4. Valvonta 2021

Julkaisupäivä: 24. maaliskuuta 2021
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2021
Siirry edelliseen 3. Tukien hakeminen 2021
Siirry seuraavaan 5. Tukien maksaminen 2021

4.1. Yleistä valvonnasta

Maataloustukien valvonta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä Euroopan komission säädöksiin sekä kansallisiin asetuksiin. Suomessa maataloustukien valvontaa ohjaa ja hallinnoi Ruokavirasto.

Kaikki tukihakemukset tarkastetaan hallinnollisesti. Hallinnollista valvontaa tehdään kunnassa ja ELY-keskuksessa. Kaikille tukihakemuksille tehtävän hallinnollisen valvonnan lisäksi osa tukihakemuksen jättäneistä tiloista valitaan paikalla tehtävään valvontaan. ELY-keskusten tarkastajat tekevät maatiloilla tapahtuvat viljelijätukien valvonnat.

4.2. Hallinnollinen valvonta

Hallinnollisella valvonnalla tarkoitetaan sellaista tukihakemuksen sisältävien tietojen tarkastamista, jota tehdään ns. ”työpöytätyönä”. Hallinnollista valvontaa ovat myös tietojärjestelmistä tehtävät automaattiset ristiintarkastukset. Hallinnollinen valvonta ei aina edellytä asian tarkastamista paikan päällä maatilalla.

Hallinnollisena valvontana tarkistetaan muun muassa, että olet aktiiviviljelijä, olet palauttanut tukihakemuksesi ajoissa ja hakemuksesi sisältää vaaditut liitteet. Jos haet esimerkiksi ympäristökorvausta, hallinnollisesti tarkistetaan muun muassa se, että ympäristökorvaussitoumuksesi on voimassa, ja että olet ilmoittanut tietyissä valitsemissasi toimenpiteissä niiden toteutusalat palauttamalla syysilmoituksen.

Hallinnollista valvontaa ovat myös Ruokaviraston tietojärjestelmistään tekemät ristiintarkastusajot. Näissä ristiintarkastusajoissa verrataan tietojärjestelmissä jo olevia tietojasi tukihakemuksen tietoihin. Jos esimerkiksi haet ympäristökorvausta, voidaan ristiintarkastuksilla tarkistaa muun muassa se, että ilmoittamasi suojavyöhykkeet on säilytetty korvausehtojen mukaan samalla lohkolla useana vuonna peräkkäin.

Pinta-alan osalta tarkistetaan ristiintarkastusajolla tukihakua seuraavana keväänä, että hakemuksella ilmoitettu pinta-ala ei ylitä viimeisintä digitoitua alaa. Jos digitoitu ala on ilmoitettua pienempi, voi aiheutua tuen vähennys. Kun pinta-alavirhe on korkeintaan 3 % tai 2 ha, vähennys tehdään hallinnollisesti eikä viljelijää kuulla asiasta erikseen.

4.3. Tilalla tehtävä valvonta

Valvontamäärä

Tilat valitaan paikalla tehtävään valvontaan käyttäen satunnaisotantaa ja painotettua otantaa. Tukia hakeneista tiloista valvotaan vähintään 5 %.

Valvonnasta ilmoittaminen

Valvonnasta voidaan ilmoittaa etukäteen, mutta komission asetus edellyttää, että valvontoja suoritetaan myös ennalta ilmoittamatta. Peltovalvonnasta voidaan ilmoittaa etukäteen aikaisintaan 14 päivää ennen ja eläintukien valvonnasta aikaisintaan 48 tuntia ennen valvontaa.

Valvontaan valmistautuminen ja valvontakäynti

Voit valtuuttaa toisen henkilön edustajaksesi tai avustajaksesi valvontatilanteeseen. Valvonta voidaan tehdä myös ilman sinun tai edustajasi paikallaoloa. Tilakäynnin aluksi tarkastaja kertoo valvonnan tarkoituksesta ja menetelmistä. Saat valvonnan kulusta myös tiedotteen, jonka tarkastaja yleensä lähettää sähköpostilla.

Jos tilasi on valittu kokotilavalvontaan, tarkastetaan tilalla tehtävässä tarkastuksessa mm. kaikkien kasvulohkojesi pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen. Ristiintarkastus koskee yleensä vain yksittäisiä lohkoja tai tukiehtoja.

Varmista, että kaikki valvonnassa tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla. Kokotilavalvonnan tilakäynnillä tarkastetaan kaikilta tiloilta vuokrasopimukset, ja ympäristökorvaukseen sitoutuneilta vuosittain laadittava viljelysuunnitelma, lannoitevalmisteiden ostokuitit, kasvinsuojeluaineruiskun testaustodistus sekä todistus suoritetusta kasvinsuojeluainekoulutuksesta tai -tutkinnosta. Jos et osallistu tarkastukseen, voit toimittaa pyydetyt asiakirjat myöhemmin.

Kokotilavalvonnan lisäksi tehdään talviaikaista asiakirjavalvontaa. Jos olet sitoutunut ympäristökorvaukseen, asiakirjavalvonnassa tarkastetaan viljavuustutkimukset ja lohkokohtaiset muistiinpanot. Jos et ole sitoutunut ympäristökorvaukseen ja tilasi on täydentävien ehtojen valvonnassa, tarkastetaan lohkokirjanpidosta vain täydentävien ehtojen vaatimusten noudattaminen. Jos tilallasi pitää olla voimassa oleva lanta-analyysi, tarkistetaan myös tämä talviaikaisessa asiakirjavalvonnassa. Tarkastettavaksi voidaan pyytää myös muita asiakirjoja sekä kokotilavalvonnan yhteydessä että talviaikaista asiakirjavalvontaa varten.

Tarkastuskertomus

Valvonnasta tehdään aina tarkastuskertomus, jossa esitetään valvontakäynnillä tarkastetut ehdot ja havainnot tukiehtojen noudattamisesta. Tarkastuskertomus toimitetaan sinulle valvontakäynnin jälkeen, kun kaikki havainnot on tallennettu järjestelmään. Sinä (tai edustajasi) voit halutessasi lisätä tarkastuskertomukseen omat valvontaa koskevat huomautuksesi ja mielipiteesi ja palauttaa sen ELY-keskukseen. Tarkastuskertomuksen palauttaminen ja allekirjoittaminen ei ole pakollista, eikä niiden tekemättä jättäminen estä asian jatkokäsittelyä. Allekirjoitus ei myöskään poista muutoksenhakuoikeutta varsinaisesta tukipäätöksestä. Huomaa, että tarkastuskertomukseen ei voi hakea oikaisua, vaan jos olet eri mieltä tarkastuksessa tehdyistä havainnoista, voit hakea oikaisua aikanaan tukipäätöksestä.

Myös hallinnollisista pinta-alaa koskevista ristiintarkastuksista tehdään tarkastuskertomus niissä tapauksissa, joissa virhe on ollut niin suuri, että aiheutuu sanktio. Jos valvonnan tuloksena tukea leikataan eli maksetaan valvonnassa hyväksytyn mukaisesti, uusi pinta-ala on suoraan tuen maksun perusteena ja tukipäätöksellä on nähtävissä pinta-alaero. Valvontatiedot tallennetaan ELY-keskuksessa tietojärjestelmään. Tuki maksetaan tilalle vasta sitten, kun kaikki haettuun tukeen kohdistuvat tilavalvonnat on tehty ja ristiintarkastukset selvitetty.

Tarkastuskertomus lähetetään tietojärjestelmästä sähköisesti. Jos sinulla on tunnukset Suomi.fi -palveluun ja olet valinnut viestien sähköisen toimitustavan, tarkastuskertomus toimitetaan Suomi.fi-viesteihin, eikä sitä silloin toimiteta sinulle paperisena. Jos sähköistä Suomi.fi-palvelua ei ole käytössä tai olet valinnut suomi.fi-palvelussa toimitustavaksi paperipostin, tarkastuskertomus toimitetaan sinulle paperisena postissa.

Seuraamukset pinta-alavirheistä

Pinta-alaerosta aiheutuvat seuraamukset ovat erilaisia eri tukimuodoissa. Pinta-alavirhe muodostuu haetun ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alaeron perusteella. Lisäksi osa tukiehtopuutteista voi vaikuttaa pinta-alavirheeseen. Pinta-alaseuraamuksista on kerrottu tarkemmin Peltovalvontaohjeessa, joka on luettavissa ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat → Valvonta.

Seuraamukset ehtojen laiminlyönneistä

Pinta-alavirheistä johtuvien tuen vähennysten lisäksi tukiehtojen laiminlyönnistä voi seurata tuen vähennyksiä. Esimerkiksi viherryttämistukea vähennetään, jos sinun pitää noudattaa viherryttämistoimenpiteitä, mutta yksi tai useampi viherryttämistuen vaatimuksista ei täyty.

Ympäristökorvauksessa on tilakohtaisessa toimenpiteessä ravinteiden tasapainoisessa käytössä ja eri lohkokohtaisissa toimenpiteissä tukiehtoja, joita sinun on noudatettava saadaksesi korvauksen. Ympäristökorvauksen tukiehtojen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua kiinteä seuraamusprosentti tai seuraamus lasketaan pinta-alan kautta. Seuraamuksen osalta kuitenkin aina arvioidaan noudattamatta jättämisen laajuus, vakavuus ja kesto. 

Muutoksenhakuoikeus

Sinulla on mahdollisuus hakea oikaisua valvontatuloksen sisältävästä tukipäätöksestä ELY-keskuksesta. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat tukipäätöksen liitteenä.

Siirry seuraavaan 5. Tukien maksaminen 2021