3. Maatalousmaalla tehtävät toimenpiteet

Julkaisupäivä: 24. maaliskuuta 2021
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2021
Siirry edelliseen 2. Peruslohkon korvauskelpoisuus 2021
Siirry seuraavaan 4. Kasvien ilmoittaminen 2021

Tähän lukuun on koottu sekä täydentävien ehtojen että eri tukien vaatimuksia maatalousmaalla tehtävistä toimista.

Maatalousmaa ja eri maankäyttölajit on määritelty luvussa Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot.

Huolehdi maatalousmaasi säilymisestä tukikelpoisena hoitamalla sitä. Tiettyjä vuosittaisia toimenpiteitä ei ole säädetty, mutta lohkon on oltava maatalouskäytössä. Pelkkä lohkon ilmoittaminen tukihakemuksella ei tarkoita, että lohko olisi maatalouskäytössä.

 • Tee lohkolla maataloustoimenpiteitä (esimerkiksi kylvö, niitto, laidunnus, sadonkorjuu tai lohkon viljelykunnon parantaminen)
 • Uudista kasvusto tarvittaessa (esimerkiksi jos viljellyt kasvit eivät ole enää rehunurmella valtalajina)
 • Poista peruslohkon alaan kuuluvissa ojissa ja niiden viljelemättömillä pientareilla olevat puut ja pensaat viimeistään, kun kasvusto on 1,5 metriä korkeaa. Yksittäiset puut ja pensaat ovat kuitenkin sallittuja.

Jos et hoida lohkoa enää millään tavalla, se ei ole maatalousmaata. Älä ilmoita tällaista lohkoa tukihakemuksella. Hakuoppaan Maatalousmaa-osion luvussa 1.1. on tarkemmin lohkon maatalouskäytöstä poistamisesta.

3.1 Kasvuston perustaminen

 • Kylvä tai istuta 30.6. mennessä. Tiet­ty­jen puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lys­sä myö­hem­pi kyl­vö on mah­dol­li­nen.
 • Lue tarkemmat vaatimukset kasvuston perustamiseen täydentävien ehtojen oppaalta.
 • Piennar: Jätä valtaojien ja vesistöjen varsille vähintään yhden metrin levyinen, muokkaamaton piennar. Jos pientareen kasvillisuus tuhoutuu, kylvä uusi nurmikasvusto heti olosuhteiden salliessa.
 • Ympäristösitoumuksen suojakaista: Jos peruslohko rajoittuu vesistöön, lohkon vesistön puoleisella reunalla on oltava keskimäärin vähintään 3 metriä leveä, nurmi-, heinä-, tai niittykasveilla kylvetty suojakaista.
 • Ympäristösitoumuksen monimuotoisuuskaista Manner-Suomessa: Voit perustaa peruslohkon muille kuin vesistöihin rajoittuville reunoille keskimäärin enintään 3 metriä leveän viljelykasvin pinta-alaan sisältyvän monimuotoisuuskaistan nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvien siemenillä kylväen. Monimuotoisuuskaistalla voi myös kasvaa samaa viljelykasvia kuin lohkon muulla osalla, mutta tällöin monimuotoisuuskaistaa hoidetaan jättämällä keskimäärin enintään 3 m leveä kaista lohkon reunalla tai reunoilla korjaamatta.

Mi­kä­li poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen tai is­tut­ta­mi­sen vii­meis­tään 30.6., kyl­vä tai is­tu­ta heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­sel­la sää­olo­suh­teel­la tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den run­sai­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on estänyt kyl­vä­mi­sen. Poik­ke­a­mi­nen vii­mei­ses­tä kyl­vö­päi­väs­tä kos­kee vil­jel­tyä maa­ta­lous­maa­ta ja vi­her­ke­san­to­ja.

3.2 Tuhoutuneen kasvuston uudelleenkylvö

Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta sateet, kuivuus tai muu vastaava syy ovat tuhonneet kasvuston.

Halutessasi voit perustaa kasvin uudelleen.

Voit tehdä kasvuston tuhoutumisesta ilmoituksen kuntaan. Dokumentoi joka tapauksessa kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja huolehdi alalla kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen.

Talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien osalta pääosalla (yli puolet) kasvulohkoa tulee kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle voidaan maksaa ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus ja luomukorvaus. Muussa tapauksessa peru korvaukset tai kylvä uusi kasvi.

 • Piennar: Jos pientareen kasvillisuus on tuhoutunut, kylvä se nurmikasveilla heti olosuhteiden salliessa.
 • Jos suojakaistan kasvillisuus on vaurioitunut tai tuhoutunut, kylvä se monivuotisilla nurmi-, heinä- tai niittykasveilla heti olosuhteiden salliessa. Älä uusi suojakaistan kasvillisuutta suojaviljaan kylväen.
 • Ympäristösitoumuksen toimenpiteet:
  • suojavyöhykkeet: Jos suojavyöhykkeen kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana, hukkakauran torjunnan takia, salaojan kaivamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä, vaurioituneelle alalle on kylvettävä uusi nurmikasvillisuus saman kasvukauden aikana heti olosuhteiden salliessa. 
  • luonnonhoitopellot ja monivuotinen ympäristönurmi Manner-Suomessa: Rikkoutunut tai tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä nurmi- tai heinäkasveilla.

3.3 Lannoitus

Lannan ja lannoitevalmisteiden käyttöön liittyy monia rajoituksia.

Noudata typen käytössä täydentäviä ehtoja ja muita nitraattiasetuksen (Ahvenanmaalla nitraattipäätöksen) vaatimuksia. Noudata fosforin käytössä lannoitevalmisteasetuksen vaatimuksia. Lannoitevalmisteasetuksen mukaan saat levittää fosforia peltohehtaaria kohden viiden vuoden aikana enintään 325kg/ha maataloudessa ja 560 kg/ha puutarhataloudessa.

Mikäli olet tehnyt ympäristösitoumuksen, koskee sinua tarkemmat lannoitusta koskevat ehdot ja lannoitustasot sekä fosforin että typen osalta.

Lannoitteiden levittäminen

Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet 1.4.–31.10, mutta huomioi, että lannoitteita ei saa levittää koskaan lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Voit poiketa Manner-Suomessa edellä mainitusta levitysajasta ja levittää lantaa marraskuun loppuun saakka tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana. Ahvenanmaalla maakuntahallitus voi myöntää syksyllä toimialajärjestön hakemuksesta 6 viikkoa lisää levitysaikaa.

 • Muokkaa pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet maahan vuorokauden sisällä levityksestä. Kasvustoon voit kuitenkin levittää letkulevittimellä tai hajalevityksenä 14.9. saakka.  (Ei koske Ahvenanmaata)
 • Saat levittää 15.9. alkaen kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.  (Ei koske Ahvenanmaata)
 • Lue lannoitteiden levittämiseen liittyvistä asioista tarkemmin täydentävien ehtojen oppaalta.

Ahvenanmaa:

 • Et saa levittää lantaa tai muita orgaanisia lannoitevalmisteita pintalevityksenä nurmelle 15.9. jälkeen.
 • Jos levität lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita 15.9. jälkeen paljaalle maalle, muokkaa lannoite on heti tai viimeistään vuorokauden kuluessa maahan tai kylvä pelto.
 • Ahvenanmaan täydentävien ehtojen opas

Lannoitustasot:

Viljelty maatalousmaa

 

 • Jos olet tehnyt ympäristösitoumuksen, noudata typpi- ja fosforilannoituksessa ympäristösitoumuksen kasvikohtaisia taulukkoarvoja.
 • Jos et ole tehnyt ympäristösitoumusta, noudata typpilannoituksessa nitraattiasetuksen (Ahvenanmaalla nitraattipäätöksen) taukkoarvoja liukoisen typen vuotuisista kasvilajiryhmäkohtaisista enimmäismääristä. Fosforin käytössä noudata lannoitevalmisteasetuksen vaatimuksia.

Piennar ja suojakaista

 • Et saa lannoittaa pientareita ja suojakaistoja. 

Kesannot

 • Et saa lan­noit­taa avo-, sän­ki- ja yksi­vuo­tis­ta vi­her­ke­san­toa. Voit lan­noit­taa moni­vuo­tis­ta vi­her­ke­san­toa ai­no­as­taan pe­rus­ta­mi­sen yh­tey­des­sä.
 • Jos kylvät syyskasvin, syyslannoitus sallittu

Ympäristökorvauksen toimenpiteet

 • Noudata typpi- ja fosforilannoituksessa ympäristösitoumuksen kasvikohtaisia taulukkoarvoja.

Tilapäisesti viljelemätön ala

 • Et saa lannoittaa tilapäisesti viljelemättömiä aloja.
 • Jos kylvät syyskasvin, syyslannoitus sallittu

3.4 Kasvinsuojelu

Sekä Täydentävissä ehdoissa että Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa on ohjeita kasvinsuojeluaineiden käytöstä maatalousmaalla.

 • Kirjaa muistiipanoihin kasvinsuojeluaineiden käyttö ja perustelut niiden käytölle.
 • Huo­leh­di maatalousmaalla kas­vin­suo­je­lus­ta ja estä rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti, ke­mi­al­li­ses­ti tai kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la.
 • Käytä kas­vin­suo­je­luun vain Suo­mes­sa hy­väk­syt­ty­jä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta
 • Käytä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta asi­an­mu­kai­ses­ti myyn­ti­pääl­lys­mer­kin­tö­jä nou­dat­ta­en
 • Tor­ju hukkakaura, kau­ka­si­an-, per­si­an- ja ar­me­ni­an­jät­ti­put­ki maa­ta­lous­maal­ta ke­mi­al­li­ses­ti, me­kaa­ni­ses­ti, kit­ke­mäl­lä tai muil­la toi­men­pi­teil­lä.
 • Käytä kasvinsuojeluaineita asianmukaisesti havaitun tarpeen mukaan ja käyttöohjeita noudattaen.
 • Noudata integroidun torjunnan yleisiä periaatteita.
 • Ruiskuta vain hyväksytysti testatulla kasvinsuojeluaineruiskulla.
 • Suorita kasvinsuojelututkinto.

Pien­nar­

 • Et saa kä­si­tel­lä piennarta kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la. 
 • Voit torjua rik­ka­kas­ve­ja pien­ta­reel­ta pe­sä­ke­tor­jun­ta­na vain vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ta­pauk­sis­sa.

Suojakaista

 • Et saa käsitellä suojakaistaa kasvinsuojeluaineilla.
 • Voit hävittää tai uusia kasvustan vain poikkeusellisesti vaikeissa rikkakasvitapauksissa kasvinsuojeluaineen käyttörajoitusten mukaisesti pesäketorjuntana. Vaikealla rikkakasvitilanteella tarkoitetaan tuulen mukana tai muuten helposti muille lohkoille leviävien rikkakasvien laajamittaista esiintymistä, puuvartisten kasvien tai pensaiden taimettumista lohkolle, haitallisten vieraslajikasvien esiintymistä tai muuta vastaavaa tilannetta.

Kesannot

 • Estä ke­san­to­pel­loil­la rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen.
 • Voit tor­jua rik­ka­kas­vit ke­mi­al­li­ses­ti kas­vus­ton päät­tä­mi­sen yh­tey­des­sä 1.9. al­ka­en tai 15.7. al­ka­en, jos kyl­vät ke­san­to­pel­lol­le nur­mi­kas­ve­ja tai syk­syl­lä kyl­vet­tä­viä tai is­tu­tet­ta­via kas­ve­ja. HUOM! Katso ekologista alaa koskevat ehdot alta.
 • Voit torjua vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja kesannolta parantaaksesi kesantopellon viljelykuntoa, ala on tällöin ilmoitettava avokesantona.

Ekologinen ala

 • Voit käyt­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta eko­lo­gi­sek­si alak­si il­moit­ta­mal­la­si ke­san­nol­la ai­kai­sin­taan 16.8, mi­kä­li kyl­vät tai is­tu­tat alal­le syys­kyl­vöi­sen kas­vin.
 • Jos olet il­moit­ta­nut kas­vu­loh­kon vi­her­ryt­tä­mis­tu­es­sa eko­lo­gi­seen alaan ty­pen­si­to­ja­kas­vien alak­si, ota huo­mi­oon näi­tä alo­ja kos­ke­va kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­tö­kiel­to vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eh­to­jen mu­kai­ses­ti.
 • Ekologiseksi alaksi ilmoitetut lyhytkiertoiset energiapuun alat:
  • Voit käyttää kasvinsuojeluaineista ainoastaan rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita kasvuston perustamisvuonna ja kasvuston lopettamisvuonna aikaisintaan 1.9.

Ympäristösitoumuksen toimenpiteet Manner-Suomessa

 • Suojavyöhykkeet: Voit torjua hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja suojavyöhykkeeltä kemiallisesti kasvinsuojeluaineen käyttörajoitusten mukaisesti
 • Luonnonhoitopeltonurmet: Et saa käyttää luonnonhoitopeltonurmilla kasvinsuojeluaineita kasvuston perustamisen jälkeen.
 • Monivuotinen ympäristönurmi: Saat toteuttaa kasvisuojelun kasvin mukaan. Ei rajoituksia kasvinsuojeluaineille toimenpiteen ehdoissa.
 • Monimuotoisuuspellot: Et saa käyttää monimuotoisuuspelloilla kasvinsuojeluaineita kylvön jälkeen.
 • Kerääjäkasvi: Saat toteuttaa kasvisuojelun kasvin mukaan. Ei rajoituksia kasvinsuojeluaineille toimenpiteen ehdoissa.

Ympäristösitoumuksen toimenpiteet Ahvenanmaalla

 • Suojavyöhykkeet: Voit torjua hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja suojavyöhykkeeltä kemiallisesti kasvinsuojeluaineen käyttörajoitusten mukaisesti
 • Kerääjäkasvi: Et saa päättää kerääjäkasvia kemiallisesti.

3.5 Niitto, laidunnus ja sadonkorjuu

Toi­mi niin, että kor­juu ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos et kui­ten­kaan pys­ty kor­jaa­maan sa­toa, huo­leh­di maa­ta­lous­maal­la ole­vas­ta kas­vus­tos­ta si­ten, että maa­ta­lous­maan kas­vu­kun­to säi­lyy hy­vä­nä ja että maa­ta­lous­maal­le on taas seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa uusi kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Huomioi niitossa ja laidunnuksessa

 • Jos käy­tät nur­mea lai­dun­nuk­seen, maan­pin­nan on säi­lyt­tä­vä pää­osin kas­vi­peit­tei­se­nä ja maa­pe­rän eroo­sio saa olla vain vä­häis­tä.
 • Korjaa sato Avomaavihannesten alalta (vaatimus pohjoisessa hehtaarituessa) ja käytä sato ihmisravinnoksi.
 • Suojakaistalta ja pientareelta voit korjata sadon.
  • Ahvenanmaalla et voi niittää tai korjata satoa ennen 15.7., ellei kyse ole rikkakasvien, kasvitautien tai kasvintuohoojien torjunnasta tai niiden leviämisen estämisestä. Jos niität 30.9. jälkeen, sinun on korjattava niitetty kasvillisuus pois. Suojakaistaa saa laiduntaa.
 • Voit laiduntaa vi­her­ke­san­toa, jos maan pin­ta säi­lyy nur­mi­peit­tei­se­nä. Kesantojen taloudellinen hyödyntäminen on pääsääntöisesti sallittu.
 • Viherryttämistuen ekologisen alan kesanto
  • Voit laiduntaa tai korjata sadon 16.8. al­ka­en.
  • Saat niittää kesannon ennen 16.8., jos et korjaa tai hyödynnä satoa

Ympäristökorvauksen toimenpiteet Manner-Suomessa:

 • Saat niittää saneerauskasvi-alan.
 • Luonnonhoitopellot on niitettävä joka toinen vuosi
 • Suojavyöhykenurmet ja monivuotiset ympäristönurmet on niitettävä vuosittain, sato on korjattava vuosittain.
 • Monimuotoisuuspelloilla niitto ei pakollista, mutta sallittua 1.8. alkaen. Voit korjata niittojätteen.
 • Monimuotoisuuspeltojen riistakasvusto: Sinun on jätettävä tai käytettävä kasvusto riistan hyödyksi.

Ympäristösitoumuksen toimenpiteet Ahvenanmaalla:

 • Et saa korjata kerääjäkasvia, käyttää sitä laitumena tai muuhun tuotantoon.
 • Viherlannoitusnurmet: saat korjata enintään yhden sadon vuodessa. Korjaa sato ennen 30.6., tämän jälkeen eläimiä ei saa sen laiduntaa viherlannoitusnurmella.

3.6 Kasvuston säilyttäminen ja päättäminen

Viherryttämistuki

 • Viherryttämistuessa vil­je­ly­kas­vien osuus lasketaan ajalta 30.6. – 31.8. Tänä ai­ka­na vil­je­ly­kas­vien on olta­va las­ket­ta­vis­sa. Huo­leh­di sii­tä, että maa­ti­lal­la­si on ko. ajan­jak­son ajan vä­hin­tään vaa­ti­muk­sen mukai­set kak­si tai kol­me kas­via ja että vaa­di­tut kas­vien pro­sent­ti­o­suu­det täyt­ty­vät. Jos va­pau­dut vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­sen vaa­ti­muk­ses­ta esi­mer­kik­si ti­la­si nur­mi­alan pe­rus­teel­la, huo­leh­di sii­tä, että nur­mi­alaa on va­pau­tuk­sen edel­lyt­tä­mä mää­rä tänä ai­ka­na.
 • Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eko­lo­gi­sen alan vi­her- ja sän­ki­ke­san­non voit päät­tää ai­kai­sin­taan 16.8., jos kyl­vät alal­le nur­mi­kas­ve­ja tai syk­syl­lä kyl­vet­tä­viä tai is­tu­tet­ta­via kas­ve­ja.
 • Typensitojakasvit (efa) on oltava peltolohkolla 30.6. - 31.8. välisen ajan. Jos korjaat typensitojakasvin (efa) ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, voit muokata peltolohkon vasta 1.9 alkaen.

Kesannot

 • Voit päät­tää ke­san­to­pel­lon kas­vus­ton ke­mi­al­li­ses­ti tai me­kaa­ni­ses­ti 1.9. al­ka­en.
 • Jos kyl­vät ke­san­to­pel­lol­le nur­mi­kas­ve­ja tai syk­syl­lä kyl­vet­tä­viä tai is­tu­tet­ta­via kas­ve­ja, voit päät­tää kas­vus­ton 15.7. al­ka­en. HUOM! Katso ekologista alaa koskevat ehdot yltä.

Ympäristökorvauksen toimenpiteet Manner-Suomessa

 • Monimuotoisuuspeltojen maisema- ja riistakasvuston voit päättää seuraavana keväänä
 • Luonnonhoitopeltonurmen ja monimuotoisuuspeltojen niittykasvuston (2 v) voit päättää toisen vuoden jälkeen 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kylvät alalle syyskylvöisen kasvin.
 • Kerääjäkasvin voit päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. ja muokkaamalla aikaisintaan 1.10.
 • Viherlannoitusnurmen voit päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 1.9. ja muokkaamalla 1.10. Jos kylvät alalle syyskylvöisen kasvin, voit päättää nurmen aikaisemmin.
 • Suojavyöhykeen ja monivuotisen ympäristönurmen voit päättää vasta sitoumusajan jälkeen
 • Hampun säilyttämisestä on kerrottu tarkemmin luvussa 4.2 Kasvien ilmoittaminen.

3.7 Kasteluveden käyttö

3.8 Pohjavesialueella viljely

3.9 Natura-alueilla viljely

3.10 Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan

Ennen kylvöä, sadonkorjuun jälkeen ja talvikaudella saat tehdä maatalousmaalla viljelykuntoa parantavia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, jotka eivät liity maanviljelyyn. Viljelyyn liittymättömiä toimenpiteitä ovat muun muassa viemäri-, sähkölinja- ja muut yhdyskuntatekniset työt, matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvä (yritys) toiminta sekä jokamiehenoikeuksien mukainen toiminta. Nämä toimet eivät kuitenkaan saa vaarantaa lohkon maatalouskäyttöä seuraavana kasvukautena. Sinun ei tarvitse ilmoittaa kasvukauden ulkopuolisista toimenpiteistä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Huomaa, että eräissä viljelijätuissa tietyt lohkon hoito- tai käyttömuodot rajaavat käyttöä tarkemmin. Esimerkiksi ympäristökorvauksen luonnonhoitopeltonurmet vaativat kasvuston säilyttämistä tietyllä tavalla tai tietyn ajan.

Kasvukauden aikana ennen sadonkorjuuta lohko voi olla välillä muussa kuin maatalouskäytössä, jos toiminta ei vahingoita satoa ja noudatat lohkolla viljellyn pellon käyttöön liittyviä täydentäviä ehtoja. Esimerkiksi lyhytaikainen telttailu tai yleisötapahtumat ovat sallittuja näissä rajoissa.

Kasvukauden aikana, ennen sadonkorjuuta voit tehdä maatalousmaalla myös pellon viljelykuntoon tähtääviä toimenpiteitä (esim. reunaojien kaivaminen ja kaivuumassan pois vienti) edellä mainitut rajoitukset huomioon ottaen. Pellon viljelykuntoa parantavia toimenpiteitä voit tehdä myös kesannoilla ja tilapäisesti viljelemättömällä alalla. Tilapäisesti viljelemättömällä alalla voit tehdä lisäksi muuta tilapäistä toimintaa, kuten yhdyskuntatekniikan vaatimaa kaivamista tai esimerkiksi säilörehupaalien pitkäaikaista säilyttämistä. Tilapäisesti viljelemättömälle alalle ei makseta viljelijätukia.     

Jos tarve kunnostustoimiin tulee kesken kasvukauden ennen sadonkorjuuta, joudut mahdollisesti perumaan viljelijätuet siltä alalta, jolla toimenpiteitä tehdään. Ota silloin yhteyttä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Tukien peruminen on mahdollista ennen valvonnasta ilmoittamista.

Pellolla toteutettavat yhdyskuntatekniset työt

Huomioi viljelijätuet pellolla toteutettavissa yhdyskuntateknisissä töissä, erityisesti ajankohtaisissa sähkökaapelin kaivuutöissä.

Vinkkejä sähköyhtiön tai muun vastaavan osapuolen kanssa käytäviin neuvotteluihin:

 • Neuvottele kaivuun ajankohta sellaiseksi, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa viljelylle. Paras ajankohta on yleensä ennen kylvöjä tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen, jolloin kylvön voi toteuttaa suunnitellusti.
 • Jos tämä ei onnistu, neuvottele korvaus kaivannon aiheuttamasta sato- ja tukimenetyksistä.
 • Jos kaivuutyö toiveestasi huolimatta tulee toteutettavaksi kasvukaudella kylvön jälkeen, viljelijätukien huomioon ottamisessa pätevät seuraavat yksinkertaiset säännöt:
  • Kaivuutyö tehdään kylvön jälkeen ja ennen syksyn sadonkorjuuta
  • Kylvetylle kasvustolle ei tarvitse tehdä mitään, jos kaivuualue on kapea. Esimerkiksi aurakoneella tehty kapea kaivanto pellolla tai pellon reunassa, joka ei juurikaan ole sotkenut viljeltävää kasvustoa.
  • Kylvä uudelleen, jos kaivuualue on leveä ja kasvustona on nurmikasvi. Esimerkiksi silloin kun kaivurilla tehdään leveää kaivantoa, josta maa kaivetaan kokonaan pois kaivannon viereen.
  • Peru tuet kaivuualueelta, jos kaivuualue on leveä ja kasvustona on joku muu kuin nurmikasvi, jonka uudelleenkylvö ei ole järkevää. Esimerkiksi viljaa ei kannata kylvää uudestaan kovin myöhään varsinaisen kylvön jälkeen. Kyseisen alan tukien korvaaminen kannattaa olla neuvoteltuna.

Tarkista kuitenkin tukien perumistilanteessa, kun kaivuualue jää kylvämättä uudelleen, onko sillä vaikutusta viherryttämistuen, peltokasvipalkkion, luonnonhaittakorvauksen tai ympäristökorvauksen ehtojen edellyttämiin kasvilajien pinta-alavaatimuksiin.

Huomioi, että tilapäisesti viljelemättömän alan tai alle 0,05 ha kasvulohkojen ilmoittaminen ei aktivoi tukioikeuksia.  Em. alojen ilmoittaminen kaksi vuotta peräkkäin saattaa aiheuttaa tukioikeuksien varantoonviennin tukioikeuksien käyttämättömyyden perusteella.

Siirry seuraavaan 4. Kasvien ilmoittaminen 2021