10. Kansalliset peltotuet 2021

Julkaisupäivä: 24. maaliskuuta 2021
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2021
Siirry edelliseen
9. Peltokasvipalkkio 2021
Siirry seuraavaan: Hakuoppaan liitteet

Etelä-Suomessa ei makseta kansallisia peltotukia. Pohjoiset peltotuet koostuvat kolmesta tukimuodosta, jotka maksetaan peltoviljelylle kasvikohtaisena tukena, yleisenä hehtaaritukena ja nuorille viljelijöille suunnattuna tukena. Lisäksi kansallista tukea maksetaan koko maassa sokerijuurikkaan tuotannolle. Yksikkötukien määrät on koottu taulukkoon tämän luvun loppuun.

Hakijaa, maatilaa ja viljelytapaa koskevat yleiset edellytykset löytyvät Tuenhakijan perusoppaasta luvusta 2. Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet . Nuorten viljelijöiden tuen hakijaa koskevat edellytykset vastaavat EU:n nuoren viljelijän tuen ehtoja.

10.1 Pohjoiset peltotuet

Lohkon korvauskelpoisuus

Pohjoisia tukia myönnetään kasvulohkoille, jotka ovat korvauskelpoisia. Lohkon hakemisesta korvauskelpoiseksi vuonna 2021 kerrotaan lisää Maatalousmaa-osiossa luvussa 2. Peruslohkon tukikelpoisuus.

Ympäristöehdot

Pohjoisissa tuissa sinun on noudatettava osaa täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Ehdot koskevat suojakaistoja, pientareita, viljellyn maatalousmaan hoitoa, sängen polttoa, maisemapiirteiden säilyttämistä ja hukkakauran ja jättiputkien torjuntaa. Täydentävien ehtojen vaatimukset löytyvät tarkemmin täydentävien ehtojen oppaasta (löytyy osoitteesta ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat → Täydentävät ehdot).

Pohjoinen hehtaarituki

Pohjoinen hehtaarituki on tarkoitettu tukialueella C viljeltäville tietyille peltokasveille: ruis, sokerijuurikas, tärkkelysperuna, avomaanvihannekset, öljy- ja valkuaiskasvit, öljy- ja kuitupellava, tattari, maissi, tietyt valkuaiskasvustot ja tietyt hamppukasvustot.

Tukiyksikkökerroin

Pohjoiseen hehtaaritukeen liittyy pinta-alarajoite. Tämän takia tukeen on asetettu tukiyksikkökerroin. Tukiyksikkökerrointa muutetaan, jos tuen myöntämisen perusteena olevien tukiyksiköiden määrä ylittyy. Tänä vuonna tukiyksikkökerroin on alustavasti 1,00.

Ihmisravinnoksi käytettävät avomaanvihannekset

Tukikelpoisia avomaanvihanneksia ovat vain ihmisravinnoksi käytettävät vihannekset. Herneistä tukikelpoinen on tuleentumattomana korjattava tarhaherne (eli silpo-, silpoydin-, sokeri- ja taittoherneet). Tukea ei makseta avomaanvihannesten rehutuotannolle (esim. rehulanttu tai rehunauris), istukassipulille (lisäysaineiston tuottaminen), vihannestaimituotannolle eikä maustekasveille. Vihannesten muu kuin ihmisravinnoksi tapahtuva käyttö on ilmoitettava kasvulohkolomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Avomaanvihanneksille tukea voidaan maksaa vain, jos sato on korjattu. Sadonkorjuuvaatimusta arvioitaessa otetaan kuitenkin huomioon korjuun estävät sääolosuhteet sekä muut poikkeustilanteet (=ylivoimainen este). Ilmoita ylivoimaisesta esteestä kuntaan kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa. Jos sato jää lohkolta korjaamatta muusta syystä, peru lohkolta pohjoinen hehtaarituki.

Muut peltokasvit

Muita tukikelpoisia peltokasveja ovat öljy- ja valkuaiskasvit, öljy- ja kuitupellava, tattari, maissi, sokerimaissi ja hamppu. Herneen/härkäpavun/makea lupiinin ja viljan seoskasvusto on tukikelpoinen, jos seoksen yhteenlasketusta siemenmäärästä (kg) yli 50 % on herneen, härkäpavun tai makean lupiinin siementä (= valkuaiskasvusto).

Yleinen hehtaarituki

Yleinen hehtaarituki on tarkoitettu peltoviljelyalalle tukialueella C2–C4 ja saaristo. Tukeen ei kuitenkaan ole oikeutettu mm. viljelemätön lohko,  kesantopelto, suojakaista, kaikki suojavyöhykkeet, luonnonlaidun ja -niitty, kasvimaa eikä kasvihuoneala. Tukikelpoisia kasveja ovat maatalous-, puutarha- ja energiakasvit. Energiakasveilla tarkoitetaan yksivuotisia tai lyhytkiertoisia energiatarkoitukseen viljeltäviä kasveja. Tukialueilla C3 ja C4 yleistä hehtaaritukea maksetaan avomaanvihanneksille, mutta ei muille pohjoista hehtaaritukea saaville kasveille. 

Nuorten viljelijöiden tuki

Nuorten viljelijöiden tuki on tarkoitettu tukialueen C viljelijälle, joka on perustanut tilan ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja on ensimmäisenä nuorten viljelijöiden tukihakuvuonna korkeintaan 40-vuotias. Tukea voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai näiden muodostamille ryhmille. Jos hakijana on yhteisö, määräysvalta yhteisössä tulee olla yhdellä tai useammalla nuorella viljelijällä. Muille ryhmille tukea voidaan myöntää vain, jos kaikki viljelijät, jäsenet tai osakkaat ovat nuoria viljelijöitä.

Tuenhakijat on määritelty tarkemmin EU:n nuoren viljelijän tuesta kertovassa luvussa. Ensimmäinen hakemus on jätettävä tilanpidon alkamista seuraavien viiden vuoden aikana. Tilanpidon ja ensimmäisen hakemuksen välivuosia ei vähennetä.

Päätökset tuen määrästä ja kestosta tehdään vuosittain määrärahan puitteissa. Tukea maksetaan korkeintaan 5 vuotta samalle tuenhakijalle. Jos sait jo tukivuodelta 2017 ensimmäistä kertaa nuorten viljelijöiden tukea, voit hakea tukea enää tänä vuonna. Ilmoita samalla mahdollisista henkilömuutoksista maatilayrityksessäsi.

Tukea maksetaan maatalous- puutarha- ja energiakasvien viljelyssä olevalle peltoalalle; ei kuitenkaan viljelemättömälle lohkolle, kesantopellolle, suojakaistalle, suojavyöhykkeille, luonnonlaitumelle ja –niitylle, kasvimaalle eikä kasvihuonealalle.

10.2 Sokerijuurikkaan tuki

Sokerijuurikkaan tuki on tarkoitettu sokerijuurikkaan viljelijöille. Tukea myönnetään vain sokerintuotantoon käytettävälle sokerijuurikasalalle. Muuhun käyttöön viljeltävän sokerijuurikkaan alalle tukea ei myönnetä. Ilmoita muu käyttö sähköisen tukihaun tai kasvulohkolomakkeen lisätiedoissa.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Sokerijuurikkaan kuljetustuesta järjestetään erillinen haku keväällä 2021. Kuljetustuki maksetaan edellisen vuoden sokerijuurikkaan sopimusmäärän perusteella.

Taulukko 1. Kansallisten peltotukien yksikkötuet

Tukityyppi

Tukikelpoiset kasvit

Yksikkötuen määrä (€/ha)

Pohjoinen hehtaarituki (C)

 

Tukiyksikkökerroin 1,00

  • tukialueet C1, C2 ja C2p sekä näiden alueiden saaristo

ruis

75

  • tukialueet C1, C2 ja C2p sekä näiden alueiden saaristo

sokerijuurikas

100

  • tukialueet C1, C2 ja C2p sekä näiden alueiden saaristo

tärkkelysperuna

100

  • tukialueet C1-C4

avomaanvihannekset

350

  • tukialueet C1 ja C2

muut peltokasvit

75

  • tukialueet C1 ja C2

valkuaiskasvusto

45

 Yleinen hehtaarituki (C2–C4)

 

 

  • tukialue C2

viljelyksessä olevat kasvit

10

  • tukialue C2p sekä C1, C2 ja C2p alueiden saaristo

viljelyksessä olevat kasvit

20

  • tukialue C3

viljelyksessä olevat kasvit

30

  • tukialue C4

viljelyksessä olevat kasvit

55

Nuorten viljelijöiden tuki (C1–C4)

viljelyksessä olevat kasvit

50

Sokerijuurikkaan tuki

sokerijuurikas

350

Tukiin oikeuttavat kasvit löytyvät tarkemmin liitteestä B Kasvien tukikelpoisuudet ja tukitasot 2021.

Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa. Jos haettu tuen kokonaismäärä ylittyy, yksikkötuen määrää alennetaan.

Siirry seuraavaan: Hakuoppaan liitteet