Pohjoinen kotieläintuki - Opas 2022

Julkaisupäivä: 12. helmikuuta 2022

1. Määritelmiä

Emo­leh­mäl­lä tar­koi­te­taan liha­ro­tuis­ta tai täl­lai­sen ro­dun kans­sa teh­dys­tä ris­tey­tyk­ses­tä syn­ty­nyt­tä vä­hin­tään 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tuis­ta ja vä­hin­tään ker­ran poi­ki­nut­ta nau­taa, jota käy­te­tään yk­sin­o­maan va­si­koi­den tuot­ta­mi­seen ja jon­ka va­si­koi­ta kas­va­te­taan li­han­tuo­tan­toon tai emo­leh­mä­tuo­tan­non li­sää­mi­seen. Emolehmän käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on ol­ta­va emo­leh­mä.

Emo­leh­mä­hie­hol­la tar­koi­te­taan vä­hin­tään 8 kk ja enin­tään 4 vuo­den ikäis­tä emo­leh­mäk­si tar­koi­tet­tua poikima­ton­ta liha­ro­tuis­ta tai täl­lai­sen ro­dun kans­sa teh­dys­tä ris­tey­tyk­ses­tä syn­ty­nyt­tä vä­hin­tään 50-prosenttises­ti liha­ro­tuis­ta nau­taa, jon­ka käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on emo­leh­mä. Emo­leh­mä­hie­hoil­la on 2 ikä­ryh­mää: 8–24 kk ja yli 24 kk.

Liha­ro­dul­la tar­koi­te­taan Aber­deen An­gus-, Bel­gi­an Blue-, Blon­de d’Aqui­tai­ne-, Cha­ro­lais-, He­re­ford-, High­land Catt­le-, Li­mou­sin-, Pie­mon­te­se-, Sim­men­tal-, Dex­ter-, Gal­lo­way- ja Te­xas Long­horn -ro­tua.

Teu­ras­te­tul­la hie­hol­la tar­koi­te­taan enin­tään nel­jän vuo­den ikäis­tä poi­ki­ma­ton­ta naa­ras­puo­lis­ta nau­ta­e­läin­tä.

Sonnilla tarkoitetaan vähintään 6 kuukauden - alle 20 kuukauden ikäistä urospuolista nautaa

Hä­räl­lä tar­koi­te­taan kuo­hit­tua son­nia.

Ku­tul­la tar­koi­te­taan yli vuo­den ikäis­tä naa­ras­puo­lis­ta vuoh­ta, ei kui­ten­kaan kää­pi­ö­vuoh­ta.

Uu­hel­la tar­koi­te­taan yli vuo­den ikäis­tä naa­ras­puo­lis­ta lam­mas­ta.

Ka­rit­soin­nil­la tar­koi­te­taan nor­maa­lin tii­neys­ajan jäl­keen ta­pah­tu­vaa ka­rit­san syn­ty­mis­tä tai tii­neys­ai­ka­na tapah­tu­vaa luo­mis­ta.

Nau­dan poi­ki­mi­sel­la tar­koi­te­taan nor­maa­lin tii­neys­ajan jäl­keen ta­pah­tu­vaa va­si­kan syn­ty­mää tai vä­hin­tään 7 kk tii­neys­ajan jäl­keen ta­pah­tu­vaa luo­mis­ta.

Tuen­ha­ki­jal­la tar­koi­te­taan luon­nol­lis­ta hen­ki­löä tai oi­keus­hen­ki­löä taik­ka luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den tai oikeushen­ki­löi­den yh­teen­liit­ty­mää.

Tuen­ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­vil­la eläi­mil­lä tar­koi­te­taan tuen­ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­via eläi­miä sekä vuok­ra- tai le­a­sing­so­pi­muk­sel­la tuen­ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­via eläi­miä tai tuen­ha­ki­jan per­heen­jä­se­nen hal­lin­nas­sa olevia eläi­miä. Tuen ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­van eläi­men on ol­ta­va re­kis­te­röi­ty­nä eläin­re­kis­te­ris­sä sil­le tilatunnuk­sel­le, jota käy­te­tään tu­kea ha­et­ta­es­sa.

Tuen­ha­ki­jan per­heen­jä­se­nel­lä tar­koi­te­taan tuen ha­ki­jan puo­li­soa ja tuen­ha­ki­jan 31.12.2021 alle 18-vuotiasta las­ta. Puo­li­sol­la tar­koi­te­taan avio­puo­li­soa ja avio­lii­ton­o­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa yh­tei­ses­sä ta­lou­des­sa avio­liit­toa sol­mi­mat­ta jat­ku­vas­ti elä­viä hen­ki­löi­tä, jot­ka ai­kai­sem­min ovat ol­leet kes­ke­nään avio­lii­tos­sa tai joilla on tai on ol­lut yh­tei­nen lap­si.

Maa­ti­lal­la tar­koi­te­taan vil­je­li­jän joh­ta­maa yh­den tai use­am­man kiin­teis­tön tai kiin­teis­tön osan tai tuo­tan­to­raken­nuk­sen ja sen maa­poh­jan muo­dos­ta­maa, maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen käy­tet­tä­vää toi­min­nal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti it­se­näis­tä tuo­tan­to­yk­sik­köä, jota hal­li­taan yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na omis­tuk­sen tai vuok­rauk­sen pe­rus­teella.

Vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vak­si, vä­him­mäis­a­laan las­ket­ta­vak­si pel­lok­si lu­e­taan maa­ta­lous-, puu­tar­ha- ja pel­to­energi­a­kas­vien vil­je­ly­alan li­säk­si hoi­det­tu vil­je­le­mä­tön pel­to, ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä il­moi­tet­tu pel­to sekä kas­vi­maat. Kas­vi­maal­la tar­koi­te­taan koti­tar­ve­käyt­töön vil­jel­tä­vää alaa. Koti­e­läin­ta­lou­den tu­kien maksami­sen edel­ly­tyk­se­nä ole­vaan vii­den heh­taa­rin vä­him­mäis­a­laan voi­daan lu­kea myös luon­non­lai­tu­met ja -nii­tyt sekä avoi­met haka­maat, joil­la tar­koi­te­taan alo­ja, joil­la kas­vaa luon­non­hei­nää ja joi­ta lai­dun­ne­taan tai käy­te­tään tuen ha­ki­jan koti­e­läin­ten re­hun­tuo­tan­toon kas­vu­kau­den 2022 ajan ja joil­la ei teh­dä mui­ta vuosittaisia vil­je­ly­toi­men­pi­tei­tä.

2. Pohjoiset kotieläintuet

Poh­jois­ta koti­e­läin­tu­kea mak­se­taan nau­dois­ta, uu­his­ta ja ku­tuis­ta. Tu­kea voi­daan mak­saa, jos maa­ti­lan talous­kes­kus si­jait­see tuki­a­lu­eel­la C.

Eläin­yk­sik­kö­koh­tais­ta tu­kea (eu­roa/ey) mak­se­taan:

 • emo­leh­mis­tä ja emo­leh­mä­hie­hois­ta,
 • son­neis­ta ja hä­ris­tä,
 • uu­his­ta,
 • ku­tuis­ta ja
 • vuon­na 2022 teu­ras­te­tuis­ta hie­hois­ta. (tu­kea mak­se­taan 0,6 eläin­yk­sik­köä/teu­ras­tet­tu hie­ho)

Eläin­koh­tais­ta tu­kea (eu­roa/teu­ras­tet­tu eläin) mak­se­taan vuon­na 2022 teu­ras­te­tuis­ta son­neis­ta ja hä­ris­tä, jotka on kas­va­tet­tu tuki­a­lu­eil­la C3 ja C4.

Tuen hakeminen

Sinulla on oltava voimassa oleva osallistumisilmoitus nautojen, uuhien ja/tai kuttujen kansallisiin tukijärjestelmiin, jotta voit saada tukea. Huomaa, että osallistumisilmoitusta ei käytetä enää EU:n eläinpalkkioissa, mutta kansallisissa kotieläintuissa tarvitaan edelleen osallistumisilmoitus. Jos et vuosina 2015–2021 ole palauttanut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osallistumisilmoitusta, täytä ja palauta osallistumisilmoitus viimeistään 15.6.2022

Voit tarkistaa osallistumisilmoituksesi voimassaolon Vipu-palvelussa kohdasta Kotieläintuotanto ja maito tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Vuonna 2015 tai sen jälkeen tekemäsi osallistumisilmoitus nautojen, uuhien ja kuttujen kansallisiin tukijärjestelmiin on voimassa toistaiseksi, ellet ilmoita tuotannon lopettamisesta ja peru osallistumistasi tai sinua ei ole suljettu tukijärjestelmän ulkopuolelle.

Saadaksesi tukea, eläinten tulee olla rekisteröitynä eläinrekisterissä sille tilatunnukselle, jota käytät tukea hakiessasi.

Ennakon hakeminen

Pohjoisia kotieläintukia maksetaan kerran tai kahdesti vuodessa riippuen siitä, oletko hakenut tuen ennakon vuosittaista maksamista. Ennakon määrä on 80 % tuen kokonaismäärästä.

Hae ennakkoa sähköisesti Vipu-palvelussa kansallisten kotieläintukien haussa viimeistään 10.3.2022. Sähköinen haku on avoinna klo 23.59 asti. Oman yhteistoiminta-alueesi maaseutuelinkeinoviranomainen neuvoo sinua Vipu-palvelun käytössä ja ennakon hakuun liittyvissä kysymyksissä. Myös Vipu-käyttäjän ohjeesta Kansallisten kotieläintukien haku 2022 saat tietoa ennakon hakemuksen täytöstä.

Jos haet ennakkoa paperilomakkeella, eikä osallistumisilmoitus ole vielä voimassa, palauta lomake 139 Hakemus kansallisista kotieläintuista sekä osallistumisilmoitus kansallisiin kotieläintukiin, viimeistään 10.3.2022 maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos tilallasi ei ole talouskeskusta, palauta hakemus ja osallistumisilmoitus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilasi pelloista sijaitsee.

Selvityksen antaminen tuotannon aloittamisesta tai laajentamisesta

Jos olet aloittanut kotieläintuotannon tai laajentanut tuotantoasi merkittävästi, toimita ennakkoa hakiessasi liitteenä kunnan maaseutuelinkenoviranomaiselle selvitys siitä, että harjoitat tuotantoa haetussa laajuudessa. Tuotannon laajentamista pidetään merkittävänä, jos vuoden 2022 eläinmäärä on vähintään kolmasosan suurempi kuin vuoden 2021 tuen perusteeksi hyväksytty eläinmäärä. Kotieläintuen ennakon määräytymisperusteena on se eläinmäärä, jonka perusteella vuoden 2021 kansallinen kotieläintuki on maksettu. Sinulle ei voida maksaa ennakkoa, jos olet aloittanut kotieläintuotannon vasta vuonna 2022 ja jos et anna selvitystä aloittamisesta.

Selvitys tuotannon aloittamisesta ja merkittävästä laajentamisesta voi sisältää esimerkiksi asiakirjoja hankittavista eläimistä ja tietoja tuotantotiloista.

Mikäli haet kuttutuen ennakkoa arvioidun, merkittävästi laajentuneen tuotannon perusteella, toimita yllä tarkoitetun selvityksen lisäksi hakemuksen liitteenä arvio ajanjaksona 1.1.–31.12.2022 tuen perusteeksi hyväksyttävästä maitomäärästä. Kuttutuen ennakko määräytyy arvioimasi kuttumäärän perusteella, jos arvioimasi maitomäärä kuttua kohti on vähintään 400 litraa. Jos arvioimasi maitomäärä on alle 400 litraa kuttua kohti, ennakko määräytyy sen kuttumäärän perusteella, joka saadaan jakamalla arvioitu maitomäärä 400:lla.

Aloittaessasi uuhitilan tuotantoa ensimmäistä kertaa, karitsamäärää/uuhi ei oteta huomioon tuen määräytymisessä. Karitsapoikkeus voidaan myöntää vain, jos palautat myös paperilomakkeen 468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä (katso alla). Pelkkä selvitys tuotannon aloittamisesta ei ole karitsointipoikkeuksen myöntöperuste.

Ilmoita kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle myös, mikäli kotieläintuotantosi alenee huomattavasti verrattuna tukivuoteen 2021. Ennakkona maksettua tukea voidaan periä takaisin, jos olet hakenut ennakon maksamista edellisvuoden tuotannon perusteella, mutta eläinmääräsi on vähentynyt.

Muut vaa­dit­ta­vat lo­mak­keet / tie­dot

Pel­lon il­moit­ta­mi­nen:

 • Ilmoita tuen edellytyksenä oleva peltolohkojen hallinta sähköisesti Vipu-palvelun päätukihaussa tai lomakkeella 102B, tukihakemuksen kasvulohkolomake 2022. Se tulee palauttaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2022

Toi­mi­ta tar­vit­ta­es­sa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le:

 • lomake 468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä vuonna 2022, palautus viimeistään 15.6.2022. Mikäli haet tuen ennakkoa, palautus viimeistään 10.3.2022.
 • lomake 410 Selvitys kutunmaidon käytöstä 2022, palautus viimeistään * 2.2.2023
 • rekisteröityminen eläimiä pitäväksi toimijaksi niille eläinlajeille, joista hakee tukea.

* 17.5.2022 päivämäärä korjattu 1.2.2023 → 2.2.2023

Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keet löy­dät Ruo­ka­vi­ras­ton verk­ko­sivuilta koh­das­ta:

Kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoituksen myöhästyminen

Voit jättää osallistumisilmoituksen hakuajan jälkeen myöhässä paperilomakkeella 184. Tuen määrää vähennetään yhdellä prosentilla myöhästynyttä työpäivää kohti, jos osallistumisilmoitus myöhästyy 1–25 kalenteripäivää. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä lukuun ottamatta lauantaita. Kalenteripäiviin luetaan mukaan sekä arki- että pyhäpäivät. Osallistumisilmoituksen myöhästyminen alentaa ainoastaan palautusvuoden lopullista tukea.

Myöhästymisseuraamuksia (tuen vähennys 1 % / työpäivä) ei sovelleta ylivoimaisen esteen takia myöhästyneeseen hakemukseen tai muuhun tuen hakemiseen liittyvään asiakirjaan.

Aikavälillä 13.7.2021*–15.6.2022 sekä vuoden 2022 myöhästymispäivien aikana jättämäsi osallistumisilmoitus on voimassa tukivuodesta 2022 lähtien.

Myöhästymispäivien 2022 jälkeen jättämäsi osallistumisilmoitus on voimassa tukivuodesta  2023 lähtien.

*17.5.2022 päivämäärä korjattu 16.6.2021 → 13.7.2021

Ennakon hakemuksen myöhästyminen

Ennakkoa ei makseta, jos ennakkohakemus toimitetaan myöhässä. Tällöin tuki maksetaan yhdessä erässä loppumaksun yhteydessä, jos osallistumisilmoitus on voimassa.

Liitteiden myöhästyminen

Liitteiden palauttaminen myöhässä ei aiheuta hakemuksen myöhästymistä. Tukea ei kuitenkaan myönnetä ennen kuin palautat vaaditut liitteet, joita voivat olla

 • selvitys tuotannon aloittamisesta tai laajentamisesta tai
 • selvitys eläinmääräsi alenemisesta tai
 • arvio kutun maidon määrästä kalenterivuonna 2022.

Liitteitä ei voi palauttaa sähköisesti.

Hakemuksen virheiden korjaaminen

Jos huomaat hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemuksella esimerkiksi täyttövirheen, voit välttää virheen seuraamukset ilmoittamalla virheestä oma-aloitteisesti ja kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Menettele samoin, jos hakemus on muuttunut virheelliseksi sen jättämisen jälkeen. Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyjä muutoksia ei huomioida valvontatulosta määritettäessä.

3. Hakijan ja maatilan tukikelpoisuus

Ha­ki­jal­le voi­daan myön­tää tu­kea vain Suo­mes­sa ta­pah­tu­vas­ta tuo­tan­nos­ta. Ha­ki­jan ei tar­vit­se asua ti­lal­la tai Suo­mes­sa.

Hakijan ikä

Pohjoisia kotieläintukia voidaan myöntää hakijalle tukivuonna 2022, jos hakija tai hänen puolisonsa oli 31.12.2021 vähintään 18-vuotias.

Alle 18-vuotiaalle hakijalle voidaan myöntää pohjoisia kotieläintukia vain, jos

 • hän on solminut avioliiton tai
 • hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana tai yhdessä vanhempansa/vanhempiensa kanssa tai
 • tuen myöntämiseen on muita erityisiä syitä.

Tuen hakemisen yhteydessä on annettava selvitys, millä perusteella tukea haetaan alle 18-vuotiaalle.

Hakijana yhteisö tai usea henkilö yhdessä

Kun tuotantoa tai toimintaa harjoitetaan yhdessä useamman luonnollisen henkilön toimesta tai yhteisömuodossa, vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan on oltava ikäedellytykset täyttävä luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta. Ikäedellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa tai vankilatilaa.

Maatila ja pellon hallinta

Pohjoisia kotieläintukia saadakseen hakijalla on oltava viimeistään 15.6.2022 hallinnassaan kasvukauden 2022 ajan vähintään viisi (5) hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa.

Hakijan hallinnassa oleva pelto on ilmoitettava sähköisesti tai vuoden 2022 tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella 102B viimeistään 15.6.2022 riippumatta siitä, hakeeko tämän tuen hakija pellolle tukia vai ei. Mikäli et hae päätukihaussa mitään peltotukia sähköisesti, et voi jättää kasvulohkolomaketta sähköisesti.

Kun usea luonnollinen henkilö harjoittaa kotieläintuotantoa tai -toimintaa yhdessä (maatalousyhtymä, kuolinpesä) tai yhteisömuodossa (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, osakeyhtiö), vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan on täytettävä viiden (5) hehtaarin peltoalavaatimus viimeistään 15.6.2022 ja ilmoitettava peltoala yhteisön, viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan vuoden 2022 tukihaun lomakkeilla.

4. Pohjoisten kotieläintukien maksaminen ja tukitasot

Kaksi maksuerää: ennakko ja lopullinen tuki

Tukikelpoisten kotieläinten osalta tuki maksetaan eläinyksikkökohtaisena tukena (euroa/ey) lukuun ottamatta teurastetun sonnin ja härän tukea, joka on eläinkohtainen tuki (euroa/teurastettu eläin).

Vuonna 2022 naudoista, uuhista ja kutuista myönnetään ennakkoa 80 % tuen kokonaismäärästä.

Jos sinulle maksettavien kaikkien kansallisten kotieläintukien ennakoiden yhteismäärä on alle 500 euroa, ennakkoa ei makseta ja tuki maksetaan yhdessä erässä lopullista tukea maksettaessa.

Nautojen, uuhien ja kuttujen tukia laskettaessa käytetään eläinyksikkökertoimia. Tukeen oikeuttava eläinyksikkömäärä saadaan kertomalla eläinryhmän eläinmäärä (kpl) taulukossa 1 mainituilla ey-kertoimilla.

Pohjoista kotieläintukea ei makseta, jos lopullisen tuen yhteismäärä hakijaa ja tukityyppiä kohti on alle 100 euroa.

Pohjoisten eläinyksikkötukien maksamiselle on rajoitteita, jotka koskevat emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, teurashiehojen, uuhien ja kuttujen eläinyksikkömääriä. Vuonna 2022 tukea ei makseta C1- ja C2-alueilla 800 eläinyksikön, C2p-alueella 575 eläinyksikön, C3-alueella 400 eläinyksikön ja C4-alueella 260 eläinyksikön ylittävältä osalta.

Eläinyksikkökertoimet

Tau­luk­ko 1. Eläin­yk­sik­kö­ker­toi­met nau­doil­la, uu­hil­la ja ku­tuil­la.

Eläinryhmä Eläinyksikköä (ey)

Naudat:

 • 1 emolehmä
 • emolehmähieho (yli 24kk)
1,0

Naudat: 

 • 1 sonni/härkä (6 kk-alle 20 kk)
 • 1 emolehmähieho (8-24kk)
 • 1 teurashieho
0,6
Uuhet (1 uuhi) 0,2
Kutut (1 kuttu) 0,2

Tukitasot

Taulukko 2. Tukitasot naudoilla vuonna 2022

Tukialue

Emolehmät, emolehmähiehot (8 kk - enint. 4v.) € / ey

Sonnit ja härät
(6 kk - alle 20 kk) € / ey

Teurastetut hiehot € / ey Teurastetut sonnit ja härät
€ / eläin
C1

397

651

530

 -

C2

397

651

530

 -

C2 pohjoinen ja saaristo

473

751

635

 -

C3 P1 - P2

548

826

705

131

C3 P3 - P4

548

826

705

182

C4 P4

733

1171

830

182

C4 P5

733

1171

830

333

Esi­merk­ki 1. Tukialueella C2 sijaitsevalla tilalla oli tukivuoden 2022 aikana teurastettuja hiehoja yhteensä 10 kpl. Tukitaso on enintään 530 €/ey/teurastettu hieho. Teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä, joten 10 teurastetusta hiehosta voidaan maksaa enintään 10 x 0,6 x 530 € = 3 180 €.

Taulukko 3. Tukitasot uuhilla ja kutuilla vuonna 2022

Tukialue Uuhet
€ / ey
Kutut 
€ / ey
C1

363

761

C2

369

780

C2 pohjoinen ja saaristo

426

821

C3 P1 - P2

568

1 063

C3 P3 - P4

629

1 142

C4 P4 

787

1 281

C4 P5

787

1 486

Esi­merk­ki 2. Tukialueella C2 sijaitsevan tilan uuhet kerryttivät tukivuoden aikana yhteensä 14 650 tukikelpoisuuspäivää. Keskimääräinen uuhien lukumäärä on (14 650/366 = 40,02) 40,0 uuhta. Tilalla syntyi tukivuonna 41 karitsaa, joten kaikista 40 uuhesta voidaan myöntää tuki. Uuhituki lasketaan seuraavasti:

40 kpl x 0,2 ey/kpl = 8 ey → 8 ey x 369 €/ey = 2 952 €.

Perusteettomasti maksettu tuki

Tukea alennetaan tai se voidaan jättää myöntämättä, jos olet ryhtynyt sellaisiin järjestelyihin, joiden ilmeisenä tarkoituksena on tukiehtojen tai tukijärjestelmän tavoitteiden kiertäminen tai tuen saamiseksi olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Esimerkiksi, jos olet keinotekoisesti jakanut tuotantoa erillisten hakijoiden nimiin,

Jos sinulle on maksettu tukea perusteettomasti tai enemmän kuin mitä sinulle olisi voitu myöntää, tuen myöntänyt viranomainen voi päättää kuulemismenettelyn jälkeen tuen takaisinperinnästä. Takaisinperittävälle määrälle on suoritettava korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Viivästyskorko lasketaan sen ajan perusteella, joka alkaa 60 päivää takaisinperintäpäätöksen tekemisajankohdasta ja päättyy saatavan suorittamisajankohtaan tai jos saatava vähennetään myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen tekemisajankohtaan.

5. Pohjoisten kotieläintukien myöntämisen edellytyksiä ja rajoituksia

Eläin­ten hal­lin­ta

Poh­jois­ta koti­e­läin­tu­kea voi ha­kea vain tuen­ha­ki­jan tai hä­nen per­heen­jä­sen­ten­sä hal­lin­nas­sa tuen määräytymis­ajan­jak­sol­la ole­vis­ta eläi­mis­tä. Eläin­ten on ol­ta­va re­kis­te­röi­tyi­nä sil­le tila­tun­nuk­sel­le, jota tuen­haki­ja käyt­tää tu­kea ha­kies­saan, ei asi­a­kas­tun­nuk­sen tai ha­ki­jal­la mah­dol­li­ses­ti ole­van toi­sen tila­tun­nuk­sen hal­lin­taan.

Eläin­ten hal­lin­nan siirto

Eläin­ten hal­lin­nan siir­to tuen­ha­ki­jal­ta toi­sel­le (esim. vuok­raus/le­a­sing) on pys­tyt­tä­vä osoit­ta­maan osa­puol­ten kes­ki­näi­sel­lä kir­jal­li­sel­la so­pi­muk­sel­la ja asi­aan liit­ty­vil­lä kui­teil­la. Eläi­met hal­lin­taan­sa ot­ta­nut tuen­ha­ki­ja on ta­lou­del­li­ses­sa vas­tuus­sa so­pi­muk­seen kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä.

Eläin­ten hoi­to

Jos tuen­ha­ki­ja ot­taa toi­sen eläimiä pitävän toimijan hal­lin­nas­sa ole­via eläi­miä hoi­toon (esim. kas­va­tet­ta­vak­si) korvausta vas­taan, eläin­ten hoi­dos­ta on teh­tä­vä kir­jal­li­nen so­pi­mus, joka osoit­taa, että eläi­met vas­taan­ot­ta­nut tuen­ha­ki­ja ai­no­as­taan hoi­taa eläi­miä, mut­ta ei ole ta­lou­del­li­ses­sa vas­tuus­sa so­pi­muk­seen kuu­lu­vis­ta eläimistä.

Tuen­ha­ki­ja­na ei voi olla vain eläi­miä hoi­ta­va hen­ki­lö, vaan tu­kia voi ha­kea ja tuet mak­se­taan sil­le, jon­ka hallinnas­sa (omis­tus/vuok­raus) eläi­met ovat.

Sil­lä tuen­ha­ki­jal­la, joka omis­taa tai muu­toin hal­lit­see eläi­miä, on vel­vol­li­suus pi­tää kir­jaa hoi­dos­sa ole­vis­ta eläi­mis­tä.

Rekisteröityminen eläimiä pitäväksi toimijaksi

Poh­jois­ten koti­e­läin­tu­kien myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että olet re­kis­te­röi­ty­nyt eläimiä pitäväksi toimijaksi Ruokaviras­ton eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin nau­ta­e­läin­ten, lam­pai­den ja/tai vuo­hien osal­ta. Re­kis­te­röi­dy eläintenpitä­jäk­si en­nen eläin­ten­pi­don aloit­ta­mis­ta sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sen kaut­ta, mis­sä maa­ti­la­si ta­lous­kes­kus si­jait­see tai mis­sä asuin­paik­ka­si on. Tee re­kis­te­röi­ty­mi­nen eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tai Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ilmoituslomakkeilla 

Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Merkitse ja rekisteröi eläimet eläinten tunnistamisen ja rekisteröimisen lainsäädännön vaatimusten mukaan. Lisätietoa vaatimuksista saat Ruokaviraston merkitsemis- ja rekisteröintiohjeista.

Re­kis­te­röi tuki­ha­ke­muk­sen koh­tee­na ole­vat eläi­met aina sil­le tila­tun­nuk­sel­le, mitä käy­tät, kun haet eläi­mis­tä tu­kia.

Eläinrekisterit

Tee eläi­miä kos­ke­vat il­moi­tuk­set eläin­re­kis­te­rei­hin oi­kein ja ajal­laan. Pidä eläin­ten tie­dot re­kis­te­reis­sä aina ajan ta­sal­la.

Nautarekisteri

Voit teh­dä nau­to­ja kos­ke­vat il­moi­tuk­set sekä kor­va­merk­kien ti­lauk­set seu­raa­via il­moi­tus­väy­liä käyt­tä­en:

 1. Suoraan nautarekisteriin https://nauta.ruokavirasto.fi
 2. Nauta­re­kis­te­riin net­ti­so­vel­luk­sel­la, esim. Mi­nun Maa­ti­la­ni,
 3. Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keil­la pos­tit­se osoit­tee­seen: Nau­ta­re­kis­te­ri/Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki,
 4. Säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen nautarekisteri@ruokavirasto.fi tai
 5. Nau­ta­re­kis­te­rin asi­a­kas­pal­ve­luun pu­he­li­mel­la, 0295 205 300 lä­hin­nä tie­to­jen kor­jaus- ja erikoistilanteet. Arkisin klo 8:15-16:00.

Kor­jaa nau­ta­re­kis­te­ris­sä ha­vait­se­ma­si vir­heel­li­set tie­dot, esim. vir­heet eläi­men syn­ty­mä­tun­nuk­ses­sa, syntymä-, osto- tai pois­to­päi­väs­sä.

Ruo­ka­vi­ras­to lä­het­tää nau­ta­e­läin­ten­pi­tä­jil­le kerran vuo­des­sa nau­ta­re­kis­te­ri­ot­teen.

Lammas- ja vuohirekisteri

Voit teh­dä lam­pai­ta ja vuo­hia kos­ke­vat il­moi­tuk­set sekä kor­va­merk­kien ti­lauk­set seu­raa­via il­moi­tus­väy­liä käyt­tä­en:

 1. Eläin­re­kis­te­rin asi­a­kas­so­vel­luk­sel­la,
 2. Kau­pal­li­sel­la so­vel­luk­sel­la, esim. Nettikatras,
 3. Ruo­ka­vi­ras­ton lo­mak­keil­la pos­tit­se osoit­tee­seen: Lammas- ja vuohirekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI tai
 4. Lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­rin asi­a­kas­pal­ve­lun kaut­ta säh­kö­pos­tit­se lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi tai pu­he­li­mit­se, 0295 205 302

Ruokavirasto lähettää lampaiden ja vuohien pitäjille kerran vuodessalammas- ja vuohirekisteriotteen, jonka tiedot perustuvat lammas- ja vuohirekisteriin ilmoitettuihin tietoihin.

Pitopaikan kirjanpito

Pidä omis­tuk­ses­sa­si tai hal­lin­nas­sa­si ole­vis­ta eläi­mis­tä eläin­laji- ja pito­paik­ka­koh­tais­ta pitopaikan kirjanpitoa naudois­ta, lam­pais­ta tai vuo­his­ta. Kirjanpito on pi­det­tä­vä ajan ta­sal­la joko pa­pe­ri­sel­la lo­mak­keel­la tai sähköises­sä muo­dos­sa si­ten, että se voi­daan tar­vit­ta­es­sa esit­tää val­von­ta­vi­ran­o­mai­sel­le. Mer­kit­se tie­dot pitopaikan kirjanpitoon vii­meis­tään 3 päi­vän ku­lu­es­sa ta­pah­tu­mas­ta.

Mikäli ilmoitat tiedot rekisteriin rekisteri-ilmoituksille säädetyssä määräajassa, sinun ei tarvitse erikseen pitää pitopaikan kirjanpitoa rekisteriin ilmoitetuista tapahtumista. Katso tarkemmat eläinlajikohtaiset kirjanpitovaatimukset Ruokaviraston sivulta.

Huomioitavaa uuhilla ja kutuilla

Tee karitsan ja kilin syntymäilmoitus (emän poikimailmoitus) viimeistään 90 päivän kuluessa eläimen syntymästä, paitsi ennen 24.1.2022 syntyneille eläimille viimeistään 6 kuukauden kuluessa syntymästä.  Mikäli siirrät eläimen syntymäpitopaikastaan, tee syntymäilmoitus ennen sitä.

Tukikelpoisten eläinten lukumäärä määräytyy lammas- ja vuohirekisteriin 31.1.2023 mennessä tallennettujen syntymäilmoitusten perusteella

Kut­tu­jen mai­don­tuo­tan­nos­ta ja mai­don käy­tös­tä on pi­det­tä­vä kir­jaa.

Tar­kem­mat oh­jeet eri eläin­la­jien pitopaikan kirjanpidosta saat Ruo­ka­vi­ras­ton mer­kit­se­mis- ja re­kis­te­röin­ti­op­pais­ta.

Tee ti­lo­jen vä­li­ses­tä eläin­kau­pas­ta kir­jal­li­nen so­pi­mus, kuit­ti tai muu vas­taa­va asia­kir­ja, jos­sa mai­ni­taan vä­hin­tään seu­raa­vat:

 • eläi­men EU-tun­nus
 • siir­to­päi­vä ti­lal­ta toi­sel­le
 • so­pi­muk­sen päi­väys
 • kau­pan osa­puol­ten tila­tun­nuk­set
 • onko ky­sees­sä osto vai vuok­raus
 • ni­met, osoit­teet ja alle­kir­joi­tuk­set.

Edel­lä mai­ni­tut so­pi­muk­set ja kui­tit tar­kas­te­taan val­von­nas­sa. So­pi­mus­ten ja kuit­tien avul­la voi­daan var­mis­taa, että pitopaikan kirjanpitoon ja eläin­re­kis­te­rei­hin teh­dyt mer­kin­nät ovat oi­kein.

Kir­jan­pito­vaa­ti­mus kos­kee kaik­kia poh­joi­ses­sa koti­e­läin­tu­es­sa tuki­kel­poi­sia eläin­la­je­ja.

Hakemuksen peruminen

Pe­ruut­ta­mal­la osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen voi pe­ruut­taa tuen ko­ko­nai­suu­des­saan. Tu­kea ei täl­löin mak­se­ta yh­des­tä­kään eläi­mes­tä. Et voi pe­ruut­taa vain yh­den eläi­men tai eläin­ryh­män tu­kea, vaan pe­ruu­tus kos­kee koko osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sel­la ha­et­tua tu­kea.

Voit pe­rua mil­loin ta­han­sa osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen Vipu-pal­ve­lun koh­das­sa Osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­set  tai jät­tä­mäl­lä pa­pe­ri­lo­mak­keen 184 kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

 • Jos perut vuonna 2022 jättämäsi osallistumisilmoituksen viimeistään 15.6.2022, hakemusta ei muodostu lainkaan ja peruminen kohdistuu heti tukivuoteen 2022.
 • Jos perut vuosina 2015- 2021 jättämäsi osallistumisilmoituksen 15.6.2022 jälkeen, koko tuki maksetaan sinulle vielä vuonna 2022.

Osallistumisilmoituksen voimassaolo näkyy Vipu-palvelussa Maatila-näytön -kohdissa Kotieläintuotanto ja maito. Täältä voit nähdä perumiesi tukien osalta osallistumisilmoitusten viimeisen voimassaolopäivämäärän (esim. 31.12.2021). Voimassa olevan perutun osallistumisilmoituksen osalta sinulle myönnetään tuki vielä kyseiseltä vuodelta. Tuissa, joiden osallistumisilmoitus on voimassa, lukee voimassaolon kohdalla toistaiseksi. Täältä näet myös jo aiemmin perutut osallistumisilmoituksesi.

Pohjoisen kotieläintuen ennakon hakemuksen voi perua myös hakemuksen viimeisen jättöpäivän jälkeen. Tällöin ei peruunnu koko pohjoinen kotieläintuki, vain ennakko kyseiseltä vuodelta.

Jos valvonnasta on jo ilmoitettu sinulle ja suoritetusta valvonnasta aiheutuu valvontaseuraamuksia, et voi perua hakemusta. Muussa tapauksessa takarajana peruutuksen tekemiselle on ensimmäinen kyseessä olevan hakemuksen mukainen maksutapahtuma.

Kotieläintuotannon lopettaminen

Kun lo­pe­tat nau­ta­kar­ja-, lam­mas- tai vuo­hi­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen, peru osal­lis­tu­mi­se­si poh­joi­siin koti­eläintukiin  säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 184.

Asiakirjojen säilytys

Säilytä tukien hakemiseen liittyvät sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita ei toimiteta tuen myöntävälle viranomaiselle tukihakemuksen liitteenä hakuvuoden ja sitä seuraavien neljän kalenterivuoden ajan. Tällaisia asiakirjoja ovat kirjanpitoon liittyvät pitopaikan kirjanpito eläinten vuokrasopimukset, valtakirjat, osto- ja myyntikuitit ym. tositteet.

Tavanomainen tuotantotapa

Sinun on harjoitettava kotieläintaloutta tavanomaisen tuotantotavan mukaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pidät tilallasi emolehmiä lihantuotantoa varten kasvatettavien vasikoiden tuottamiseen tai pidät uuhia lihantuotantoa varten kasvatettavien karitsoiden tuottamiseen.

Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti.

Jos tilavalvonnan yhteydessä havaitaan, että et ole hoitanut tai kohdellut eläimiä eläinsuojelulain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti, havainnosta ilmoitetaan välittömästi kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle ja/tai poliisille.

Eläinsuojelurikkomus- ja eläinsuojelurikostapauksessa tukihallinto ei huomioi teon kohteena olevien eläinlajien eläinmääriä mikäli:

Hakija tai hänen perheyrityksensä jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta, törkeästä eläinsuojelurikoksesta, lievästä eläinsuojelurikoksesta tai eläinsuojelurikkomuksesta sekä määrätty eläintenpitokieltoon. Tuen laskennassa ei oteta huomioon eläinlajien eläinmääriä eläinsuojelurikoksen tai -rikkomuksen tekovuodelta, tekovuoden ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä ajalta ja eläintenpitokieltoajalta.

Mikäli tukea on ehditty maksaa rikoksen tekovuodelta ja/tai tekovuoden ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä ajalta (sekä mahdollisesti myös eläintenpitokieltoajalta), em. ajalta maksetut tuet peritään takaisin.

Kielletyt tai laittomasti hallussa pidetyt aineet

Jos hakija on käyttänyt tai laittomasti pitänyt hallussaan sellaisia eläimille tarkoitettuja lääkeaineita, joiden hallussapito ja luvaton käyttö on kielletty, kotieläintalouden tukea ei kyseiseltä tukivuodelta myönnetä.

Valvonta

Poh­jois­ten koti­e­läin­tu­kien val­von­nas­ta ker­ro­taan eläin­val­von­ta­oh­jees­sa.

6. Pohjoisten kotieläintukien määräytyminen

Eri eläinryhmien pohjoiset kotieläintuet määräytyvät joko nautarekisteristä tai lammas- ja vuohirekisteristä saadun kalenterivuoden (1.1.–31.12.2022) eläinmäärän tai vuonna 2022 teurastettujen eläinten lukumäärän perusteella.

Pohjoisten kotieläintukien määräytymisperusteet

 1. Nau­dat (emo­leh­mät, emo­leh­mä­hie­hot, son­nit ja hä­rät)
 • Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki määräytyy nautarekisteristä 1.1.2022–31.12.2022 saadun eläinten keskimääräisen lukumäärän perusteella.
 1. Teu­ras­hie­hot, -son­nit ja -hä­rät
 • Nau­to­jen poh­joi­nen teu­ras­tuki mää­räy­tyy vuon­na 2022 teu­ras­tet­tu­jen eläin­ten luku­mää­rän pe­rus­teel­la.
 1. Uu­het
 • Uu­hien poh­joi­nen koti­e­läin­tuki mää­räy­tyy lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä 1.1.2022–31.12.2022 saa­dun eläin­ten kes­ki­mää­räi­sen luku­mää­rän pe­rus­teel­la.
 • Tuki­kel­pois­ten uu­hien luku­mää­rää ra­jaa tuki­vuon­na 2022 syn­ty­nyt ka­rit­sa­mää­rä.
 1. Ku­tut
 • Kut­tu­jen poh­joi­nen koti­e­läin­tuki mää­räy­tyy lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­ris­tä 1.1.2022–31.12.2022 saa­dun eläin­ten kes­ki­mää­räi­sen luku­mää­rän pe­rus­teel­la.
 • Tuki­kel­pois­ten kut­tu­jen luku­mää­rää ra­jaa kut­tu­jen tuki­vuon­na 2022 tuot­ta­ma hy­väk­syt­ty mai­to­mää­rä.

Nautojen, uuhien ja kuttujen keskimääräisen eläinmäärän laskenta eläinyksikkötuissa

Nautojen, uuhien ja kuttujen keskimääräinen lukumäärä saadaan laskemalla yhteen eläinryhmän yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät tuen määräytymisjaksolta 1.1.2022–31.12.2022 ja jakamalla summa luvulla 365.

 • Eläimen ensimmäisellä tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin se tulee tukikelpoiseksi. Se voi olla tuen määräytymisjakson ensimmäinen päivä (1.1.2022) tai päivä, jolloin eläin saavuttaa tietyn ikäryhmän ikävaatimuksen (6 kk, 8 kk tai 24 kk), poikimispäivää seuraava päivä tai eläimen ostopäivää seuraava päivä.
 • Eläimen viimeisellä tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin eläin lakkaa olemasta tukikelpoinen. Se voi olla eläimen poistopäivä, toiseen ikäryhmään (yli 24 kk) siirtymistä edeltävä päivä, tuen määräytymisjakson viimeinen päivä (31.12.2022) tai poikimispäivä.

Vakiintuneen eläinmäärän käyttö

Jos eläi­mie­si luku­mää­rä on ti­la­päi­ses­ti alen­tu­nut tuli­pa­lon, eläin­tau­din tai muun vas­taa­van, si­nus­ta riippumatto­man syyn ta­kia, koti­e­läin­tuen myön­tä­mis­pe­rus­tee­na voi­daan käyt­tää va­kiin­tu­nut­ta eläin­mää­rää edel­lyt­tä­en, että tuo­tan­to ti­lal­la­si jat­kuu. Eläi­mie­si luku­mää­rän kat­so­taan ole­van alen­tu­nut, jos eläin­mää­rä­si tuen mää­räy­ty­mis­ajan­koh­ta­na on ol­lut vä­hin­tään kol­mas­osan pie­nem­pi kuin va­kiin­tu­nut eläin­mää­rä­si.

Va­kiin­tu­nee­na eläin­mää­rä­nä voi­daan käyt­tää edel­li­sen tuki­vuo­den poh­joi­sen koti­e­läin­tuen pe­rus­tee­na ole­vaa eläin­mää­rää­si. Jos eläin­mää­rä­si on edel­li­se­nä tuki­vuo­te­na ol­lut poik­keuk­sel­li­nen, va­kiin­tu­nee­na eläin­mää­rä­nä voi­daan käyt­tää edel­lis­tä tuki­vuot­ta edel­tä­vien enin­tään nel­jän pe­räk­käi­sen tuki­vuo­den tuen pe­rus­tee­na olleiden eläin­mää­rie­si kes­ki­ar­voa.

Si­nun on toi­mi­tet­ta­va eläin­mää­rä­si ale­ne­mi­ses­ta kir­jal­li­nen sel­vi­tys poh­joi­sen koti­e­läin­tuen ha­ke­mus­lomakkeen liit­tee­nä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le, joka mää­rit­tää va­kiin­tu­neen eläin­mää­rä­si. Jos eläi­mie­si mää­rä on alen­tu­nut eläin­tau­din ta­kia, asi­as­ta on ol­ta­va kir­jal­li­sen sel­vi­tyk­se­si li­säk­si eläin­lää­kä­rin an­ta­ma to­dis­tus.

7. Pohjoiset nautatuet

Nautojen eläinyksikkötuki

Eläin­yk­sik­kö­tu­kea myön­ne­tään C-alu­eel­la emo­leh­mis­tä, emo­leh­mä­hie­hois­ta, son­neis­ta ja hä­ris­tä.

 • Hal­lin­nas­sa­si ole­van emo­leh­män ja emo­leh­mä­hie­hon käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on ol­ta­va emolehmä, kun tuen pe­rus­tee­na ole­vat tuki­kel­poi­suus­päi­vät poi­mi­taan nau­ta­re­kis­te­ris­tä. Jos pois­tat eläi­men hal­lin­nas­ta­si kes­ken tuen mää­räy­ty­mis­jak­son (1.1.–31.12.2022), eläi­men käyt­tö­ta­pa­na on oltava emo­leh­mä vii­mei­se­nä päi­vä­nä, kun eläin on hal­lin­nas­sa­si.
 • Emo­leh­mä­hie­ho­si on eläin­yk­sik­kö­tu­es­sa tuki­kel­poi­nen, kun se on vä­hin­tään 8 kk:n, mut­ta enin­tään 4 vuo­den ikäi­nen.
 • Muis­ta tar­kis­taa nau­ta­re­kis­te­ri­tie­to­jen (mm. emo­leh­mä­hie­hon käyt­tö­tapa) oi­keel­li­suus tam­mi­kuun 2022 lop­puun men­nes­sä.

Esimerkkejä emolehmähiehon käyttötavan merkityksestä eri tilanteissa:

Esi­merk­ki 3. Niemisellä on emolehmähieho, jonka käyttötapana on nautarekisterissä emolehmä. Hieho on täyttänyt 8 kk 2.1.2022, jolloin se on alkanut kerryttää ruokintapäiviä. Nieminen myy hiehon Lahtiselle 1.4.2022, joka pitää sen käyttötavan edelleen emolehmänä → hiehon käyttötapana on emolehmä, kun tuen perusteena olevat tukikelpoisuuspäivät nautarekisteristä poimitaan. Vuonna 2022 Nieminen saa tuen määräytymisjakson aikana hiehosta kertyneen eläinyksikkötuen ajalta 2.1.2022 – 1.4.2022 ja Lahtinen ajalta 2.4.2022 – 31.12.2022.

Esi­merk­ki 4. Niemisellä on emolehmähieho, jonka käyttötapana on nautarekisterissä lihantuotanto. Hieho on täyttänyt 8 kk 10.7.2020. Nieminen muuttaa hiehon käyttötavan emolehmäksi 29.12.2021 → hiehon käyttötapana on emolehmä, kun tuen perusteena olevat tukikelpoisuuspäivät tallentuvat nautarekisteriin. Hieho kerryttää takautuvasti ruokintapäiviä siitä alkaen, kun se täytti 8 kk eli aikavälillä 10.7.2020–31.12.2021.

Teurastetuista naudoista maksettava tuki

Tukea myönnetään Ruokaviraston hyväksymässä teurastamossa tai aluehallintoviraston hyväksymässä poroteurastamossa vuonna 2022 teurastettujen hiehojen, sonnien ja härkien lukumäärän perusteella ottaen huomioon, että teurashieho vastaa 0,6 eläinyksikköä ja sen tuki maksetaan euroa/ey.

Tukikelpoisuuden ehtona on, että olet rekisteröinyt ja merkinnyt teurashiehot, -sonnit ja -härät säädösten mukaisesti ja eläinten tiedot nautarekisterissä ovat oikein. Myös teurastamon on pitänyt ilmoittaa eläinten teurastiedot nautarekisteriin, josta saadaan tuen perusteena olevat nautatiedot. Teurastetun hiehon, sonnin ja härän on lisäksi oltava yhtäjaksoisesti hallinnassasi vähintään 60 vrk teurastusta edeltävien 90 vrk:n aikana ja teurastetun hiehon on oltava enintään 4 vuoden ikäinen.

Tukea maksetaan hiehoista, sonneista ja häristä, joiden ruhot on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Ruhopainon on hiehoilla oltava vähintään 170 kg ja sonneilla ja härillä 220 kg. Teurastuksen yhteydessä osittain hylätty ruho on tukikelpoinen, jos ruhopaino (hylätty osa mukaan lukien) täyttää vähimmäispainovaatimuksen. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta tukea.

Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia ja eläimestä on maksettu sinulle normaali teuraseläintili, ruho on tukikelpoinen. Jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon navetassa, se ei ole tukikelpoinen.

 • Ole tark­ka­na teu­ras­hie­hok­si kas­va­tet­ta­vien liha­ro­tuis­ten hie­ho­je­si käyt­tö­ta­van suh­teen, sil­lä teu­ras­tu­kea ei mak­se­ta niis­tä teu­ras­te­tuis­ta hie­hois­ta­si, jois­ta on mak­set­tu emo­leh­mä­hie­ho­jen ey-tu­kea eli ts. liha­rotui­ses­ta hie­hos­ta­si ei voi­da mak­saa kah­ta eri kan­sal­lis­ta nau­ta­tu­kea.
 • Kun os­tat 8 kk täyt­tä­neen, vä­hin­tään 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tui­sen, hie­hon teu­ras­hie­hok­si kasvatettavaksi, si­nun on syy­tä tie­dus­tel­la hie­hon käyt­tö­ta­paa myy­jäl­tä. Jos hie­hon käyt­tö­ta­pa­na on emo­leh­mä, sii­tä on saa­tet­tu mak­saa tai voi­daan tu­le­vai­suu­des­sa mak­saa ey-tu­kea, joka vai­kut­taa hylkää­väs­ti teu­ras­tu­keen. Jos ha­lu­at hie­hos­ta teu­ras­tuen, muu­ta tar­vit­ta­es­sa sen käyt­tö­ta­vak­si lihantuotan­to ja pyy­dä myös myy­jää te­ke­mään omal­ta osal­taan sama käyt­tö­tapa­muu­tos. Eläi­men käyttö­tapa on omis­ta­ja- ja pito­paik­ka­koh­tai­nen tie­to.
 • Mai­to­ro­tui­sel­la tai alle 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tui­sel­la hie­hol­la käyt­tö­ta­val­la ei ole mer­ki­tys­tä, vaan hiehol­le mak­se­taan teu­ras­tu­kea myös muul­la käyt­tö­ta­val­la kuin li­han­tuo­tan­to.

Esi­merk­ki 5. Vir­ta­nen os­taa Nie­mi­sel­tä 10 kk:n ikäi­sen liha­ro­tui­sen hie­hon teu­raak­si kas­va­tet­ta­vak­si.  Hie­hon käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­re­kis­te­ris­sä on emo­leh­mä. Vir­ta­nen ha­lu­aa tu­le­vai­suu­des­sa hie­hos­ta teu­ras­tuen, jo­ten hän muut­taa hie­hon käyt­tö­ta­van li­han­tuo­tan­nok­si. Myös Nie­mi­sen on muu­tet­ta­va nau­ta­re­kis­te­ris­sä hie­hon käyttöta­vak­si li­han­tuo­tan­to. Täl­löin Nie­mi­sel­le ei ole ker­ty­nyt hie­hos­ta ey-tu­kea ker­ryt­tä­viä ruo­kin­ta­päi­viä ja Vir­ta­nen ei me­ne­tä hie­hos­ta tu­le­vai­suu­des­sa mak­set­ta­vaa teu­ras­tu­kea. Jos Nie­mi­nen ei muu­ta hie­hon käyttöta­paa ja hä­nel­le mak­se­taan hie­hon hä­nen hal­lin­nas­saan ol­les­saan ker­ryt­tä­mä ey-tuki, Vir­ta­nen ei saa tule­vai­suu­des­sa hie­hos­ta teu­ras­tu­kea.

Esi­merk­ki 6. Nie­mi­nen os­taa Sa­lo­sel­ta 10 kk:n ikäi­sen mai­to­ro­tui­sen hie­hon, jon­ka käyt­tö­ta­pa­na nau­ta­rekisteris­sä on lyp­sy­leh­mä. Hie­ho ei tule tii­neek­si, jo­ten Nie­mi­nen kas­vat­taa hie­hon teu­raak­si ja muut­taa sen käyt­tö­ta­vak­si li­han­tuo­tan­to. Kos­ka hie­ho ei ole vä­hin­tään 50-pro­sent­ti­ses­ti liha­ro­tui­nen, sen käyt­tö­ta­val­la ei ole mer­ki­tys­tä teu­ras­tuen eläin­tie­to­jen poi­min­nas­sa. Nie­mi­sen ei oli­si tar­vin­nut muut­taa hie­hon käyt­tö­ta­paa lihan­tuo­tan­nok­si, kos­ka se oli­si poi­miu­tu­nut mu­kaan teu­ras­tu­keen myös käyt­tö­ta­val­la lyp­sy­leh­mä.

8. Pohjoinen uuhituki

Uuhien pohjoinen kotieläintuki määräytyy lammas- ja vuohirekisteristä 1.1.2022–31.12.2022 saadun uuhiesi keskimääräisen lukumäärän perusteella. Tukikelpoisten uuhiesi määrää rajaa tukivuonna syntyneiden karitsoiden lukumäärä.  Hakijoille, jotka ovat aloittaneet uuhien pidon tukivuonna 2022, tuki voidaan myöntää pelkästään uuhien määrän perusteella. Tuen myöntämiseksi hallinnassasi on oltava tukikelpoisia uuhia keskimäärin vähintään 4 ey (20 kpl).

Karitsointiehto

Uuhi­tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että uu­hie­si kes­ki­mää­räi­nen ka­rit­sa­mää­rä on tuki­vuon­na vä­hin­tään 1,0 ka­rit­saa tuki­vuo­den uuh­ta koh­den. Kes­ki­mää­räi­nen ka­rit­sa­mää­rä tar­koit­taa sitä, että yk­sit­täi­nen uu­he­si ei me­ne­tä tu­ke­aan, vaik­ka se ei oli­si ka­rit­soi­nut, jos joku toi­nen ti­la­si uu­his­ta on saa­nut esi­mer­kik­si kak­so­set. Ilmoi­ta myös kuol­lei­na syn­ty­nei­den ka­rit­soi­den mää­rä ja uu­hien luo­mi­set lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­riin, kos­ka ne (luo­mi­sis­sa 1,0 ka­rit­sa/luo­mi­nen) las­ke­taan mu­kaan kes­ki­mää­räi­seen ka­rit­sa­mää­rään.

Uuhen karitsoinnista on ilmoitettava lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 90 päivän kuluessa tapahtumasta, paitsi jos uuhi on karitsoinut ennen 24.1.2022, tapahtumasta on ilmoitettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa.

Tuen myöntämisen yhteydessä karitsamääräsi tarkistetaan lammas- ja vuohirekisterin tiedoista käyttäen 31.1.2023 mukaista tilannetta. Tuen myöntämisessä ei huomioida 31.1.2023 jälkeen rekisteriin ilmoittamiasi karitsointeja.

Jos ti­la­si kes­ki­mää­räi­nen ka­rit­sa­tuo­tos tuki­vuon­na jää alle 1,0 ka­rit­saa/tuki­vuo­den uuhi, tu­kea myön­ne­tään vain vas­taa­vas­ta mää­räs­tä uu­hia kuin mikä on tuki­vuo­den ka­rit­sa­mää­rä­si.

Esi­merk­ki 7.Tuenhakijan lammas- ja vuohirekisteristä tuen määräytymisjaksolta 1.1.–31.12.2022 saatu keskimääräinen uuhimäärä on 27,4. Tilalla syntyi tukivuonna 27 karitsaa, joten vuonna 2022 uuhituki voidaan myöntää enintään 27 uuhesta. Jos karitsoita olisi syntynyt 28, niin tuki voitaisiin maksaa 27,4 uuhesta.

Jos olet aloittanut uuhien pidon tukivuonna 2022, voit käyttää aloittavan tilan karitsointipoikkeusta ja tällöin karitsointiehto ei koske sinua. Uuhituki voidaan myöntää enintään lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella määräytyvälle tukikelpoisten uuhien määrälle.  Uuhien pitosi katsotaan aloitetuksi sillä hetkellä, kun olet lampaiden osalta rekisteröitynyt eläimiä pitäväksi toimijaksi Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriiin.  Ilmoitus eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriiin on aina tehtävä ennen eläintenpidon aloittamista.

Esi­merk­ki 8. Viljelijä hakee pohjoista uuhitukea ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Hän on rekisteröitynyt eläimiä pitäväksi toimijaksi lampaiden osalta jo vuonna 2015, kun on hankkinut kaksi lammasta lemmikiksi. Aloittavan tilan poikkeusta ei voida käyttää.

Jos käytät karitsointipoikkeusta, ilmoita siitä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeella 468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä vuonna 2022 viimeistään 15.6.2022. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen päättää pidetäänkö hakijaa uuhien pidon aloittajana.

9. Pohjoinen kuttutuki

Kuttujen pohjoinen kotieläintuki määräytyy lammas- ja vuohirekisteristä 1.1.–31.12.2022 saadun kuttujesi keskimääräisen lukumäärän perusteella. Tukikelpoisten kuttujesi määrää rajaa kuttujesi tukivuonna 2022 tuottama, tuen perusteeksi hyväksytty maitomäärä. Tuen myöntämiseksi hallinnassasi on oltava tukikelpoisia kuttuja vähintään 4 ey (20 kpl).

Hyväksytty maitomäärä

Täyden kuttutuen saamiseksi maidontuotannon on oltava vähintään 400 litraa/kuttu tukivuonna 2022.

Hy­väk­syt­tä­vään mai­to­mää­rään las­ke­taan seu­raa­vat mai­to­erät:

 1. hy­väk­syt­tyyn mai­don­ja­los­tus­lai­tok­seen tai elin­tar­vi­ke­lain (23/2006) 13 §:n 3 mom. mu­kai­sen ilmoituksen vaa­ti­vaan elin­tar­vi­ke­huo­neis­toon toi­mi­tet­tu mai­to­mää­rä (maa­ti­lal­la juus­toa tai mui­ta maitotuot­tei­ta val­mis­ta­va elin­tar­vi­ke­huo­neis­to),
 2. suo­ra­myyn­ti­mai­don myyn­ti­mää­rä,
 3. myyn­tiin tar­koi­tet­tu­jen mui­den tuot­tei­den val­mis­tuk­seen käy­tet­ty mai­to­mää­rä
 4. ha­ki­jan omas­sa ta­lou­des­sa käy­tet­ty mai­to­mää­rä (enin­tään yksi l/hlö/pv). Ha­ki­jan ta­lou­teen kuu­lu­vik­si lu­e­taan hen­ki­löt, joi­den Vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen var­men­ne­pal­ve­luis­ta an­ne­tus­sa lais­sa (661/2009) tarkoi­tet­tu asuin­paik­ka on sama kuin ha­ki­jal­la.

Kuttujen maidontuotannon kirjanpito

Pidä ajantasaista kirjanpitoa kuttujesi 1.1.–31.12.2022 tuottamasta, kuttutuen perusteeksi hyväksyttävästä maitomäärästä. Ilmoita kuukausittaiset kuttutuen perusteena hyväksyttävät maitomäärät lomakkeella 410 Selvitys kutun maidon käytöstä 2022. Toimita lomake liitteineen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään * 2.2.2023.

* 17.5.2022 päivämäärä korjattu  1.2.2023 → 2.2.2023.

Mer­kit­se lo­mak­keel­le 410 hy­väk­syt­tä­viin mai­to­mää­riin las­ket­ta­vat mai­to­erät lit­roi­na.

 • Mei­je­riin toi­mi­te­tun mai­to­mää­rän saat sel­vil­le mei­je­rin ti­li­tys­kui­teis­ta.
 • Pidä päi­vit­täis­tä lu­et­te­loa suo­ra­myyn­ti­mai­don os­ta­jis­ta ja myyn­ti­mää­ris­tä.
 • Il­moi­ta kuu­kau­den ai­ka­na val­mis­te­tun juus­ton mää­rä ki­loi­na sekä juus­to­tyyp­pi/-tyy­pit.
 • Jos ti­lal­la­si teh­dään ku­tun mai­dos­ta myyn­tiä var­ten mui­ta tuot­tei­ta kuin juus­toa, pidä mai­don käy­tös­tä eril­lis­tä tuo­te­koh­tais­ta kuu­kau­sit­tais­ta kir­jan­pi­toa, jo­hon mer­kit­set li­säk­si kun­kin kuu­kau­den ai­ka­na myyn­tiin val­mis­tet­tu­jen tuot­tei­den mää­rän.

Älä las­ke hy­väk­syt­tä­vään mai­to­mää­rään mu­kaan eläin­ten ra­vin­nok­si ja ku­tun mai­dos­ta val­mis­tet­ta­vien tuottei­den val­mis­tuk­sen tes­tauk­seen käyt­tä­mää­si mai­to­mää­rää.

Las­ke hy­väk­sy­tys­sä mai­don­ja­los­tus­lai­tok­ses­sa hy­väk­sy­tys­ti pa­kat­tu, kaup­paan myy­ty raa­ka­mai­to mai­to­e­rään 1. (ks. mai­to­erät koh­das­ta Hy­väk­syt­ty mai­to­mää­rä). Jos myyt il­moi­te­tus­ta elin­tar­vi­ke­huo­neis­tos­ta raakamaitoa suo­raan ku­lut­ta­jil­le yli 2 500 kg vuo­des­sa, las­ke yli 2 500 kg ylit­tä­vä mai­to­mää­rä mai­to­e­rään 1. Mi­kä­li suo­raan ku­lut­ta­jil­le myy­mä­si raa­ka­mai­to­mää­rä on enin­tään 2 500 kg vuo­des­sa, las­ke mai­tomää­rä suora­myyn­ti­mai­don myyn­ti­mää­rään (mai­to­erä 2.).

Esi­merk­ki 9. Hakijalla on ollut tuen määräytymisjakson 1.1.–31.12.2022 aikana keskimäärin 25 kuttua.

 • Jos kuttujen tuen laskennan perusteeksi hyväksytty maitomäärä on 1.1. – 31.12.2022 yhteensä 9 800 litraa, tukea voidaan myöntää enintään (9 800/400) = 24,5 kutusta.
 • Jos kuttujen tuen laskennan perusteeksi hyväksytty maitomäärä on 1.1. – 31.12.2022 yhteensä 10 400 litraa, laskennallinen kuttumäärä on (10 400/400) = 26 kuttua. Tukea voidaan myöntää enintään keskimääräisestä kuttumäärästä eli 25 kutusta.

10. Koko tilan hallinnan siirto

Koko tilan hallinnan siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maatilan kaikki eläimet ja viljelymaat myydään tai vuokrataan yhdelle uudelle haltijalle. Ilmoita koko tilan hallinnan siirrosta 15 työpäivän kuluessa hallinnan siirtymisestä lomakkeella 156 Koko tilan hallinnan siirto.

Koko tilan hallinnan siirron yhteydessä hakemukselle voi vaihtaa tuenhakijaa vielä tukihaun päättymisen jälkeen. Edellytyksenä kuitenkin on, että tuen ennakkoa ei ole vielä maksettu hakijalle. Tuen loppuosa maksetaan alkuperäiselle hakijalle, vaikka maatilalla olisi tehty koko tilan hallinnan siirto, jos maatilalle on maksettu ennakko ennen koko tilan hallinnan siirrosta ilmoittamista.

Koko tilan hallinnan siirron yhteydessä tuki maksetaan maatilan uudelle haltijalle, jos ennakkoa ei ole maksettu. Tässä tapauksessa viimeinen mahdollinen ajankohta siirtää koko tilan hallinta on 31.8.2022. 

Tuet maksetaan tukivuodelta 2022 sille, joka on tukea hakenut, jos tilan hallinta muuttuu 31.8.2022 jälkeen.

Maatilan hallinnan muutos kannattaa toteuttaa alkuvuonna ennen tukihakujen alkamista. Näin varmistat, että hakemuksella on jo hakuvaiheessa oikea hakija ja oikeat tiedot.

Koko tilan hallinnan siirron yhteydessä maatilan entisen haltijan kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset on siirrettävä maatilan uudelle haltijalle. Voit tehdä tämän lomakkeella 462 Osallistumisilmoitus kansalliseen kotieläintukeen koko tilan hallinnan siirrossa.

Huom! 15.6.2022 jälkeen tehdyssä koko tilan hallinnan siirrossa lomakkeella 462 voidaan siirtää vain jo voimassa oleva osallistuminen uudelle haltijalle.

Tu­kea ker­ryt­tä­vät eläi­met

Pohjoisten kotieläintukien haun piiriin voidaan, entisen ja uuden haltijan niin sopiessa, laskea entisen haltijan hallinnassa olleet vuoden 2022 tukea kerryttäneet eläimet (emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät, uuhet ja kutut).

Jos kaksi tai useampi maatila on yhdistetty, yhdistymisessä muodostunut tila voi osapuolten niin sopiessa hakea lopulliset tuet yhdistettävällä tilalla kasvatetuista vuoden 2022 tukea kerryttäneistä eläimistä (emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät, uuhet ja kutut). Tilalta, jonka tilatunnus jää pois käytöstä, peritään takaisin mahdollisesti maksettu ennakko.

Pel­lon hal­lin­ta koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa

Koko tilan hallinnan siirroissa katsotaan kotieläintukien myöntämisen edellytyksenä olevan pellon hallintavaatimuksen täyttyvän, jos tilalla on 15.6.2022 kasvukauden 2022 ajan hallinnassaan vähintään viisi hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa.

11. Pohjoisia kotieläintukia koskevat säädökset

Edel­lä esi­te­tyt poh­jois­ten koti­e­läin­tu­kien haku­eh­dot ja -oh­jeet on an­net­tu seu­raa­vien sää­dös­ten pe­rus­teel­la:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta

Komission päätös (EU) 2021/2312, Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä

Laki 1559/2001 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (muutoksineen)

Laki 1069/2021eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

Valtioneuvoston asetus 213/2007 toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä

Valtioneuvoston asetus 5/2015 maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista (muutoksineen)

Valtioneuvoston asetus 81/2022vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Valtioneuvoston asetus 45/2015 eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa (muutoksineen)

Valtioneuvoston asetus xx/2022 maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2022 noudatettavasta menettelystä

Valtioneuvoston asetus xx/2022 vuodelta 2022 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 67/2022 eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus xx/2022 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2022

Ruokaviraston määräys 20/2021 kansallisten tukien hakemisesta vuonna 2022

Vain kulloinkin voimassa olevat säädökset ovat virallisia lähteitä.