Eviran ohje 18217/10
Luomutuotanto 2
Eläintuotannon ehdot 2020
Luomutuotanto 2 - Eläintuotannon ehdot

Lukijalle

Nämä ehdot kuvaavat eläintuotantoa koskevia luonnonmukaisen tuotannon vähimmäisvaatimuksia neuvoston ja komission asetusten ja niiden nojalla annettujen määräysten osalta. Luomuvalvontaa yleisesti koskevat tuotantoehdot, esimerkiksi valvontaan ilmoittautumisesta ja merkinnöistä, on annettu alkutuotannon osalta Luonnonmukainen tuotanto 1, Yleiset ja kasvintuotannon ehdot -julkaisussa. Muutokset edelliseen painokseen on merkitty vihreällä.

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin. Näissä ehdoissa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinta on erotettu kursiivilla. Näissä tuotantoehdoissa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Elintarviketurvallisuusviraston luomujaosto tiedottaa valvontaan kuuluville toimijoille muuttuvista vaatimuksista pari kertaa vuodessa. Ajankohtaista tietoa on saatavilla myös Eviran internetsivuilta osoitteesta www.evira.fi.

1 Luonnonmukaisen eläintuotannon tavoitteet ja yleisperiaatteet

 • Eläinten kasvatus ilman peltoalaa ei ole luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden mukaista.
 • Eläintuotannon ehdot ovat vähimmäisvaatimuksia, joita kasvattajien on vähintään noudatettava.
 • Luonnonmukaista eläintuotantoa ei voida harjoittaa ilman yhteyttä luonnonmukaisessa viljelyksessä olevaan peltoalaan, jonne eläinten tuottama lanta voidaan levittää. Luonnonmukaista eläintuotantoa harjoittavan tuotantoyksikön koko peltoalan tulee olla luonnonmukaisessa tuotannossa tai siirtymässä siihen.
 • Sekä luonnonmukaisesti että tavanomaisesti kasvatettavia eläimiä saa pitää tilalla ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat eri eläinlajia.

Luonnonmukaisen eläintuotannon tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia tuotteita huomioiden eläinten hyvinvointi ja lajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Tavoitteena on myös vastata kuluttajien kysyntään tuotteilla, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, ihmisten ja kasvien terveydelle tai eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille.

Eläintuotanto on tärkeä osa luonnonmukaista maatilakokonaisuutta. Rehukasvien viljely monipuolistaa viljelykiertoa ja vastavuoroisesti eläimet tuottavat eloperäistä lannoitetta maaperälle. Eläinten kasvatus ilman peltoalaa ei ole luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden mukaista. Eläintuotannon ja kasvinviljelyn on muodostettava sellainen alueellisiin olosuhteisiin mukautettu kokonaisuus, jossa toteutuvat kestävän maataloustuotannon periaatteet. Eläinten lukumäärä on suhteutettava käytettävissä olevaan pinta-alaan. Näin vältytään liialliselta laiduntamiselta ja karjanlannan levitys voi tapahtua mahdollisimman vähin ympäristövaikutuksin.

1.1 Yleisiä vaatimuksia

Näissä tuotantoehdoissa on annettu yksityiskohtaiset ehdot siitä, miten nautoja, hevosia, sikoja, lampaita, vuohia ja siipikarjaa (kanat, helmikanat, ankat, kalkkunat ja hanhet) tulee kasvattaa, jotta niitä tai niistä saatuja tuotteita saisi markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina. Tuotantoehdot ovat vähimmäisvaatimuksia, joita edellä mainittujen eläinläjien kasvattajien on vähintään noudatettava.

1.1.1 Eläinsuojelusäädökset

Luonnonmukaisessa eläintuotannossa on noudatettava eläinsuojelusäädöksiä, jollei luonnonmukaista eläintuotantoa koskevissa säädöksissä aseteta toiminnalle tiukempia vaatimuksia. Ajantasaiset eläinsuojelua koskevat säädökset ovat luettavissa: http://www.mmm.fi/fi/index/lainsaadanto/elainlaakintolainsaadanto/sisalto/f-hakemisto.html

1.1.2 Muuntogeeniset organismit

Muuntogeenisien organismien (GMO) ja/tai tuotteiden, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai ovat niiden tuottamia, käyttö on kielletty luonnonmukaisessa tuotannossa. Poikkeuksena ovat eläinlääkkeet, joita edellä mainittu kielto ei koske.

1.2 Eläintuotannon suhde peltoalaan

Luonnonmukaista eläintuotantoa ei voida harjoittaa ilman yhteyttä luonnonmukaisessa viljelyksessä olevaan peltoalaan, jonne eläinten tuottama lanta voidaan levittää. Lanta-asioita käsitellään kappaleessa 10. Luonnonmukaista eläintuotantoa harjoittavan tuotantoyksikön koko peltoalan tulee olla luonnonmukaisessa tuotannossa tai siirtymässä siihen.

1.3 Eläinten kasvatus eri tuotantotavoin

Sekä luonnonmukaisesti että tavanomaisesti kasvatettavia eläimiä saa pitää tilalla ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat eri eläinlajia. Tilalla voi olla esimerkiksi luomusikoja ja tavanomaisia nautoja, mutta ei luomulypsylehmiä ja tavanomaisia emolehmiä. Mikäli tilalla kasvatetaan eläimiä eri tuotantotavoin, tulee eläintuotanto jakaa luonnonmukaiseen ja tavanomaiseen tuotantoyksikköön.

Tuotantoyksiköt määritellään valvontaan ilmoittauduttaessa. Eri tuotantotavoin kasvatettavia eläimiä on pidettävä erillisissä rakennuksissa tai rakennuksen osissa ja ulkoalueilla. Luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotantopanosten sekä tuotettujen tuotteiden varastojen tulee olla selkeästi erotettu vastaavista tavanomaiseen tuotantoon käytettävistä varastoista. Tavanomaisesta eläintuotannosta on pidettävä luonnonmukaista tuotantoa vastaavia muistiinpanoja tilalle hankittujen tuotantopanosten, tilalta luovutettujen maataloustuotteiden ja eläimiä koskevien tietojen osalta (2.8 kohdat 1, 2 ja 3). Nämä muistiinpanot tarkastetaan luonnonmukaisen tuotannon vuosittaisen tuotantotarkastuksen yhteydessä. Poikkeus saman eläinlajin kasvattamiseen eri tuotantotavoin ELY-keskus voi myöntää maataloustutkimusta tai muodollista koulutusta harjoittaville tiloille luvan kasvattaa samaa eläinlajia rinnakkain eri tuotantotavoin. Luvan edellytykset on kuvattu toimeenpanoasetuksen 40 artiklassa.

1.3.1 Tavanomaisesti kasvatettujen eläinten laiduntaminen luonnonmukaisesti hoidetuilla laitumilla

Tavanomaisesti kasvatettuja eläimiä voidaan laiduntaa luonnonmukaisesti hoidetuilla laitumilla (luonnonmukaisessa yksikössä) seuraavin edellytyksin:

 • eläinten laiduntamisesta pidetään kirjanpitoa, johon merkitään tiedot laiduntaneista eläimistä, laidunalueista ja laidunnusajasta.
 • tavanomaisesti kasvatettuja eläimiä voidaan yhtäjaksoisesti laiduntaa luonnonmukaisesti viljellyillä lohkoilla enintään laidunkauden ajan.
 • eri tuotantotavoista peräisin olevien eläinten tulee laiduntaa aluetta vuorotellen, eli luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä ei voida laiduntaa alueella samanaikaisesti tavanomaisesti kasvatettujen eläinten kanssa.
 • tavanomaisesti kasvatetut eläimet ovat peräisin maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän mukaisesta tuotannosta, esimerkiksi tiloilta, joilla on sitoumus ympäristökorvauksesta tai ympäristösopimus. Vastaavasti voidaan huomioida tavanomaiset kasvatetut eläimet, joiden vakiintunut pitopaikka on luomukotieläintilalla laaditun kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä, luonnonmukaisilla laitumilla laiduntavat tavanomaisesti kasvatetut eläimet voivat olla peräisin myös tilan ulkopuolelta.

1.3.2 Yhteislaitumet

Luonnonmukaisesti kasvatettujen eläimien vieminen perinteisille yhteislaitumille samanaikaisesti tavanomaisesti kasvatettujen eläinten kanssa on mahdollista seuraavin edellytyksin:

 • eläinten laiduntamisesta pidetään kirjanpitoa, johon merkitään tiedot laiduntaneista eläimistä, laidunalueista ja laidunnusajasta.
 • yhteislaitumena käytettävää laidunaluetta ei ole käsitelty vähintään kolmeen vuoteen tuotteilla, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa (esimerkiksi maatalousviranomaisen lausunto).
 • muiden alueella laiduntavien eläinten tulee olla peräisin maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän mukaisesta tuotannosta, esimerkiksi tiloilta, joilla on sitoumus ympäristökorvauksesta tai ympäristösopimus.
 • luonnonmukaisesti kasvatetut eläimet pystytään selkeästi erottamaan muista laitumella
  olevista eläimistä (selkeä merkintäsysteemi).

2 Sovellettavat säädökset ja ilmoittautuminen valvontaan

 • Eläimistä saataviksi tuotteiksi luetaan liha, syötävät elimet, eläinten (muiden kuin kalojen) suolet, rakot, ja vatsat, meijerituotteet, linnunmunat, hunaja, siitepöly ja kittivaha.
 • Vuotia, villaa tai eläinten tuottamaa lantaa ei katsota eläintuotteiksi. Nämä tuotteet eivät kuulu luonnonmukaisen lainsäädännön piiriin.
 • Metsästämällä tai luonnonvesistä kalastamalla saatuja luonnonvaraisia eläimiä ja kaloja, tai niistä valmistettuja tuotteita ei voida markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina.
 • Sellaiset eläimet tai niistä saadut tuotteet, joille ei ole toimeenpanoasetuksessa vahvistettu yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä, on mahdollista markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina ainoastaan siinä tapauksessa, että Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt tuotantoehdot kyseiselle lajille. Tuotantoehtoja voi hakea hyväksyttäväksi rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö.
 • Ensimmäisen tuotantotarkastuksen jälkeen toimijan tilalla tehdään vuosittainen tuotantotarkastus vähintään kerran vuodessa. Lisäksi vuosittain osalle eläintuotannon valvontaan kuuluvista toimijoista tehdään toinen tarkastus, joka ajoittuu useimmiten eläinten sisäruokintakaudelle.

Valvontajärjestelmästä ja siihen liittyvistä asioista on kerrottu tarkemmin Luonnonmukainen tuotanto 1, Yleiset ja kasvintuotannon ehdot -julkaisussa. Tässä osiossa tarkennetaan valvontajärjestelmän yleisiä vaatimuksia eläintuotannon osalta. Nämä ehdot perustuvat seuraavissa asetuksissa määriteltyihin luonnonmukaisen eläintuotannon
säädöksiin:

 1. Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta, jäljempänä ”neuvoston asetus”
 2. Komission asetus (EY) N:o 889/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta, jäljempänä ”toimeenpanoasetus”
 3. Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta 294/2015
 4. Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta 454/2015

Mainittujen asetusten säädökset muutoksineen sisältävät ne vähimmäisvaatimukset, joiden mukaan luonnonmukaista eläintuotantoa on harjoitettava.

2.1 Neuvoston asetuksen soveltamisala

Luonnonmukaisen tuotannon lainsäädäntöä sovelletaan seuraaviin maataloudesta (ja myös vesiviljelystä) saataviin tuotteisiin:

 1. elävät tai jalostamattomat maataloustuotteet
 2. elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet
 3. rehut
 4. kasvien lisäysaineisto ja siemenet.

Eläimistä saataviksi tuotteiksi luetaan liha, syötävät elimet, eläinten (muiden kuin kalojen) suolet, rakot, ja vatsat, meijerituotteet, linnunmunat, hunaja, siitepöly ja kittivaha. Vuotia, villaa tai eläinten tuottamaa lantaa ei
katsota eläintuotteiksi. Nämä tuotteet eivät kuulu luonnonmukaisen lainsäädännön piiriin.
Metsästämällä tai luonnonvesistä kalastamalla saatuja luonnonvaraisia eläimiä ja kaloja, tai
niistä valmistettuja tuotteita ei voida markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina.

2.2 Eläinlajit

Eläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin alettiin soveltaa tässä ja valmistuksen ehdoissa annettuja ohjeita 24.8.2000 alkaen, jolloin ne siirtyivät luonnonmukaisen tuotannon lainsäädännön piiriin. Näissä ehdoissa on annettu yksityiskohtaiset
ehdot siitä, miten nautoja, hevosia, sikoja, lampaita, vuohia ja siipikarjaa (kanat, helmikanat, ankat, kalkkunat ja hanhet) tulee kasvattaa, jotta niitä tai niistä saatuja tuotteita saisi markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina. Ehdot ovat vähimmäisvaatimuksia, joita edellä mainittujen eläinlajien kasvattajien on vähintään noudatettava. Luomutuotanto 4, Mehiläishoidon ehdot on julkaistu erillisenä painoksena.

Muille kuin edellä mainituille eläimille ei ole annettu yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä toimeenpanoasetuksessa. Sellaiset eläimet tai niistä saadut tuotteet, joille ei ole toimeenpanoasetuksessa vahvistettu yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä, on mahdollista markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina ainoastaan siinä tapauksessa, että Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt tuotantoehdot kyseiselle lajille.

Tuotantoehtoja voi hakea hyväksyttäväksi rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö. Hakijan on osoitettava, että tuotantoehdot, joille hyväksymistä haetaan, noudattavat neuvoston asetuksessa ja toimeenpanoasetuksessa säädettyjä periaatteita ja vaatimuksia. Hyväksyttyjen tuotantoehtojen valvonta toteutetaan luonnonmukaisen tuotannon
valvontajärjestelmässä muiden eläinlajien tavoin. Hakemuksen käsittely ja tuotannon valvonta ovat
maksullista toimintaa.

Rehut

Luonnonmukaisesti tuotetuille rehuille, rehuseoksille ja rehuaineille on omat merkintävaatimuksensa. Asetuksen mukaan viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan voidaan tehdä yksinomaan seuraavilla merkinnöillä:

 • Luomurehussa vähintään 95 % rehun maatalousperäisten ainesosien kuiva-aineesta tulee olla luonnonmukaisesti tuotettua. Enintään 5 % luomurehun kuiva-aineesta voi koostua aineista, jotka on mainittu asetuksen (EU) N:o 889/2008 artiklassa 22 tai liitteessä V.
 • Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti” voidaan käyttää rehussa, joka sisältää eri määriä luonnonmukaisesti tuotettuja ja/tai siirtymävaiheessa saatuja ja/tai sellaisia tavanomaisia rehuaineita, jotka on mainittu asetuksen (EY) N:o 889/2008 artiklassa 22 tai sen liitteissä V ja VI. Rehujen osalta on huomioitava, että tavanomaista alkuperää oleville rehuaineille on asetettu
  enimmäisosuudet päivittäisestä ja vuosittaisesta rehuannoksesta.

Rehuaineet tilojen välisessä kaupassa

Tilojen välillä voidaan käydä kauppaa jalostamattomilla kasvinviljelytuotteilla luonnonmukaisen tuotannon valvonnan puitteissa. Jos rehujen koostumusta muutetaan erottamalla niistä joitakin osia, esimerkiksi viljan jyvästä kuoriosaa tai rypsin siemenestä öljyä, vaaditaan rehuun tuoteseloste. Tällaisen aineen kauppaaminen edellyttää kuulumista rehuvalvontaan. Luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien rehujen valmistusta ja maahantuontia valvoo Eviran Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö, josta voi kysyä lisätietoja asiasta.

2.3 Tuotantoyksikkö

Tila voidaan jakaa tuotantoyksiköihin, jotka muodostavat oman kokonaisuutensa tuotantotavan (luonnonmukainen/tavanomainen) perusteella. Tuotantoyksiköllä tarkoitetaan kaikkea tuotannonalalla käytettävää omaisuutta, kuten tuotantotiloja, viljelylohkoja, laitumia, ulkojaloittelualueita, eläinsuojia sekä viljelykasvien, viljatuotteiden, eläintuotteiden, raaka-aineiden ja minkä tahansa muun tämän erityistuotannon alalla tarvittavan
tuotantopanoksen varastointitiloja.

Esimerkki: 

Tila muodostuu kahdesta tuotantoyksiköstä:

Jos tilalla harjoitetaan sekä tavanomaista että luonnonmukaista tuotantotapaa, on tuotantoyksiköt määriteltävä luomusuunnitelmaan valvontaan ilmoittauduttaessa.