2. Peruslohkon korvauskelpoisuus

Julkaisupäivä: 24. maaliskuuta 2021
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2021
Siirry edelliseen 1. Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot 2021
Siirry seuraavaan 3. Maatalousmaalla tehtävät toimenpiteet 2021

Peruslohkon korvauskelpoisuutta vaaditaan seuraavien tukien myöntämiseksi:

  • luonnonhaittakorvauksen,
  • ympäristösitoumuksen korvauksen,
  • luomukorvauksen,
  • C-tukialueen kansallisten hehtaaritukien sekä
  • kurki-, hanhi- ja joutsenpeltoja koskevan ympäristösopimuksen.

Korvauskelpoisuus on peruslohkon pysyvä ominaisuus. Lohko voi siis olla jonakin vuonna sellaisen henkilön hallinnassa, joka ei hae esimerkiksi ympäristö- tai luonnonhaittakorvauksia. Korvauskelpoisuus säilyy lohkolla ja lohkolle voidaan myöhemmin haettaessa jälleen maksaa mainittuja korvauksia, edellyttäen, että lohko voidaan liittää sitoumukselle.

Uusien peruslohkojen sitoumukselle liittämismahdollisuus Manner-Suomessa riippuu vuosittain käytettävissä olevista määrärahoista. Luonnonhaittakorvaus maksetaan ehtojen mukaisesti kaikille korvauskelpoisille lohkoille. Ympäristösitoumuksen ja luonnonmukaisen tuotannon osalta sitoumukselle liittämisestä kerrotaan niiden omissa tukikohtaisissa luvuissa.

Korvauskelpoinen lohko muuttuu korvauskelvottomaksi, jos lohko todetaan valvonnassa viljelemättömäksi tai jos ilmoitat Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102C poistavasi lohkon maatalouskäytöstä.

Oheisessa taulukossa on selitetty peruslohkon erilaiset korvauskelpoisuudet ja niiden tarkoitus.

Taulukko 1: Korvauskelpoisuudet

Peruslohkon korvauskelpoisuus

Selite

Kyllä

Lohko voidaan liittää ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksille tietyin edellytyksin. Lohkolle voidaan lisäksi maksaa luonnonhaittakorvausta sekä C-tukialueella pohjoisia hehtaaritukia

Ei

Lohkoille, joilla on tämä ominaisuus, ei voida maksaa ohjelmaperusteisia korvauksia tai kansallisia pohjoisia hehtaaritukia

Vain LHK

Lohkolle voidaan maksaa ainoastaan luonnonhaittakorvausta. Tämä kelpoisuus voidaan myöntää Manner-Suomessa vuonna 2014 pysyväksi laitumeksi ilmoitetuille lohkoille. Ahvenanmaalla luonnonhaittakorvaus voidaan maksaa myös tätä myöhemmin pysyvänä laitumena ilmoitetuille lohkoille.

2.1 Vuonna 2021 korvauskelpoiset lohkot

Pääsääntöisesti lohkot, joilla oli korvauskelpoisuus tai LHK-korvauskelpoisuus edellisenä vuonna, ovat korvauskelpoisia myös tänä vuonna.

Manner-Suomessa voidaan tämän lisäksi lohkolle voidaan vuonna 2021 myöntää korvauskelpoisuus, jos lohko kuuluu johonkin oheisen taulukon ryhmistä. Ryhmään kuulumisen lisäksi lohko on täytynyt ilmoittaa tukihakemuksella vuonna 2013 tai 2014 ja kasvulohkolomakkeella ilmoitetun kasvin on pitänyt olla jokin muu kuin ’Viljelemätön’. Jos lohkolta on siirretty korvauskelpoisuus tai se on menetetty esim. valvonnan seurauksena, ei uutta kelpoisuutta myönnetä. Ahvenanmaalla voidaan korvauskelpoisuus myöntää vuonna 2021 myös sellaisille lohkoille, jotka eivät aiemmin ole olleet viljelyssä tai ympäristö- tai luomusitoumuksella.

Taulukko 2: Korvauskelpoisuudet

Ryhmä (käytä lomakkeella 102A ryhmää vastaavaa kirjainta)

Selite

A. Lohko, joka oli tukikelpoinen ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa vuonna 2014

Lohkot, jotka olivat sekä luonnonhaittakorvauksen että ympäristötuen sitoumuksella vuonna 2014

B. Lohko, joka oli tukikelpoinen luonnonhaittakorvauksessa, ympäristötuessa tai pohjoisissa hehtaarituissa vuonna 2013

Lohkot, jotka olivat vuonna 2013 luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen sitoumuksella tai tukikelpoisia pohjoisissa hehtaarituissa.

Jos peruslohkolla oli vuonna pohjoinen tukikelpoisuus vuonna 2013, voidaan lohko hyväksyä korvauskelpoiseksi, vaikkei lohkoa ollut ilmoitettu 2013 tai 2014.

C. Lohko, jolle on maksettu ympäristötukea tai luonnonhaittakorvausta jonakin vuonna 1995–2013

Lohkot, jotka ovat joskus olleet luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen sitoumuksella, mutta ovat olleet vuonna 2014 tukikelvottomia

 

D. Vuosina 1995–2004 ilmoitetut lohkot

Lohkot, jotka olet ilmoittanut mainittuina vuosina, mutta joilla ei ole ollut tukikelpoisuutta

E. Jonolohko

Lohko, joka on ilmoitettu maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175 vuonna 2004

F. Pysyvät laitumet (vain luonnonhaittakorvauskelpoisuus).

Vuonna 2014 lohkon tilatukiominaisuus oli pysyvä laidun.

 

G. Lohko, jolla on päättynyt ympäristötuen 20-vuotinen erityistukisopimus.

Vuonna 2014 lohkon tilatukiominaisuus oli pysyvä laidun.

Voit hakea korvauskelpoisuutta lohkolle, kun 20-vuotinen erityistukisopimus päättyy, jos lohko on viljelykuntoista peltoa.

Vuosittain säädettävässä korvausten hakua koskevassa valtioneuvoston asetuksessa mainittavat lohkoryhmät.

Lohkoja voidaan hyväksyä korvauskelpoisiksi valtion talousarvion määrärahojen puitteissa. Ks. alla ’Hakuasetuksessa vahvistettavat ryhmät’.

Hakuasetuksessa vahvistettavat ryhmät

Voit hakea vuonna 2021 korvauskelpoisuutta taulukossa 2 mainittujen lohkojen lisäksi tilusjärjestelyn kautta tilasi hallintaan tulleille peruslohkoille. Katso tarkemmat ehdot alapuolelta.

Uusjakoon liittyvät tilusjärjestelylohkot

Korvauskelpoiseksi voidaan hyväksyä enintään 5 hehtaaria peltoaloja, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 88 §:ssä tarkoitetussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusten järjestelyjen kautta edellyttäen, että uusjakosuunnitelma on saanut lainvoiman ja tilukset on otettu haltuun uusjakosuunnitelman mukaisesti. Tämä koskee myös vuokrattuja peltoja silloin, kun vuokra-alue on kiinteistönmuodostamislain 86 §:n nojalla uusjakosuunnitelman mukaisesti siirretty toiseen paikkaan. Näitä viljelijän hallintaan tulleita korvauskelvottomia peltoaloja voidaan kuitenkin hyväksyä korvauskelpoiseksi ja tätä kautta sitoumukseen vain, jos viljelijän hallinnasta on lainvoimaisen uusjakosuunnitelman mukaan poistunut korvauskelpoisia peltoaloja.

Lohkoja ei hyväksytä vuonna 2021 korvauskelpoiseksi viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen tai yli 65-vuotiaalta sitoutumattomalta viljelijältä siirtymisen perusteella.

2.2 Korvauskelpoisuuden hakeminen

Voit hakea korvauskelpoisuutta palauttamalla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerrot peruslohkon nimen ja tunnuksen sekä hakuperusteen ja muut perustelut. Ahvenanmaalla voit hakea korvauskelpoisuutta Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. Korvauskelpoisuutta haetaan sähköisessä tukihaussa ilmoittamalla peruslohkon lisätiedoissa korvauskelpoisuuden hakemisesta ja kertomalla taulukon 2 mukainen hakuperuste. Korvauskelpoisuutta voi hakea myös peruslohkolomakkeella 102A ja Ahvenanmaalla maakuntahallituksen lomakkeella Å2a.

Jos haluat poistaa lohkolta korvauskelpoisuuden, ilmoita siitä sähköisessä tukihaussa tai lomakkeella 102A.

Toiselta viljelijältä siirtyvät lohkot liitetään automaattisesti sitoumuksillesi ilman erillistä hakemista, jos lohkot ovat olleet aiempana vuonna vastaavilla sitoumuksilla.

2.3 Korvauskelpoisuuden vaihtaminen lohkojen välillä

Voit vaihtaa korvauskelpoisuuden omistuksessasi olevien alojen välillä, jos vaihdettavaa alaa on tilakohtaisesti vähintään 0,2 hehtaaria. Vaihtamiseen riittää, että korvauskelpoisuutta poistuu lohkoilta vaihtamisessa yhteensä vähintään 0,2 ha. Sekä korvauskelpoisuuden luovuttava että vastaanottava lohko voidaan tarvittaessa jakaa ennen korvauskelpoisuuden siirtoa. Korvauskelpoinen pinta-ala ei saa kasvaa vaihdon seurauksena.

Korvauskelpoisuutta ei saa vaihtaa eri korvausalueiden välillä, jos maksettava korvausmäärä hehtaarilta kasvaisi vaihdon vuoksi. Voit hakea korvauskelpoisuuden vaihtamista myös vuonna 2005 tai sitä myöhemmin perustetulle lohkolle. Korvauskelpoisuuden vaihtamista haetaan lomakkeella 471. Lomakkeen ja tarkat edellytykset löydät osoitteesta ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet.

Korvauskelpoisuuden vaihtoa lohkojen välillä ei sovelleta Ahvenanmaalla.

Siirry seuraavaan 3. Maatalousmaalla tehtävät toimenpiteet 2021