal­li­sen ilmoituksen vir­hees­tä en­nen kuin ha­ki­jal­le on il­moi­tet­tu pai­kal­la teh­tä­väs­tä tar­kas­tuk­ses­ta tai muun tarkastuksen tu­lok­sis­ta.

Hakemuksen peruminen

Voit pe­ruut­taa ha­ke­muk­se­si ko­ko­aan tai osit­tain.

Voit pe­rua säh­köi­sen ha­ke­muk­sen säh­köi­ses­ti haku­ajan ku­lu­es­sa. Pa­pe­ril­la jä­te­tyn ha­ke­muk­sen voit pe­rua haku­ai­ka­na il­moit­ta­mal­la pe­ru­mi­ses­ta va­paa­muo­toi­sel­la kir­jal­li­sel­la il­moi­tuk­sel­la.

Haku­ajan jäl­keen voit pe­rua sekä säh­köi­sen että pa­pe­ril­la toi­mi­te­tun ha­ke­muk­sen va­paa­muo­toi­sel­la kirjallisella il­moi­tuksel­la. Jos val­von­nas­ta on jo il­moi­tet­tu ja suo­ri­te­tus­ta val­von­nas­ta ai­heu­tuu valvontaseuraa­muk­sia, tuki­hake­mus­ta ei voi pe­rua niil­tä osin, mi­hin val­von­ta­seu­raa­muk­sia ai­heu­tui. Muus­sa tapaukses­sa pe­ru­mi­sen taka­ra­ja­na on en­sim­mäi­nen ha­ke­muk­seen koh­dis­tu­va mak­su­ta­pah­tu­ma.

Muutosten ilmoittaminen

Si­nun tu­lee il­moit­taa toi­min­nas­sa ta­pah­tu­neis­ta muu­tok­sis­ta 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa ta­pah­tu­nees­ta kir­jal­li­ses­ti Man­ner-Suo­men alu­eel­la Poh­jois-Sa­voin ELY-kes­kuk­seen tai Ah­ve­nan­maal­la val­ti­on­vi­ras­toon. Muu­tok­sia voi olla esi­mer­kik­si pe­sien tu­hou­tu­mi­nen ja tuki­kel­poi­sen pesä­mää­rän vä­he­ne­mi­nen.

3 Hakijan edellytykset

Hakijana luonnollinen henkilö

Tuen­ha­ki­jan tai hä­nen puo­li­son­sa on ol­ta­va tuki­vuot­ta edel­tä­vän ka­len­te­ri­vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä vähintään 18-vuo­ti­as.

Alle 18-vuo­ti­aal­le tuki voi­daan myön­tää, jos

 • hän har­joit­taa maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta yh­teis­o­mis­ta­ja­na tai yh­des­sä van­hem­pien­sa/toi­sen heis­tä kans­sa tai
 • tuen myön­tä­mi­sel­le on mui­ta eri­tyi­siä syi­tä. Il­moi­ta eri­tyi­nen syy ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa.

Hakijana yhteisö

Kun tuen­ha­ki­ja­na on use­am­man luon­nol­li­sen hen­ki­lön muo­dos­ta­ma yh­tei­sö tai muu yh­tei­sö, vä­hin­tään yh­den hen­ki­lön on ol­ta­va tuki­vuot­ta edel­tä­vän ka­len­te­ri­vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä vä­hin­tään 18-vuo­ti­as ja harjoitetta­va maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta itse. Vaa­ti­mus kos­kee esi­mer­kik­si osa­ke­yh­ti­öi­tä ja yh­teen­liit­ty­miä, mut­ta ei kos­ke jul­kisoi­keu­del­li­sia yh­tei­sö­jä, van­ki­la­ti­lo­ja eikä kou­lu­ti­lo­ja.

Va­lit­se jom­pi­kum­pi seu­raa­vis­ta vaih­to­eh­dois­ta:

 • Yh­tei­sö ei kuu­lu ikä­vaa­ti­muk­sen pii­riin, kos­ka ha­ki­ja­na on jul­kisoi­keu­del­li­nen yh­tei­sö.
 • Yh­tei­sös­sä on ai­na­kin yksi osal­li­nen, joka oli vä­hin­tään 18-vuo­ti­as. Osal­li­sen tu­lee itse har­joit­taa maa- ja puu­tar­ha­ta­lout­ta.

Il­moi­ta ikä­vaa­ti­muk­sen täyt­tä­vän osal­li­sen hen­ki­lön nimi ja hä­nen hen­ki­lö­tun­nuk­sen­sa sii­hen va­rat­tuun kohtaan.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Si­nun on rekisteröitävä eläinten pitopaikat ja eläintenpitotoiminta Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin ennen mehiläistalouden tuen hakemista.

Rekisteröidy Eläintenpi­tä­jä- ja pitopaikkarekisteriin ennen eläintenpidon aloittamista. Voit asioida Ruokaviraston Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovelluksen kautta. Sovellus löytyy Ruokaviraston verkkosivustolta https://epr.ruokavirasto.fi/. Vaihtoehtoisesti voit asioidan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kanssa, missä toimipaikkasi talouskeskus sijaitsee tai missä asuinpaikkasi on. Käytä rekisteröitymiseen Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keita.

Voimassa olevat säädökset ja ohjeet löytyvät Ruokaviraston verkkosivustolta Eläinten merkintä ja rekisteröinti. 

Lisätietoja rekisteröitymisesta saat Ruokaviraston verkkosivustolta kohdista Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri ja Mehiläiset ja kimalaiset

Kirjanpitovelvoite

Pidä ajan ta­sal­la ole­vaa pa­pe­ris­ta tai säh­köi­ses­sä muo­dos­sa ole­vaa lu­et­te­loa hal­lin­nas­sa­si ole­vis­ta mehiläisyh­teis­kun­nis­ta pito­paik­ka­koh­tai­ses­ti.

Pidä kirjaa myös mehiläispesien tilapäisestä siirtohoidosta (siirtohoidon paukka, alkamis- ja päättymispäivä sekä mehiläispesien lukumäärä).

Säi­ly­tä lu­et­te­loa kol­men ka­len­te­ri­vuo­den ajan sen vuo­den päät­ty­mi­ses­tä lu­kien, jol­loin kir­ja­sit lu­et­te­loon viimei­sen mer­kin­nän. Esi­tä lu­et­te­lo val­von­ta­ti­lan­tees­sa val­von­ta­vi­ran­o­mai­sel­le.

Mehiläistuotannon lopettaminen

Jos lo­pe­tat tuki­vuo­den ai­ka­na me­hi­läis­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen, il­moi­ta sii­tä Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­seen tai Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­toon va­paa­muo­toi­sel­la il­moi­tuk­sel­la. Li­säk­si il­moi­ta lo­pet­ta­mi­ses­ta myös Eläintenpi­tä­jä­- ja pitopaikkare­kis­te­riin 30 päi­vän ku­lu­es­sa.

Voit asioida Ruokaviraston Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovelluksen kautta. Sovellus löytyy Ruokaviraston verkkosivustolta https://epr.ruokavirasto.fi/. Vaihtoehtoisesti voit asioidan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kanssa, missä toimipaikkasi talouskeskus sijaitsee tai missä asuinpaikkasi on. Käytä ilmoittamiseen Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keita.

4 Tuen myöntäminen

Tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että hal­lit­set vä­hin­tään 15 tal­veh­ti­nut­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­taa tuotantokau­den ajan

 • omis­ta­ja­na
 • vuok­ra­mie­he­nä tai
 • tes­ta­ment­tiin, muu­hun pe­rin­tö­oi­keu­del­li­seen saan­toon tai muu­hun saan­to­kir­jaan pe­rus­tu­van käyttöoikeu­den no­jal­la

Tu­kea ei myön­ne­tä haku­vuo­den ke­vääl­lä teh­dyis­tä ja­ok­keis­ta eikä par­vei­lun seu­rauk­se­na syn­ty­neis­tä uu­sis­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­nis­ta.

Hoi­da tuen myön­tä­mi­sen pe­rus­tee­na ole­via me­hi­läis­yh­teis­kun­tia tuo­tan­to­kau­den ai­ka­na si­ten, että voit ke­rä­tä niis­tä nor­maa­lin sa­don tuen myön­tä­mis­vuon­na.

Tuen hakuperuste

Voit ha­kea tu­kea joko:

A) 1.6.2022 hal­lin­nas­sa­si ja tuo­tan­to­kau­te­na 1.6.–30.9.2022 tuo­tan­nos­sa ole­vien pe­sien mää­rän mu­kaan.

Il­moi­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä, jois­ta haet tu­kea. Jos tuo­tan­to­kau­del­la on tu­hou­tu­nut pe­siä, il­moi­ta niiden mää­rä ”Näis­tä tuo­tan­to­kau­del­la on tu­houtu­nut”- koh­das­sa.

Voit saa­da tu­kea myös 2022 tuo­tan­to­kau­del­la tu­hou­tu­nees­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­nas­ta, jos tu­hou­tu­mi­sen syy­nä on ol­lut 

 • eläin­tau­ti
 • peto­e­läi­men ai­heut­ta­ma va­hin­ko
 • tai muu vas­taa­va me­hi­läis­tar­haa­jas­ta riip­pu­ma­ton poik­keuk­sel­li­nen syy.

Toi­mi­ta sel­vi­tys me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rän alen­tu­mi­ses­ta. Jos me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä on vä­hen­ty­nyt eläin­tau­din ta­kia, lii­tä sel­vi­tyk­seen myös eläin­lää­kä­rin an­ta­ma to­dis­tus.

Jos pesä­mää­rää ale­nee ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen, il­moi­ta sii­tä 15 työ­päi­vän ai­ka­na ha­ke­muk­sen vastaa­notta­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le.

B) Vii­me vuon­na il­moit­ta­ma­si pesä­mää­rän tai val­von­nas­sa to­de­tun pesä­mää­rän mu­kaan.

Tuki voi­daan myön­tää edel­li­sen vuo­den pesä­mää­rän pe­rus­teel­la, jos pesä­mää­rä on vä­hen­ty­nyt peto­e­läi­men ai­heut­ta­mas­ta va­hin­gos­ta, tai mi­kä­li tal­veh­ti­nei­den me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä on ol­lut vä­hin­tään kolmasosan pie­nem­pi kuin va­kiin­tu­nut mää­rä eläin­tau­din tai tal­vi­tu­ho­jen vuok­si tai muus­ta tar­haa­jas­ta riippumattomas­ta syys­tä.

Käy­tä haku­pe­rus­tee­na joko vuo­den 2021 tuki­ha­ke­muk­ses­sa il­moit­ta­maa­si mää­rää tai val­von­nas­sa to­det­tua mää­rää.

Voit käyt­tää va­kiin­tu­nut­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rää tuen ha­ke­mi­sen pe­rus­tee­na kor­kein­taan kah­te­na peräk­käi­se­nä tuki­vuon­na.

Toi­mi­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rän alen­tu­mi­ses­ta sel­vi­tys tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä. Jos me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä on alen­tu­nut eläin­tau­din ta­kia, toi­mi­ta ha­ke­muk­sen liit­tee­nä myös eläin­lää­kä­rin an­ta­ma todistus.

Tuloselvitys

Jot­ta voit ha­kea tu­kea, si­nul­la on ol­ta­va tu­loa me­hi­läis­ta­lous­tuot­tei­den myyn­nis­tä vero­vuo­si­na 2019, 2020 tai 2021. Esi­tä liit­tee­nä sel­vi­tys saa­mie­si tu­lo­jen mää­räs­tä. Voit teh­dä sen esi­mer­kik­si ve­ro­tus­pää­tök­sen tai veroil­moi­tuk­sen jäl­jen­nök­sel­lä. Jos tu­lot ei­vät erik­seen käy ilmi ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä tai vero­il­moi­tuk­ses­ta, lii­tä ha­ke­muk­see­si jäl­jen­nös me­hi­läis­ta­lou­te­si kir­jan­pi­dos­ta.

Jos olet aloit­ta­nut me­hi­läis­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen vuon­na 2021 tai sen jäl­keen, mut­ta et ole saa­nut vie­lä tuloja me­hi­läis­ta­lous­tuot­tei­den myyn­nis­tä, osoi­ta, että si­nul­la on ol­lut toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta ku­lu­ja. Liitteenä voit käyt­tää esi­mer­kik­si jäl­jen­nös­tä vero­il­moi­tuk­ses­ta tai kir­jan­pi­dos­ta.

5 Hakemuksen liitteet

Pa­lau­ta ha­ke­muk­sen mu­ka­na vä­hin­tään jo­kin seu­raa­vis­ta liit­teis­tä sekä tar­vit­ta­es­sa jäl­jen­nös muistiinpanoista­si kos­kien ky­sei­siä tu­lo­ja ja me­no­ja:

 • Vuo­den 2020 tai 2019 ve­ro­tuk­sen ve­ro­tus­pää­tök­sen jäl­jen­nös, jos­ta nä­ky­vät me­hi­läis­ta­lou­te­si tu­lot
 • Vii­me ve­ro­tus­vuo­den vero­il­moi­tuk­sen jäl­jen­nös
 • To­dis­tus me­hi­läis­ta­lou­den han­kin­ta­me­nois­ta

Jos pesä­mää­rä­si on alen­tu­nut vii­me vuon­na il­moit­ta­mas­ta­si pesä­mää­räs­tä tai täl­lä tuo­tan­to­kau­del­la on tapah­tu­nut pesä­tu­ho­ja, pa­lau­ta

 • sel­vi­tys me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rän ale­ne­mi­ses­ta sekä
 • tar­vit­ta­es­sa eläin­lää­kä­ri­to­dis­tus ja/tai sel­vi­tys peto­va­hin­gois­ta.

Jos haet tu­kea jon­kun yh­tei­sön, yri­tyk­sen, kuo­lin­pe­sän tai muun vas­taa­van puo­les­ta, li­sää ha­ke­muk­sen liitteek­si tar­vit­ta­es­sa myös val­ta­kir­ja ja/tai sel­vi­tys kuo­lin­pe­sän osak­kuu­des­ta.

Jos si­nul­la on luo­mu­tuo­tan­toa, pa­lau­ta kart­ta­lii­te pe­sien si­jain­nis­ta.

6 Tuen maksaminen ja tukitaso

Si­nul­le mak­se­taan pesä­koh­tais­ta tu­kea 20,00 eu­roa me­hi­läis­yh­teis­kun­taa koh­ti.

Tu­kea ei mak­se­ta, jos tuen mää­rä on alle 100 eu­roa.

Perusteettomasti maksettu tuki

Jos si­nul­le on mak­set­tu tu­kea vir­heel­li­ses­ti tai pe­rus­teet­ta, mak­set­tu tuki pe­ri­tään ta­kai­sin. Tuen myön­tä­nyt vi­ran­o­mai­nen päät­tää kuu­le­mis­me­net­te­lyn jäl­keen tuen ta­kai­sin­pe­rin­näs­tä.

Saa­ma­si tuki pe­ri­tään ta­kai­sin, jos

 • et ole nou­dat­ta­nut tuen eh­to­ja
 • olet an­ta­nut vir­heel­li­siä tai puut­teel­li­sia tie­to­ja
 • olet es­tä­nyt tar­kas­tuk­sen to­teut­ta­mi­sen.

Si­nun on mak­set­ta­va ta­kai­sin­pe­rit­tä­väl­le mää­räl­le kor­ko­lain mu­kais­ta vuo­tuis­ta vii­väs­tys­kor­koa. Vii­väs­tys­korko las­ke­taan seu­raa­val­ta ajan­jak­sol­ta: 60 päi­vää ta­kai­sin­pe­rin­tä­pää­tök­sen te­ke­mis­ajan­koh­das­ta sii­hen kun mak­sat ta­kai­sin­pe­rit­tä­vän sum­man ta­kai­sin. Jos ta­kai­sin­pe­rit­tä­vä sum­ma vä­hen­ne­tään myö­hem­min mak­set­ta­vas­ta tu­es­ta, vii­väs­tys­kor­koa ker­tyy tuen mak­suun saak­ka.

7 Valvonta

Voit lu­kea Me­hi­läis­ta­lou­den pesä­koh­tai­sen tuen val­von­nas­ta eri­kois­tu­kien val­von­ta­op­paas­ta.

8 Yhteystiedot

Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus

Käyn­ti­o­soi­te: Kal­lan­ran­ta 11, Kuo­pio
Pos­ti­o­soi­te:     PL 2000, 70101 Kuo­pio
Pu­he­lin­vaih­de: 0295 026 500
Kir­jaa­mo: kir­jaa­mo.poh­jois-savo@ely-kes­kus.fi

Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­to

Käyn­ti­o­soi­te: Torg­ga­tan 16 B, Ma­rie­hamn
Pos­ti­o­soi­te: PB 58, 22101 Ma­rie­hamn
Pu­he­lin: 018 635 270
Säh­kö­pos­ti: re­gist­ra­tur@am­bets­ver­ket.fi

Liite 1

Mehiläistalouden pesäkohtaista tukea koskevat säädökset

(Päivitetty 29.6.2022)

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (artikla 215)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001 muutoksineen)
 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013 muutoksineen)
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (185/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (186/2022)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022)
 • Ruokaviraston määräys mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemisesta vuonna 2022 (10/2022 muutoksineen)