6. Ei-tuotannollisten investointien korvaus 2022

Julkaisupäivä: 24. maaliskuuta 2022
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2022
Siirry edelliseen 5. Ympäristökorvaus: ympäristösopimus 2022
Siirry seuraavaan 7. Luonnonhaittakorvaus 2022

Huomioitavaa

6.1 Ei-tuotannollisen investoinnin hakeminen

Voit hakea ei-tuotannollisen investoinnin korvausta kosteikkojen perustamiseen (hakijana aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhdistys).

Hae ei-tuotannollisten investointien korvausta ELY-keskuksesta. Hakuaika tarkentuu myöhemmin Ruokaviraston verkkosivuille osoitteeseen ruokavirasto.fi → Viljelijä → Tuet ja palvelut → Ei tuotannolliset investoinnit.

Voit hakea korvausta lomakkeella 195 tai Hyrrä-palvelussa. Lomake on saatavilla osoitteessa ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet. Sähköinen haku Hyrrässä avautuu kesäkuussa. Hyrrästä on kerrottu tarkemmin osoitteessa ruokavirasto.fi/hyrra.

Hakemukseen sisällytettävät liitteet:

 • Suunnitelma, josta käy ilmi kohteella toteutettavat toimenpiteet alueen kuvaus ja tavoitteet. Suunnitelmaan pitää sisällyttää kustannuslaskelma, jonka perusteella ELY-keskus laskee kohteelle myönnettävän korvauksen. (viljelijät, ry, yhteisö).
 • Vuokrasopimukset (viljelijät, ry, yhteisö). Alueen on oltava korvauksenhakijan hallinnassa koko investoinnin toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen tehtävän ympäristösopimuksen ajan.
 • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (ry tai yhteisö). Yhteyshenkilöllä (allekirjoittaneella) on oltava nimenkirjoitusoikeus.
 • Kopio kokouspöytäkirjasta (ry tai yhteisö), missä korvauksen hakemisesta on päätetty.

6.2 Kosteikkoinvestoinnit

Toimenpidettä toteutetaan perustamalla hoidettavia kosteikkoja, pienten kosteikkojen ketjuja, kosteikkomaisia tulva-alueita ja -tasanteita niiden luontaisille paikoille, herkästi tulviville pelloille ja pengerretyille kuivatusalueille sekä kunnostamalla uomia luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti. Alueeseen kuuluvat hoidon kannalta riittävät suoja-alueet.

Kosteikot ja tulva-alueet voit perustaa ensisijaisesti patoamalla luontaisesti sopiviin paikkoihin pellolle, pellon reuna-alueelle tai metsä- tai joutomaalle. Poista runsaasti fosforia sisältävä pellon pintamaa ainakin pysyvästi veden peittämäksi jäävältä alueelta. Soveltuvia kohteita ovat mm. luontaiset notkot ja painanteet, herkästi tulvivat tulvaniityt tai -pellot sekä pengerretyt kuivatusalueet. Sinun on voitava tyhjentää vesiensuojelua edistävässä kosteikossa kiintoainesta laskeuttava vesialue sinne kertyneestä lietteestä. Voit myös saostaa fosforia erilaisilla kemiallisilla aineilla. Kosteikon rannat ja uoma voit suojata eroosiolta ja sortumilta nurmettamalla, kiveämällä tai istutuksin. Kosteikko voi toimia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen lisäksi kasteluveden varastona, luonnonravintoon perustuvana kalan- tai ravunkasvatuspaikkana sekä virkistyskäytössä.

Uomien luonnontilaa parantavissa luonnonmukaisen vesirakentamisen hankkeissa voit palauttaa tulva-alueita, perustaa useita pieniä kosteikkoja ja tulvatasanteita sekä rakentaa veden virtaamaa hidastavia pohjakynnyksiä tai putkipatoja. Lisäksi voit tehdä uomien eroosiosuojauksia, istuttaa kasvillisuutta, lisätä puron mutkaisuutta ja parantaa uomien laatua lintujen, kalojen ja rapujen elinympäristöinä.

Investoinnillasi on oltava edellytykset edistää maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä ja/tai lisätä luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Rahoitusta ei voida myöntää kohteelle, jos:

 • pääasiallisena tarkoituksenasi on käsitellä muualta kuin peltoalueelta (mm. metsistä, turve- tai joutomailta tai rakennetuilta alueilta) tulevaa vesistökuormitusta
 • tavoitteenasi on kastelualtaiden rakentaminen tai investointi
 • tavoitteenasi on järven tai lammen muodostuminen
 • olet aloittanut kohteen perustamisen ennen investoinnin tukipäätöstä tai investointisi kustannuksia tuetaan muulla rahoituksella.

Toteuta investointi kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös tuen myöntämisestä on tehty.

Kosteikkohankkeen pinta-ala

Perustettavan kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava vähintään 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat, aiemmin perustetut tai siellä jo olevat luontaiset kosteikot voidaan laskea mukaan edellä mainittuun 0,5 prosentin vähimmäisalaan. Kosteikon kokonaisalaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden lisäksi penkereet ja hoidon kannalta tarpeellinen reuna-alue.

Kosteikkohankkeesi pinta-ala voi olla vähimmäispinta-alaa pienempi, jos kyseessä on:

 • paikallinen voimakas maatalouden kuormitus
 • suojavyöhykeyleissuunnitelmaan sisältyvä kohde
 • luonnon monimuotoisuus- tai kosteikkoyleissuunnitelmaan sisältyvä kohde
 • kohde, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi edistävän tehokkaasti maatalouden vesiensuojelua tai monimuotoisuutta
 • uoman luonnontilan parantaminen.

Monimuotoisuutta edistävän kosteikon pinta-ala voi olla tarkoitettua pinta-alaa pienempi, jos kosteikon perustamisella monipuolistat merkittävästi maatalousympäristöjä alueella, jolla ei ole kosteita elinympäristöjä.

Edistät kosteikkoon liittyvien, pelloksi jätettävien reuna-alueiden ja tulva-alueiden vesiensuojelua ympäristösitoumuksen suojavyöhykkeitä ja monivuotisia ympäristönurmia koskevilla toimenpiteillä. Hankkeen toteutusalaan rajautuvat suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet -toimenpiteen alat voidaan ottaa huomioon kosteikon vähimmäisalaa tarkasteltaessa.

Korvattavat kustannukset ja tulonmenetykset

Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamisesta aiheutuva kustannus voidaan korvata, jos olet perustellut toteuttamistoimenpiteen hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hankkeen kokonaiskustannuksiin voit sisällyttää kohtuulliset suunnittelukustannukset. Jos saat alueen käytöstä taloudellista hyötyä sadonkorjuun tai muun hyötykäytön kautta, lukuun ottamatta metsätaloudesta saatavaa hyötyä, ota tämä hyöty huomioon vähentävänä tekijänä kustannuslaskelmassasi.

Voit saada korvausta hankkeen kustannuksista, jos ne ovat itse maksamiasi, lopullisia, kohtuullisia ja todennettavissa olevia. Korvattava kustannus on lopullinen, jos et ole saanut etkä voi saada siitä tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta. Talkootyö, josta ei ole maksettu rahallista korvausta, on hyväksyttävä kustannus.

Jos poikkeat säädetyistä maksimikustannuksista (VNa 238/2015 Ei-tuotannollisten investointien korvauksesta, Liite 1), esitä korvauksen maksamiseksi selvitys siitä, että kustannus perustuu toimenpiteen tavanomaiseen hintatasoon. Tällaisen toimenpiteen tulee olla myös toteutettu kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla ottaen huomioon työn laatu ja asianmukaisuus toimenpiteen tavoitteiden näkökulmasta. ELY-keskus hyväksyy maksimikustannuksista poikkeamisen tapauskohtaisesti.

Kosteikkohankkeen hyväksyttävät kustannukset

Sinulle voidaan myöntää korvausta kosteikon perustamisesta edellä tarkoitettujen kustannusten lisäksi tarpeellisista kohtuullisista kustannuksista, jotka aiheutuvat:

 • pintamaan ja kasvillisuuden poistosta kosteikkoalueella
 • poistetun maa-aineksen loppusijoittamisesta
 • patojen, pohjakynnysten, penkereiden ja muiden välttämättömien rakenteiden rakentamisesta
 • kosteikon pohjan, luiskien ja reuna-alueiden muotoilusta
 • kosteikon reuna-alueiden ja tulvatasanteiden kylvämisestä sekä kasvillisuuden istuttamisesta.

Korvausta ei myönnetä kustannuksista, jotka johtuvat

 • hankkeen kohteena olevan alueen vuokraamisesta
 • arvonlisäverosta, joka ei jää hakijan lopulliseksi menoksi
 • kustannuksista, jotka ovat syntyneet ennen hankkeen aloittamista, lukuun ottamatta hankkeeseen liittyviä suunnittelukustannuksia
 • koneiden tai laitteiden hankinnasta
 • hakijan suorittaman kuljetuksen kustannuksista
 • investoinnin toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen luvan myöntämisestä.

Niistä toimenpiteistä, joista jo maksetaan muuta Euroopan unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea, ei voida myöntää ei-tuotannollisten investointien korvausta.

Pidä tehtävistä toimista hoitopäiväkirjaa. Investointia koskee viiden vuoden pysyvyyden säilyttäminen. Investoinnin on oltava tukipäätöksen mukaisessa toiminnassa viiden vuoden ajan investointipäätöksestä. Kohdetta ei saa tänä aikana pysyvästi tai merkittävässä määrin käyttää muuhun ennen kuin viisi vuotta on kulunut. ELY-keskuksella on velvollisuus seurata tuettujen investointien pysyvyyttä eri tavoin.  Kun olet toteuttanut investoinnin, sinulla on velvollisuus tehdä kohteen hoidosta viisivuotinen ympäristösopimus.

6.3 Ei-tuotannollisen investointiin liitettävän suunnitelman sisältö

Korvausta voidaan myöntää sellaisesta kosteikkohankkeesta ja perinnebiotooppien sekä luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta, josta olet laatinut suunnitelman.

Suunnitelmaan on sisällyttävä:

 1. hankkeen yleiskuvaus sisältäen kuvauksen alueen luontoarvoista/ympäristöongelmista ja investoinnin tavoitteet niiden osalta
 2. hankkeen pinta-ala
 3. hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika
 4. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt
 5. hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma
 6. hankkeen sijaintikartta
 7. hanke-alueen kartta
 8. selvitys alueen omistussuhteista ja maanomistajien luvat sekä muut mahdolliset hankkeen edellyttämät luvat
 9. hankkeen toteuttamista varten vaadittavat viranomaisluvat;
 10. yleispiirteinen selvitys perustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä.

Kosteikon perustamista koskevaan suunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä selvitys:

 1. peltojen osuudesta valuma-alueesta
 2. kosteikon pinta-alan suhteesta yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan
 3. kosteikon perustamistoimenpiteistä
 4. kosteikkoalueen vesien johtamisesta ja patoamisesta
 5. kosteikkoalueen penkereistä, syvänteistä, niemekkeistä, saarekkeista ja kasvillisuusvyöhykkeistä
 6. lietteen tyhjentämisestä kosteikosta
 7. mahdollisesta fosforin saostukseen käytettävästä aineesta ja menetelmästä
 8. kosteikon mitoituksesta
 9. hankkeen vaikutuksista kosteikkoalueen ulkopuolella viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön.

Korvausta ei myönnetä kustannuksista, jotka johtuvat:

 • hankkeen kohteena olevan alueen vuokraamisesta
 • arvonlisäverosta, joka ei jää hakijan lopulliseksi menoksi
 • kustannuksista, jotka ovat syntyneet ennen hankkeen aloittamista, lukuun ottamatta hankkeeseen liittyviä suunnittelukustannuksia
 • koneiden tai laitteiden hankinnasta
 • itse suorittamasi kuljetuksen kustannuksista
 • investoinnin toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen luvan myöntämisestä.

Niistä toimenpiteistä, joista jo maksetaan muuta Euroopan unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea, ei voida myöntää ei-tuotannollisten investointien korvausta.

6.4 Korvauksen enimmäismäärä

Ei-tuotannollisten investointien korvausta maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan hehtaaria kohden enintään:

 • Kosteikon perustaminen ja uoman luonnontilan parantaminen: 11 669 €/ha
 • Jos perustettava kosteikko tai uoma, jonka luonnontilaa parannetaan, on kooltaan 0,3―0,5 hehtaaria, korvausta maksetaan enintään 3225 euroa kohteelta. 

Korvauksen maksaminen kertakorvausmenettelynä

Mikäli ei-tuotannollisen investoinnin kustannuslaskelman mukainen kustannusarvio on enintään 100 000 €, sinulla on mahdollisuus hakea korvausta kertakorvausmenettelynä. ELY-keskus voi hakemuksesta päättää, että korvaus hankkeeseen myönnetään kertakorvauksena. Edellytyksenä on, että hanke on luonteeltaan kertakorvaukseen soveltuva eikä hanketta toteuteta julkisena hankintana.  Kertakorvausta haettaessa sinun on toimitettava korvauksen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen sekä arvio ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista. Kertakorvaus maksetaan kerralla hankkeen valmistuttua. Hankkeen pitää vastata suunnitelmaa ja päätöstä toteutettujen toimenpiteiden ja pinta-alojen osalta. Jos hanke ei ole päätöksen mukainen, korvaus voidaan jättää maksamatta.

Korvauksen maksaminen kuittiperusteisella menettelyllä

 Korvaus maksetaan erissä toteutuneiden kulujen mukaisesti erillisen maksuhakemuksen perusteella. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvattavan kustannuksen perusteena oleva toimenpide on toteutettu ja siitä aiheutuva kustannus on maksettu. Ennen korvauksen viimeisen erän hakemista kaikkien investoinnista aiheutuvien maksujen on oltava suoritettuina.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että sinulla on korvattavista kustannuksista yksilöity lasku ja tosite sen maksamisesta tai, jos maksu ei perustu laskuun, yksilöity kuitti. Maksuasiakirjoistasi tulee käydä yksityiskohtaisesti ilmi millaisesta hankinnasta on kyse. Korvausta ei makseta ennen kuin olet kirjannut menon kirjanpitoon tai muistiinpanoihin, jos et ole kirjanpitovelvollinen.

Siirry seuraavaan 7. Luonnonhaittakorvaus 2022