Puutarhatuotteiden varastointituki 2020

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

Puutarhatuotteiden varastointituen hakeminen ja marraskuun varastomäärien ilmoittaminen

Va­lit­se säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la tuki­muo­to Puutarhatuotteiden varastointituki.

Hakemuksen valinta sähköisessä asioinnissaSähköisen asioinnin sivu

Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu ik­ku­na, jos­sa on kol­me väli­leh­teä: Ha­ki­jan tie­dot, Hakemuksen tie­dot sekä Yh­teen­veto ja lä­he­tys. Varastotietoina ilmoita varastosi varastomäärät 1.11. tilanteen mukaisina.

Tuen ehdot löytyvät hakulomakkeen ohjeesta osoitteesta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/puutarhatuotteiden-varastointituki/

Hakijan tiedot

Va­lit­se ensin tuen­ha­ki­ja alas­veto­va­li­kon avul­la.

Tuenhakijan valinta Kuva 2: Tuenhakijan valinta

Kun tuenhakijana on useamman luonnollisen henkilön muodostama yhteisö tai muu yhteisö, valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista

  • Yhteisö ei kuulu ikävaatimuksen piiriin, koska hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö.
  • Yhteisössä on ainakin yksi osallinen, joka oli vähintään 18-vuotias 31.12.2019. Osallisen tulee itse harjoittaa puutarhataloutta. Ilmoita ikävaatimuksen täyttävän osallisen henkilön nimi ja hänen henkilötunnuksensa siihen varattuun kohtaan.

Jos valitulla tuenhakijalla ei ole sovellukseen ilmoitettua pankkitiliä, puuttuvasta pankkitilistä huomautetaan. Ilmoita tällöin valitun tuenhakijan pankkiyhteystiedot. Huomaa, että jos muutat tiliä, kaikki tulevat pelto- ja eläinperusteiset tuet maksetaan jatkossa muutetulle tilille.

Varastotiedot

Hakemuksen tie­dot -väli­leh­del­lä avau­tuu nä­ky­mä, jo­hon tal­len­nat kaikki varastot, joiden tuotemäärälle haet tukea. Ilmoita tiedot varastoittain ja tuotteiden määrä 1.11.2020 tilanteen mukaisena.  Jos varastoon tulee tuotetta vasta 1.11. jälkeen, ilmoita varasto hakemukseen jo nyt.  Joulukuun ilmoituksessa et voi enää ilmoittaa uutta varastoa, mutta hakemuksella ilmoitettuun varastoon voit ilmoittaa joulukuussa uusia tuotteita.

Varaston lisääminen

Aloita varaston lisääminen Lisää varasto -linkistä. Anna varaston tiedot.

Näkymä välilehdellä, jolle ei ole vielä tallennettu tietoaKuva 3: Näkymä välilehdellä, jolle ei ole vielä tallennettu tietoa

Kirjoita varaston nimi ja osoite. Valitse onko varasto koneellisesti jäähdytetty varasto vai muu varasto. Rastita onko varasto vuokrattu. Anna selvitys hallinnasta kohdassa Lisätietoja tai liitä selvitys liitteenä. Tallentamasi varastot ovat valittavissa seuraavana vuonna puutarhatuotteiden varastointituen sähköisessä tukihaussa.

Näkymä Lisää varasto -painikkeen jälkeenKuva 4: Näkymä Lisää varasto -painikkeen jälkeen

Muokkaa varaston tietoja -linkistä voit korjata varaston tietoja. Poista varasto -llinkistä voit poistaa varaston hakemukselta.

Jos olet ilmoittanut varaston olevan vuokrattu, liitä vuokrasopimus hakemukseen. Voit lisätä tässä kohtaa myös muita tarpeellisia liitteitä. Liitteen tulee olla PDF-muodossa.

Kuva liitteiden lisäämisestäKuva 5: Liitetiedoston liittäminen

Kun olet syöttänyt tiedot, siirry syöttämään varastomäärätietoja.

Aloita tuotteen lisääminen Lisää tuote -linkistä. Va­lit­se tuotteen nimeksi Kas­vi­laji -alas­veto­va­li­kos­ta oi­kea kas­vi­laji. Kasvilajeina on valittavissa vain tukeen oikeuttavat tuotteet.

Syötä tuotemäärä kokonaisina kuutioina. Pienin ilmoitettava tuotemäärä on 1 m3. Ilmoita tuotemäärät kokonaisina kuutioina ja pyöristä desimaaliluku alempaan kokonaislukuun, esim. 2,7 m3 ilmoitetaan 2 m3. Vähennä laatikoiden, tuuletusvälien yms. osuus tuotemäärästä.

Valitse vil­je­ly­alue AB tai C eli tukialue, jolla tuote on tuotettu. Viljelyalue on tärkeä tieto tuen erottamiseksi ja laskemiseksi AB-alueen tukeen ja C-alueen tukeen.

Näkymä Lisää tuote -painikkeestaKuva 6: Näkymä Lisää tuote -painikkeesta

Li­sää uusi kas­vi­rivi pai­na­mal­la Li­sää tuote -linkkiä.

Muokkaa -linkistä voit muuttaa kasvilajin ja korjata virheellisen määrätiedon. Poista -linkistä voit poistaa koko tuoterivin. Kun olet saanut kaikki varastotuotteet tallennettua, siirry lisäämään uusi varasto ja sen tuotemäärätiedot.

Kun olet tallentanut kaikki varastot varastomäärineen, siirry Yhteenveto ja lähetys -sivulle.

Yhteenveto ja lähetys

En­nen hakemuksen lä­het­tä­mis­tä tarkista Yhteenveto ja lähetys -sivulla ilmoittamasi tiedot. Tarkista myös säh­kö­pos­ti­o­soit­e ja kir­joit­a Lisä­tie­dot –kent­tään tar­vit­ta­via lisä­tie­to­ja. Pää­set selailemaan aikaisem­mil­le väli­leh­dil­le. Muista silloin tallentaa muuttamasi tiedot ennenkuin poistut sivulta.

Sähköpostiosoitteeksi muodostuu automaattisesti sovelluksessa oleva tieto maatilasi ensisijaisen viljelijän sähköpostiosoitteesta. Muuta se tarvittaessa.

Lisätieto -kohdassa voit antaa tietoa

  • varaston sijainnista tilan ulkopuolella
  • muun kuin laatikkoon pakatun tuotteen varastointitavasta mm. säkki, irto, pakkausmateriaali, pakkauskoko, pakkausten määrä, irtotavaran mitat
  • varaston hallintaoikeudesta tai
  • yhteenliittymän jäsenistä sekä heidän osuuksistaan varastotilaan ja siellä oleviin tuotteisiin.

Huomautukset -kohdassa olevat huomautukset vaativat tietojen tarkistamista ja/tai korjaamista. Punainen huomautus estää hakemuksen lähettämisen ja vaatii tiedon korjaamista. Keltainen huomautus ei estä hakemuksen lähettämistä.

Myös lisäämäsi liitteen nimi näkyy Yhteenveto ja lähetys -sivulla.

Yhteenveto ja lähetyssivuKuva 7: Yhteenveto ja lähetyssivu

Yhteenvetotuloste

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä voit tar­kis­taa ilmoittamasi tie­dot myös erillisestä tulosteesta. Paina Tu­los­ta yh­teen­veto -linkkiä (sivun vasemmassa ylälaidassa) en­nen lä­het­tä­mis­tä. Avautuva tu­los­te on esi­kat­se­lu­ver­sio, eikä tie­to­ja ole vie­lä lä­he­tet­ty ELY-kes­kuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si.

Lähetyksen jälkeen tu­los­te­tus­sa yh­teen­ve­dos­sa on kir­jat­tu­na, että ha­ke­mus on lä­he­tet­ty ELY-kes­kuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si. Tu­los­te toi­mii to­sit­tee­na ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä ja sen voit tal­len­taa omal­le ko­neel­lesi tai tu­los­taa pa­pe­ril­le.

Hakemuksen lähettäminen

Kun olet tar­kis­ta­nut ha­ke­mus­tie­dot, lä­he­tä ha­ke­mus Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­nik­kees­ta. Ha­ke­muk­sen lä­he­tyk­sen voit pe­ruut­taa Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä haku­ajan puit­teis­sa.  Muis­ta lähettää hakemus uudelleen pe­ruu­tuk­sen jäl­keen!

Lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Sul­je asi­oin­ti -koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Säh­köi­nen asi­oin­ti -koh­das­ta voit tar­kis­taa, että puutarhatuotteiden varastointi­tuen ha­ke­muk­se­si on pa­lau­tet­tu ti­las­sa.

Saat lähetyksestä sähköpostivahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Yhteys käytöntukeen

Si­vun ala­lai­das­ta Käy­tön tuki -koh­das­ta löy­dät kun­ta­si tai ely­si yh­teys­tie­dot.

Voit ot­taa yh­teyt­tä säh­köis­tä tuki­ha­kua ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä tu­kea kä­sit­te­le­vään ELY-kes­kuk­seen.­ Apua saat sekä käyt­tö­oi­keuk­siin, että so­vel­luk­sen käyt­tä­mi­seen ja ha­ke­mus­ten lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klik­kaa­mal­la Käy­tön tuki –koh­taa. Näyt­töön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit va­li­ta, ha­lu­at­ko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

  • Va­lin­ta 1: ’Lähetä meille sähköpostia’, va­lit­se Vas­taan­ot­ta­jaksi ELY-kes­kus ja kir­joi­ta vies­ti­kent­tään asi­a­si. Pai­na lo­puk­si Lä­he­tä -pai­ni­ket­ta. Vies­ti­laa­ti­kon pos­ti oh­jau­tuu suo­raan tu­kea kä­sit­te­le­vään ELY-kes­kuk­seen.
  • Va­lin­ta 2: ’Soita meille’, jol­loin saat ELY-kes­kuk­se­si sekä oman kun­ta­si yh­teys­tie­dot nä­ky­viin.

Ilmoita joulukuun varastomäärät

Va­lit­se tuki­muo­to säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la koh­das­sa Puutarhatuotteiden varastointituen ilmoitus.

Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu ik­ku­na, jos­sa on kol­me väli­leh­teä: Ha­ki­jan tie­dot, Varasto­tie­dot sekä Yh­teen­veto ja lä­he­tys. Ilmoita varastosi varastomäärät 15.12. tilanteen mukaisina sekä lähetä ilmoitus.

Joulukuun varastomäärän ilmoittaminen

Hakijan tiedot on esitäytetty hakemukselta, eikä hakijaa voi vaihtaa.

Marraskuun hakemuksessa ilmoittamasi varastot ja niiden tuotemäärät näkyvät selailutilassa Hakemustiedot -välilehdellä. Et voi enää lisätä uutta varastoa.

Aukaise varaston tiedot klikkaamalla varaston nimeä ja syötä alimmaiseen näkymään joulukuun varastomäärät samalla tavalla kuin hakemukseenkin (katso Varastomäärän ilmoittaminen). Myös Yhteenveto ja lähetys -sivun toiminnot toimivat samalla tavalla kuin hakemuksen syötössä.

Ilmoituksen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Sul­je asi­oin­ti -koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Säh­köi­nen asi­oin­ti -koh­das­ta voit tar­kis­taa, että puutarhatuotteiden varastointi­tuen ilmoituksesi on pa­lau­tet­tu ti­las­sa.

Saat lähetyksestä sähköpostivahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.