Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Opas 2022

Julkaisupäivä: 12. helmikuuta 2022

1. Määritelmiä

Ha­ki­jal­la tar­koi­te­taan luon­nol­lis­ta hen­ki­löä tai oi­keus­hen­ki­löä taik­ka luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den tai oikeushenkilöi­den yhteenliitty­mää.

Ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­vil­la koti­e­läi­mil­lä tar­koi­te­taan ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­via eläi­miä, vuok­ra- tai le­a­sing­so­pi­muk­sel­la haki­jan hal­lin­taan siir­ty­nei­tä eläi­miä sekä ha­ki­jan yh­des­sä per­heen­jä­se­nen­sä kans­sa omis­ta­mia eläi­miä. Ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­van eläi­men on ol­ta­va re­kis­te­röi­ty­nä eläin­re­kis­te­ris­sä sen tila­tun­nuk­sen alle, jota ha­ki­ja käyt­tää tu­kea ha­kies­saan.

Ha­ki­jan per­heen­jä­se­nel­lä tar­koi­te­taan tuen­ha­ki­jan puo­li­soa ja ha­ki­jan 31.12.2021 alle 18-vuo­ti­as­ta las­ta. Puoli­sol­la tarkoitetaan avio­puo­li­soa tai avio­lii­ton­o­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa yh­tei­ses­sä ta­lou­des­sa avio­liit­toa solmi­mat­ta jat­ku­vas­ti elä­viä hen­ki­löi­tä, jot­ka ai­kai­sem­min ovat ol­leet kes­ke­nään avio­lii­tos­sa tai joil­la on tai on ol­lut yh­tei­nen lap­si.

Maa­ti­lal­la tar­koi­te­taan vil­je­li­jän joh­ta­maa yh­den tai use­am­man kiin­teis­tön tai kiin­teis­tön osan tai tuo­tan­to­raken­nuk­sen ja sen maa­poh­jan muo­dos­ta­maa, maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen käy­tet­tä­vää toi­min­nal­li­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti it­se­näis­tä tuo­tan­to­yksik­köä, jota hal­li­taan yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na omis­tuk­sen tai vuok­rauk­sen pe­rus­teel­la.

Mää­räys­val­lal­la osa­ke­yh­ti­ös­sä tar­koi­te­taan osa­ke­o­mis­tus­o­suut­ta, joka vil­je­li­jän tai yh­des­sä hä­nen perheyrityk­sen­sä jä­sen­ten kans­sa tuot­taa suo­raan yli puo­let yh­ti­ön kaik­kien osak­kei­den yh­teen­las­ke­tus­ta äänimää­räs­tä.

Tuki­kel­poi­sel­la pel­to­heh­taa­ril­la tar­koi­te­taan pel­to­heh­taa­ria, joka on luon­non­hait­ta­kor­vauk­ses­sa korvauskelpoi­nen.

Vii­te­mää­räl­lä tar­koi­te­taan yk­sik­kö­mää­rää, jon­ka pe­rus­teel­la sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea voi­daan maa­tila­koh­tai­ses­ti enin­tään myön­tää.

Vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vak­si, vä­him­mäis­a­laan las­ket­ta­vak­si pel­lok­si lu­e­taan maa­ta­lous- ja puu­tar­ha- ja peltoenergi­a­kas­vien viljely­alan li­säk­si hoi­det­tu vil­je­le­mä­tön pel­to, ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä il­moi­tet­tu pel­to sekä kas­vi­maat. Kas­vi­maal­la tarkoi­te­taan koti­tar­ve­käyt­töön vil­jel­tä­vää alaa. Koti­e­läin­ta­lou­den tu­kien maksami­sen edel­ly­tyk­se­nä ole­vaan vii­den heh­taa­rin vä­him­mäis­a­laan voi­daan lu­kea myös luon­non­lai­tu­met ja -nii­tyt sekä avoi­met haka­maat, joil­la kas­vaa luon­non­hei­nää ja joi­ta lai­dun­ne­taan tai käy­te­tään ha­ki­jan kotieläinten re­hun­tuo­tan­toon kas­vu­kau­den 2022 ajan ja joil­la ei teh­dä mui­ta vuo­sit­tai­sia vil­je­ly­toi­men­pi­tei­tä.

2. Tuen hakeminen

Tu­es­sa on vain yksi haku­ker­ta. Voit ha­kea en­nak­koa ja lo­pul­lis­ta tu­kea tai vain lo­pul­lis­ta tu­kea 10.3.2022 mennes­sä.

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea voit ha­kea säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa kohdas­sa ”Kansal­lis­ten kotieläin­tu­kien haku 2022”. Hae tu­kea Vipu-pal­ve­lus­sa vii­meis­tään 10.3.2022. Säh­köi­nen haku on tuol­loin avoin­na klo 23.59 asti. Oman yh­teis­toi­min­ta-alu­ee­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen neu­voo si­nua Vipu-pal­ve­lun käy­tös­sä ja tuen ha­kuun liittyvis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Myös Vipu-käyt­tä­jän oh­jees­ta ”Kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien haku 2022” saat tie­toa sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen ha­ke­muk­sen täytös­tä.

Jos et voi jät­tää ha­ke­mus­ta­si säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa, pa­lau­ta ha­ke­mus­lo­ma­ke 139 ”Ha­ke­mus kansallisista kotieläintuista 2022” vii­meis­tään 10.3.2022 maa­ti­la­si ta­lous­kes­kuk­sen si­jain­ti­kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Jos ti­lal­la­si ei ole ta­lous­kes­kus­ta, pa­lau­ta ha­ke­mus sen kun­nan maaseu­tu­elinkeinoviran­o­mai­sel­le, jon­ka alu­eel­la pää­osa ti­la­si pellois­ta si­jait­see.

Pa­lau­ta ha­ke­muk­se­si kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le suo­raan tai pos­tit­se. Pos­tit­se saa­pu­nut hakemus kat­so­taan oi­ke­aan ai­kaan pa­lau­te­tuk­si, jos ha­ke­muk­sen si­säl­tä­vä pos­ti­lä­he­tys on lei­mat­tu pos­tis­sa vii­meis­tään vii­mei­se­nä haku­päi­vä­nä 10.3.2022 maa­ti­lan si­jain­ti­kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le osoitet­tu­na.

Haku­oh­jeet ja lo­ma­ke 139

Saat hakuemuslo­mak­keen 139 Hakemus kansallisista kotieläintuista 2022 (pdf) ja hakuohjeen  Ruokavirasto.fi -sivuilta tai kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­viranomaiselta.

Muut tar­vit­ta­vat tie­dot tai lo­mak­keet

Sen li­säk­si, että haet sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea, si­nun on il­moi­tet­ta­va maa­ti­la­si tuki­kel­poi­set pelto­heh­taa­rit tai vil­je­lyk­seen so­vel­tu­va pel­to­ala pää­tuki­haus­sa vii­meis­tään 15.6.2022 sähköisesti tai lo­mak­keel­la 102B.

Jos käy­tät eläin­ti­hey­den täyt­tä­mi­seen sii­pi­kar­jaa, he­vo­sia tai po­ne­ja, si­nun on il­moi­tet­ta­va maa­ti­la­si eläinmäärä 2.2.2023 men­nes­sä säh­köi­ses­ti tai lo­mak­keel­la Lnro 461 Eläin­mää­rä­il­moi­tus. Eläin­mää­rä­il­moi­tuk­sel­la voit il­moit­taa yh­tei­sön eläi­met tai yhtei­sön mää­räys­val­taa käyt­tä­vän osal­li­sen eläi­met. Li­säk­si voit il­moit­taa, mi­kä­li jos­tain eläin­re­kis­te­ris­tä on yh­tei­sön tai yhteisön osal­li­sen poi­mit­ta­via eläin­mää­riä.

Lisäksi eläinmääräilmoituksella voit ilmoittaa, jos haluat eläinrekistereistä käyttää yhteisön tai yhteisön osallisen eläinmääriä eläintiheyden laskentaan. Eläinmääräilmoituslomakkeella kohdissa 4. Yhteisön eläimet ja 5. Yhteisön osallisen eläimet löytyy rastittava kohta: Eläinrekistereistä poimittavat eläinmäärät: naudat, lampaat, vuohet, siat.

Toi­mi­ta eläin­mää­rä­il­moi­tuk­sen liit­tee­nä tar­kem­mat tie­dot he­vo­sis­ta ja po­neis­ta. Il­moi­ta he­vo­sis­ta ja po­neis­ta va­paa­muotoisel­la liit­teel­lä eläin­mää­rä­il­moi­tuk­sen yh­tey­des­sä li­säk­si he­vo­sen/po­nin nimi, UELN- tai rekisterinu­me­ro sekä tie­to sii­tä, ke­nen hal­lin­nas­sa eläin on ol­lut.
 • Ruokaviraston lomakkeet löydät Ruokaviraston verkkosivuilta kohdasta
 • Etusivu >Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Viljelijät >Tukihakulomakkeet
 • Etusivu >Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Viljelijät >Eläinten pito > Eläinten merkintä ja rekisteröinti

Ha­ke­muk­sen myö­häs­ty­mi­nen

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea ei voi ha­kea säh­köi­ses­ti myö­häs­ty­nee­nä. Voit ha­kea tukea myöhästynee­nä pa­pe­ri­lo­mak­keel­la 25 ka­len­te­ri­päi­vän ajan haun päät­ty­mi­ses­tä. Tu­kea alen­ne­taan yhdel­lä pro­sen­til­la jo­kais­ta myö­häs­ty­nyt­tä työ­päi­vää koh­ti. Tu­kea ei myön­ne­tä, jos ha­ke­mus myö­häs­tyy yli 25 ka­len­te­ri­päi­vää. Ka­len­te­ri­päi­viin lu­e­taan mu­kaan sekä arki- että pyhä­päi­vät, työ­päi­viin arki­päi­vät.

En­nak­koa ei mak­se­ta, jos ha­ke­muk­se­si on myö­häs­sä.

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tus­sa tu­es­sa liit­tei­den pa­laut­ta­mi­nen myö­häs­sä ei ai­heu­ta hakemuk­sen myöhästy­mis­tä. Tu­kea ei kui­ten­kaan myön­ne­tä en­nen kuin pa­lau­tat vaa­di­tut liit­teet.

Ha­ke­muk­sen vir­hei­den kor­jaa­mi­nen

Voit haku­ai­ka­na ja myö­häs­ty­mis­päi­vien ai­ka­na muut­taa ja kor­ja­ta ha­ke­mus­ta­si ra­jat­to­mas­ti. Kor­ja­tes­sa­si sähköi­ses­ti lähettämää­si ha­ke­mus­ta, si­nun tu­lee pe­rua ai­kai­sem­pi lä­he­tyk­se­si, kor­ja­ta tie­dot ja lä­het­tää hakemus uu­des­taan.

Jos huo­maat haku­ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen ha­ke­muk­sel­la esi­mer­kik­si täyt­tö­vir­heen, voit il­moit­taa sii­tä vain kir­jal­li­ses­ti kuntasi maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Il­moit­ta­es­sa­si ha­ke­muk­ses­sa ole­vas­ta vir­hees­tä voit vält­tää hal­lin­nol­li­set seu­raa­muk­set, joi­ta vir­hees­tä oli­si voi­nut ai­heu­tua. Il­moi­tus vir­hees­tä voi­daan ot­taa huo­mi­oon, jos kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ranomai­nen on saa­nut kir­jal­li­sen il­moi­tuk­sen virhees­tä en­nen kuin ha­ki­jal­le on il­moi­tet­tu pai­kal­la teh­täväs­tä tar­kas­tuk­ses­ta tai muun tar­kas­tuk­sen tu­lok­sis­ta.

Ha­ke­muk­sen pe­ru­mi­nen

Voit ha­lu­tes­sa­si pe­rua ha­ke­muk­se­si ko­ko­naan tai osit­tain. Mi­kä­li olet ha­ke­nut säh­köi­ses­ti, voi hakuajan kulues­sa pe­rua hakemuk­sen säh­köi­ses­ti. Mi­kä­li olet ha­ke­nut pa­pe­ril­la, voit pe­rua ha­ke­muk­sen kir­jal­li­ses­ti vapaa­muo­toi­sel­la il­moi­tuk­sel­la. Haku­ajan jäl­keen voit pe­rua ha­ke­muk­sen vain va­paa­muo­toi­sel­la kir­jal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­viranomai­sel­le. Jos val­von­nas­ta on jo ilmoi­tet­tu ja suo­ri­te­tus­ta valvon­nas­ta ai­heu­tuu val­von­ta­seu­raa­muk­sia, tuki­hake­mus­ta ei voi pe­ruut­taa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa peruuttami­sen taka­ra­ja­na on en­sim­mäi­nen ha­ke­muk­seen koh­dis­tu­va mak­su­ta­pah­tu­ma.

3. Tuen myöntämisen edellytykset

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea voit ha­kea ja sitä voi­daan si­nul­le myön­tää, kun:

 1. si­nul­la on vah­vis­tet­tu vii­te­mää­rä,
 2. hal­lit­set vä­hin­tään 5:tä tuki­kel­pois­ta pel­to­heh­taa­ria tai vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vaa pin­ta-alaa 15.6.2022 ja ilmoi­tat alan säh­köi­ses­ti pää­tuki­haus­sa vii­meis­tään 15.6.2022 tai lo­mak­keel­la 102B,
 3. ti­la­si eläin­ti­heys on vä­hin­tään 0,35 eläin­yk­sik­köä/tuki­kel­poi­nen pel­to­heh­taa­ri,
 4. täy­tät kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien ylei­set edel­ly­tyk­set (a-e)
  1. olet pa­laut­ta­nut ha­ke­muk­sen ja kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot säh­köi­ses­ti tai pa­pe­ril­la,
  2. täy­tät ikä­vaa­ti­muk­sen,
  3. har­joi­tat koti­e­läin­ta­lout­ta ta­van­o­mai­sen tuo­tan­to­ta­van mu­kai­ses­ti ja huo­leh­dit eläinten hyvinvoinnis­ta eläin­suo­je­lusään­nös­ten mu­kai­ses­ti,
  4. pi­dät eläi­miä kos­ke­van kir­jan­pi­don ja eläin­re­kis­te­rien tie­dot aina ajan ta­sal­la niis­tä eläi­mis­tä, joi­ta käy­tät tuen eläin­ti­heys­vaa­ti­muk­sen täyt­tä­mi­seen ja
  5. olet re­kis­te­röi­ty­nyt eläimiä pitäväksi toimijaksi.

Ha­ki­jan ikä

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea voi­daan myön­tää ha­ki­jal­le tuki­vuon­na 2022, jos ha­ki­ja tai hä­nen puo­li­son­sa oli 31.12.2021 vä­hin­tään 18-vuo­ti­as.

Alle 18-vuo­ti­aal­le ha­ki­jal­le voi­daan myön­tää tu­kea vain, jos

 • hän on sol­mi­nut avio­lii­ton tai
 • jos hän har­joit­taa maa­tila­ta­lout­ta yh­teis­o­mis­ta­ja­na tai yh­des­sä van­hem­pan­sa/van­hem­pien­sa kans­sa tai
 • jos tuen myön­tä­mi­seen on mui­ta eri­tyi­siä syi­tä. 
 • Ikä­e­del­ly­tyk­set ei­vät kos­ke jul­kisoi­keu­del­lis­ta yh­tei­söä, kou­lu­ti­laa, van­ki­la­ti­laa ei­vät­kä ha­ki­jaa, jon­ka tuki­kel­poi­nen toi­min­ta on muu­ta kuin maa­ta­lout­ta.

Ha­ki­ja­na yh­tei­sö tai usea hen­ki­lö yh­des­sä

Kun tuo­tan­toa tai toi­min­taa har­joi­te­taan yh­des­sä use­am­man luon­nol­li­sen hen­ki­lön toi­mes­ta tai yhteisömuodos­sa, vä­hin­tään yh­den vil­je­li­jän, yh­ti­ö­mie­hen, jä­se­nen tai osak­kaan on ol­ta­va ikä­e­del­ly­tyk­set täyttä­vä luon­nol­li­nen hen­ki­lö, joka itse har­joit­taa maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta. Ikäedellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa tai vankilatila.

Maa­tila ja pel­lon hal­lin­ta

Ha­ki­jal­la pi­tää olla viimeistään 15.6.2022 hal­lin­nas­saan kasvukauden 2022 ajan vä­hin­tään vii­si tuki­kel­pois­ta (luon­non­hait­ta­kor­vauk­ses­sa kor­vaus­kel­pois­ta) pel­to­heh­taa­ria. Jos ha­ki­jal­la ei ole lain­kaan tuki­kel­poi­sia pel­to­heh­taa­rei­ta, ti­lan pin­ta-ala­na käytetään vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vaa pel­to­alaa.

Ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­va pel­to on il­moi­tet­ta­va säh­köi­ses­ti pää­tuki­haus­sa tai vuo­den 2022 tuki­ha­ke­muk­sen kas­vu­loh­ko­lo­mak­keel­la 102B vii­meis­tään 15.6.2022 sii­tä riip­pu­mat­ta, ha­e­taan­ko pel­to­a­lal­le tu­kia vai ei.

Tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä ar­vi­oi­ta­es­sa voi­daan käyt­tää las­ken­nal­li­se­na pel­to­pin­ta-ala­na viit­tä heh­taa­ria, jos:

 1.  ha­ki­jal­le on vuon­na 2007 myön­net­ty poik­keus­lupa pel­to­ala­vaa­ti­muk­ses­ta tai
 2. ky­sees­sä on ti­lan­ne, jos­sa vuon­na 2007 usea luon­nol­li­nen hen­ki­lö on har­joit­ta­nut tuo­tan­toa tai toi­min­taa yh­des­sä tai yh­tei­sö­muo­dos­sa ja vä­hin­tään yksi vil­je­li­jä, yh­ti­ö­mies, jä­sen tai osa­kas on täyt­tä­nyt kol­men heh­taa­rin pel­to­ala­vaa­ti­muk­sen ja pel­to on il­moi­tet­tu ky­sei­sen vuo­den tuki­ha­ke­muk­ses­sa.

Eläin­ti­heyt­tä las­ket­ta­es­sa voi­daan ot­taa huo­mi­oon yh­tei­sö­muo­toi­ses­sa yri­tyk­ses­sä mää­räys­val­taa käyt­tä­vän ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­vien tuki­kel­pois­ten pel­to­heh­taa­rien ala. Il­moi­ta mää­räys­val­taa käyt­tä­vän osal­li­sen nimi ja tila­tun­nus ha­ke­muk­sel­la.

Eläin­ten hal­lin­ta

Tuen myön­tä­mi­seen vaa­dit­ta­vaa eläin­ti­heyt­tä las­ket­ta­es­sa mu­kaan voi­daan las­kea vain ha­ki­jan tai yh­des­sä hä­nen per­heen­jä­sen­ten­sä kans­sa hal­lin­nas­sa ole­vat eläi­met sekä vuok­ra- tai le­a­sing­so­pi­muksel­la ha­ki­jan hallin­taan siir­ty­neet eläi­met. Eläin­ten on ol­ta­va re­kis­te­röi­tyi­nä sen tila­tun­nuk­sen hal­lin­taan, jon­ka eläi­miä viljeli­jä käyt­tää tuen eläin­ti­heyt­tä las­ket­ta­es­sa.

Eläin­ti­heyt­tä las­ket­ta­es­sa voi­daan ot­taa huo­mi­oon yh­tei­sö­muo­toi­ses­sa yri­tyk­ses­sä mää­räys­val­taa käyt­tä­vän ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­vat tuki­kel­poi­set eläi­met. Vas­taa­vas­ti yh­tei­sö­muo­toi­sen yri­tyk­sen mää­räys­val­taa käyttä­vä hen­ki­lö voi käyt­tää ha­ke­muk­sel­laan yh­tei­sön eläi­miä, mi­kä­li yh­tei­sö ei hae sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea.

Tuen­ha­ki­ja­na ei voi olla eläi­miä hoi­ta­va vil­je­li­jä, vaan tu­kia voi ha­kea ja tuet mak­se­taan sil­le vil­je­li­jäl­le, jon­ka hal­lin­nas­sa (omis­tus/vuok­raus) eläi­met ovat.

Eläin­ten hal­lin­nan siir­to

Eläin­ten hal­lin­nan siir­to vil­je­li­jäl­tä toi­sel­le (esim. vuok­raus/le­a­sing) on pys­tyt­tä­vä osoit­ta­maan osa­puol­ten keski­näi­sel­lä kir­jal­li­sel­la so­pi­muk­sel­la ja asi­aan liit­ty­vil­lä kuiteil­la. Eläi­met hal­lin­taan­sa ot­ta­nut vil­je­li­jä on talou­del­li­ses­sa vas­tuus­sa so­pi­muk­seen kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä.

Eläin­ten hoi­to

Jos viljelijä ottaa toisen viljelijän hallinnassa olevia eläimiä hoitoon (esim. kasvatettavaksi) korvausta vastaan, eläinten hoidosta on tehtävä kirjallinen sopimus, joka osoittaa, että eläimet vastaanottanut viljelijä ainoastaan hoitaa eläimiä, mutta ei ole taloudellisessa vastuussa sopimukseen kuuluvista eläimistä.Sillä viljelijällä, joka omistaa tai muutoin hallitsee eläimiä, on velvollisuus pitää kirjaa hoidossa olevista eläimistä.Eläimet rekisteröidään eläinrekistereihin sille tilalle, jonka hallinnassa ne ovat.

Rekisteröityminen  eläimiä pitäväksi toimijaksi

Hakijan tulee olla rekisteröitynyt eläimiä pitäväksi toimijaksi Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin niiden eläinten osalta, joita käytetään tuen eläintiheyden laskentaan. Rekisteröidy eläimiä pitäväksi toimijaksi ennen eläintenpidon aloittamista sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta, missä maatilasi talouskeskus sijaitsee tai missä asuinpaikkasi on. Tee rekisteröityminen Ruokaviraston lomakkeilla. Voit asioida myös Ruokaviraston Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovelluksen kautta. Sovellus löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi/.

Lisätietoja eläimiä pitäväksi toimijaksi rekisteröitymisestä saat Ruokaviraston Eläintenpitäjärekisteri-sivuilta.

Eläin­ten mer­kin­tä ja re­kis­te­röin­ti

Eläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä saat lisätietoja Ruokaviraston Eläintenpito-sivuilta.

Voimassaolevat säädökset ja ohjeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta (www.ruokavirasto.fi). Kaikilla niillä eläinlajeilla, joita käytät eläintiheyden täyttymisen laskentaan, eläinluetteloa on pidettävä ajan tasalla joko paperisella lomakkeella tai sähköisessä muodossa. Siipikarjalla on pidettävä eläinkirjanpitoa.

Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiopas, Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiopas sekä Sikojen merkitsemis- ja rekisteröintiopas ovat tulostettavissa Ruokaviraston internetsivuilta.

Naudat:

 • Kaikki tilan eläimet on rekisteröitävä tilatunnukselle nautarekisteriin ja tiedot on pidettävä ajan tasalla.
 • Nautarekisteriin on ilmoitettava eläinten tapahtumat, mm. syntymät, ostot, poistot ja siirrot, viimeistään 7. päivänä tapahtumasta. Eläintä ei saa siirtää pois syntymäpitopaikasta ennen rekisteröintiä.
 • Tilalla on pidettävä ajantasaista pitopaikkakohtaista nautaeläinluetteloa. Tiedot on merkittävä nautaeläinluetteloon viimeistään 3. päivänä tapahtumasta. Erillistä nautaeläinluetteloa ei tarvitse ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nautarekisteriin.
 • Naudat on korvamerkittävä viimeistään 20 päivän iässä. Eläin on kuitenkin merkittävä aiemmin, jos se siirretään pois syntymäpitopaikastaan.

Lampaat ja vuohet:

 • Lammas- ja vuohirekisteriin on ilmoitettava eläinten tapahtumat, mm. poistot, ostot ja siirrot, viimeistään 7. päivänä tapahtumasta.
 • Syntynyt eläin on rekisteröitävä viimeistään 6 kuukauden iässä.
 • Ennen rekisteröintiä ja merkintää eläintä ei saa siirtää pois syntymäpitopaikasta.
 • Emän poikimisilmoitus on tehtävä viimeistään 6 kuukauden kuluessa eläimen syntymästä. Kuitenkin 1.8.2022 jälkeen tehtävät ilmoitukset on tehtävä tammikuun 2023 loppuun mennessä, jotta karitsat ja kilit voidaan huomioida vuoden 2022 eläintiheyden laskennassa. 
 • Tilalla on pidettävä ajantasaista pitopaikkakohtaista eläinluetteloa. Tiedot on merkittävä eläinluetteloon viimeistään 3. päivänä tapahtumasta. Erillistä eläinluetteloa ei tarvitse ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan lammas- ja vuohirekisteriin.

Siat:

 • Sioista on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa pitopaikoittain.
 • Sikojen kuukauden 1. päivien eläinmääräilmoitukset on tehtävä sikarekisteriin vähintään kolme kertaa vuodessa; toukokuussa (tammi – huhtikuu), syyskuussa (touko-elokuu) ja seuraavan vuoden tammikuussa (syys-joulukuu).

Siipikarja:

 • Siipikarjasta on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa pitopaikoittain.

Eläin­re­kis­te­rit

Tee eläimiä koskevat ilmoitukset eläinrekistereihin oikein ja ajallaan. Pidä eläinten tiedot rekistereissä aina ajan tasalla.

Nautarekisteri

Voit tehdä nautoja koskevat ilmoitukset sekä korvamerkkien tilaukset seuraavia ilmoitusväyliä käyttäen:

 1. Eläinrekisteriin nettisovelluksella, esim. Minun Maatilani tai Nettifarmi,
 2. Ruokaviraston lomakkeilla postitse osoitteeseen: Nautarekisteri, PL 63, 01301 Vantaa,
 3. sähköpostilla osoitteeseen NRlomakepalautus@mtech.fi tai
 4. nautarekisterin asiakaspalveluun puhelimella, puh. 09 85 666 000 lähinnä tietojen kor­jaus- ja erikoistilanteet.

Lammas- ja vuohirekisteri

Voit tehdä lampaita ja vuohia koskevat ilmoitukset sekä korvamerkkien tilaukset seuraavia ilmoitusväyliä käyttäen:

 1. Eläinrekisterin asiakassovelluksella,
 2. Kaupallisella sovelluksella, esim. Weblammas,
 3. Ruokaviraston lomakkeilla postitse osoitteeseen: Lammas- ja vuohirekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI tai
 4. Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelun kautta sähköpostitse lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi tai puhelimitse, puh. 0295 205 302

Sikarekisteri

Voit tehdä sikoja koskevat ilmoitukset seuraavia ilmoitusväyliä käyttäen:

 1. Eläinrekisterin asiakassovelluksella,
 2. Ruokaviraston lomakkeilla postitse osoitteeseen:
 3. Sikarekisterin asiakaspalvelun kautta sähköpostitse: sikarekisteri@ruokavirasto.fi tai puhelimitse, puh. 0295 205 303

Tee eläi­miä kos­ke­vat il­moi­tuk­set eläin­re­kis­te­rei­hin oi­kein ja ajal­laan. Pidä eläin­ten tie­dot re­kis­te­reis­sä aina ajan ta­sal­la.

Eläin­lu­et­te­lot ja kir­jan­pito

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Kirjanpitovaatimus koskee tuen eläintiheyslaskennassa huomioitavia eläinlajeja. Tuen eläintiheyteen lasketaan vain eläimet, joista olet pitänyt kirjaa tai jotka kirjanpitosi perusteella voidaan luotettavasti selvittää eläintiheydessä huomioitavien eläinten määrään tuen määräytymisajankohtana.

Pidä omistuksessasi tai hallinnassasi olevista naudoista, lampaista tai vuohista eläinlaji- ja pitopaikan kirjanpitoa. Kirjanpito on pidettävä ajan tasalla joko paperisella lomakkeella tai sähköisessä muodossa siten, että se voidaan tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle. Merkitse tiedot pitopaikan kirjanpitoon viimeistään 3 päivän kuluessa tapahtumasta. Sinun ei tarvitse pitää erillistä pitopaikan kirjanpitoa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa suoraan nauta- ja/tai lammas- ja vuohirekisteriin.

Pidä ajan tasalla olevaa pitopaikan kirjanpitoa tilan eläinmääristä, eläinmäärissä tapahtuneista lisäyksistä (syntymät, ostot) ja vähennyksistä (eloon myynnit, teuraaksi myynnit, kuolemat) sekä siipikarjalla myös sen/niiden siirtymisestä ikäryhmästä toiseen.

Tar­kem­pia tie­to­ja eri eläin­la­jien pitopaikan kirjanpidosta saat Ruo­ka­vi­ras­ton eläin­laji­koh­tai­sis­ta mer­kit­se­mis- ja re­kis­te­röin­ti­op­pais­ta

Asia­kir­jo­jen säi­ly­tys

Säi­ly­tä tuen ha­ke­mi­seen liit­ty­vät sel­lai­set alku­pe­räi­set asia­kir­jat, joi­ta et toi­mi­ta tuen myön­tä­väl­le viranomaisel­le tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä haku­vuo­den ja sitä seu­raa­vien nel­jän ka­len­te­ri­vuo­den ajan. Täl­lai­sia asia­kir­jo­ja ovat kir­jan­pi­toon liit­ty­vät eläin­lu­et­te­lot, eläin­ten vuok­ra­so­pi­muk­set, val­ta­kir­jat, osto- ja myyn­ti­kui­tit ym. to­sit­teet.

Ta­van­o­mai­nen tuo­tan­to­tapa

Koti­e­läin­tu­kien mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että har­joi­tat ti­lal­la­si koti­e­läin­ta­lout­ta kul­le­kin tuen pe­rus­tee­na ole­val­le eläin­la­jil­le ta­van­o­mai­sen tuo­tan­to­ta­van mu­kai­ses­ti. Jos val­von­nas­sa to­de­taan, että et ole har­joit­ta­nut koti­e­läin­ta­lout­ta ta­van­o­mai­sen tuo­tan­to­ta­van mu­kai­ses­ti, eläin­la­jia ei huo­mi­oi­da tuen eläin­ti­hey­den laskennas­sa.

Koti­e­läin­tuo­tan­non lo­pet­ta­mi­nen

Jos lo­pe­tat tuki­vuo­den ai­ka­na koti­e­läin­tuo­tan­non har­joit­ta­mi­sen, il­moi­ta sii­tä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­viran­o­mai­sel­le vä­lit­tö­mäs­ti esi­mer­kik­si Eläin­ten pito­pai­kat re­kis­te­röin­ti-/muu­tos­il­moi­tus-lo­mak­keel­la. Il­moi­ta asi­as­ta Ruo­ka­vi­ras­ton Eläin­ten pito­pai­kat re­kis­te­röin­ti-/muu­tos­il­moi­tus-lo­mak­keel­la myös eläin­ten­pi­tä­jä­rekiste­riin sekä Re­kis­te­röi­ty­mi­nen eläin­ten­pi­tä­jäk­si (nau­ta­e­läi­met, lam­mas­e­läi­met, sika­e­läi­met, sii­pi­kar­ja) eläin­re­kis­te­rei­hin.

Eläin­suo­je­lu

Huo­leh­di eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta eläin­suo­je­lusään­nös­ten mu­kai­ses­ti.

Jos tila­val­von­nan yh­tey­des­sä ha­vai­taan, että et ole hoi­ta­nut tai koh­del­lut eläi­miä eläin­suo­je­lu­lain tai sen nojalla an­net­tu­jen sään­nös­ten tai mää­räys­ten mu­kai­ses­ti, ha­vain­nos­ta il­moi­te­taan vä­lit­tö­mäs­ti kun­nan eläinlää­kä­ril­le, ter­veys­tar­kas­ta­jal­le ja/tai po­lii­sil­le.

Tuki­hal­lin­to las­kee sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen eläin­ti­hey­den eläin­re­kis­te­reis­tä saatujen ja hal­lin­nol­le il­moi­tet­tu­jen eläin­mää­rien pe­rus­teel­la.

Eläin­suo­je­lu­rik­ko­mus- ja eläin­suo­je­lu­ri­kos­ta­pauk­ses­sa tuki­hal­lin­to ei huo­mi­oi teon koh­tee­na ole­van eläin­la­jin tai eläin­la­jien eläin­mää­riä seu­raa­vas­ti:

 • Eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa ei ote­ta huo­mi­oon eläin­la­jin eläin­mää­rää tai eläin­la­jien eläin­mää­riä, kun syyte­har­kin­ta on aloi­tet­tu.
 • Jos ha­ki­ja tai hä­nen per­he­y­ri­tyk­sen­sä jä­sen on tuo­mit­tu eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta, tör­ke­äs­tä eläin­suo­je­lu­rikok­ses­ta, lie­väs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta tai eläin­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta sekä mää­rät­ty eläintenpitokieltoon, eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa ei ote­ta huo­mi­oon eläin­la­jin eläin­mää­rää tai eläin­la­jien eläin­mää­riä eläin­suo­je­lu­ri­kok­sen tai -rik­ko­muk­sen teko­vuo­del­ta.
 • Eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa ei ote­ta huo­mi­oon eläin­la­jin eläin­mää­rää tai eläin­la­jien eläin­mää­riä myöskään teko­vuo­den ja lain­voi­mai­sen tuo­mi­on an­ta­mi­sen vä­li­sel­tä ajal­ta ja eläin­ten­pito­kiel­to­a­jal­ta.

Mi­kä­li tu­kea on eh­dit­ty mak­saa ri­kok­sen teko­vuo­del­ta ja/tai teko­vuo­den ja lain­voi­mai­sen tuo­mi­on an­ta­mi­sen vä­li­sel­tä ajal­ta (sekä mah­dol­li­ses­ti myös eläin­ten­pito­kiel­to­a­jal­ta) ja tuen eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa on huomioi­tu eläin­mää­riä, joi­ta las­ken­nas­sa ei oli­si saa­nut huo­mi­oi­da, em. ajal­ta mak­se­tut pe­ri­tään tuet ta­kai­sin.

Tuki voi­daan myön­tää tai tu­kea ei tar­vit­se pe­riä ta­kai­sin, jos ti­lan eläin­ti­heys on riit­tä­vä il­man, että eläintiheyden las­ken­nas­sa huo­mi­oi­daan sel­lais­ten eläin­la­jien eläin­mää­riä, mitä las­ken­nas­sa ei saa huo­mi­oi­da.

Kiel­le­tyt tai lait­to­mas­ti hal­lus­sa pi­de­tyt ai­neet

Eläin­te­si kas­vat­ta­mi­ses­sa tai li­hot­ta­mi­ses­sa ei saa käyt­tää EY:n eläin­lää­kin­tä­alan sää­dös­ten tar­koitta­mia kasvuun vai­kut­ta­via ai­nei­ta eikä hal­lus­sa­si myös­kään saa olla em. ai­nei­ta muu­toin kuin sel­laises­sa tapaukses­sa, että eläin­lää­kä­ri on mää­rän­nyt nii­tä eläin­ten hoi­toa var­ten. Kiel­le­tyis­tä ai­neis­ta on sää­det­ty eräiden lää­ke­ai­nei­den käy­tön kiel­tä­mi­ses­tä eläi­mil­le an­ne­tus­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa 1054/2014.

4. Viitemäärä

Tuki mää­räy­tyy tila­koh­tai­sen vii­te­mää­rän pe­rus­teel­la. En­nak­koa ha­et­ta­es­sa vii­te­mää­rä on ol­ta­va ha­ki­jan hallin­nas­sa 1.3.2022. Lo­pul­li­sen tuen mak­sa­mi­sek­si vii­te­mää­rä on ol­ta­va ha­ki­jan hal­lin­nas­sa 1.9.2022.

Tuen vii­te­mää­rä ei ole ylei­ses­ti siir­to- tai vaih­dan­ta­kel­poi­nen eikä sil­lä voi käy­dä kaup­paa. Vii­te­mää­rä voi­daan tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa siir­tää, yh­dis­tää, ja­kaa, alen­taa tai lak­kaut­taa. Em. ta­pauk­sis­sa kaup­pa­kir­jas­sa tai vuokraso­pi­muk­ses­sa asi­an­o­sais­ten on hyvä so­pia, mi­ten edel­li­sen ha­ki­jan eläin­mää­rä mah­dol­li­ses­ti vai­kut­taa uu­den ha­ki­jan eläin­ti­hey­den las­ken­taan ja tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen mää­rään. Lak­kau­tet­tua vii­te­mää­rää ei voi ak­ti­voi­da uu­del­leen käyt­töön.

Vii­te­mää­rän siir­rot, yh­dis­tä­mi­set ja ja­ka­mi­set ovat mah­dol­li­sia vain sa­man tuki­a­lu­een si­säl­lä. Tuki­a­lu­eel­la AB si­jait­se­van ti­lan vii­te­mää­rä voi­daan siir­tää, yh­dis­tää tai ja­kaa vain AB-alu­eel­la si­jait­se­van maa­ti­lan hal­ti­jal­le, sa­moin C1-C4-alu­eel­la si­jait­se­van ti­lan vii­te­mää­rää voi­daan siir­tää, yh­dis­tää tai ja­kaa vain C1-C4-alu­eel­la.

Ta­pauk­set, jois­sa sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den vii­te­mää­rä voi­daan siir­tää, yh­dis­tää, ja­kaa tai lak­kaut­taa:

a) Siir­tää suku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa tai koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa uu­del­le ha­ki­jal­le.

Ti­lan uu­den hal­ti­jan on toi­mi­tet­ta­va koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta kun­nan maa­seu­tu­e­lin­keinoviranomaiselle loma­ke 156, jos­sa on oma koh­tan­sa vii­te­mää­rän siir­ron haul­le sekä ko­pi­ot kauppakirjas­ta, vuokrasopimuksesta ja muis­ta vas­taa­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä. Kaup­pa­kir­jaan tai vuokrasopimuk­seen on hyvä kir­ja­ta mai­nin­ta vii­te­mää­rän siir­ros­ta uu­del­le ha­ki­jal­le. Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta on il­moi­tet­ta­va maa­seu­tu­elinkeino­vi­ran­o­mai­sel­le 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa ta­pah­tu­nees­ta.

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä ti­lan omis­ta­jal­la on oi­keus jät­tää hal­lin­nan siir­ron ulko­puo­lel­le talouskes­kus­alue, jol­la asuin­ra­ken­nuk­set si­jait­se­vat sekä omas­sa ta­lou­des­saan tar­vit­ta­vien puu­tar­ha­tuotteiden vil­je­le­mis­tä tai asuin­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mis­ta var­ten pel­to­alue, joka saa olla enin­tään 10 % siir­ron koh­tee­na ole­vas­ta pel­to­a­las­ta, ei kui­ten­kaan suu­rem­pi kuin yksi heh­taa­ri.

Jos koko ti­lan hal­lin­nan siir­to pe­rus­tuu vuok­ra­so­pi­muk­seen, vii­te­mää­rä voi­daan siir­tää ai­no­as­taan, jos vuokran­an­ta­jal­le ei ole vuok­ra­so­pi­muk­sel­la jä­tet­ty hal­lin­taan muu­ta kuin em. ra­ken­nuk­set ja pel­to­alue. Vuokraso­pi­muk­sen kes­to­ajan on li­säk­si ol­ta­va vä­hin­tään vii­si ka­len­te­ri­vuot­ta vuok­ra­so­pi­muk­sen alkamises­ta lu­kien.

Vii­te­mää­rän siir­ron edel­ly­tyk­se­nä on, että os­tet­ta­van/vuok­rat­ta­van ti­lan kaik­ki omis­tus­pel­lot siir­ty­vät ti­lan uudel­le hal­ti­jal­le. Edel­li­sen hal­ti­jan vuok­ra­pel­to­ja, met­siä ja eläi­miä ei tar­vit­se vii­te­mää­rän siir­tä­mi­sek­si myydä/vuok­ra­ta vii­te­mää­rän uu­del­le hal­ti­jal­le.

b) Yh­dis­tää suku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa tai koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa.

Jos kak­si ti­laa yh­dis­tyy yh­dek­si uu­dek­si ti­lak­si, ti­lan uusi hal­ti­ja voi ha­kea uu­den ti­lan yh­tei­sen viitemäärän vah­vis­ta­mis­ta. Vii­te­mää­rä lak­kau­te­taan ti­lal­ta, jon­ka toi­min­ta yh­dis­ty­mis­ti­lan­tees­sa päät­tyy.

Ti­lan uu­den hal­ti­jan on toi­mi­tet­ta­va koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta kun­nan maa­seu­tu­elinkeinoviranomaiselle lo­ma­ke 156, jos­sa on oma koh­tan­sa vii­te­mää­rän siir­ron haul­le sekä ko­pi­ot kauppa­kir­jas­ta, vuok­ra­so­pi­muk­ses­ta ja muis­ta vas­taa­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä. Kaup­pa­kir­jaan tai vuok­ra­sopimuk­seen on hyvä kir­ja­ta mai­nin­ta vii­te­mää­rän siir­ros­ta uu­del­le ha­ki­jal­le. Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta on il­moi­tet­ta­va maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa ta­pah­tu­nees­ta.

Ota huo­mi­oon, että yh­dis­tet­ty vii­te­mää­rä on mah­dol­lis­ta ja­kaa vain su­ku­pol­ven­vaih­dok­sessa.

c) Ja­kaa suku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa, jos ku­kin uusi hal­ti­ja täyt­tää tuen saa­mi­sen edel­ly­tyk­set.

Jos tila on suku­pol­ven­vaih­dok­sen yh­tey­des­sä ja­et­tu kah­dek­si tai use­am­mak­si ti­lak­si, uusien ti­lo­jen haltijat voi­vat ha­kea vii­te­mää­rän vah­vis­ta­mis­ta ja­e­tuil­le ti­loil­le ha­ki­joi­den so­pi­min osuuk­sin tai sopimuksen puut­tu­es­sa jat­ka­jien luku­mää­rien mu­kai­sin tasa­o­suuk­sin. Uu­den ti­lan hal­ti­jan osal­ta viitemää­rän mää­räy­ty­mi­ses­sä las­ket­ta­va uu­den ti­lan hal­lin­nas­sa ole­va eläin­mää­rä ote­taan ky­sei­sen hakijan tuen mää­räy­ty­mis­pe­rus­tee­na huo­mi­oon hal­lin­non­siir­to­päi­väs­tä al­ka­en.

d) Vii­te­mää­rä tu­lee lak­kaut­taa, jos tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set ei­vät ole täyttyneet kah­te­na pe­räk­käi­se­nä vuo­te­na, eikä ky­sees­sä ole yli­voi­mai­nen este. Kun­nan maa­seu­tu­elinkeino­vi­ran­o­mai­sen te­kee pää­tök­sen tuen myön­tä­mi­sen pe­rus­tee­na ole­van vii­te­mää­rän lakkauttamises­ta ha­ki­jaa kuul­tu­aan.

5. Eläinyksikkötiheys

Tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että koti­e­läin­ti­la­si eläin­yk­sik­kö­ti­heys on vä­hin­tään 0,35 ey/tuki­kel­poi­nen pel­to­heh­taa­ri tai vil­je­lyk­seen so­vel­tu­va pel­to­pin­ta-ala.

Koti­e­läin­ti­la­si eläin­ti­hey­den mää­rit­tä­mi­ses­sä käy­te­tään tuki­vuo­den 2022 eläin­yk­sik­kö­mää­rää­si ja tuki­kel­poi­sia pel­to­heh­taa­re­ja­si. Tuki­kel­pois­ten pel­to­heh­taa­rien on ol­ta­va hal­lin­nas­sa­si vii­meis­tään 15.6.2022 ja ne on ilmoitet­ta­va säh­köi­ses­ti pää­tuki­haus­sa Vipu-pal­ve­lus­sa tai tuki­vuo­den 2022 kas­vu­loh­ko­lo­mak­keel­la 102B. Tuki­kel­pois­ta pel­toa on ol­ta­va hal­lin­nas­sa­si vä­hin­tään vii­si heh­taa­ria.

Jos hal­lin­nas­sa­si ei ole lain­kaan tuki­kel­poi­sia pel­to­heh­taa­re­ja, koti­e­läin­ti­la­si eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa voidaan huo­mi­oi­da 15.6.2022 hal­lin­nas­sa­si ole­va vil­je­lyk­seen so­vel­tu­van pel­lon pin­ta-ala, joka on il­moi­tet­tu tuki­vuo­den 2022 kas­vu­loh­ko­lo­mak­keel­la 102B. Vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vaa pel­to­alaa ei kui­ten­kaan huo­mi­oi­da, jos si­nul­la on hal­lin­nas­sa­si tuki­kel­poi­sia pel­to­heh­taa­re­ja.

Yh­tei­sö­muo­toi­ses­sa yri­tyk­ses­sä mää­räys­val­taa käyt­tä­vän ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­va tuki­kel­pois­ten peltohehtaa­rien ala voi­daan ot­taa huo­mi­oon eläin­ti­heyt­tä las­ket­ta­es­sa.

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tus­sa tu­es­sa eläin­mää­riä ja eläin­ti­heyt­tä (ey/ha) las­ket­ta­es­sa ei so­vel­le­ta va­kiin­tu­nut­ta eläin­mää­rän käyt­töä tai yli­voi­mais­ta es­tet­tä. Tuen eläin­ti­heys las­ke­taan to­del­li­sen eläin­mää­rän mu­kaan ja eläin­ti­hey­den ol­les­sa vä­hin­tään 0,35 ey/ha tuki myön­ne­tään.

Tuen eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa voi­daan huo­mi­oi­da seu­raa­vat hal­lin­nas­sa­si tuki­vuon­na 2022 ole­vat eläin­ryh­mät:

Eläinryhmä Eläinyksikköä (ey)

Naudat: Yli 2v

 • Emolehmähiehot ja emolehmät
 • Sonnit ja härät
 • Lypsylehmät
 • Muut naudat
1,00

Naudat: 6 kk - 2v 

 • Emolehmähiehot ja emolehmät
 • Sonnit ja härät
 • Lypsylehmät
 • Muut naudat
0,60

Naudat: Alle 6 kk

 • Emolehmähiehot ja emolehmät
 • Sonnit ja härät
 • Lypsylehmät
 • Muut naudat
0,40
Emakot  0,50
Karjut 0,30
 • Muut siat
 • Vieroitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta huomioidaan 2/3
0,30
Uuhet ja pässit, kutut ja pukit 0,20
Karitsat ja kilit yli 2kk 0,06
Emolinnut (kalkkunat) 0,05
Muu siipikarja (kalkkunat, hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) ja emolinnut 0,03
Emolinnut (broileri) 0,02
Munivat kanat 0,014
Broilerit 0,007
Hevoset ja ponit, yli 6 kk 1,0

6. Tuen maksaminen ja tukitasot

Tuki­taso mää­räy­tyy sen mu­kaan, mil­lä tuki­a­lu­eel­la ti­la­si ta­lous­kes­kus si­jait­see.

Jos si­nul­le mak­set­ta­vien kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien en­nak­ko on alle 500 eu­roa, en­nak­koa ei mak­se­ta lainkaan ja tuki mak­se­taan yh­des­sä eräs­sä lo­pul­lis­ta tu­kea mak­set­ta­es­sa. Tuen en­nak­ko mak­se­taan huhtikuus­sa 2022 ja lo­pul­li­nen erä tai lo­pul­li­nen koko tuki huh­ti­kuus­sa 2023.

Tu­kea ei mak­se­ta, jos tuen mää­rä on alle 100 eu­roa.

Tu­kea vuo­del­ta 2022 voi­daan myön­tää 1.9.2022 ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­van vii­te­mää­rän pe­rus­teel­la viitemäärän eläin­yk­sik­köä koh­ti enin­tään alla ole­van tau­lu­kon mu­kai­set mää­rät. 

Tukialue Eläinyksikköraja €/ey
AB - 39
C1 146 ey 164
C1 Yli 146 ey 55
C2 170 ey 143
C2 Yli 170 ey 48
C2 pohjoinen ja tukialueen C saaristo 200 ey 199
C2 pohjoinen ja tukialueen C saaristo Yli 200 ey 41
C3 ja C4 200 ey 206
C3 ja C4 Yli 200 ey 41

Perusteettomasti maksettu tuki

Vir­heel­li­ses­ti tai pe­rus­teet­ta mak­set­tu tuki pe­ri­tään ta­kai­sin. Tuen myön­tä­nyt vi­ran­o­mai­nen päät­tää kuulemisme­net­te­lyn jäl­keen tuen ta­kai­sin­pe­rin­näs­tä. Tuki pe­ri­tään ta­kai­sin, jos tuen myön­tä­mi­sen tai maksami­sen edel­ly­tyk­set ei­vät ole täyt­ty­neet; tuen eh­to­ja ei ole nou­da­tet­tu; ha­ki­ja on an­ta­nut vir­heel­lis­tä tai puut­teel­lis­ta tie­toa, joka on olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­nut tuen myön­tä­mi­seen tai mak­sa­mi­seen; tai jos ha­ki­ja es­tää tar­kas­tuk­sen to­teut­ta­mi­sen.

Ta­kai­sin­pe­rit­tä­väl­le mää­räl­le on suo­ri­tet­ta­va kor­ko­lain mu­kais­ta vuo­tuis­ta vii­väs­tys­kor­koa. Vii­väs­tys­kor­ko laske­taan sen ajan pe­rus­teel­la, joka al­kaa 60 päi­vää ta­kai­sin­pe­rin­tä­pää­tök­sen te­ke­mis­ajan­koh­das­ta ja päät­tyy saa­ta­van suo­rit­ta­mis­ajan­koh­taan tai jos saa­ta­va vä­hen­ne­tään myö­hem­min mak­set­ta­vas­ta eräs­tä, vähennyksen te­ke­mis­ajan­koh­taan.

7. Koko tilan hallinnan siirto

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­rol­la tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jos­sa ti­lan maa­ta­lous­maa siir­tyy uu­del­le hal­ti­jal­le. En­ti­sel­le hal­ti­jal­le voi jää­dä puu­tar­ha­maak­si enin­tään 10 % ti­lan pel­to­a­las­ta, mut­ta ei kui­ten­kaan suu­rem­paa alaa kuin yksi heh­taa­ri. Koko ti­lan hal­lin­nan siir­to on suo­si­tel­ta­vaa teh­dä en­nen tuen en­na­kon mak­sa­mis­ta.

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­to on mah­dol­lis­ta teh­dä 31.8.2022 men­nes­sä. Il­moi­ta koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa, lo­mak­keel­la 156 (pdf) (Il­moi­tus koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta) ja tar­vit­ta­es­sa lo­mak­keel­la 462 (pdf) (Osal­lis­tu­mis­il­moi­tus kan­sal­li­seen koti­e­läin­tu­keen koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa), eli viimeis­tään 21.9.2022. Lo­mak­keel­la 156 on oma koh­tan­sa, jos­sa jat­ka­ja ha­kee siir­toa siir­ret­tä­vän maa­ti­lan sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den vii­te­mää­räl­le.

Maa­ti­lo­jen yh­dis­tä­mi­sel­lä tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jos­sa koko tila siir­tyy toi­sen ti­lan hal­lin­taan os­ton tai vuokrauk­sen kaut­ta. Toi­min­taan­sa jat­ka­van ti­lan tila­tun­nus säi­lyy yleen­sä en­ti­sel­lään ja lo­pet­ta­van ti­lan tilatun­nus pois­te­taan käy­tös­tä. Maa­ti­lo­jen yh­dis­tä­mi­sel­lä voi­daan myös tar­koit­taa ti­lan­net­ta, jois­sa kak­si tai use­am­pi tila muo­dos­taa maa­ta­lou­den har­joit­ta­mis­ta var­ten maa­ta­lous­yh­ty­män tms. Näis­sä ta­pauk­sis­sa uuden ti­lan tila­tun­nuk­sek­si tu­lee yleen­sä yksi yh­dis­tet­tä­vien ti­lo­jen tila­tun­nuk­sis­ta.

Tuen­ha­ki­jaa ei voi enää vaih­taa, jos koko ti­lan hal­lin­nan siir­to teh­dään tuen en­na­kon mak­sa­mi­sen jäl­keen. Jos ha­ki­jal­le on mak­set­tu en­nak­koa ja ti­lal­la ta­pah­tuu koko ti­lan hal­lin­nan siir­to en­na­kon mak­sa­mi­sen jäl­keen, lopul­li­nen tuki mak­se­taan ha­ki­jal­le, jol­le en­nak­ko on mak­set­tu eli en­ti­sel­le halti­jal­le. Täl­löin ti­lan kaup­pa- ym. hal­lin­nan­siir­to­so­pi­muk­sis­sa osa­puol­ten on hyvä so­pia, kuin­ka he ja­ka­vat ti­lal­le mak­se­tun/mak­set­ta­van tuen.

Jos ha­ki­jal­le ei ole mak­set­tu en­nak­koa, ti­lan en­ti­nen ja uusi hal­ti­ja voi­vat kes­ke­nään so­pia, kum­mal­le sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tu tuki mak­se­taan. Jos osa­puo­let so­pi­vat, että lo­pul­li­set tuet mak­se­taan uu­del­le hal­ti­jal­le, uu­den hal­ti­jan on toi­mi­tet­ta­va kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le so­pi­muk­ses­ta ko­pio en­nen tuen mak­sa­mis­ta. Li­säk­si hä­nen on osoi­tet­ta­va ta­pah­tu­nut koko ti­lan hal­lin­nan siir­to toi­mit­ta­mal­la kunnan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le lo­ma­ke 156 ja kaup­pa­kir­ja tai vuok­ra­so­pi­mus 15 työ­päi­vän kuluessa ta­pah­tu­nees­ta.

Säädökset

Kansallisia eläintukia koskevat säädökset

Edel­lä esi­te­tyt sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen haku­eh­dot ja -oh­jeet on an­net­tu seuraavien sää­dös­ten pe­rus­teel­la:

 • Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1308/2013 maa­ta­lous­tuot­tei­den yh­tei­ses­tä markkinajärjes­te­lys­tä ja neu­vos­ton ase­tus­ten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 ku­mo­a­mi­ses­ta
 • Neu­vos­ton ase­tus (EY) N:o 21/2004 lam­mas- ja vuo­hi­e­läin­ten tun­nis­tus- ja re­kis­te­röin­ti­jär­jes­tel­män käyttöönot­ta­mi­ses­ta ja ase­tuk­sen (EY) N:o 178/2003 ja di­rek­tii­vien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (muu­tok­si­neen)
 • Ko­mis­si­on täy­tän­töön­pano­a­se­tus (EU) 2015/262 neu­vos­ton di­rek­tii­vien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sään­tö­jen vah­vis­ta­mi­ses­ta he­vos­e­läin­ten tun­nis­tus­me­ne­tel­mien osal­ta (he­vos­pas­sis­ta annet­tu ase­tus)
 • Ko­mis­si­on ase­tus (EY) N:o 504/2008 neu­vos­ton di­rek­tii­vien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanos­ta he­vos­e­läin­ten tun­nis­tus­me­ne­tel­mien osal­ta (muu­tok­si­neen)
 • Ko­mis­si­on pää­tös K(2016)8419 Suo­men poh­jois­ten alu­ei­den maa­ta­lout­ta kos­ke­vas­ta pit­kä­ai­kais­ten kansallisten tu­kien jär­jes­tel­mäs­tä (muu­tok­si­neen)
 • Ko­mis­si­on pää­tös C(2014)510 Ete­lä-Suo­men kan­sal­li­sen tuki­jär­jes­tel­män hy­väk­sy­mi­ses­tä vuo­sik­si 2014–2020
 • Laki 1559/2001 maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den kan­sal­li­sis­ta tuis­ta (muu­tok­si­neen)
 • Laki 238/2010 eläin­tun­nis­tus­jär­jes­tel­mäs­tä (muu­tok­si­neen)
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 213/2007 toi­min­nal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti it­se­näi­sen maa­ti­lan tun­nus­mer­keis­tä
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 759/2008 sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tus­ta tu­es­ta (muutoksineen)
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 5/2015  maa­ta­lou­den tu­kien tuki­a­lu­eis­ta ja nii­den saa­ris­tok­si lu­et­ta­vis­ta osa-alu­eis­ta (muu­tok­si­neen)
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 5/2015  maa­ta­lou­den tu­kien tuki­a­lu­eis­ta ja nii­den saa­ris­tok­si lu­et­ta­vis­ta osa-alu­eis­ta (muu­tok­si­neen)
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 80/2022 vuo­del­ta 2022 mak­set­ta­vas­ta Ete­lä-Suo­men kan­sal­li­ses­ta tu­es­ta
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 81/2022 vuo­del­ta 2022 mak­set­ta­vas­ta poh­joi­ses­ta tu­es­ta
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 45/2015 eläin­yk­si­köis­tä eräis­sä maa­ta­lou­den tuis­sa (muu­tok­si­neen)
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus maa­ta­lous­tuki­ha­ke­muk­sen siir­tä­mi­ses­sä vuon­na 2022 nou­da­tet­ta­vas­ta menette­lys­tä x/2022
 • Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus x/2022 vuo­del­ta 2022 mak­set­ta­vien kan­sal­lis­ten kas­vin­tuo­tan­non tu­kien ja kotieläintu­kien val­von­nas­ta
 • Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus 469/2005 lam­mas- ja vuo­hi­e­läin­ten mer­kit­se­mi­ses­tä ja rekisteröinnistä (muu­tok­si­neen)
 • Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus 326/2015 nau­ta­e­läin­ten tun­nis­ta­mi­ses­ta (muu­tok­si­neen)
 • Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus 880/2009 he­vos­e­läin­ten tun­nis­ta­mi­ses­ta ja mer­kit­se­mi­ses­tä (muutoksi­neen)
 • Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus 720/2012 sika­e­läin­ten tun­nis­ta­mi­ses­ta
 • Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ase­tus xx/2022 maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den kan­sal­lis­ten tu­kien hallinnosta vuon­na 2022
 • Ruo­ka­vi­ras­ton mää­räys kan­sal­lis­ten tu­kien ha­ke­mi­ses­ta vuon­na 2022 xx/2022