Pohjoinen kotieläintuki - Opas 2020

Julkaisupäivä: 13. helmikuuta 2020

1. Määritelmiä

Emo­leh­mäl­lä tar­koi­te­taan liha­ro­tuis­ta tai täl­lai­sen ro­dun kans­sa teh­dys­tä ris­tey­tyk­ses­tä syn­ty­nyt­tä vä­hin­tään 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tuis­ta ja vä­hin­tään ker­ran poi­ki­nut­ta nau­taa, jota käy­te­tään yk­sin­o­maan va­si­koi­den tuot­ta­mi­seen ja jon­ka va­si­koi­ta kas­va­te­taan li­han­tuo­tan­toon tai emo­leh­mä­tuo­tan­non li­sää­mi­seen. Emolehmän käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on ol­ta­va emo­leh­mä.

Emo­leh­mä­hie­hol­la tar­koi­te­taan vä­hin­tään 8 kk ja enin­tään 4 vuo­den ikäis­tä emo­leh­mäk­si tar­koi­tet­tua poikima­ton­ta liha­ro­tuis­ta tai täl­lai­sen ro­dun kans­sa teh­dys­tä ris­tey­tyk­ses­tä syn­ty­nyt­tä vä­hin­tään 50-prosenttises­ti liha­ro­tuis­ta nau­taa, jon­ka käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on emo­leh­mä. Emo­leh­mä­hie­hoil­la on 2 ikä­ryh­mää: 8–24 kk ja yli 24 kk.

Liha­ro­dul­la tar­koi­te­taan Aber­deen An­gus-, Bel­gi­an Blue-, Blon­de d’Aqui­tai­ne-, Cha­ro­lais-, He­re­ford-, High­land Catt­le-, Li­mou­sin-, Pie­mon­te­se-, Sim­men­tal-, Dex­ter-, Gal­lo­way- ja Te­xas Long­horn -ro­tua.

Teu­ras­te­tul­la hie­hol­la tar­koi­te­taan enin­tään nel­jän vuo­den ikäis­tä poi­ki­ma­ton­ta naa­ras­puo­lis­ta nau­ta­e­läin­tä.

Son­nil­la tar­koi­te­taan uros­puo­lis­ta nau­taa.

Hä­räl­lä tar­koi­te­taan kuo­hit­tua son­nia.

Ku­tul­la tar­koi­te­taan yli vuo­den ikäis­tä naa­ras­puo­lis­ta vuoh­ta, ei kui­ten­kaan kää­pi­ö­vuoh­ta.

Uu­hel­la tar­koi­te­taan yli vuo­den ikäis­tä naa­ras­puo­lis­ta lam­mas­ta.

Ka­rit­soin­nil­la tar­koi­te­taan nor­maa­lin tii­neys­ajan jäl­keen ta­pah­tu­vaa ka­rit­san syn­ty­mis­tä tai tii­neys­ai­ka­na tapah­tu­vaa luo­mis­ta.

Nau­dan poi­ki­mi­sel­la tar­koi­te­taan nor­maa­lin tii­neys­ajan jäl­keen ta­pah­tu­vaa va­si­kan syn­ty­mää tai vä­hin­tään 7 kk tii­neys­ajan jäl­keen ta­pah­tu­vaa luo­mis­ta.

Tuen­ha­ki­jal­la tar­koi­te­taan luon­nol­lis­ta hen­ki­löä tai oi­keus­hen­ki­löä taik­ka luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den tai oikeushen­ki­löi­den yh­teen­liit­ty­mää.

Tuen­ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­vil­la eläi­mil­lä tar­koi­te­taan tuen­ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­via eläi­miä sekä vuok­ra- tai le­a­sing­so­pi­muk­sel­la tuen­ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­via eläi­miä tai tuen­ha­ki­jan per­heen­jä­se­nen hal­lin­nas­sa olevia eläi­miä. Tuen ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­van eläi­men on ol­ta­va re­kis­te­röi­ty­nä eläin­re­kis­te­ris­sä sil­le tilatunnuk­sel­le, jota käy­te­tään tu­kea ha­et­ta­es­sa.

Tuen­ha­ki­jan per­heen­jä­se­nel­lä tar­koi­te­taan tuen ha­ki­jan puo­li­soa ja tuen­ha­ki­jan 31.12.2019 alle 18-vuotiastalas­ta. Puo­li­sol­la tar­koi­te­taan avio­puo­li­soa ja avio­lii­ton­o­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa yh­tei­ses­sä ta­lou­des­sa avio­liit­toa sol­mi­mat­ta jat­ku­vas­ti elä­viä hen­ki­löi­tä, jot­ka ai­kai­sem­min ovat ol­leet kes­ke­nään avio­lii­tos­sa tai joilla on tai on ol­lut yh­tei­nen lap­si.

Maa­ti­lal­la tar­koi­te­taan vil­je­li­jän joh­ta­maa yh­den tai use­am­man kiin­teis­tön tai kiin­teis­tön osan tai tuo­tan­to­raken­nuk­sen ja sen maa­poh­jan muo­dos­ta­maa, maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen käy­tet­tä­vää toi­min­nal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti it­se­näis­tä tuo­tan­to­yk­sik­köä, jota hal­li­taan yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na omis­tuk­sen tai vuok­rauk­sen pe­rus­teella.

Vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vak­si, vä­him­mäis­a­laan las­ket­ta­vak­si pel­lok­si lu­e­taan maa­ta­lous-, puu­tar­ha- ja pel­to­energi­a­kas­vien vil­je­ly­alan li­säk­si hoi­det­tu vil­je­le­mä­tön pel­to, ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä il­moi­tet­tu pel­to sekä kas­vi­maat. Kas­vi­maal­la tar­koi­te­taan koti­tar­ve­käyt­töön vil­jel­tä­vää alaa. Koti­e­läin­ta­lou­den tu­kien maksami­sen edel­ly­tyk­se­nä ole­vaan vii­den heh­taa­rin vä­him­mäis­a­laan voi­daan lu­kea myös luon­non­lai­tu­met ja -nii­tyt sekä avoi­met haka­maat, joil­la tar­koi­te­taan alo­ja, joil­la kas­vaa luon­non­hei­nää ja joi­ta lai­dun­ne­taan tai käy­te­tään tuen ha­ki­jan koti­e­läin­ten re­hun­tuo­tan­toon kas­vu­kau­den 2020 ajan ja joil­la ei teh­dä mui­ta vuosittaisia vil­je­ly­toi­men­pi­tei­tä.

2. Pohjoiset kotieläintuet

Poh­jois­ta koti­e­läin­tu­kea mak­se­taan nau­dois­ta, uu­his­ta ja ku­tuis­ta. Tu­kea voi­daan mak­saa, jos maa­ti­lan talous­kes­kus si­jait­see tuki­a­lu­eel­la C.

Eläin­yk­sik­kö­koh­tais­ta tu­kea (eu­roa/ey) mak­se­taan:

 • emo­leh­mis­tä ja emo­leh­mä­hie­hois­ta,
 • son­neis­ta ja hä­ris­tä,
 • uu­his­ta,
 • ku­tuis­ta ja
 • vuon­na 2020 teu­ras­te­tuis­ta hie­hois­ta. (tu­kea mak­se­taan 0,6 eläin­yk­sik­köä/teu­ras­tet­tu hie­ho)

Eläin­koh­tais­ta tu­kea (eu­roa/teu­ras­tet­tu eläin) mak­se­taan vuon­na 2020 teu­ras­te­tuis­ta son­neis­ta ja hä­ris­tä, jotka on kas­va­tet­tu tuki­a­lu­eil­la C3 ja C4.

Tuen hakeminen

Si­nul­la on ol­ta­va osal­lis­tu­mis­il­moi­tus voi­mas­sa nau­to­jen, uu­hien ja/tai kut­tu­jen kan­sal­li­siin tuki­jär­jes­tel­miin, jot­ta voit saa­da tu­kea. Jos et vuo­si­na 2015–2019 ole pa­laut­ta­nut kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le osal­lis­tu­mis­il­moi­tus­ta, täy­tä ja pa­lau­ta osal­lis­tu­mis­il­moi­tus säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa koh­das­sa Osallistumis­il­moi­tuk­set tai pa­pe­ri­lo­mak­keel­la 184, Il­moi­tus osal­lis­tu­mi­ses­ta/osal­lis­tu­mi­sen pe­ru­mi­ses­ta EU:n eläin­palk­ki­oi­hin ja kan­sal­li­siin koti­e­läin­tu­kiin vii­meis­tään 15.6.2020. Voit tar­kis­taa osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­se­si voi­mas­sa­olon Vipu-pal­ve­lus­sa koh­das­ta Koti­e­läin­tuo­tan­to ja mai­to tai kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta.

Vuon­na 2015 tai sen jäl­keen te­ke­mä­si osal­lis­tu­mi­nen nau­to­jen, uu­hien ja kut­tu­jen kan­sal­li­siin tuki­jär­jes­tel­miin on voi­mas­sa tois­tai­sek­si, ell­et il­moi­ta tuo­tan­non lo­pet­ta­mi­ses­ta ja peru osal­lis­tu­mis­ta­si tai si­nua ei sul­je­ta tuki­jär­jes­tel­män ulko­puo­lel­le.

Saa­dak­se­si tu­kea, eläin­ten tu­lee olla re­kis­te­röi­ty­nä eläin­re­kis­te­ris­sä  sil­le tila­tun­nuk­sel­le, jota käy­tät tu­kea hakies­sa­si.

Ennakon hakeminen

Poh­joi­sia koti­e­läin­tu­kia mak­se­taan ker­ran tai kah­des­ti vuo­des­sa riip­pu­en sii­tä, olet­ko ha­ke­nut tuen en­na­kon vuo­sit­tais­ta mak­sa­mis­ta. En­na­kon mää­rä on 75 %.

Hae en­nak­koa säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien haus­sa vii­meis­tään 27.3.2020. Sähköi­nen haku on tuol­loin avoin­na klo 23.59 asti. Oman yh­teis­toi­min­ta-alu­ee­si maa­seu­tu­elin­kei­no­viranomainen neu­voo si­nua Vipu-pal­ve­lun käy­tös­sä ja en­na­kon ha­kuun liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Myös Vipu-käyt­tä­jän oh­jees­ta Kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien haku 2020 saat tie­toa en­na­kon ha­ke­muk­sen täy­tös­tä.

Jos haet en­nak­koa pa­pe­ri­lo­mak­keel­la, pa­lau­ta lo­ma­ke 139 Ha­ke­mus kan­sal­li­sis­ta koti­e­läin­tuis­ta sekä osallistu­mis­il­moi­tus, mi­kä­li se ei ole jo voi­mas­sa, vii­meis­tään 27.3.2020 maa­ti­la­si ta­lous­kes­kuk­sen si­jain­tikun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Jos ti­lal­la­si ei ole talous­kes­kus­ta, pa­lau­ta ha­ke­mus ja osal­lis­tu­mis­il­moi­tus sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le, jon­ka alu­eel­la pää­osa ti­la­si pel­lois­ta si­jait­see.

Jos haet tuen en­nak­koa, jätä osal­lis­tu­mis­il­moi­tus vii­meis­tään 27.3.2020.

Selvityksen antaminen tuotannon aloittamisesta tai laajentamisesta

Jos olet aloit­ta­nut koti­e­läin­tuo­tan­non tai laa­jen­ta­nut tuo­tan­to­a­si mer­kit­tä­väs­ti, toi­mi­ta en­nak­koa ha­kies­sa­si liit­tee­nä kun­nan maa­seu­tu­elin­keno­vi­ran­o­mai­sel­le sel­vi­tys sii­tä, että har­joi­tat tuo­tan­toa ha­e­tus­sa laa­juu­des­sa. Tuo­tan­non laa­jen­ta­mis­ta pi­de­tään mer­kit­tä­vä­nä, jos vuo­den 2020 eläin­mää­rä on vä­hin­tään kol­mas­osan suurem­pi kuin vuo­den 2019 tuen pe­rus­teek­si hy­väk­syt­ty eläin­mää­rä. Koti­e­läin­tuen en­na­kon mää­räy­ty­mis­perustee­na on se eläin­mää­rä, jon­ka pe­rus­teel­la vuo­den 2019 kan­sal­li­nen koti­e­läin­tuki on mak­set­tu. Si­nul­le ei voi­da mak­saa en­nak­koa, jos olet aloit­ta­nut koti­e­läin­tuo­tan­non vas­ta vuon­na 2020 ja jos et anna sel­vi­tys­tä aloit­ta­mi­ses­ta.

Sel­vi­tys tuo­tan­non aloit­ta­mi­ses­ta ja mer­kit­tä­väs­tä laa­jen­ta­mi­ses­ta voi si­säl­tää esi­mer­kik­si asia­kir­jo­ja hankitta­vis­ta eläi­mis­tä ja tie­to­ja tuo­tan­to­ti­lois­ta.

Toi­mi­ta sel­vi­tyk­sen li­säk­si ha­ke­muk­sen liit­tee­nä ar­vio ajan­jak­so­na 1.1.–31.12.2020 tuen pe­rus­teek­si hyväksyt­tä­väs­tä mai­to­mää­räs­tä mi­kä­li haet kut­tu­tuen en­nak­koa ar­vi­oi­dun, mer­kit­tä­väs­ti laa­jen­tu­neen tuotannon pe­rus­teel­la. Kut­tu­tuen en­nak­ko mää­räy­tyy ar­vi­oi­ma­si kut­tu­mää­rän pe­rus­teel­la, jos ar­vi­oi­ma­si maito­mää­rä kut­tua koh­ti on vä­hin­tään 400 lit­raa. Jos ar­vi­oi­ma­si mai­to­mää­rä on alle 400 lit­raa kut­tua koh­ti, en­nak­ko mää­räy­tyy sen kut­tu­mää­rän pe­rus­teel­la, joka saa­daan ja­ka­mal­la ar­vi­oi­tu mai­to­mää­rä 400:lla.

Aloit­ta­es­sa­si uuhi­ti­lan tuo­tan­toa en­sim­mäis­tä ker­taa, ka­rit­sa­mää­rää/uuhi ei ote­ta huo­mi­oon tuen määräytymi­ses­sä. Ka­rit­sa­poik­keus voi­daan myön­tää vain, jos pa­lau­tat myös pa­pe­ri­lo­mak­keen 468 Il­moi­tus ka­rit­soin­ti­poik­keuk­sen käy­tös­tä (kat­so alla). Pelk­kä sel­vi­tys tuo­tan­non aloit­ta­mi­ses­ta ei ole ka­rit­soin­ti­poikkeuk­sen myön­tö­pe­rus­te.

Il­moi­ta kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le myös, mi­kä­li koti­e­läin­tuo­tan­to­si ale­nee huo­mat­ta­vas­ti verrat­tu­na tuki­vuo­teen 2019. En­nak­ko­na mak­set­tua tu­kea voi­daan pe­riä ta­kai­sin, jos olet ha­ke­nut en­na­kon mak­sa­mis­ta edel­lis­vuo­den tuo­tan­non pe­rus­teel­la, mut­ta eläin­mää­rä­si on vä­hen­ty­nyt.

Muut vaa­dit­ta­vat lo­mak­keet / tie­dot

Pel­lon il­moit­ta­mi­nen:

 • Il­moi­ta tuen edel­ly­tyk­se­nä ole­va pel­to­loh­ko­jen hal­lin­ta säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lun pää­tuki­haus­sa tai lomak­keel­la 102B. Tuki­ha­ke­muk­sen kas­vu­loh­ko­lo­ma­ke 2020 tu­lee pa­laut­taa kun­nan maa­seu­tu­elinkeino­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 15.6.2020

Toi­mi­ta tar­vit­ta­es­sa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le:

 • lo­ma­ke 468 Il­moi­tus ka­rit­soin­ti­poik­keuk­sen käy­tös­tä vuon­na 2020, pa­lau­tus vii­meis­tään 15.6.2020 tai en­nak­koa ha­kies­sa­si pa­lau­tus vii­meis­tään 23.3.2020.
  • lo­ma­ke 410 Sel­vi­tys ku­tun­mai­don käy­tös­tä 2020, pa­lau­tus vii­meis­tään 1.2.2021
  • re­kis­te­röi­ty­mi­nen eläin­ten­pi­tä­jäk­si niil­le eläin­la­jeil­le, jois­ta ha­kee tu­kea.

Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keet löy­dät Ruo­ka­vi­ras­ton verk­ko­sivuilta koh­das­ta:

Osallistumisilmoituksen myöhästyminen

Voit jät­tää osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen haku­ajan jäl­keen myö­häs­sä pa­pe­ri­lo­mak­keel­la 184. Tuen mää­rää vähennetään yh­del­lä pro­sen­til­la myö­häs­ty­nyt­tä työ­päi­vää koh­ti, jos osal­lis­tu­mis­il­moi­tus myö­häs­tyy 1–25 kalen­te­ri­päi­vää. Työ­päi­väl­lä tar­koi­te­taan arki­päi­viä lu­kuun ot­ta­mat­ta lau­an­tai­ta. Ka­len­te­ri­päi­viin lu­e­taan mukaan sekä arki- että pyhä­päi­vät. Osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen myö­häs­ty­mi­nen alen­taa ai­no­as­taan palautusvuoden lo­pul­lis­ta tu­kea.

Myö­häs­ty­mis­seu­raa­muk­sia (tuen vä­hen­nys 1 % / työ­päi­vä) ei so­vel­le­ta yli­voi­mai­sen es­teen ta­kia myöhästynee­seen ha­ke­muk­seen tai muu­hun tuen ha­ke­mi­seen liit­ty­vään asia­kir­jaan.

Aika­vä­lil­lä 17.6.2019–15.6.2020 sekä vuo­den 2020 myö­häs­ty­mis­päi­vien ai­ka­na jät­tä­mä­si osal­lis­tu­mis­ilmoitus on voi­mas­sa tuki­vuo­des­ta 2020 läh­tien. Myö­häs­ty­mis­päi­vien 2020 jäl­keen jät­tä­mä­si osal­lis­tu­mis­ilmoi­tus on voi­mass­sa vuo­del­le 2021.

Ennakon hakemuksen myöhästyminen

En­nak­koa ei mak­se­ta, jos en­nak­ko­ha­ke­mus toi­mi­te­taan myö­häs­sä. Täl­löin tuki mak­se­taan yh­des­sä eräs­sä lop­pu­mak­sun yh­tey­des­sä, jos osal­lis­tu­mis­il­moi­tus on voi­mas­sa.

Liitteiden myöhästyminen

Liit­tei­den pa­laut­ta­mi­nen myö­häs­sä ei ai­heu­ta ha­ke­muk­sen myö­häs­ty­mis­tä. Tu­kea ei kui­ten­kaan myön­ne­tä ennen kuin pa­lau­tat vaa­di­tut liit­teet, joi­ta voi­vat olla

 • sel­vi­tys tuo­tan­non aloit­ta­mi­ses­ta tai laa­jen­ta­mi­ses­ta tai
 • sel­vi­tys eläin­mää­rä­si ale­ne­mi­ses­ta tai
 • ar­vio ku­tun mai­don mää­räs­tä ka­len­te­ri­vuon­na 2020.

Liit­tei­tä ei voi pa­laut­taa säh­köi­ses­ti.

Hakemuksen virheiden korjaaminen

Jos huo­maat ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen ha­ke­muk­sel­la esi­mer­kik­si täyt­tö­vir­heen, voit vält­tää vir­heen seu­raa­muk­set il­moit­ta­mal­la vir­hees­tä oma-aloit­tei­ses­ti ja kir­jal­li­ses­ti kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­viranomaiselle. Me­net­te­le sa­moin, jos ha­ke­mus on muut­tu­nut vir­heel­li­sek­si sen jät­tä­mi­sen jäl­keen. Valvonnas­ta il­moit­ta­mi­sen jäl­keen teh­ty­jä muu­tok­sia ei huo­mi­oi­da val­von­ta­tu­los­ta mää­ri­tet­tä­es­sä.

3. Hakijan ja maatilan tukikelpoisuus

Ha­ki­jal­le voi­daan myön­tää tu­kea vain Suo­mes­sa ta­pah­tu­vas­ta tuo­tan­nos­ta. Ha­ki­jan ei tar­vit­se asua ti­lal­la tai Suo­mes­sa.

Hakijan ikä

Poh­joi­sia koti­e­läin­tu­kia voi­daan myön­tää ha­ki­jal­le tuki­vuon­na 2020, jos ha­ki­ja tai hä­nen puo­li­son­sa oli 31.12.2019 vä­hin­tään 18-vuo­ti­as.

Alle 18-vuo­ti­aal­le ha­ki­jal­le voi­daan myön­tää poh­joi­sia koti­e­läin­tu­kia vain, jos

 • hän on sol­mi­nut avio­lii­ton tai
 • hän har­joit­taa maa­tila­ta­lout­ta yh­teis­o­mis­ta­ja­na tai yh­des­sä van­hem­pan­sa/van­hem­pien­sa kans­sa tai
 • tuen myön­tä­mi­seen on mui­ta eri­tyi­siä syi­tä.

Tuen ha­ke­mi­sen yh­tey­des­sä on an­net­ta­va sel­vi­tys, mil­lä pe­rus­teel­la tu­kea ha­e­taan alle 18-vuo­ti­aal­le.

Hakijana yhteisö tai usea henkilö yhdessä

Kun tuo­tan­toa tai toi­min­taa har­joi­te­taan yh­des­sä use­am­man luon­nol­li­sen hen­ki­lön toi­mes­ta tai yh­tei­sö­muodos­sa, vä­hin­tään yh­den vil­je­li­jän, yh­ti­ö­mie­hen, jä­se­nen tai

osak­kaan on ol­ta­va ikä­e­del­ly­tyk­set täyt­tä­vä luon­nol­li­nen hen­ki­lö, joka itse har­joit­taa maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta. Ikä­e­del­ly­tyk­set ei­vät kos­ke jul­kisoi­keu­del­lis­ta yh­tei­söä, kou­lu­ti­laa tai van­ki­la­ti­laa.

Maatila ja pellon hallinta

Poh­joi­sia koti­e­läin­tu­kia saa­dak­seen ha­ki­jal­la on ol­ta­va vii­meis­tään 15.6.2020 hal­lin­nas­saan kas­vu­kau­den 2020 ajan vä­hin­tään vii­si heh­taa­ria vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vaa pel­toa.

Ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­va pel­to on il­moi­tet­ta­va säh­köi­ses­ti tai vuo­den 2020 tuki­ha­ke­muk­sen kas­vu­lohkolomak­keel­la 102B vii­meis­tään 15.6.2020 riip­pu­mat­ta sii­tä, ha­kee­ko tä­män tuen ha­ki­ja pel­lol­le tu­kia vai ei. Mi­kä­li et hae pää­tuki­haus­sa mi­tään pel­to­tu­kia säh­köi­ses­ti, et voi jät­tää kas­vu­loh­ko­lo­ma­ket­ta säh­köi­ses­ti.

Kun usea luon­nol­li­nen hen­ki­lö har­joit­taa koti­e­läin­tuo­tan­toa tai -toi­min­taa yh­des­sä (maa­ta­lous­yh­ty­mä, kuolinpesä) tai yh­tei­sö­muo­dos­sa (avoin yh­tiö, kom­man­diit­ti­yh­tiö, osuus­kun­ta, osa­ke­yh­tiö), vä­hin­tään yh­den vil­je­li­jän, yh­ti­ö­mie­hen, jä­se­nen tai osak­kaan on täy­tet­tä­vä vii­den heh­taa­rin pel­to­ala­vaa­ti­mus vii­meis­tään 15.6.2020 ja il­moi­tet­ta­va pel­to­ala yh­tei­sön, vil­je­li­jän, yh­ti­ö­mie­hen, jä­se­nen tai osak­kaan vuo­den 2020 tuki­haun lo­mak­keil­la.

4. Pohjoisten kotieläintukien maksaminen ja tukitasot

Kaksi maksuerää: ennakko ja lopullinen tuki

Tuki­kel­pois­ten koti­e­läin­ten osal­ta tuki mak­se­taan eläin­yk­sik­kö­koh­tai­se­na tu­ke­na (eu­roa/ey) lu­kuun ot­ta­mat­ta teu­ras­te­tun son­nin ja hä­rän tu­kea, joka on eläin­koh­tai­nen (eu­roa/teu­ras­tet­tu eläin).

Vuon­na 2020 nau­dois­ta, uu­his­ta ja ku­tuis­ta myön­ne­tään en­nak­koa 75 % tuen koko­nais­mää­räs­tä.

Jos si­nul­le mak­set­ta­vien kaik­kien kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien en­na­koi­den yh­teis­mää­rä on alle 500 eu­roa, ennak­koa ei mak­se­ta ja tuki mak­se­taan yh­des­sä eräs­sä lo­pul­lis­ta tu­kea mak­set­ta­es­sa.

Nau­to­jen, uu­hien ja kut­tu­jen tu­kia las­ket­ta­es­sa käy­te­tään eläin­yk­sik­kö­ker­toi­mia. Tu­keen oi­keut­ta­va eläinyksikkö­mää­rä saa­daan ker­to­mal­la eläin­ryh­män eläin­mää­rä (kpl) tau­lu­kos­sa 1 mai­ni­tuil­la ey-ker­toi­mil­la.

Poh­jois­ta koti­e­läin­tu­kea ei mak­se­ta, jos lo­pul­li­sen tuen yh­teis­mää­rä ha­ki­jaa ja tuki­tyyp­piä koh­ti on alle 100 euroa.

Poh­jois­ten eläin­yk­sik­kö­tu­kien mak­sa­mi­sel­le on ra­joit­tei­ta, jot­ka kos­ke­vat emo­leh­mien, emo­leh­mä­hie­ho­jen, son­nien, här­kien, teu­ras­hie­ho­jen, uu­hien ja kut­tu­jen ey-tu­kea. Vuon­na 2020 C1- ja C2-alu­eil­la 700 ey:n, C2p-alueel­la 500 ey:n, C3-alu­eel­la 350 ey:n ja C4-alu­eel­la 225 ey:n ylit­tä­väl­tä osal­ta tu­kea ei mak­se­ta.

Eläinyksikkökertoimet

Tau­luk­ko 1. Eläin­yk­sik­kö­ker­toi­met nau­doil­la, uu­hil­la ja ku­tuil­la.

Eläinryhmä Eläinyksikköä (ey)

Naudat:

 • 1 emolehmä
 • emolehmähieho (yli 24kk)
1,0

Naudat: 

 • 1 sonni/härkä (6 kk-alle 20 kk)
 • 1 emolehmähieho (8-24kk)
 • 1 teurashieho
0,6
Uuhet (1 uuhi) 0,2
Kutut (1 kuttu) 0,2

Tukitasot

Taulukko 2. Tukitasot naudoilla vuonna 2020

Tukialue

Emolehmät, emolehmähiehot (8 kk - enint. 4v.) € / ey

Sonnit ja härät
(6 kk - alle 20 kk) € / ey

Teurastetut hiehot € / ey Teurastetut sonnit ja härät
€ / eläin*
C1 347 581 500 -
C2 347 581 500 -
C2 pohjoinen ja saaristo 423 681 605 -
C3 P1 - P2 498 756 675 131
C3 P3 - P4 498 756 675 182
C4 P4 683 1 101 800 182
C4 P5 683 1 101 800 333

Esi­merk­ki 1. Tuki­a­lu­eel­la C2 si­jait­se­val­la ti­lal­la oli tuki­vuo­den 2020 ai­ka­na teu­ras­tet­tu­ja hie­ho­ja yh­teen­sä 10 kpl. Tuki­taso on enin­tään 500 €/ey/teu­ras­tet­tu hie­ho. Teu­ras­tet­tu hie­ho vas­taa 0,6 eläin­yk­sik­köä, jo­ten 10 teuras­te­tus­ta hie­hos­ta voi­daan mak­saa 10 x 0,6 x 500 € = 3 000 €.

*taulukon virhe korjattu 1.3.2021: €/ey -> €/eläin.

Taulukko 3. Tukitasot uuhilla ja kutuilla vuonna 2020

Tukialue Uuhet
€ / ey
Kutut 
€ / ey
C1 363 761
C2 369 780
C2 pohjoinen ja saaristo 426 821
C3 P1 - P2 568 1 063
C3 P3 - P4 629 1 142
C4 P4  787 1 281
C4 P5 787 1 486

Esi­merk­ki 2. Tuki­a­lu­eel­la C2 si­jait­se­van ti­lan uu­het ker­ryt­ti­vät tuki­vuo­den ai­ka­na yh­teen­sä 14 650 tukikelpoisuus­päi­vää. Kes­ki­mää­räi­nen uu­hien luku­mää­rä on (14 650/366 = 40,02) 40,0 uuh­ta. Ti­lal­la syn­tyi tuki­vuon­na 41 ka­rit­saa, jo­ten kai­kis­ta 40 uu­hes­ta voi­daan myön­tää tuki. Uuhi­tuki las­ke­taan seu­raa­vas­ti: 40 kpl x 0,2 ey/kpl = 8 ey → 8 ey x 369 €/ey = 2 952 €.

Perusteettomasti maksettu tuki

Tu­kea alen­ne­taan tai se voi­daan jät­tää myön­tä­mät­tä, jos olet ryh­ty­nyt sel­lai­siin jär­jes­te­lyi­hin, joi­den il­mei­se­nä tar­koi­tuk­se­na on tuki­eh­to­jen tai tuki­jär­jes­tel­män ta­voit­tei­den kier­tä­mi­nen tai tuen saa­mi­sek­si olo­suh­teel­le tai toi­men­pi­teel­le on an­net­tu sel­lai­nen muo­to, joka ei vas­taa asi­an var­si­nais­ta luon­net­ta tai tar­koi­tus­ta. Esimerkik­si, jos olet kei­no­te­koi­ses­ti ja­ka­nut tuo­tan­toa eril­lis­ten ha­ki­joi­den ni­miin,

Jos si­nul­le on mak­set­tu tu­kea pe­rus­teet­to­mas­ti tai enem­män kuin mitä si­nul­le oli­si voi­tu myön­tää, tuen myöntä­nyt vi­ran­o­mai­nen voi päät­tää kuu­le­mis­me­net­te­lyn jäl­keen tuen ta­kai­sin­pe­rin­näs­tä. Ta­kai­sin­pe­rit­tä­väl­le mää­räl­le on suo­ri­tet­ta­va kor­ko­lain mu­kais­ta vuo­tuis­ta vii­väs­tys­kor­koa. Vii­väs­tys­kor­ko las­ke­taan sen ajan perus­teel­la, joka al­kaa 60 päi­vää ta­kai­sin­pe­rin­tä­pää­tök­sen te­ke­mis­ajan­koh­das­ta ja päät­tyy saa­ta­van suorittamis­ajan­koh­taan tai jos saa­ta­va vä­hen­ne­tään myö­hem­min mak­set­ta­vas­ta eräs­tä, vä­hen­nyk­sen tekemis­ajan­koh­taan.

5. Pohjoisten kotieläintukien myöntämisen edellytyksiä ja rajoituksia

Eläin­ten hal­lin­ta

Poh­jois­ta koti­e­läin­tu­kea voi ha­kea vain tuen­ha­ki­jan tai hä­nen per­heen­jä­sen­ten­sä hal­lin­nas­sa tuen määräytymis­ajan­jak­sol­la ole­vis­ta eläi­mis­tä. Eläin­ten on ol­ta­va re­kis­te­röi­tyi­nä sil­le tila­tun­nuk­sel­le, jota tuen­haki­ja käyt­tää tu­kea ha­kies­saan, ei asi­a­kas­tun­nuk­sen tai ha­ki­jal­la mah­dol­li­ses­ti ole­van toi­sen tila­tun­nuk­sen hal­lin­taan.

Eläin­ten hal­lin­nan siirto

Eläin­ten hal­lin­nan siir­to tuen­ha­ki­jal­ta toi­sel­le (esim. vuok­raus/le­a­sing) on pys­tyt­tä­vä osoit­ta­maan osa­puol­ten kes­ki­näi­sel­lä kir­jal­li­sel­la so­pi­muk­sel­la ja asi­aan liit­ty­vil­lä kui­teil­la. Eläi­met hal­lin­taan­sa ot­ta­nut tuen­ha­ki­ja on ta­lou­del­li­ses­sa vas­tuus­sa so­pi­muk­seen kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä.

Eläin­ten hoi­to

Jos tuen­ha­ki­ja ot­taa toi­sen eläin­ten­pi­tä­jän hal­lin­nas­sa ole­via eläi­miä hoi­toon (esim. kas­va­tet­ta­vak­si) korvausta vas­taan, eläin­ten hoi­dos­ta on teh­tä­vä kir­jal­li­nen so­pi­mus, joka osoit­taa, että eläi­met vas­taan­ot­ta­nut tuen­ha­ki­ja ai­no­as­taan hoi­taa eläi­miä, mut­ta ei ole ta­lou­del­li­ses­sa vas­tuus­sa so­pi­muk­seen kuu­lu­vis­ta eläimistä.

Tuen­ha­ki­ja­na ei voi olla vain eläi­miä hoi­ta­va hen­ki­lö, vaan tu­kia voi ha­kea ja tuet mak­se­taan sil­le, jon­ka hallinnas­sa (omis­tus/vuok­raus) eläi­met ovat.

Sil­lä tuen­ha­ki­jal­la, joka omis­taa tai muu­toin hal­lit­see eläi­miä, on vel­vol­li­suus pi­tää kir­jaa hoi­dos­sa ole­vis­ta eläi­mis­tä.

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi

Poh­jois­ten koti­e­läin­tu­kien myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että olet re­kis­te­röi­ty­nyt eläin­ten­pi­tä­jäk­si Ruokaviras­ton eläin­ten­pi­tä­jä­re­kis­te­riin nau­ta­e­läin­ten, lam­pai­den ja/tai vuo­hien osal­ta. Re­kis­te­röi­dy eläintenpitä­jäk­si en­nen eläin­ten­pi­don aloit­ta­mis­ta sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sen kaut­ta, mis­sä maa­ti­la­si ta­lous­kes­kus si­jait­see tai mis­sä asuin­paik­ka­si on. Tee re­kis­te­röi­ty­mi­nen Ruo­ka­vi­ras­ton eläintenpitäjä- ja pito­paik­ka­re­kis­te­rin il­moi­tus­lo­mak­keil­la.

Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Mer­kit­se ja re­kis­te­röi eläi­met Ruo­ka­vi­ras­ton mer­kit­se­mis- ja re­kis­te­röin­ti­oh­jei­den mu­kaan.

Re­kis­te­röi tuki­ha­ke­muk­sen koh­tee­na ole­vat eläi­met aina sil­le tila­tun­nuk­sel­le, mitä käy­tät, kun haet eläi­mis­tä tu­kia.

Eläinrekisterit

Tee eläi­miä kos­ke­vat il­moi­tuk­set eläin­re­kis­te­rei­hin oi­kein ja ajal­laan. Pidä eläin­ten tie­dot re­kis­te­reis­sä aina ajan ta­sal­la.

Nautarekisteri

Voit teh­dä nau­to­ja kos­ke­vat il­moi­tuk­set sekä kor­va­merk­kien ti­lauk­set seu­raa­via il­moi­tus­väy­liä käyt­tä­en:

 1. Eläin­re­kis­te­riin net­ti­so­vel­luk­sel­la, esim. Mi­nun Maa­ti­la­ni tai Net­ti­far­mi,
 2. Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keil­la pos­tit­se osoit­tee­seen: Nau­ta­re­kis­te­ri, PL 63, 01301 Van­taa,
 3. säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen NRlo­ma­ke­pa­lau­tus@mtech.fi tai
 4. nau­ta­re­kis­te­rin asi­a­kas­pal­ve­luun pu­he­li­mel­la, puh. 09 85 666 000 lä­hin­nä tie­to­jen kor­jaus- ja erikoistilanteet.

Kor­jaa nau­ta­re­kis­te­ris­sä ha­vait­se­ma­si vir­heel­li­set tie­dot, esim. vir­heet eläi­men syn­ty­mä­tun­nuk­ses­sa, syntymä-, osto- tai pois­to­päi­väs­sä.

Jos teu­ras­e­läin­ra­por­tis­ta puut­tuu teu­ras­tet­tu­ja eläi­miä tai teu­ras­ta­mon il­moit­ta­mis­sa tie­dois­sa on vir­hei­tä, palau­ta kor­jat­tu ra­port­ti suo­raan nau­ta­re­kis­te­riin. Vir­hei­tä voi olla esim. eläi­men EU-tun­nus, teu­ras­tus­pai­no, -päi­vä tai -nu­me­ro. Kor­jaa vir­heet suo­raan teu­ras­e­läin­ra­port­tiin, lä­he­tä sii­tä ko­pio ja myös ky­sei­siä eläi­miä koske­va teu­ras­ta­mon kui­tin ko­pio nau­ta­re­kis­te­riin.

Ruo­ka­vi­ras­to lä­het­tää nau­ta­e­läin­ten­pi­tä­jil­le kak­si ker­taa vuo­des­sa nau­ta­re­kis­te­ri­ot­teen, ell­ei eläin­ten­pi­tä­jä ole pe­ru­nut lä­het­tä­mis­tä. Tie­dot ote­taan nau­ta­re­kis­te­ris­tä eläin­ten­pi­tä­jän il­moit­ta­mien tie­to­jen sekä teurastamoiden il­moit­ta­mien teu­ras­tus­tie­to­jen pe­rus­teel­la.

Ot­teet lä­he­te­tään tam­mi- ja syys­kuus­sa ja sin­ne on mer­kit­ty päi­vä­mää­rä, jo­hon men­nes­sä kor­jauk­set on tehtävä.

Lammas- ja vuohirekisteri

Voit teh­dä lam­pai­ta ja vuo­hia kos­ke­vat il­moi­tuk­set sekä kor­va­merk­kien ti­lauk­set seu­raa­via il­moi­tus­väy­liä käyt­tä­en:

 1. Eläin­re­kis­te­rin asi­a­kas­so­vel­luk­sel­la,
 2. Kau­pal­li­sel­la so­vel­luk­sel­la, esim. Web­lam­mas,
 3. Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keil­la pos­tit­se osoit­tee­seen: Lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ri, PL 63, 01301 Van­taa tai
 4. Lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­rin asi­a­kas­pal­ve­lun kaut­ta säh­kö­pos­tit­se lam­mas­vuo­hi(at)mtech.fi tai pu­he­li­mit­se, (09)85 666 002

Ruo­ka­vi­ras­to lä­het­tää lam­pai­den ja vuo­hien pi­tä­jil­le ker­ran vuo­des­sa lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ri­ot­teen. Tie­dot sii­hen ote­taan lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä ha­ki­jan il­moit­ta­mien tie­to­jen pe­rus­teel­la.

Kirjanpito/eläinluettelot

Pidä omis­tuk­ses­sa­si tai hal­lin­nas­sa­si ole­vis­ta eläi­mis­tä eläin­laji- ja pito­paik­ka­koh­tais­ta eläin­lu­et­te­loa naudois­ta, lam­pais­ta tai vuo­his­ta. Lu­et­te­lo on pi­det­tä­vä ajan ta­sal­la joko pa­pe­ri­sel­la lo­mak­keel­la tai sähköises­sä muo­dos­sa si­ten, että se voi­daan tar­vit­ta­es­sa esit­tää val­von­ta­vi­ran­o­mai­sel­le. Mer­kit­se tie­dot eläin­lu­et­te­loon vii­meis­tään 3 päi­vän ku­lu­es­sa ta­pah­tu­mas­ta.

Si­nun ei tar­vit­se pi­tää eril­lis­tä eläin­lu­et­te­loa, jos teet ta­pah­tu­ma­il­moi­tuk­set säh­köi­ses­ti 7 päi­vän ku­lu­es­sa suoraan nau­ta- ja/tai lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­riin. Voit päi­vit­tää eläin­lu­et­te­lon mer­kit­se­mäl­lä eläi­miä kos­ke­vat uu­det tie­dot eläin­re­kis­te­rin ti­lal­le lä­het­tä­mään eläin­lu­et­te­loon.

Huomioitavaa uuhilla ja kutuilla

Tee emän poi­ki­mis­il­moi­tus vii­meis­tään 6 kuu­kau­den ku­lu­es­sa eläi­men syn­ty­mäs­tä. Mer­kit­se ja re­kis­te­röi eläin en­nen siir­toa syn­ty­mä­pai­kas­ta. Tuki­kel­pois­ten eläin­ten luku­mää­rä mää­räy­tyy lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­riin 31.1.2021 men­nes­sä tal­len­net­tu­jen poi­ki­mis­il­moi­tus­ten pe­rus­teel­la.

Kut­tu­jen mai­don­tuo­tan­nos­ta ja mai­don käy­tös­tä on pi­det­tä­vä kir­jaa.

Tar­kem­mat oh­jeet eri eläin­la­jien eläin­lu­et­te­lois­ta saat Ruo­ka­vi­ras­ton mer­kit­se­mis- ja re­kis­te­röin­ti­op­pais­ta.

Tee ti­lo­jen vä­li­ses­tä eläin­kau­pas­ta kir­jal­li­nen so­pi­mus, kuit­ti tai muu vas­taa­va asia­kir­ja, jos­sa mai­ni­taan vä­hin­tään seu­raa­vat:

 • eläi­men EU-tun­nus
 • siir­to­päi­vä ti­lal­ta toi­sel­le
 • so­pi­muk­sen päi­väys
 • kau­pan osa­puol­ten tila­tun­nuk­set
 • onko ky­sees­sä osto vai vuok­raus
 • ni­met, osoit­teet ja alle­kir­joi­tuk­set.

Edel­lä mai­ni­tut so­pi­muk­set ja kui­tit tar­kas­te­taan val­von­nas­sa. So­pi­mus­ten ja kuit­tien avul­la voi­daan var­mis­taa, että eläin­lu­et­te­loi­hin ja eläin­re­kis­te­rei­hin teh­dyt mer­kin­nät ovat oi­kein.

Kir­jan­pito­vaa­ti­mus kos­kee kaik­kia poh­joi­ses­sa koti­e­läin­tu­es­sa tuki­kel­poi­sia eläin­la­je­ja.

Hakemuksen peruminen

Pe­ruut­ta­mal­la osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen voi pe­ruut­taa tuen ko­ko­nai­suu­des­saan. Tu­kea ei täl­löin mak­se­ta yh­des­tä­kään eläi­mes­tä. Et voi pe­ruut­taa vain yh­den eläi­men tai eläin­ryh­män tu­kea, vaan pe­ruu­tus kos­kee koko osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sel­la ha­et­tua tu­kea.

Voit pe­rua mil­loin ta­han­sa osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen Vipu-pal­ve­lun koh­das­sa Osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­set eläin­tu­kiin tai jät­tä­mäl­lä pa­pe­ri­lo­mak­keen 184 kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

 • Jos pe­rut vuon­na 2020 jät­tä­mä­si osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen vii­meis­tään 15.6.2020, ha­ke­mus­ta ei muo­dos­tu lain­kaan ja pe­ru­mi­nen koh­dis­tuu heti tuki­vuo­teen 2020.
 • Jos pe­rut vuo­si­na 2015- 2019 jät­tä­mä­si osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen 15.6.2020 jäl­keen, koko tuki mak­se­taan si­nul­le vie­lä vuon­na 2020.

Osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen voi­mas­sa­olo nä­kyy Vipu-pal­ve­lus­sa Maa­tila-näy­tön -koh­dis­sa Koti­e­läin­tuo­tan­to ja mai­to. Tääl­tä voit näh­dä pe­ru­mie­si tu­kien osal­ta osal­lis­tu­mis­il­moi­tus­ten vii­mei­sen voi­mas­sa­olo­päi­vä­mää­rän (esim. 31.12.2020). Voi­mas­sa ole­van pe­ru­tun osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen osal­ta si­nul­le myön­ne­tään tuki vie­lä kysei­sel­tä vuo­del­ta. Tuis­sa, joi­den osal­lis­tu­mis­il­moi­tus on voi­mas­sa, lu­kee voi­mas­sa­olon koh­dal­la toistaiseksi. Tääl­tä näet myös jo ai­em­min pe­ru­tut osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­se­si.

Poh­joi­sen koti­e­läin­tuen en­na­kon ha­ke­muk­sen voi pe­rua myös ha­ke­muk­sen vii­mei­sen jät­tö­päi­vän jäl­keen. Tällöin ei pe­ruun­nu koko poh­joi­nen koti­e­läin­tuki, vain en­nak­ko ky­sei­sel­tä vuo­del­ta.

Jos val­von­nas­ta on jo il­moi­tet­tu si­nul­le ja suo­ri­te­tus­ta val­von­nas­ta ai­heu­tuu val­von­ta­seu­raa­muk­sia, et voi perua ha­ke­mus­ta. Muus­sa ta­pauk­ses­sa taka­ra­ja­na pe­ruu­tuk­sen te­ke­mi­sel­le on en­sim­mäi­nen ky­sees­sä olevan ha­ke­muk­sen mu­kai­nen mak­su­ta­pah­tu­ma.

Kotieläintuotannon lopettaminen

Kun lo­pe­tat nau­ta­kar­ja-, lam­mas- tai vuo­hi­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen, peru osal­lis­tu­mi­se­si poh­joi­siin koti­eläintukiin ja EU:n eläin­palk­ki­oi­hin säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 184.

Asiakirjojen säilytys

Säi­ly­tä tu­kien ha­ke­mi­seen liit­ty­vät sel­lai­set alku­pe­räi­set asia­kir­jat, joi­ta ei toi­mi­te­ta tuen myön­tä­väl­le viranomai­sel­le tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä haku­vuo­den ja sitä seu­raa­vien nel­jän ka­len­te­ri­vuo­den ajan. Täl­lai­sia asia­kir­jo­ja ovat kir­jan­pi­toon liit­ty­vät eläin­lu­et­te­lot, eläin­ten vuok­ra­so­pi­muk­set, val­ta­kir­jat, osto- ja myyn­ti­kui­tit ym. to­sit­teet.

Tavanomainen tuotantotapa

Si­nun on har­joi­tet­ta­va koti­e­läin­ta­lout­ta ta­van­o­mai­sen tuo­tan­to­ta­van mu­kaan. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, että pi­dät ti­lal­la­si emo­leh­miä li­han­tuo­tan­toa var­ten kas­va­tet­ta­vien va­si­koi­den tuot­ta­mi­seen tai pi­dät uuhia li­han­tuo­tan­toa var­ten kas­va­tet­ta­vien ka­rit­soi­den tuot­ta­mi­seen.

Eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta on huo­leh­dit­ta­va eläin­suo­je­lusään­nös­ten mu­kai­ses­ti.

Valvonta

Poh­jois­ten koti­e­läin­tu­kien val­von­nas­ta ker­ro­taan eläin­val­von­ta­oh­jees­sa.

6. Pohjoisten kotieläintukien määräytyminen

Eri eläin­ryh­mien poh­joi­set koti­e­läin­tuet mää­räy­ty­vät joko nau­ta­re­kis­te­ris­tä tai lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä saa­dun ka­len­te­ri­vuo­den (1.1.–31.12.2020) eläin­mää­rän tai vuon­na 2020 teu­ras­tet­tu­jen eläin­ten luku­mää­rän pe­rus­teel­la.

Pohjoisten kotieläintukien määräytymisperusteet

 1. Nau­dat (emo­leh­mät, emo­leh­mä­hie­hot, son­nit ja hä­rät)
 • Nau­to­jen poh­joi­nen eläin­yk­sik­kö­tuki mää­räy­tyy nau­ta­re­kis­te­ris­tä 1.1.2020 – 31.12.2020 saa­dun eläin­ten kes­ki­mää­räi­sen luku­mää­rän pe­rus­teel­la.
 1. Teu­ras­hie­hot, -son­nit ja -hä­rät
 • Nau­to­jen poh­joi­nen teu­ras­tuki mää­räy­tyy vuon­na 2020 teu­ras­tet­tu­jen eläin­ten luku­mää­rän pe­rus­teel­la.
 1. Uu­het
 • Uu­hien poh­joi­nen koti­e­läin­tuki mää­räy­tyy lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä 1.1.2020–31.12.2020 saa­dun eläin­ten kes­ki­mää­räi­sen luku­mää­rän pe­rus­teel­la.
 • Tuki­kel­pois­ten uu­hien luku­mää­rää ra­jaa tuki­vuon­na 2020* syn­ty­nyt ka­rit­sa­mää­rä.

tekstin virhe korjattu 15.4.2021: 2019 -> 2020.

 1. Ku­tut
 • Kut­tu­jen poh­joi­nen koti­e­läin­tuki mää­räy­tyy lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä 1.1.2020–31.12.2020 saa­dun eläin­ten kes­ki­mää­räi­sen luku­mää­rän pe­rus­teel­la.
 • Tuki­kel­pois­ten kut­tu­jen luku­mää­rää ra­jaa kut­tu­jen tuki­vuon­na 2020 tuot­ta­ma hy­väk­syt­ty mai­to­mää­rä.

Nautojen, uuhien ja kuttujen keskimääräisen eläinmäärän laskenta eläinyksikkötuissa

Nau­to­jen, uu­hien ja kut­tu­jen kes­ki­mää­räi­nen luku­mää­rä saa­daan las­ke­mal­la yh­teen eläin­ryh­män yk­sit­täis­ten eläin­ten tuki­kel­poi­suus­päi­vät tuen mää­räy­ty­mis­jak­sol­ta 1.1.2020–31.12.2020 ja ja­ka­mal­la sum­ma lu­vul­la 365.

 • Eläi­men en­sim­mäi­sel­lä tuki­kel­poi­suus­päi­väl­lä tar­koi­te­taan sitä päi­vää, jol­loin se tu­lee tuki­kel­poi­sek­si. Se voi olla tuen mää­räy­ty­mis­jak­son en­sim­mäi­nen päi­vä (1.1.2020) tai päi­vä, jol­loin eläin saa­vut­taa tie­tyn ikä­ryh­män ikä­vaa­ti­muk­sen (6 kk, 8 kk tai 24 kk), poi­ki­mis­päi­vää seu­raa­va päi­vä tai eläi­men osto­päi­vää seu­raa­va päi­vä.
 • Eläi­men vii­mei­sel­lä tuki­kel­poi­suus­päi­väl­lä tar­koi­te­taan sitä päi­vää, jol­loin eläin lak­kaa ole­mas­ta tukikelpoi­nen. Se voi olla eläi­men pois­to­päi­vä, toi­seen ikä­ryh­mään (yli 24 kk) siir­ty­mis­tä edel­tä­vä päi­vä, tuen mää­räy­ty­mis­jak­son vii­mei­nen päi­vä (31.12.2020) tai poi­ki­mis­päi­vä.

Vakiintuneen eläinmäärän käyttö

Jos eläi­mie­si luku­mää­rä on ti­la­päi­ses­ti alen­tu­nut tuli­pa­lon, eläin­tau­din tai muun vas­taa­van, si­nus­ta riippumatto­man syyn ta­kia, koti­e­läin­tuen myön­tä­mis­pe­rus­tee­na voi­daan käyt­tää va­kiin­tu­nut­ta eläin­mää­rää edel­lyt­tä­en, että tuo­tan­to ti­lal­la­si jat­kuu. Eläi­mie­si luku­mää­rän kat­so­taan ole­van alen­tu­nut, jos eläin­mää­rä­si tuen mää­räy­ty­mis­ajan­koh­ta­na on ol­lut vä­hin­tään kol­mas­osan pie­nem­pi kuin va­kiin­tu­nut eläin­mää­rä­si.

Va­kiin­tu­nee­na eläin­mää­rä­nä voi­daan käyt­tää edel­li­sen tuki­vuo­den poh­joi­sen koti­e­läin­tuen pe­rus­tee­na ole­vaa eläin­mää­rää­si. Jos eläin­mää­rä­si on edel­li­se­nä tuki­vuo­te­na ol­lut poik­keuk­sel­li­nen, va­kiin­tu­nee­na eläin­mää­rä­nä voi­daan käyt­tää edel­lis­tä tuki­vuot­ta edel­tä­vien enin­tään nel­jän pe­räk­käi­sen tuki­vuo­den tuen pe­rus­tee­na olleiden eläin­mää­rie­si kes­ki­ar­voa.

Si­nun on toi­mi­tet­ta­va eläin­mää­rä­si ale­ne­mi­ses­ta kir­jal­li­nen sel­vi­tys poh­joi­sen koti­e­läin­tuen ha­ke­mus­lomakkeen liit­tee­nä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le, joka mää­rit­tää va­kiin­tu­neen eläin­mää­rä­si. Jos eläi­mie­si mää­rä on alen­tu­nut eläin­tau­din ta­kia, asi­as­ta on ol­ta­va kir­jal­li­sen sel­vi­tyk­se­si li­säk­si eläin­lää­kä­rin an­ta­ma to­dis­tus.

7. Pohjoiset nautatuet

Nautojen eläinyksikkötuki

Eläin­yk­sik­kö­tu­kea myön­ne­tään C-alu­eel­la emo­leh­mis­tä, emo­leh­mä­hie­hois­ta, son­neis­ta ja hä­ris­tä.

 • Hal­lin­nas­sa­si ole­van emo­leh­män ja emo­leh­mä­hie­hon käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on ol­ta­va emolehmä, kun tuen pe­rus­tee­na ole­vat tuki­kel­poi­suus­päi­vät poi­mi­taan nau­ta­re­kis­te­ris­tä. Jos pois­tat eläi­men hal­lin­nas­ta­si kes­ken tuen mää­räy­ty­mis­jak­son (1.1.–31.12.2020), eläi­men käyt­tö­ta­pa­na on oltava emo­leh­mä vii­mei­se­nä päi­vä­nä, kun eläin on hal­lin­nas­sa­si.
 • Emo­leh­mä­hie­ho­si on eläin­yk­sik­kö­tu­es­sa tuki­kel­poi­nen, kun se on vä­hin­tään 8 kk:n, mut­ta enin­tään 4 vuo­den ikäi­nen.
 • Muis­ta tar­kis­taa nau­ta­re­kis­te­ri­tie­to­jen (mm. emo­leh­mä­hie­hon käyt­tö­tapa) oi­keel­li­suus tam­mi­kuun 2021 lop­puun men­nes­sä.

Esimerkkejä emolehmähiehon käyttötavan merkityksestä eri tilanteissa:

Esi­merk­ki 3. Nie­mi­sel­lä on emo­leh­mä­hie­ho, jon­ka käyt­tö­ta­pa­na on nau­ta­re­kis­te­ris­sä emo­leh­mä. Hie­ho on täyt­tä­nyt 8 kk 2.1.2020, jol­loin se on al­ka­nut ker­ryt­tää ruo­kin­ta­päi­viä. Nie­mi­nen myy hie­hon Lah­ti­sel­le 1.4.2020, joka pi­tää sen käyt­tö­ta­van edel­leen emo­leh­mä­nä → hie­hon käyt­tö­ta­pa­na on emo­leh­mä, kun tuen pe­rus­tee­na ole­vat tuki­kel­poi­suus­päi­vät nau­ta­re­kis­te­ris­tä poi­mi­taan. Vuon­na 2020 Nie­mi­nen saa tuen määräyty­mis­jak­son ai­ka­na hie­hos­ta ker­ty­neen eläin­yk­sik­kö­tuen ajal­ta 2.1.2020 – 1.4.2020 ja Lah­ti­nen ajal­ta 2.4.2020 – 31.12.2020.

Esi­merk­ki 4. Nie­mi­sel­lä on emo­leh­mä­hie­ho, jon­ka käyt­tö­ta­pa­na on nau­ta­re­kis­te­ris­sä li­han­tuo­tan­to. Hie­ho on täyt­tä­nyt 8 kk 10.7.2019. Nie­mi­nen muut­taa hie­hon käyt­tö­ta­van emo­leh­mäk­si 29.12.2020 → hie­hon käyttötapa­na on emo­leh­mä, kun tuen pe­rus­tee­na ole­vat tuki­kel­poi­suus­päi­vät tal­len­tu­vat nau­ta­re­kis­te­riin. Hieho ker­ryt­tää ta­kau­tu­vas­ti ruo­kin­ta­päi­viä sii­tä al­ka­en, kun se täyt­ti 8 kk eli aika­vä­lil­lä 10.7.2019–31.12.2020.

Teurastetuista naudoista maksettava tuki

Tu­kea myön­ne­tään Ruo­ka­vi­ras­ton hy­väk­sy­mäs­sä teu­ras­ta­mos­sa tai alue­hal­lin­to­vi­ras­ton hy­väk­sy­mäs­sä poroteu­ras­ta­mos­sa vuon­na 2020 teu­ras­tet­tu­jen hie­ho­jen, son­nien ja här­kien luku­mää­rän pe­rus­teel­la ot­ta­en huo­mi­oon, että teu­ras­hie­ho vas­taa 0,6 eläin­yk­sik­köä ja sen tuki mak­se­taan eu­roa/ey.

Tuki­kel­poi­suu­den eh­to­na on, että olet re­kis­te­röi­nyt ja mer­kin­nyt teu­ras­hie­hot, -son­nit ja -hä­rät sää­dös­ten mukai­ses­ti ja eläin­ten tie­dot nau­ta­re­kis­te­ris­sä ovat oi­kein. Myös teu­ras­ta­mon on pi­tä­nyt il­moit­taa eläin­ten teu­ras­tie­dot nau­ta­re­kis­te­riin, jos­ta saa­daan tuen pe­rus­tee­na ole­vat nau­ta­tie­dot. Teu­ras­te­tun hie­hon, son­nin ja hä­rän on li­säk­si ol­ta­va yhtä­jak­soi­ses­ti hal­lin­nas­sa­si vä­hin­tään 60 vrk teu­ras­tus­ta edel­tä­vien 90 vrk:n ai­ka­na ja teu­ras­te­tun hie­hon on ol­ta­va alle 4 vuoden ikäinen.

Tu­kea mak­se­taan hie­hois­ta, son­neis­ta ja hä­ris­tä, joi­den ru­hot on to­det­tu li­han­tar­kas­tuk­ses­sa ih­mis­ra­vin­nok­si kel­paa­vak­si. Ruho­pai­non on hie­hoil­la ol­ta­va vä­hin­tään 170 kg ja son­neil­la ja hä­ril­lä 220 kg. Teu­ras­tuk­sen yhtey­des­sä osit­tain hy­lät­ty ruho on tuki­kel­poi­nen, jos ruho­pai­no (hy­lät­ty osa mu­kaan lu­kien) täyt­tää vähimmäis­pai­no­vaa­ti­muk­sen. Teu­ras­tuk­sen yh­tey­des­sä ko­ko­naan hy­lä­tys­tä ru­hos­ta ei mak­se­ta tu­kea.

Jos ruho on hy­lät­ty teu­ras­ta­mon te­ke­män teu­ras­tus­vir­heen ta­kia ja eläi­mes­tä on mak­set­tu si­nul­le nor­maa­li teu­ras­e­läin­tili, ruho on tuki­kel­poi­nen. Jos eläin kuo­lee kul­je­tuk­sen ai­ka­na tai teu­ras­ta­mon na­ve­tas­sa, se ei ole tuki­kel­poi­nen.

 • Ole tark­ka­na teu­ras­hie­hok­si kas­va­tet­ta­vien liha­ro­tuis­ten hie­ho­je­si käyt­tö­ta­van suh­teen, sil­lä teu­ras­tu­kea ei mak­se­ta niis­tä teu­ras­te­tuis­ta hie­hois­ta­si, jois­ta on mak­set­tu emo­leh­mä­hie­ho­jen ey-tu­kea eli ts. liha­rotui­ses­ta hie­hos­ta­si ei voi­da mak­saa kah­ta eri kan­sal­lis­ta nau­ta­tu­kea.
 • Kun os­tat 8 kk täyt­tä­neen, vä­hin­tään 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tui­sen, hie­hon teu­ras­hie­hok­si kasvatettavaksi, si­nun on syy­tä tie­dus­tel­la hie­hon käyt­tö­ta­paa myy­jäl­tä. Jos hie­hon käyt­tö­ta­pa­na on emo­leh­mä, sii­tä on saa­tet­tu mak­saa tai voi­daan tu­le­vai­suu­des­sa mak­saa ey-tu­kea, joka vai­kut­taa hylkää­väs­ti teu­ras­tu­keen. Jos ha­lu­at hie­hos­ta teu­ras­tuen, muu­ta tar­vit­ta­es­sa sen käyt­tö­ta­vak­si lihantuotan­to ja pyy­dä myös myy­jää te­ke­mään omal­ta osal­taan sama käyt­tö­tapa­muu­tos. Eläi­men käyttö­tapa on omis­ta­ja- ja pito­paik­ka­koh­tai­nen tie­to.
 • Mai­to­ro­tui­sel­la tai alle 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tui­sel­la hie­hol­la käyt­tö­ta­val­la ei ole mer­ki­tys­tä, vaan hiehol­le mak­se­taan teu­ras­tu­kea myös muul­la käyt­tö­ta­val­la kuin li­han­tuo­tan­to.

Esi­merk­ki 5. Vir­ta­nen os­taa Nie­mi­sel­tä 10 kk:n ikäi­sen liha­ro­tui­sen hie­hon teu­raak­si kas­va­tet­ta­vak­si.  Hie­hon käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on emo­leh­mä. Vir­ta­nen ha­lu­aa tu­le­vai­suu­des­sa hie­hos­ta teu­ras­tuen, jo­ten hän muut­taa hie­hon käyt­tö­ta­van li­han­tuo­tan­nok­si. Myös Nie­mi­sen on muu­tet­ta­va nau­ta­re­kis­te­ris­sä hie­hon käyttöta­vak­si li­han­tuo­tan­to. Täl­löin Nie­mi­sel­le ei ole ker­ty­nyt hie­hos­ta ey-tu­kea ker­ryt­tä­viä ruo­kin­ta­päi­viä ja Vir­ta­nen ei me­ne­tä hie­hos­ta tu­le­vai­suu­des­sa mak­set­ta­vaa teu­ras­tu­kea. Jos Nie­mi­nen ei muu­ta hie­hon käyttöta­paa ja hä­nel­le mak­se­taan hie­hon hä­nen hal­lin­nas­saan ol­les­saan ker­ryt­tä­mä ey-tuki, Vir­ta­nen ei saa tule­vai­suu­des­sa hie­hos­ta teu­ras­tu­kea.

Esi­merk­ki 6. Nie­mi­nen os­taa Sa­lo­sel­ta 10 kk:n ikäi­sen mai­to­ro­tui­sen hie­hon, jon­ka käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­rekisteris­sä on lyp­sy­leh­mä. Hie­ho ei tule tii­neek­si, jo­ten Nie­mi­nen kas­vat­taa hie­hon teu­raak­si ja muut­taa sen käyt­tö­ta­vak­si li­han­tuo­tan­to. Kos­ka hie­ho ei ole vä­hin­tään 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tui­nen, sen käyt­tö­ta­val­la ei ole mer­ki­tys­tä teu­ras­tuen eläin­tie­to­jen poi­min­nas­sa. Nie­mi­sen ei oli­si tar­vin­nut muut­taa hie­hon käyt­tö­ta­paa lihan­tuo­tan­nok­si, kos­ka se oli­si poi­miu­tu­nut mu­kaan teu­ras­tu­keen myös käyt­tö­ta­val­la lyp­sy­leh­mä.

8. Pohjoinen uuhituki

Uu­hien poh­joi­nen koti­e­läin­tuki mää­räy­tyy lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä 1.1.2020–31.12.2020 saa­dun uu­hie­si kes­ki­mää­räi­sen luku­mää­rän pe­rus­teel­la. Tuki­kel­pois­ten uu­hie­si mää­rää ra­jaa tuki­vuon­na syn­ty­nei­den karitsoiden luku­mää­rä.  Ha­ki­joil­le, jot­ka ovat aloit­ta­neet uu­hien pi­don tuki­vuon­na 2020, tuki voi­daan myön­tää pel­käs­tään uu­hien mää­rän pe­rus­teel­la. Tuen myön­tä­mi­sek­si hal­lin­nas­sa­si on ol­ta­va tuki­kel­poi­sia uu­hia keskimää­rin vä­hin­tään 4 ey (20 kpl).

Karitsointiehto

Uuhi­tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että uu­hie­si kes­ki­mää­räi­nen ka­rit­sa­mää­rä on tuki­vuon­na vä­hin­tään 1,0 ka­rit­saa tuki­vuo­den uuh­ta koh­den. Kes­ki­mää­räi­nen ka­rit­sa­mää­rä tar­koit­taa sitä, että yk­sit­täi­nen uu­he­si ei me­ne­tä tu­ke­aan, vaik­ka se ei oli­si ka­rit­soi­nut, jos joku toi­nen ti­la­si uu­his­ta on saa­nut esi­mer­kik­si kak­so­set. Ilmoi­ta myös kuol­lei­na syn­ty­nei­den ka­rit­soi­den mää­rä ja uu­hien luo­mi­set lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­riin, kos­ka ne (luo­mi­sis­sa 1,0 ka­rit­sa/luo­mi­nen) las­ke­taan mu­kaan kes­ki­mää­räi­seen ka­rit­sa­mää­rään.

Uuhi­tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että uu­hie­si kes­ki­mää­räi­nen ka­rit­sa­mää­rä on tuki­vuon­na vä­hin­tään 1,0 ka­rit­saa tuki­vuo­den uuh­ta koh­den. Kes­ki­mää­räi­nen ka­rit­sa­mää­rä tar­koit­taa sitä, että yk­sit­täi­nen uu­he­si ei me­ne­tä tu­ke­aan, vaik­ka se ei oli­si ka­rit­soi­nut, jos joku toi­nen ti­la­si uu­his­ta on saa­nut esi­mer­kik­si kak­so­set. Ilmoi­ta myös kuol­lei­na syn­ty­nei­den ka­rit­soi­den mää­rä ja uu­hien luo­mi­set lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­riin, kos­ka ne (luo­mi­sis­sa 1,0 ka­rit­sa/luo­mi­nen) las­ke­taan mu­kaan kes­ki­mää­räi­seen ka­rit­sa­mää­rään.

Ruo­ka­vi­ras­ton oh­jei­den mu­kaan uu­hen ka­rit­soin­nis­ta on il­moi­tet­ta­va lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­riin 6 kuu­kau­den si­säl­lä ta­pah­tu­mas­ta. Tuen myön­tä­mi­sen yh­tey­des­sä ka­rit­sa­mää­rä­si tar­kis­te­taan lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­rin tie­dois­ta käyt­tä­en 31.1.2021 mu­kais­ta ti­lan­net­ta. Tuen myön­tä­mi­ses­sä ei huo­mi­oi­da 31.1.2021 jäl­keen rekiste­riin il­moit­ta­mi­a­si ka­rit­soin­te­ja.

Jos ti­la­si kes­ki­mää­räi­nen ka­rit­sa­tuo­tos tuki­vuon­na jää alle 1,0 ka­rit­saa/tuki­vuo­den uuhi, tu­kea myön­ne­tään vain vas­taa­vas­ta mää­räs­tä uu­hia kuin mikä on tuki­vuo­den ka­rit­sa­mää­rä­si.

Esi­merk­ki 7. Tuen­ha­ki­jan lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä tuen mää­räy­ty­mis­jak­sol­ta 1.1.–31.12.2020 saa­tu keskimää­räi­nen uuhi­mää­rä on 27,4. Ti­lal­la syn­tyi tuki­vuon­na 27 ka­rit­saa, jo­ten vuon­na 2020 uuhi­tuki voi­daan myön­tää enin­tään 27 uu­hes­ta. Jos ka­rit­soi­ta oli­si syn­ty­nyt 28, niin tuki voi­tai­siin mak­saa 27,4 uu­hes­ta.

Jos olet aloit­ta­nut uu­hien pi­don tuki­vuon­na 2020, voit käyt­tää aloit­ta­van ti­lan ka­rit­soin­ti­poik­keus­ta ja täl­löin ka­rit­soin­ti­ehto ei kos­ke si­nua. Uuhi­tuki voi­daan myön­tää enin­tään lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­rin tie­to­jen perusteel­la mää­räy­ty­väl­le tuki­kel­pois­ten uu­hien mää­räl­le.  Uu­hien pi­to­si kat­so­taan aloi­te­tuk­si sil­lä het­kel­lä, kun olet lam­pai­den osal­ta re­kis­te­röi­ty­nyt eläin­ten­pi­tä­jäk­si Ruo­ka­vi­ras­ton eläin­ten­pi­tä­jä­re­kis­te­riin.  Il­moi­tus eläin­ten­pi­tä­jä­re­kis­te­riin on aina teh­tä­vä en­nen eläin­ten­pi­don aloit­ta­mis­ta.

Esi­merk­ki 8. Vil­je­li­jä ha­kee poh­jois­ta uuhi­tu­kea en­sim­mäis­tä ker­taa vuon­na 2020. Hän on re­kis­te­röi­ty­nyt eläinten­pi­tä­jäk­si lam­pai­den osal­ta jo vuon­na 2015, kun on hank­ki­nut kak­si lam­mas­ta lem­mi­kik­si. Aloit­ta­van tilan poik­keus­ta ei voi­da käyt­tää.

Jos käy­tät ka­rit­soin­ti­poik­keus­ta, il­moi­ta sii­tä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le lo­mak­keel­la 468 Ilmoitus ka­rit­soin­ti­poik­keuk­sen käy­tös­tä vuon­na 2020 vii­meis­tään 15.6.2020. Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen päät­tää pi­de­tään­kö ha­ki­jaa uu­hien pi­don aloit­ta­ja­na.

9. Pohjoinen kuttutuki

Kut­tu­jen poh­joi­nen koti­e­läin­tuki mää­räy­tyy lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä 1.1.–31.12.2020 saa­dun kut­tu­je­si keski­mää­räi­sen luku­mää­rän pe­rus­teel­la. Tuki­kel­pois­ten kut­tu­je­si mää­rää ra­jaa kut­tu­je­si tuki­vuon­na 2020 tuotta­ma, tuen pe­rus­teek­si hy­väk­syt­ty mai­to­mää­rä. Tuen myön­tä­mi­sek­si hal­lin­nas­sa­si on ol­ta­va tuki­kel­poi­sia kut­tu­ja vä­hin­tään 4 ey (20 kpl).

Hyväksytty maitomäärä

Täy­den kut­tu­tuen saa­mi­sek­si mai­don­tuo­tan­non on ol­ta­va vä­hin­tään 400 lit­raa/kut­tu tuki­vuon­na 2020.

Hy­väk­syt­tä­vään mai­to­mää­rään las­ke­taan seu­raa­vat mai­to­erät:

 1. hy­väk­syt­tyyn mai­don­ja­los­tus­lai­tok­seen tai elin­tar­vi­ke­lain (23/2006) 13 §:n 3 mom. mu­kai­sen ilmoituksen vaa­ti­vaan elin­tar­vi­ke­huo­neis­toon toi­mi­tet­tu mai­to­mää­rä (maa­ti­lal­la juus­toa tai mui­ta maitotuot­tei­ta val­mis­ta­va elin­tar­vi­ke­huo­neis­to),
 2. suo­ra­myyn­ti­mai­don myyn­ti­mää­rä,
 3. myyn­tiin tar­koi­tet­tu­jen mui­den tuot­tei­den val­mis­tuk­seen käy­tet­ty mai­to­mää­rä
 4. ha­ki­jan omas­sa ta­lou­des­sa käy­tet­ty mai­to­mää­rä (enin­tään yksi l/hlö/pv). Ha­ki­jan ta­lou­teen kuu­lu­vik­si lu­e­taan hen­ki­löt, joi­den Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen var­men­ne­pal­ve­luis­ta an­ne­tus­sa lais­sa (661/2009) tarkoi­tet­tu asuin­paik­ka on sama kuin ha­ki­jal­la.

Kuttujen maidontuotannon kirjanpito

Pidä ajan­ta­sais­ta kir­jan­pi­toa kut­tu­je­si 1.1.–31.12.2020 tuot­ta­mas­ta, kut­tu­tuen pe­rus­teek­si hy­väk­syt­tä­väs­tä mai­to­mää­räs­tä. Il­moi­ta kuu­kau­sit­tai­set kut­tu­tuen pe­rus­tee­na hy­väk­syt­tä­vät mai­to­mää­rät lo­mak­keel­la 410 Sel­vi­tys ku­tun mai­don käy­tös­tä 2020. Toi­mi­ta lo­ma­ke liit­tei­neen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le viimeis­tään 31.1.2021.

Mer­kit­se lo­mak­keel­le 410 hy­väk­syt­tä­viin mai­to­mää­riin las­ket­ta­vat mai­to­erät lit­roi­na.

 • Mei­je­riin toi­mi­te­tun mai­to­mää­rän saat sel­vil­le mei­je­rin ti­li­tys­kui­teis­ta.
 • Pidä päi­vit­täis­tä lu­et­te­loa suo­ra­myyn­ti­mai­don os­ta­jis­ta ja myyn­ti­mää­ris­tä.
 • Il­moi­ta kuu­kau­den ai­ka­na val­mis­te­tun juus­ton mää­rä ki­loi­na sekä juus­to­tyyp­pi/-tyy­pit.
 • Jos ti­lal­la­si teh­dään ku­tun mai­dos­ta myyn­tiä var­ten mui­ta tuot­tei­ta kuin juus­toa, pidä mai­don käy­tös­tä eril­lis­tä tuo­te­koh­tais­ta kuu­kau­sit­tais­ta kir­jan­pi­toa, jo­hon mer­kit­set li­säk­si kun­kin kuu­kau­den ai­ka­na myyn­tiin val­mis­tet­tu­jen tuot­tei­den mää­rän.

Älä las­ke hy­väk­syt­tä­vään mai­to­mää­rään mu­kaan eläin­ten ra­vin­nok­si ja ku­tun mai­dos­ta val­mis­tet­ta­vien tuottei­den val­mis­tuk­sen tes­tauk­seen käyt­tä­mää­si mai­to­mää­rää.

Las­ke hy­väk­sy­tys­sä mai­don­ja­los­tus­lai­tok­ses­sa hy­väk­sy­tys­ti pa­kat­tu, kaup­paan myy­ty raa­ka­mai­to mai­to­e­rään 1. (ks. mai­to­erät koh­das­ta Hy­väk­syt­ty mai­to­mää­rä). Jos myyt il­moi­te­tus­ta elin­tar­vi­ke­huo­neis­tos­ta raakamaitoa suo­raan ku­lut­ta­jil­le yli 2 500 kg vuo­des­sa, las­ke yli 2 500 kg ylit­tä­vä mai­to­mää­rä mai­to­e­rään 1. Mi­kä­li suo­raan ku­lut­ta­jil­le myy­mä­si raa­ka­mai­to­mää­rä on enin­tään 2 500 kg vuo­des­sa, las­ke mai­tomää­rä suora­myyn­ti­mai­don myyn­ti­mää­rään (mai­to­erä 2.).

Esi­merk­ki 9. Ha­ki­jal­la on ol­lut tuen mää­räy­ty­mis­jak­son 1.1.–31.12.2020 ai­ka­na kes­ki­mää­rin 25 kut­tua.

 • Jos kut­tu­jen tuen las­ken­nan pe­rus­teek­si hy­väk­syt­ty mai­to­mää­rä on 1.1. – 31.12.2020 yh­teen­sä 9 800 litraa, tu­kea voi­daan myön­tää enin­tään (9 800/400) = 24,5 ku­tus­ta.
 • Jos kut­tu­jen tuen las­ken­nan pe­rus­teek­si hy­väk­syt­ty mai­to­mää­rä on 1.1. – 31.12.2020 yh­teen­sä 10 400 lit­raa, las­ken­nal­li­nen kut­tu­mää­rä on (10 400/400) = 26 kut­tua. Tu­kea voi­daan myön­tää enin­tään keskimää­räi­ses­tä kut­tu­mää­räs­tä eli 25 ku­tus­ta.

10. Koko tilan hallinnan siirto

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­rol­la tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jos­sa maa­ti­lan kaik­ki eläi­met ja vil­je­ly­maat myy­dään tai vuok­ra­taan yh­del­le uu­del­le hal­ti­jal­le. Il­moi­ta koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa hal­lin­nan siirty­mi­ses­tä lo­mak­keel­la 156 Koko ti­lan hal­lin­nan siir­to.

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä ha­ke­muk­sel­le voi vaih­taa tuen­ha­ki­jaa vie­lä tuki­haun päät­ty­mi­sen jälkeen. Edel­ly­tyk­se­nä kui­ten­kin on, että tuen en­nak­koa ei ole vie­lä mak­set­tu ha­ki­jal­le. Tuen lop­pu­osa maksetaan alku­pe­räi­sel­le ha­ki­jal­le, vaik­ka maa­ti­lal­la oli­si teh­ty koko ti­lan hal­lin­nan siir­to, jos maa­ti­lal­le on mak­set­tu en­nak­ko en­nen koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta il­moit­ta­mis­ta.

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä ha­ke­muk­sel­le voi vaih­taa tuen­ha­ki­jaa vie­lä tuki­haun päät­ty­mi­sen jälkeen. Edel­ly­tyk­se­nä kui­ten­kin on, että tuen en­nak­koa ei ole vie­lä mak­set­tu ha­ki­jal­le. Tuen lop­pu­osa maksetaan alku­pe­räi­sel­le ha­ki­jal­le, vaik­ka maa­ti­lal­la oli­si teh­ty koko ti­lan hal­lin­nan siir­to, jos maa­ti­lal­le on mak­set­tu en­nak­ko en­nen koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta il­moit­ta­mis­ta.

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä tuki mak­se­taan maa­ti­lan uu­del­le hal­ti­jal­le, jos en­nak­koa ei ole maksettu. Täs­sä ta­pauk­ses­sa vii­mei­nen mah­dol­li­nen ajan­koh­ta siir­tää koko ti­lan hal­lin­ta on 31.8.2020.

Tuet mak­se­taan tuki­vuo­del­ta 2020 sil­le, joka on tu­kea ha­ke­nut, jos ti­lan hal­lin­ta muut­tuu 31.8.2020 jäl­keen.

Maa­ti­lan hal­lin­nan muu­tos kan­nat­taa to­teut­taa alku­vuon­na en­nen tuki­ha­ku­jen al­ka­mis­ta. Näin var­mis­tat, että ha­ke­muk­sel­la on jo haku­vai­hees­sa oi­kea ha­ki­ja ja oi­ke­at tie­dot. Jos on tie­dos­sa, että maa­ti­lal­la teh­dään koko ti­lan hal­lin­nan siir­to en­nen 31.8., van­ha hal­ti­ja voi jät­tää en­na­kon ha­ke­mat­ta, jol­loin tuki mak­se­taan maa­ti­lan uu­del­le hal­ti­jal­le vuo­del­ta 2020.

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä maa­ti­lan en­ti­sen hal­ti­jan kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien osal­lis­tu­mis­ilmoituk­set on siir­ret­tä­vä maa­ti­lan uu­del­le hal­ti­jal­le. Voit teh­dä tä­män lo­mak­keel­la 462 Osal­lis­tu­mis­il­moi­tus EU:n eläin­palk­ki­oon ja kan­sal­li­seen koti­e­läin­tu­keen koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa.

Huom! 15.6.2020 jäl­keen teh­dys­sä koko hal­lin­nan siir­ros­sa lo­mak­keel­la 462 voi­daan siir­tää vain jo voi­mas­sa ole­va osal­lis­tu­mi­nen uu­del­le hal­ti­jal­le.

Tu­kea ker­ryt­tä­vät eläi­met

Poh­jois­ten koti­e­läin­tu­kien haun pii­riin voi­daan, en­ti­sen ja uu­den hal­ti­jan niin kes­ke­nään so­pies­saan, las­kea en­ti­sen hal­ti­jan hal­lin­nas­sa ol­leet vuo­den 2020 tu­kea ker­ryt­tä­neet eläi­met (emo­leh­mät, emo­leh­mä­hie­hot, son­nit, hä­rät, uu­het ja ku­tut).

Jos kak­si tai use­am­pi maa­tila on yh­dis­tet­ty, yh­dis­ty­mi­ses­sä muo­dos­tu­nut tila voi osa­puol­ten niin so­pies­sa hakea lo­pul­li­set tuet yh­dis­tet­tä­väl­lä ti­lal­la kas­va­te­tuis­ta vuo­den 2020 tu­kea ker­ryt­tä­neis­tä eläi­mis­tä (emolehmät, emo­leh­mä­hie­hot, son­nit, hä­rät, uu­het ja ku­tut). Ti­lal­ta, jon­ka tila­tun­nus jää pois käy­tös­tä, pe­ri­tään ta­kai­sin mah­dol­li­ses­ti mak­set­tu en­nak­ko.

Pel­lon hal­lin­ta koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­rois­sa kat­so­taan koti­e­läin­tu­kien myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä ole­van pel­lon hallintavaati­muk­sen täyt­ty­vän, jos ti­lal­la on 15.6.2020 kas­vu­kau­den 2020 ajan hal­lin­nas­saan vä­hin­tään vii­si heh­taa­ria vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vaa pel­toa.

11. Pohjoisia kotieläintukia koskevat säädökset

Edel­lä esi­te­tyt poh­jois­ten koti­e­läin­tu­kien haku­eh­dot ja -oh­jeet on an­net­tu seu­raa­vien sää­dös­ten pe­rus­teel­la:

Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1308/2013 maa­ta­lous­tuot­tei­den yh­tei­ses­tä mark­ki­na­järjes­te­lys­tä ja neu­vos­ton ase­tus­ten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 ku­mo­a­mi­ses­ta

Neu­vos­ton ase­tus (EY) N:o 21/2004 lam­mas- ja vuo­hi­e­läin­ten tun­nis­tus- ja re­kis­te­röin­ti­jär­jes­tel­män käyttöönot­ta­mi­ses­ta ja ase­tuk­sen (EY) N:o 178/2003 ja di­rek­tii­vien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (muu­tok­si­neen)

Ko­mis­si­on pää­tös K (2016) 8419 Suo­men poh­jois­ten alu­ei­den maa­ta­lout­ta kos­ke­vas­ta pit­kä­ai­kais­ten kansallis­ten tu­kien jär­jes­tel­mäs­tä (muu­tok­si­neen)

Laki 1559/2001 maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den kan­sal­li­sis­ta tuis­ta (muu­tok­si­neen)

Laki 238/2010 eläin­tun­nis­tus­jär­jes­tel­mäs­tä (muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 213/2007 toi­min­nal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti it­se­näi­sen maa­ti­lan tun­nus­mer­keis­tä

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 5/2015 maa­ta­lou­den tu­kien tuki­a­lu­eis­ta ja nii­den saa­ris­tok­si lu­et­ta­vis­ta osa-alu­eis­ta (muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 9/2020 vuo­del­ta 2020 mak­set­ta­vas­ta poh­joi­ses­ta tu­es­ta (muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 45/2015 eläin­yk­si­köis­tä eräis­sä maa­ta­lou­den tuis­sa (muu­tok­si­neen)

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 450/2019 maa­ta­lous­tuki­ha­ke­muk­sen siir­tä­mi­ses­sä vuon­na 2019 nou­da­tet­ta­vas­ta me­net­te­lys­tä

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 494/2019 vuo­del­ta 2019 mak­set­ta­vien kan­sal­lis­ten kas­vin­tuo­tan­non tu­kien ja kotieläin­tu­kien val­von­nas­ta

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus 469/2005 lam­mas- ja vuo­hi­e­läin­ten mer­kit­se­mi­ses­tä ja rekisteröinnistä (muu­tok­si­neen)

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus 326/2015 nau­ta­e­läin­ten tun­nis­ta­mi­ses­ta

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus 501/2019 maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den kan­sal­lis­ten tu­kien hal­lin­nos­ta vuon­na 2019

Ruo­ka­vi­ras­ton mää­räys 5/2019 kan­sal­lis­ten tu­kien ha­ke­mi­ses­ta vuon­na 2019

Vain kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vat sää­dök­set ovat vi­ral­li­sia läh­tei­tä.