Hakuopas: Porotalouden eläinkohtainen tuki 2021

Julkaisupäivä: 1. heinäkuuta 2021

Porotalouden harjoittajille myönnetään ja maksetaan eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla.

Tukea maksetaan poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille (tukialueet C3 ja C4) poronhoitovuonna 2020/2021 laaditun poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella. Ruokakunnalla tulee olla poroja poronhoitovuoden päättyessä (31.5.2021) vähintään 50 eloporoa. Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät osakaskohtaiset tai paliskuntakohtaiset suurimmat sallitut eloporojen määrät tai jotka osakkaan olisi teurastussuunnitelman mukaan pitänyt teurastaa.

1 Tuen hakeminen

Voit hakea porotalouden eläinkohtaista tukea sähköisesti Vipu-palvelussa https://vipu.ruokavirasto.fi kohdassa Porotalouden tuki tai lomakkeella 227 Hakemus porotalouden tuesta. Tee kuolinpesän hakemus paperilla.

Hae tukea viimeistään 1.9.2021. Sähköinen haku on tuolloin avoinna klo 23.59 asti. Jos jätät hakemuksesi paperilla, palauta lomake 227 viimeistään 1.9.2021 postitse tai sähköpostitse kello 23.59 mennessä Lapin ELY-keskukseen. Kellonaika määräytyy Suomen aikavyöhykkeen mukaan, joka on UTC+2 ja kesäaikana UTC+3.

Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan palautetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on leimattu postissa viimeistään viimeisenä hakupäivänä 1.9.2021 ja lähetys on osoitettu Lapin ELY-keskukseen. 

Haku- ja täyttöohjeet

Voit lukea hakuohjeet ja tulostaa sekä ohjeen että paperisen hakulomakkeen Ruokaviraston nettisivuilta ruokavirasto.fi/porotalouden tuki, tai pyytää hakulomakkeen Lapin ELY-keskuksesta. Hakemuksen täyttöohje löytyy lomakkeelta.

Sähköisen hakemuksen täyttöohjeet löytyvät Porotalouden tuki – Vipu-käyttäjän ohje. Ohje löytyy myös Vipu-palvelun Sähköinen asiointi – Porotalouden eläinkohtainen tuki -sivun yläreunassa olevasta Täyttöohjeet-linkistä.  

Kuolinpesän asiointi

Kuolinpesä katsotaan ruokakunnaksi ja se voi hakea porotalouden tukea. Kuolinpesän hakemus on tehtävä paperilomakkeella 227. Hakemuksen liitteeksi on liitettävä kuolinpesän perukirja sekä valtakirjat kuolinpesän osakkailta. Ilmoita hakijan tiedoissa kuolinpesän nimi ja Y-tunnus. Hakemuksen tiedoissa, ilmoita kuolinpesä ruokakunnan tiedoissa joko henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella, riippuen siitä kummalla tunnuksella poromäärät ovat ilmoitettu poroluettelolla.

Hakemuksen myöhästyminen

Myöhästynyt hakemus hylätään.

Liitteiden palauttaminen myöhässä ei aiheuta hakemuksen hylkäämistä. Tukea ei kuitenkaan myönnetä ja makseta ennen kuin palautat vaaditut liitteet. Porotalouden eläinkohtaisessa tuessa pakollinen liite on porotalouden tuloslaskelma (POMU).

Hakemuksen virheiden korjaaminen

Voit hakuaikana muuttaa ja korjata hakemustasi tarvittaessa.  Kun korjaat sähköisesti lähetettyä hakemusta, peru ensin aikaisempi lähetys, ja korjaa tiedot. Muista lähettää hakemus uudestaan.

Paperilla jätetyn hakemuksen voit korjata hakuaikana jättämällä uuden hakemuksen. Uusi hakemus korvaa aiemman.

Jos huomaat hakuajan päättymisen jälkeen, että hakemus on virheellinen tai muuttunut virheelliseksi, ilmoita siitä viivytyksettä kirjallisesti Lapin ELY-keskukseen.

Hakemuksen peruminen

Voit perua sähköisen hakemuksen Vipu-palvelussa hakuajan kuluessa. Paperilla jätetyn hakemuksen voit perua hakuaikana ilmoittamalla perumisesta vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella.

Hakuajan jälkeen voit perua sekä sähköisen että paperilla toimitetun hakemuksen vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella Lapin ELY-keskukseen. Hakemuksen perumisen takarajana on tuen maksutapahtuma.

Muutosten ilmoittaminen

Sinun tulee ilmoittaa toiminnassa tapahtuneista muutoksista 15 työpäivän kuluessa tapahtuneesta kirjallisesti Lapin ELY-keskukseen

2 Hakijan edellytykset

Tuenhakijan ikävaatimus

Hakijana luonnollinen henkilö

Tuenhakijan tai hänen puolisonsa on oltava tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaalle tuki voidaan myöntää, jos

 • hän harjoittaa porotaloutta yhteisomistajana tai yhdessä vanhempiensa/toisen heistä kanssa tai
 • tuen myöntämiselle on muita erityisiä syitä.

Ilmoita erityinen syy hakemuksen lisätiedoissa.

Hakijana kuolinpesä

Kun tuenhakijana on useamman luonnollisen henkilön muodostama kuolinpesä, vähintään yhden henkilön on oltava tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias ja harjoitettava porotaloutta itse.

3 Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä 31.5.2021 yhteensä vähintään 50 eloporoa.

Tukea ei myönnetä paliskunnalle tai osakkaalle määrättyjen suurimpien sallittujen eloporomäärien ylityksistä. Tukea ei myönnetä myöskään niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnalla teurastamatta jättämien porojen määrä ylittää 3 % hakemuksella olevien eloporojen määrästä, tukea ei myönnetä ruokakunnalle lainkaan.

Tuen hakeminen

Voit hakea tukea ruokakunnan kaikkien osakkaiden poroista:

 • poroluettelon tietojen mukaisesti

Jos haet poroluettelon poromäärien mukaisesti, sinun ei tarvitse ilmoittaa poromääriä itse. Rasti kohtaan Haen poroluettelon poromäärän mukaisesti riittää. Lapin ELY-keskus saa poroluettelon paliskunnilta.  

 • muulla kuin poroluettelon poromäärätiedoilla

Voit hakea tukea myös muun määrän kuin poroluettelon määrän perusteella. Ilmoita poromäärät hakemuksessa ja liitä mukaan tarvittava selvitys, esimerkiksi kauppakirja. Poronhoitovuoden aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.

 

Porotalouden tuloslaskelma

Tuenhakijana sinun on pidettävä kirjaa harjoittamasi porotalouden tuloista ja menoista. Porotalouden tuloslaskelma on hakemuksen pakollinen liite.

4 Hakemuksen liitteet

Palauta hakemuksen mukana aina porotalouden tuloslaskelma sekä 

 • ruokakunnan täysi-ikäisten osakkaiden valtakirjat, jos haet tukea ruokakunnan täysi-ikäisten osakkaiden poroista. Ruokakunnan alaikäisten poroja omistavien osakkaiden valtakirjaa ei tarvitse liittää hakemuksen liitteeksi.
 • kuolinpesän perukirja ja osakkaiden valtakirjat, jos hakijana on kuolinpesä
 • porokauppojen kauppakirjat, jos olet tehnyt porokauppoja poroluettelon vahvistamisen jälkeen ja haet tukea muulla määrällä kuin poroluettelon poromäärällä

5 Tuen maksaminen ja tukitaso

Porotalouden eläinkohtaista tukea voidaan maksaa enintään 28,50 euroa eloporoa kohti.

Perusteettomasti maksettu tuki

Perusteetta tai virheellisesti maksettu tuki peritään takaisin. Tuen myöntänyt Lapin ELY-keskus päättää kuulemismenettelyn jälkeen tuen takaisinperinnästä.

Saamasi tuki peritään takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet tai olet antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Takaisinperittävälle määrälle korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Viivästyskorko lasketaan seuraavalta ajanjaksolta: 60 päivää takaisinperintäpäätöksen tekemisajankohdasta siihen, kun maksat takaisinperittävän summan takaisin. Jos takaisinperittävä summa vähennetään myöhemmin maksettavasta tuesta, viivästyskorkoa kertyy tuen maksuun saakka.

6 Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus
Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
Postiosoite:   PL 8060, 96101 Rovaniemi
Puhelinvaihde: 0295 037 000
Sähköposti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

7 Porotalouden eläinkohtaista tukea koskevat säädökset

 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001, muutoksineen)
 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013, muutoksineen)
 • Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (585/2021)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä (414/2020, muutoksineen)
 • Ruokaviraston määräys poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta vuonna 2021 (11/2021)