8. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 2022

Julkaisupäivä: 24. maaliskuuta 2022
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2021
Siirry edelliseen 7. Luonnonhaittakorvaus 2021
Siirry seuraavaan 9. Peltokasvipalkkio 2021

Huomioitavaa 2021

 • Vuonna 2015 ja 2016 annetut sitoumukset päättyvät, voit hakea vuoden jatkoa päätukihaussa 15.6. mennessä
 • Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta vuonna 2016, palauta ELY-keskukseen kuitti kotieläinten tai kotieläintuotteiden myynnistä viimeistään 15.6., jos et ole vielä palauttanut kuittia.
 • Voit hakea uutta luomusitoumusta palauttamalla lomakkeen 215 ELY-keskukseen viimeistään 15.6. Ilmoittaudu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ja suorita sitoumusehdoissa vaadittu luomukurssi viimeistään 30.4.
 • Voit hakea lisäalojen liittämistä voimassa olevalle tai jatkettavalle sitoumukselle palauttamalla lomakkeen 215 ELY-keskukseen viimeistään 15.6.
 • Jos haluat lisätä uuden eläinlajin sitoumukseen vuodelle 2021, ilmoittaudu ko. eläinlajin osalta luomuvalvontaan viimeistään 30.4.2021
 • Myyntikasvivaatimus koskee myös osaa kotieläintiloista vuodesta 2020 alkaen, lue lisää kohdasta 8.2 Myyntikasvivaatimus.
 • Jos käytät myyntikasvina valkuaiskasvien ja muiden kasvien seoksia, ilmoita kasvulohkon lisätiedoissa, mitä valkuaiskasvia seoksessa on.
 • Jos viljelet myyntikasvina sinilupiinia, ilmoita kasvulohkon lisätiedoissa sinilupiini.
 • Hakuoppaan julkaisuun mennessä komissio ei ole vielä hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitettyjä muutoksia vuodelle 2021. Komissio ei ole vielä hyväksynyt myöskään maaseuturahaston elvytysvaroilla vuonna 2021 toteutettavia toimia. Komission kanssa käydään neuvotteluja, jotta päätös saataisiin mahdollisimman nopeasti. Vuonna 2021 tapahtuva luomukorvausten hakeminen ja ehdot on kuvattu hakuohjeissa sellaisina kuin ne on esitetty komissiolle. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

8.1 Sitoumusten ja lisäalojen hakeminen sekä tilatyypin vaihtaminen 2021

Jos tilallasi on vuonna 2015 tai 2016 annettu sitoumus, voit hakea sitoumukselle vuoden jatkoa päätukihaun yhteydessä. Jos et haet jatkoa, sitoumuksesi päättyy.

Jos jatkettavaa sitoumusta ei ole, voit hakea uutta sitoumusta palauttamalla ELY-keskukseen lomakkeen 215 liitteineen viimeistään 15.6. Muista ilmoittaa tilasi luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään viimeistään 30.4. Valvontajärjestelmään ilmoittaudutaan palauttamalla Luomuvalvontalomake 1, täydennyslomake 1a (kasvintuotanto) sekä tarvittaessa täydennyslomake 1d (kotieläintuotanto). Sitoumuksen vaatimus luomukurssin tai -koulutuksen suorittamisesta tulee täyttyä viimeistään 30.4.

Voit hakea voimassa olevaan tai jatkettavaan sitoumukseen liitettäväksi korvauskelpoisia tai sellaiseksi tänä vuonna hyväksyttäviä lohkoja. Liitettävä ala voi olla enintään 5 hehtaaria. Jos sitoumusala ennen liittämistä on alle 5 hehtaaria, voit liittää enintään 1 hehtaarin. Voit liittää tätä enemmän alaa antamalla uuden sitoumuksen. Voit tällöin korvata myös jatkettavan sitoumuksen uudella sitoumuksella. Uudet sitoumukset ovat aina viisivuotisia, mutta käytännössä sitoumukset päätetään ohjelmakauden vaihtuessa. Tämänhetkisen tiedon mukaan ohjelmakausi vaihtuu vuonna 2023. Voit tuolloin halutessasi sitoutua uuden ohjelmakauden luomukorvaukseen.

Hallintaasi tulleet vuonna 2020 luomusitoumuksella olleet lohkot liitetään automaattisesti sitoumuksellesi, kun ilmoitat lohkot päätukihakemuksellasi.

Voit vaihtaa sitoumuksesi tilatyyppiä tai muuttaa eläinlajia. Ilmoita uusi eläinlaji luomuvalvontaan viimeistään 30.4.2021, jotta eläinmäärät huomioidaan vuodelle 2021.

Hae lisäalojen liittämistä, tilatyypin vaihtoa ja eläinlajien muutosta paperilomakkeella 215. Palauta lomake ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2021.

8.2 Myyntikasvivaatimus

Tarkista myyntikasvivaatimuksen toteutuminen. Myyntikasvivaatimus koskee paitsi kasvinviljelytiloja, myös osaa kotieläintiloista vuodesta 2020 alkaen.

Jos olet antanut luomusitoumuksen 2016, mutta käytät pääosan sadosta omille tavanomaisille eläimille, sinun tulee joko siirtää eläimet luonnonmukaiseen tuotantoon tai aloittaa myyntikasvien viljely. Myyntikasveja tulee tällöin ilmoittaa vähintään 30 % vuoden 2021 sitoumusalasta. Vuonna 2022 on myyntikasveja ilmoitettava siten, että vähintään 30 % täytyy vuosien 2021 ja 2022 keskiarvona.

Vaatimus koskee tilaasi, vaikka vuonna 2016 tehty sitoumus olisi myöhemmin korvattu uudella lisäalojen liittämisen vuoksi. Vuodesta 2022 alkaen vaatimus koskee tiloja, jotka ovat antaneet ensimmäisen luomusitoumuksensa vuonna 2017.

Vaatimus myyntikasvein tuottamisesta ei koske luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumusta.

Luettelo myyntikasveista löytyy sitoumusehdoista. Myyntikasviksi eivät käy muut kuin listalla olevat kasvit, vaikka ne myytäisiin tilalta.

Huom! Jos käytät myyntikasvilistalla olevia valkuaiskasvien ja muiden kasvien seoksia, voit käyttää seoksessa ainoastaan listalla olevia valkuaiskasveja. Ilmoita tällöin lohkon lisätiedoissa, mitä valkuaiskasveja käytät seoksissa.

Huom! Jos viljelet sinilupiinia puhtaana kasvustona, ilmoita kasviksi Muu makea lupiini ja ilmoita kasvulohkon lisätiedoissa ’Sinilupiini’. Lupiineista ainoastaan sinilupiini on hyväksytty myyntikasvi.

Lue lisää Ruokaviraston nettisivuilta: ruokavirasto.fi → Tuet ja korvaukset → Luonnonmukainen tuotanto.

8.3 Yleistä luomusitoumuksesta

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on korvausta luonnonmukaisen tuotantotavan noudattamisesta aiheutuvista kuluista ja tulonmenetyksistä. Luomutuotanto edistää turvallisten orgaanisten lannoitusaineiden kierrätystä ja lisää kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuutta sekä eläinten lajinmukaisempaa hoitoa.

Luonnonmukaista tuotantoa tuetaan ohjelmakaudella 2014–2020 viisivuotisen luomusitoumuksen perusteella.

Seuraavassa kerrotaan keskeisimpiä asioita luomusitoumuksesta. Sitoumusehdot löytyvät osoitteesta ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat → Luonnonmukaisen tuotannon korvaus.

8.4 Sitoumustyypit

Toimenpide jakautuu kahteen sitoumustyyppiin, kasvitilan ja kotieläintilan sitoumukseen. Kotieläintilan sitoumus sisältää sekä peltoviljelyn että kotieläintuotannon. Molemmissa pinta-alan vähimmäisvaatimus on 5 hehtaaria korvauskelpoisia lohkoja tai joka vuosi vähintään 1 hehtaari puutarhakasvien viljelyssä olevaa korvauskelpoista peltoa.

Kotieläintilalla on oltava peltoalavaatimuksen lisäksi vähintään 0,3 eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä sitoumushehtaaria kohti sitoumusvuoden keskiarvona. Eläintiheyteen voidaan laskea naudat, siat, vuohet, lampaat ja siipikarja.  Eläinten laskenta-aika on ensimmäisenä kotieläinsitoumusvuonna 1.5.–31.12. ja myöhempinä vuosina kalenterivuosi.

Kaikki tilan lohkot on liitettävä luomusitoumukseen. Sitoumuksen ulkopuolelle jätettävistä aloista kerrotaan tarkemmin sitoumusehdoissa.

Kasvinviljelytilalla on viljeltävä myyntikasveja, kuten viljoja tai öljykasveja keskimäärin 30 %:lla sitoumusalasta sitoumuskauden aikana. Luomuun siirtyvän ja sitoumuksen antavan tilan on viljeltävä myyntikasveja vasta 4. ja 5. sitoumusvuonna. Myyntikasvit ja niiden tuottamiseen liittyvät tarkemmat ehdot on kerrottu sitoumusehdoissa. Koko sitoumusalasi voi olla nurmella vain, jos käytät sadon pääosin oman karjasi rehuksi tai kanssasi säännöllistä yhteistyötä tekevien luonnonmukaisen kotieläintilan sitoumuksen antaneiden tilojen karjan rehuksi.

8.5 Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluminen

Tilasi on kuuluttava valvontajärjestelmään peltokasvi- ja kasvihuonetuotannon osalta ja kaikkien tilan lohkojen on oltava luonnonmukaisessa viljelyssä viimeistään toisena sitoumusvuonna.

Huom! Ilmoittaudu ajoissa valvontajärjestelmään, jos aloitat luonnonmukaisen kotieläintuotannon. Tällöin saat tiedon kotieläinrakennusten soveltuvuudesta luomutuotantoon hyvissä ajoin. Lisätietoja saat omasta ELY-keskuksestasi.

8.6 Korvaustasot

Taulukko 1. Korvaustasot

Tila/kasvi Korvaus € / hehtaari / vuosi
Kasvinviljelytila 160
Kotieläintila 294 (160 + 134)
Avomaan vihannesten viljelyalalle* 600

* Korotettu korvaus maksetaan vain niille kasvulohkoille ja niinä sitoumusvuosina, joilla vihanneksia viljellään.

8.7 Maksaminen ja rajoitukset

Luomukorvaus maksetaan niiltä sitoumuslohkolla olevilta kasvulohkoilta, jotka ilmoitat siirtymävaiheeseen tai luonnonmukaisesti viljellyiksi.

Luomusitoumukselle voit ilmoittaa vuosittain kesantoja ja luonnonhoitopeltonurmia yhteensä enintään 25 % sitoumusalasta, jos tilasi on luomutila. Jos ilmoitat kesantoa ja LHP-nurmea tätä enemmän, niistä maksetaan sille alalle, joka saadaan jaettaessa muiden luomukorvaukseen oikeuttavien lohkojesi ala kolmella. Esim. jos olet ilmoittanut kesantoa 50 % sitoumuslohkoista ja loppu on kauraa, voidaan kesannosta korvaus maksaa 16,67 %:lle.

Luomusitoumuksen tehneelle ei makseta ympäristösitoumuksen viherlannoitusnurmien korvausta (54 €/ha).

Energiantuotantotarkoitukseen kasvatettavasta ruokohelvestä ei makseta luomukorvausta. Rehuksi tai kuivikkeeksi viljeltävälle ruokohelvelle voidaan kuitenkin maksaa korvaus. Ilmoita tällaiset alat kasvikoodilla Ruokohelpi (rehu/kuivike). Energiantuotantoon käytettävät alat ilmoitetaan koodilla Ruokohelpi (energia).

Luomukorvausta ei makseta mm. tilapäisesti viljelemättömästä alasta, suojavyöhykkeistä tai kurki-, hanhi- ja joutsenpelloista. Sitoumusehdoissa kerrotaan tarkemmin alat, joille luomukorvausta ei makseta.

Luomusitoumus kotieläintuotannosta rajoittaa mahdollisuuksiasi valita saman eläinlajin toimenpiteitä eläinten hyvinvointikorvauksesta. Et voi myöskään valita ympäristökorvauksen toimenpidettä puutarhakasvien vaihtoehtoisista kasvinsuojelumenetelmistä.

8.8 Luomun vaiheen ilmoittaminen

Kiinnitä erityistä huomiota kasvulohkojen luonnonmukaisen tuotannon siirtymävaiheiden ilmoittamiseen. Täytä luomun siirtymävaihe kaikista tilan kasvulohkoista, riippumatta siitä, kuuluvatko ne luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen. Ilmoitus tarvitaan luomukorvauksen maksamiseen, luonnonmukaisen tuotannon tarkastusjärjestelmää varten ja viherryttämistuen vaatimuksista vapautumiseksi luonnonmukaisen tuotannon perusteella.

8.9 Luomutuotteena käyttö tai markkinointi

Siirtymävaiheella tarkoitetaan aikaa, jolloin lohkoja viljellään luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksin, mutta tuotteiden markkinoiminen luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin ei ole vielä mahdollista.

Yksivuotisilla kasveilla siirtymävaiheen pituus on kaksi vuotta ennen kylvöä. Nurmikasveilla aika on kaksi vuotta ennen sadonkorjuuta. Muilla monivuotisilla kasveilla, kuten raparperi, mansikka ja omena, siirtymäaika on kolme vuotta ennen sadonkorjuuta.

8.10 Siirtymävaihetuotteena käyttö tai markkinointi

Kasvilajista riippumatta vaatimuksena on, että siirtymäaika on kestänyt vähintään 12 kuukautta ennen korjattavaa satoa. Huom! 1. vuoden siirtymävaiheessa olevan kasvulohkon tuotteita ei voi markkinoida siirtymävaiheen tuotteina.

Siirtymävaiheen laskeminen voidaan aloittaa aikaisintaan siitä päivämäärästä, jolloin hakemus valvontajärjestelmään liittymisestä on saapunut ELY-keskukselle.

Ilmoita kasvulohkon tilanne seuraavin numeroin:

1 = 1. vuoden siirtymävaiheessa
2 = 2. vuoden siirtymävaiheessa
3 = 3. vuoden siirtymävaiheessa
4 = Luonnonmukaisessa viljelyssä
5 = Viljelysuunnitelman mukaan luonnonmukaiseen viljelyyn siirrettävä, mutta toistaiseksi tavanomaisesti viljelty kasvulohko
9 = Pysyvästi tavanomaisessa viljelyssä

 • 1 vuoden siirtymävaihevuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana kasvulohkon siirtyminen on aloitettu.
 • Koodia 3 voi käyttää vain kasvulohkoilla, joilla on kolmivuotista siirtymäaikaa vaativia kasveja, esimerkiksi omena, mustaherukka ja raparperi.
 • Koodi 5 tarkoittaa sellaisia lohkoja, jotka viljelysuunnitelman mukaan siirretään luonnonmukaiseen viljelyyn vuonna 2022, tai myöhemmin, mutta jotka ovat tukivuonna 2021 tavanomaisesti viljeltyjä.

Esimerkki 1.

Aloitat luomutuotannon vuonna 2021. Viljelysuunnitelman mukaan siirtymävaihe luonnonmukaiseen viljelyyn kasvulohkolla aiotaan aloittaa vasta vuonna 2022. Kasvukaudella 2021 kasvulohkolla viljellään tavanomaisesti perunaa. Ilmoita tällöin koodi 5.

Esimerkki 2.

Olet liittynyt luomuvalvontaan keväällä 2019. Lohkon siirtyminen luomuviljelyyn on aloitettu toukokuussa 2019. Siirtymävaiheen pituus yksivuotisilla kasveilla on kaksi vuotta ennen ensimmäistä luomutuotteena markkinoitavan kasvin kylvöä. Kylvät lohkolle kauraa toukokuussa 2021. Ilmoita vuonna 2021 koodi 4 Luonnonmukaisessa viljelyssä.

Esimerkki 3.

Olet liittynyt luomuvalvontaan keväällä 2019. Lohkolla on viljelty nurmea vuonna 2019 ja 2020 luomuehtojen mukaisesti. Siirtymävaiheen pituus monivuotisilla nurmikasveilla on kaksi vuotta ennen sadonkorjuuta. Ilmoita tällöin vuonna 2021 koodi 4 Luonnonmukaisessa viljelyssä.

Esimerkki 4.

Olet aloittanut omenatarhan siirtämisen luomutuotantoon toukokuussa 2019. Siirtymävaiheen pituus monivuotisilla kasveilla on kolme vuotta ennen ensimmäistä luomutuotteena markkinoitavan sadon korjuuta, eli siirtymäaika täyttyy toukokuussa 2022. Vuosi 2021 on siis kasvulohkon kolmas siirtymävaihevuosi, joten merkitse lohko koodilla 3.

8.11 Luomukorvaus ja viherryttämistuki

Luomutila on automaattisesti vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista. Tällöin sinun ei tarvitse noudattaa viherryttämistuen vaatimuksia niillä lohkoilla, jotka kuuluvat luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Viherryttämistuen vaatimukset koskevat kuitenkin niitä lohkoja, joita viljelet tavanomaisesti. Lue lisää viherryttämistuen vaatimuksista Viherryttämistuen -luvusta.

Siirry seuraavaan 9. Peltokasvipalkkio 2021