2. Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet

Julkaisupäivä: 24. maaliskuuta 2021

 

Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2021
Siirry edelliseen 
1. Tuenhakijan muistilistat 2021

Siirry seuraavaan 3. Tukien hakeminen 2021

2.1 Aktiiviviljelijä

Sinun on täytettävä aktiiviviljelijän ehdot, jos haet EU:n suoria tukia ja ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia. EU:n suoria tukia ovat perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio ja EU:n eläinpalkkiot. Ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia ovat luonnonhaittakorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, eläinten hyvinvointikorvaus, ympäristökorvaus sekä ei-tuotannollisten investointien korvaus. Ympäristökorvauksen, ympäristösopimusten ja ei-tuotannollisten investointien korvausta voidaan myöntää lisäksi tietyille muille ryhmille (lue lisää luvusta Ympäristösopimus).

Aktiiviviljelijätarkastelu tehdään joka vuosi tukihaun yhteydessä. Jos sinulla on ympäristö-, eläinten hyvinvointi- tai luomukorvaussitoumus, aktiiviviljelijän ehdon tulee täyttyä koko sitoumuskauden ajan. Jos olet aloittava viljelijä, tulee aktiiviviljelijän ehto täyttyä siitä hetkestä, kun olet aloittanut maataloustoiminnan.  Ilmoita kesken vuoden tapahtuneista muutoksista kuntaan.

Sinut katsotaan viljelijätukihaussa aktiiviviljelijäksi, jos harjoitat maataloustoimintaa vuonna 2021.

Sinua ei katsota aktiiviviljelijäksi, jos maatalousmaasi koostuu pääosin aloista, jotka säilyvät luontaisesti laitumena tai viljelyyn soveltuvassa kunnossa. Suomessa ei kuitenkaan käytännössä ole tällaista alaa, joten suoria tukia ja ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia hakevat tukiedellytykset täyttävät viljelijät katsotaan aktiiviviljelijöiksi.

2.2 Hakijan tukikelpoisuus

Hakijalla tarkoitetaan yksittäistä viljelijää, joka on

 • luonnollinen henkilö,
 • oikeushenkilö tai
 • luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmä. Ryhmän ja sen jäsenien oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä ei vaikuta hakukelpoisuuteen.

Tukea ja korvausta maksetaan hakijan hallinnassa olevalle Suomessa sijaitsevalle maatilalle.

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi (tuloverolaki (1535/1992) 7 §:n 1 ja 3 mom.).

Hakijan ikä

Tukien saamiselle ei ole yläikärajaa, lukuun ottamatta nuoren viljelijän tukia. EU:n kokonaan rahoittamissa tuissa ei ole alaikärajaa. Kansallisissa tuissa hakijan on oltava yli 18-vuotias. Lue kansallisista tuista tarkemmin kohdasta Kansalliset viljelijätuet ja hakijan ikä.

Eräät ohjelmaperusteiset viljelijäkorvaukset ja hakijan ikä

Ympäristökorvausta, luonnonhaittakorvausta, luonnonmukaisen tuotannon korvausta, ja ei-tuotannollisten investointien korvausta koskevan sitoumuksen hyväksymisen, sopimuksen tekemisen ja korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijana oleva luonnollinen henkilö tai hänen puolisonsa on sitoumus- ja sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä vähintään 18-vuotias.

Jos olet alle 18-vuotias, olet tukihakukelpoinen, jos olet solminut avioliiton, harjoitat maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempasi kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Jos maa- ja puutarhataloutta harjoitetaan useamman viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen.

Kansalliset viljelijätuet ja hakijan ikä

Kansallisia tukia voi saada myös MYEL-eläkkeellä oleva viljelijä. Kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että sinä olet tai puolisosi on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias eli jompikumpi teistä on ollut 31.12.2020 vähintään 18-vuotias.

Muussa yhteisössä kuin julkisyhteisössä vähintään yhden yhteisönne osallisen on oltava yli 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta.

Kansallisia maa- ja puutarhataloudelle myönnettäviä tukia ovat mm. seuraavat:

 • Etelä-Suomen kansallinen tuki kotieläintaloudelle, kasvintuotannolle, kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille.
 • pohjoinen tuki kasvintuotannolle, kotieläintaloudelle, kasvihuonetuotannolle, puutarhatuotteiden varastoinnille, metsämarjojen ja -sienten varastoinnille, porotaloudelle, kotieläintalouden palveluille, maidon ja lihan kuljetusavustuksena sekä muuna pohjoisena tukena.
 • muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maa- ja puutarhatalouden tuet.

Esimerkkejä ikärajasta

Esimerkki 1. Alle 18-vuotiaat

Jos olet alle 18-vuotias, sinulle voidaan maksaa ohjelmaperusteisia korvauksia ja kansallisia tukia, jos

 • olet solminut avioliiton
 • harjoitat maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempiesi tai heistä jommankumman kanssa.

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa jokin yllä mainituista perusteista, kun haet tukea alle 18-vuotiaana.

Alaikäisen hakiessa tukea on otettava huomioon holhoustoimilain (442/1999) säännökset mm. yleisen edunvalvojan määräämisen tarpeellisuudesta vanhempien ja alaikäisten lasten välisissä oikeustoimissa. Lisätietoja holhoustoimilain asettamista vaatimuksista saat esim. maistraattien holhoustoimen yksiköistä.

Esimerkki 2. Useamman viljelijän tai yhteisön ikärajoitukset

Kun useampi viljelijä tai yhteisö harjoittaa maa- ja puutarhataloutta, on luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, ja ympäristökorvauksen myöntämisen edellytyksenä, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää alaikärajaa koskevan vaatimuksen.

Kansallisia tukia voidaan maksaa, jos vähintään yksi maa- tai puutarhataloutta itse harjoittava viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas täyttää alaikärajaa koskevan edellytyksen.

Ikäedellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa tai vankilatilaa.  Ikäedellytykset eivät koske myöskään hakijaa, jonka tukikelpoinen toiminta on muuta kuin maataloutta (esim. keinosiemennystoiminta tai maidon kuljetus).

Nuoren viljelijän tuki (EU) ja kansallinen nuorten viljelijöiden tuki

Lue nuoren viljelijän tukeen (EU) liittyvästä ikärajasta luvusta Nuoren viljelijän tuki.

Kansallisen nuorten viljelijöiden tuen ikärajasta löytyy tietoa luvusta Kansalliset peltotuet.

Valtuutettu hakija

Yksityinen henkilö, yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä voi kirjallisesti valtuuttaa jonkun henkilön allekirjoittamaan puolestaan tukihakemuksen. Valtuutuksen tulee olla yksilöity ja siitä tulee ilmetä tarkasti, mihin valtuuttaja on suostunut. Esimerkiksi erilaisten sitoumusten pituus tulee näkyä jo valtakirjassa. Kuolinpesän osakkaan on ilmoitettava viranomaisilta tulleista tiedoksiannoista muille pesän osakkaille.

Sähköinen tukihaku edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Sähköisessä tukihaussa on mahdollista myös edelleen valtuuttaminen. Sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa 3.4 Tukien hakeminen.

Neuvojan valtuuttaminen

Voit valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemuksen sähköisesti Vipu-palvelussa tai palauttamalla lomakkeen 457 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa 3.4 Tukien hakeminen, kohdassa Miten valtuutan neuvojan?

Yhteisöt, yhtymät ja kuolinpesät

Yhteisöjen, yhtymien ja kuolinpesien on annettava osakkaistaan selvitys lomakkeella 101D, jos osakastiedoissa on tapahtunut muutoksia.

Yhtymä ei voi olla tukioikeuksien omistaja. Kaikkien osakkaiden tai osakkaiden valtuuttaman henkilön on allekirjoitettava hakemus. Yhteisön ja yhtymän puolesta allekirjoittajana voi olla myös henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Hakemukseen on liitettävä valtakirjat tai nimenkirjoitusoikeuden osoittava kaupparekisteriote tai vastaava.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi harkintansa mukaan käsitellä hakemuksen, jos yhteisön, yhtymän tai kuolinpesän jonkun osakkaan allekirjoitusta ei voida saada tai allekirjoituksen saaminen on erityisen vaikeaa tai mahdotonta ulkomailla asumisen tai vastaavan syyn vuoksi. Hakemuksen allekirjoittajilla on tässä tapauksessa vastuu hakemuksen käsittelystä siihen osakkaaseen nähden, jonka allekirjoitus puuttuu. Osakkaiden on merkittävä allekirjoituksen puuttumisen syy lomakkeen 101B kohtaan ”Lisätietoja”.

Jos tilaa viljelee useampi henkilö yhdessä tai yhteisömuodossa, on vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan oltava ikää koskevat edellytykset täyttävä henkilö, jos haette kansallisia tukia. Tämän henkilön pitää itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta.

Tuenhakijan kuoleman vuoksi tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa uuden haltijan katsotaan kansallisissa tuissa täyttävän tuenhakijan yleiset edellytykset (lähinnä ikää koskevat), jos aiempi tuenhakija on täyttänyt ehdot tukihakemusta toimitettaessa.

Lohkojen hallinta

Pinta-alan, jolle tukea maksetaan, pitää olla hakijan hallinnassa vähintään 15.6.2021 kaikissa pinta-alaperusteisissa tuissa ja korvauksissa. Lohkon hallinta perustuu joko omistukseen tai maanvuokrasopimukseen. Ympäristösopimuksissa sopimusalan tulee olla hakijan hallinnassa sopimuskauden ajan.

Tuenhakijan on noudatettava täydentäviä ehtoja 1.1.–31.12. (ks. Täydentävien ehtojen opas). Perustuen tukikelpoisuusedellytysten on täytyttävä koko kalenterivuoden.

Tuenhakija voi saada tukien piiriin viimeistään 15.6.2021 vuokraamansa tai ostamansa lohkot. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea ko. lohkoista, hänen on peruttava hakemuksensa näiden lohkojen osalta. Jos koko tilan hallinta siirretään, hallinnan siirto on pinta-alatukien osalta mahdollista 31.8.2021 saakka. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea tilasta, hänen on peruttava hakemuksensa. Ilmoita hallinnan siirrosta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa koko tilan hallinnan siirrosta (ks. luku 8. Koko tilan hallinnan siirto, sukupolvenvaihdos tilalla tai tilanpidon lopettaminen).

Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta

Maatilayritys voi toimittaa ainoastaan yhden tuki- ja sitoumushakemuksen.

Voit toimittaa erilliset hakemukset vain maatila­yrityksistä, joiden yritystoiminta on toisistaan erillistä. Määriteltäessä erillisten maatilayritysten asemaa joudutaan sinulta mahdollisesti pyytämään lisäselvityksiä. Tällöin otetaan huomioon johtamasi maatilan toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys tuotantoyksikkönä. Huomioitavia seikkoja ovat mm. yrityksen verokohtelu, viljelijän asema maatilalla ja yrityksen harjoittaman tuotannon edellyttämiin lupiin sekä tuotantotoiminnan järjestämiseen liittyvät kysymykset. Mikään näistä tekijöistä ei kuitenkaan yksinään ole ratkaiseva.

Tukiedellytysten kiertämisen seuraukset

Viranomaiset selvittävät olemassa olevien tilojen muuttamiset ja uusien tilojen muodostamiset. Tämän vuoksi erilliset tukihakemukset voidaan yhdistää. Hakemusten yhdistämistä harkittaessa voidaan verrata aikaisempien vuosien hakemustietoja ja selvittää, johtaako tukien hakeminen toisen maatilayrityksen kautta esimerkiksi palkkioetuuksien tai rahoituskurin rajoitusten kiertämiseen. Hakemustietojen tarkastelu ei rajoitu pelkästään edelliseen vuoteen. Myös sellaiset muutokset tarkastetaan, joilla pyritään saamaan rajoitteiden alaisia palkkioetuuksia vaiheittaisilla maatilan hallinnan muutoksilla.

Tukea ei voida myöntää, jos ryhdyt sellaisiin pellon hallinnan muutoksia koskeviin tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin, joiden ilmeisenä tarkoituksena on kiertää tukien myöntämiselle määrättyjä edellytyksiä.

Tukia voidaan alentaa tai jättää maksamatta, jos tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Tällaisena toimenpiteenä voi tulla kysymykseen esim. tuotannon keinotekoinen jakaminen erillisten tuenhakijoiden nimiin, ilmeisenä tarkoituksena kiertää tukiehtoja.

Yritysmuodon muutoksen merkitys

Yritysmuodon muutoksella tarkoitetaan esim. sitä, että luonnolliset henkilöt eli viljelijät aloittavat tuotanto­panoksillaan yhteistoiminnan maatalousyhtymänä, osakeyhtiönä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä tai jo olemassa olevan yrityksen yritysmuotoa muutetaan tai tila jaetaan. Viranomaisten on tutkittava tuenhakijana olevien uusien tuottajien muodostaminen, jotta varmistutaan siitä, ettei uusia hakijoita muodosteta tukisääntöjen kiertämiseksi.

Vuokrasopimukset

Kirjallinen vuokrasopimus

Ruokavirasto suosittelee, että teet kirjallisen vuokrasopimuksen ja sovit tukioikeuksista maanvuokrasopimuksen yhteydessä. Maanvuokralaissa (258/1966) säädetään maanvuokrasopimuksista. Maatalousmaa, jolla ei ole maatalouden harjoittamiseen tarvittavia asuin- ja talousrakennuksia tai jolla ne ovat tähän tarkoitukseen riittämättömät, voidaan antaa vuokralle enintään 20 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Viljelmä, jolla on maatalouden harjoittamiseen tarvittavat asuin- ja talousrakennukset, voidaan antaa vuokralle enintään 25 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Jos määräaikaa ei ole merkitty vuokrasopimukseen, katsotaan vuokrasopimuksen olevan voimassa kaksi vuotta.

Suullinen vuokrasopimus on pätevä silloin, kun rakentamattoman maatalousmaan vuokra-aika on korkeintaan kaksi vuotta.

Riita-asiat

Jos maanvuokrasopimus riitautetaan, tuenmaksu keskeytetään, kunnes tuomioistuimista on saatu päätös siitä, kenen hallinnassa pelto on ollut ja minkä ajanjakson.

Tukihakemusten liitteeksi ei pääsääntöisesti tarvita vuokrasopimusta.

2.3 Maatila

Maatilan määritelmä

Suorissa tuissa ja ohjelmaperusteisissa viljelijäkorvauksissa tilalla tarkoitetaan kaikkia johtamiasi, saman jäsenvaltion alueella sijaitsevia maataloustoimintaan käytettäviä yksiköitä. Eli saman viljelijän tai samojen viljelijöiden Suomessa viljelemät tuotantoyksiköt (tilat) katsotaan yhdeksi maatilaksi.

Jos viljelijä viljelee useita maataloustoimintaan käytettäviä yksiköitä eri puolilla Suomea ja ne muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden eli ovat viljelijän johdon alaisuudessa, ilmoitetaan näiden yksiköiden tiedot vain yhdellä hakemuksella. Tämä hakemus kattaa kaikki kyseessä olevat yksiköt.

Kansallisissa tuissa maatilalla tarkoitetaan johtamaasi yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitset yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella.

Peltoalaan perustuvissa kansallisissa tuissa tukitaso määräytyy peruslohkon tai kasvulohkon sijainnin mukaan.

Erikseen hallinnoiduista maatilayrityksistä sekä yhteisyrityksistä ja yhteistoiminnasta kerrotaan tarkemmin alaluvussa otsikolla Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta.

Suomessa harjoitettu tuotanto

Tukia maksetaan vain Suomessa harjoitetusta tuotannosta. Viljelijän kansalaisuudella ei ole merkitystä.

Maatilan tukikelpoisuuteen vaadittava ala

Suorat tuet

Pienin tukikelpoinen kasvulohko, josta voidaan maksaa perustukea, viherryttämistukea, peltokasvipalkkiota ja EU:n nuoren viljelijän tukea on 0,05 hehtaaria. Alle 0,05 hehtaarin lohkot otetaan kuitenkin huomioon, kun määritellään alaa, jolla on noudatettava viherryttämistuen vaatimuksia.

Tukea ei myönnetä, jos haettujen suorien tukien yhteismäärä tukivuonna on 200 euroa tai sitä pienempi.

Jos haet tukihakuvuonna perustuen tukioikeuksia kansallisesta varannosta, on joidenkin varantoperusteiden hakemiselle määritetty vähimmäispinta-ala.

Eräät ohjelmaperusteiset viljelijäkorvaukset

Ympäristö- ja luomukorvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että sinulla on hallinnassasi koko sitoumuskauden ajan vähintään 5,00 hehtaaria ympäristösitoumusalaa, tai jos on kyse puutarhakasvien viljelyyn liittyvästä ympäristökorvauksesta, vähintään yksi hehtaari puutarhakasvien viljelyksessä olevaa ympäristösitoumusalaa.

Sitoumus päättyy, jos vähimmäisalaa koskeva ehto ei täyty. Tämä voi aiheuttaa jo maksettujen tukien takaisinperinnän koko sitoumuskaudelta.

Korvauskelpoiset lohkot, jotka ovat kasvinvuorottelun takia yhtenä sitoumusvuotena toisen sitoumuksen antaneen viljelijän hallinnassa, voidaan laskea lohkoa pääsääntöisesti hallitsevan hakijan vähimmäisalaan. Tässä tapauksessa peruslohkon vaihtoa sitoumukselta toiselle on haettava erikseen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka tekee päätöksen vaihdon hyväksyttävyydestä. Viljelijän on ilmoitettava perustelu vaihdokselle. Korvaus maksetaan sille, joka korvauskelpoista lohkoa viljelee ja ilmoittaa lohkon hakemuksellaan.

Ympäristösopimuksen myöntämisen edellytyksenä on, että sopimuksen kohteena oleva ala on vähintään 0,30 hehtaaria. Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen ylläpidosta tehtävän ympäristösopimuksen kohteena olevan alan on oltava vähintään 5,00 hehtaaria. Sopimusalueen on oltava hallinnassasi koko sopimuskauden.

Luonnonhaittakorvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että sinulla on hallinnassasi vähintään 5,00 hehtaaria korvauskelpoista maatalousmaata. Jos tilasi sijaitsee saaristoalueella, riittää, että sinulla on 3,00 hehtaaria korvauskelpoista maatalousmaata saaristoalueella.

Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että investoinnin kohteen hoidosta tehdään investoinnin päättymisen jälkeen sopimus, jonka kohteena oleva ala on vähintään 0,30 hehtaaria.

Kansalliset kasvintuotannon tuet

Sinulla tulee olla viimeistään 15.6.2021 hallinnassasi kasvukauden 2021 ajan vähintään 5,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Jos kyseessä on puutarhakasvien kasvikohtainen tuki, sinulla tulee olla vähintään 1,00 hehtaaria puutarhakasvien viljelyssä olevaa peltoa.

2.4 Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen

Pääosa maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään tallennetuista tiedoista on julkisia. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta mahdollisesti perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki).

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevista tiedoista salassa pidettäviä ovat:

 • asiakasta koskevat luottotiedot,
 • tiedot valtiontakauksista ja takauksen kohteena olevien lainojen määrästä,
 • lainamuotoisiin tukiin liittyvät tiedot lainojen määrästä sekä
 • laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta salassa pidettäviksi säädetyt (621/1999, julkisuuslaki, 24.1 § 14–15 k, 20 k, 23 k ja 31 k)

Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet vuodelta 2020 julkaistaan EU-tukitietojen hakupalvelussa. Tietoja voi tarkastella hakupalvelussa joko kalenteri- tai varainhoitovuosittain. EU:n varainhoitovuosi on vuoden mittainen jakso (16.10.–15.10.). Tietoja ei julkaista, jos kaikkien em. rahastojen kautta saamiesi tukien tukisumma vuodessa on enintään 1250 euroa. Kokonaan kansallisesti rahoitettuja tukia ei julkaista, koska EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Komission tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi komissio edellyttää, että myös yksityishenkilöiden tukitiedot julkaistaan.

Julkaistavat tiedot:

 • tuensaajan nimi
 • verotuskunta
 • maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta maksetut tuet.

Tietojen luovuttaminen

Maaseutu­elinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevien rekisteritietojen ja/tai asiakirjojen luovuttamisesta päättää asianomainen viranomainen (Ruokavirasto, Luke, ELY-keskus ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) oman viranomaistehtävänsä osalta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja viranomaiskäyttöön. Lisäksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tarkastus‐ ja tutkintaelimet voivat käsitellä tuensaajien henkilö‐ ja tukitietoja.

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä voidaan myös luovuttaa yhteystietojasi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena tietojärjestelmään talletettuja henkilötietoja sekä sijainti-, pinta-ala- ja tuotantosuuntatietoja. Suostumuksen tietojen luovuttamiseen markkinointi- tai neuvonnallisiin tarkoituksiin voit antaa Vipussa kohdassa Omat tiedot tai Maatilalomakkeella 101D. Vastaavalla tavalla voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Ruokaviraston internetsivuilla on lisätietoa Ruokaviraston rekistereistä, tiedonluovutuspyynnöstä ja tiedonluovutuksen maksullisuudesta ruokavirasto.fi → Tietoa meistä → Avoin tieto.

Turvakielto

Ruokavirasto saa tiedon väestötietorekisteriin ilmoittamastasi turvakiellosta järjestelmäänsä. Lisätietoja turvakiellosta ja sen hakemisesta saat maistraatista.

Rekisteröidyn (tuenhakijan) oikeudet

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterin­pitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Tiedot ovat luettavissa Ruokaviraston internetsivuilla kohdassa Tietosuoja. Lisäksi sinulla on oikeus tarkastaa omat tietojärjestelmiin tallennetut tietosi. Voit muuttaa virheelliset tietosi itse asiointipalvelussa tai pyytää viranomaista korjaamaan ne. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Esitä yksilöity, allekirjoitettu tarkastuspyyntö Ruokavirastolle (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

Siirry seuraavaan 3. Tukien hakeminen 2021