Eläinmääräilmoitus 2021 - Vipu-käyttäjän ohje

Julkaisupäivä: 7. tammikuuta 2021

Ilmoituksen tekijän tiedot

Etu­si­vun ylä­pal­kin Säh­köi­nen asi­oin­ti -pai­nik­kees­ta avau­tuu Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut. Valitse Eläinmäärien ilmoitus.
Sähköisen asioinnin etusivu. Eläinmääräilmoituksen valitseminen.Kuva 1. Sähköisen asioinnin etusivu. Eläinmääräilmoituksen valitseminen.

Si­nul­le avau­tuu en­sim­mäi­se­nä Ilmoituksen tekijän tiedot -osio. Valitse ilmoituksen tekijä alasvetovalikosta, jossa listalla ovat kaikki tilan osalliset.

Ilmoituksen tekijän valinta VipussaKuva 2. Ilmoituksen tekijän valinta.

Siirry tämän jälkeen seuraavaan osioon ilmoittamaan eläintiedot.

Katso myös ohjevideo: Eläinmääräilmoitus.

Eläintiedot

Yleistä eläinmäärien ilmoittamisesta

Eläinmäärien sähköinen ilmoittaminen päättyy 17.2.2021 klo 23.59.

Tukien lyhenteet:

 • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki = SS-tuki
 • Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus = LHK
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus = Luomu
 • Eläinten hyvinvointikorvaus = EHK

Eläinmäärien ilmoittaminen koskee seuraavia tukia:

 • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (siipikarja, hevoset ja ponit sekä yhteisön tai yhteisön määräysvaltaa käyttävän osallisen ilmoitus eläinrekistereistä ajettavista eläinryhmistä)
 • Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (oman tilan ja yhteisön siipikarja, hevoset ja ponit sekä yhteisön ilmoitus eläinrekistereistä ajettavista eläinryhmistä)
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (siipikarja ja tuotantotauot sekä yhteisön ilmoitus siipikarjasta sekä eläinrekistereistä ajettavista eläinryhmistä)
 • Eläinten hyvinvointikorvaus (siat ja siipikarja). Vuoden 2020 toteutuneet eläinmäärät on ilmoitettava tuen laskentaa varten.

Ilmoitusta ei tarvita, jos ilmoitettavia eläimiä ei ole.

Eläintiedot välilehtiKuva 3: Eläintiedot välilehti.

Hevoset ja ponit

Sinun ei tarvitse ilmoittaa hevosia ja poneja, jos eläintiheys täyttyy muiden eläinlajien eläinmäärällä. 

Tilan myyminen tai sukupolvenvaihdos

Tilan uusi haltija voi laskea tilan entisen haltijan hallinnassa olleen eläinmäärän omaan eläinmääräänsä mukaan, jos tilan uusi ja entinen haltija ovat niin keskenään sopineet. Mainitse sopimuksesta Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä  kohdassa Lisätiedot ja ilmoita myös tilan entisen haltijan nimi ja tilatunnus. Ilmoita tässä eläinmääräilmoituksessa myös tilan entisen haltijan hallinnassa olleiden siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät.

Ylivoimainen este

Ilmoita kotieläintuotantoon vaikuttava ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde (esim. tulipalo tai eläintauti) erikseen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisesti määräajassa. Jos tilasi on hakenyt luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta, ilmoita ylivoimaisesta esteestä myös ELY-keskukseen. Ylivoimaista estettä tai poikkeuksellista olosuhdetta ei sovelleta sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa.

Liitteiden lisääminen

Kuva 4: Voit lisätä liitteitä Selaa-painikkeen kautta.

Eläinmääräilmoituksen liitteenä voit sähköisesti toimittaa

 • siipikarjan teuraseräraportit tai niiden koosteet,
 • tarkemmat tiedot hevosista ja poneista,
 • yhteisön kaupparekisteriotteen.

Säh­köi­nen lii­te voi olla kor­kein­taan 5 Mb ko­koi­nen ja sen tu­lee olla PDF-muo­dos­sa.

Jos pe­rut säh­köi­sen ilmoituksen muut­taak­se­si tie­to­ja ja lä­he­tät ilmoituksen tä­män jäl­keen uu­des­taan, muista lä­het­tää myös kaik­ki säh­köi­set liit­tee­si uu­des­taan.

Toimita liit­tee­nä vaa­di­tut asia­kir­jat säh­köi­ses­ti tai pa­pe­ril­la 17.2.2021 men­nes­sä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Liitteiden toimittaminen on tuen maksun edellytytys.

Eläinryhmien määritelmät

Broileri = lihantuotantoa varten jalostettu noin 40 tai luonnonmukaisessa tuotannossa yli 81 vuorokauden iässä teurastettu kananpoika

Muniva kana = vähintään 16 viikon ikäinen kana, jonka munantuotanto käytetään kulutukseen tai poikasten tuotantoon

Broileriemolintu = vähintään 18 viikon ikäinen kana, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Kalkkunaemolintu = vähintään 29 viikon ikäinen kalkkuna, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Ankkaemolintu = vähintään 25 viikon ikäinen ankka, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Hanhiemolintu = vähintään 30 viikon ikäinen hanhi, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Fasaaniemo- ja sorsaemolintu = tarhattu, vähintään 26 viikon ikäinen fasaani ja sorsa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Muu siipikarja = kalkkunat, hanhet, ankat, tarhatut sorsat ja tarhatut fasaanit, jotka eivät ole emolintuja

Poni = säkäkorkeudeltaan alle 148 cm korkea hevonen, joka on rekisteröity puhdasrotuisena ponina Suomen Hippos ry:n hevosrekisteriin tai ulkomaiseen vastaavaan jalostusrekisteriin.

Eläinmäärien ilmoittaminen 2020 SS, LHK, luomu

Oman tilan eläimet 2020 SS, LHK, luomu

Oman tilan eläimet -osioKuva 5: Oman tilan eläimet -osio

Ilmoita oman tilasi siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2020.

Ilmoita broilerien määrä jokaisen kuukauden 1.-5. päivän mukaisena eli ilmoita yksi eläinmäärä  joltakin näistä päivistä.

Ilmoita vain sellaisten yli 6 kk ikäisten tunnistettujen hevosten ja ponien lukumäärä, jotka ovat olleet hevosrekisterissä (Suomen Hippos ry:n, Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry:n tai Eestin raskaat vetohevoset ry:n hevosrekisteri) kokonaan tuenhakijan hallinnassa. Hevonen tai poni on tunnistettu silloin, kun haltijalla on eläimestä tunnistusasiakirja (hevospassi tai rekisteritodistus). Hevonen tai poni on ollut kokonaan tuenhakijan hallinnassa, kun hallinta on

 • pelkästään tuenhakijalla
 • tuenhakijalla ja hänen puolisollaan
 • tuenhakijalla ja hänen alaikäisellä lapsellaan /alaikäisillä lapsillaan
 • tuenhakijalla ja puolisolla sekä alaikäisellä lapsella/alaikäisillä lapsilla tai
 • yhteisöllä

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmäärät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0) niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä ei ole ollut (esim. tuotannon aloittaminen tai lopettaminen). Tyhjäksi jätetty kohta katsotaan nollaksi (0).

Liitteet

Ilmoita hevosista ja poneista tarkemmat tiedot Lisätietoja -kohdassa tai erillisellä vapaamuotoisella liitteellä. Tarkemmat tiedot ovat: hevosen/ponin nimi, UELN- tai rekisterinumero sekä tieto kenen hallinnassa eläin on 1.1.–31.12.2020 laskentajaksolla ollut. Voit lisätä liitteen tarkemmista tiedoista sähköisenä tällä välilehdellä Lisää liite -toiminnolla. Valitse tiedosto -> Lisää liite. Väärän liitteen voit poistaa Poista liite -painikkeella. Tallenna lisäämäsi liitteet Tallenna -painikkeella.

Huom! Tukihallinto vähentää eläintiheyden laskennassa neljä pienintä siipikarjan eläinryhmittäistä eläinmäärää, joten älä tee vähennystä itse. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa vähennyksiä ei kuitenkaan tehdä, jos ilmoitat tuotantotauosta kohdassa Luonnonmukaisen kotieläntuotannon tuotantotauot.

Yhteisön eläimet 2020 SS, LHK, Luomu

Täytä tämä kohta vain, jos käytät yhteisön eläinmäärää oman tilasi eläintiheyslaskennassa ja olet kyseisessä yhteisössä määräysvaltaa käyttävä osallinen. 

Kuva 6: Yhteisön eläimet -osio

Ilmoita yhteisömuotoisen yrityksen tiedot: tilatunnus ja määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi. Voit toimittaa yhteisön kaupparekisteriotteen sähköisesti ilmoituksen liitteenä, ellet ole toimittanut sitä jonkin muun tuen hakemisen yhteydessä.

Ilmoita eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2020. Merkitse eläinmäärät siten kuin kohdassa Oman tilan eläimet 2020 SS, LHK, luomu on kerrottu.

Ilmoita hevosista ja poneista tarkemmat tiedot Lisätietoja -kohdassa tai erillisellä vapaamuotoisella liitteellä.

Tarkemmat tiedot ovat

 • hevosen/ponin nimi
 • UELN- tai rekisterinumero sekä
 • tieto kenen hallinnassa eläin on 1.1.–31.12.2020 laskentajaksolla ollut

Voit lisätä liitteen tarkemmista tiedoista ähköisenä tällä välilehdellä Lisää liite -toiminnolla. Valitse tiedosto -> Lisää liite. Väärän liitteen voit poistaa Poista liite -painikkeella. Tallenna lisäämäsi liitteet Tallenna -painikkeella.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa voit laskea yhteisömuotoisen yrityksen eläimet tilasi eläinmäärään mukaan, jos sinulla tai perheyrityksesi jäsenillä on ollut määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 30.4.2020 ja jos yhteisömuotoinen yritys ei käytä eläimiään oman tilansa eläintiheyden laskennassa.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa voit laskea yhteisömuotoisen yrityksen eläimet tilasi eläinmäärään mukaan, jos sinulla tai perheyrityksesi jäsenillä on ollut määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 17.6.2019, ja jos yhteisömuotoinen yritys ei käytä eläimiään oman tilansa eläintiheyden laskennassa.

Poiminta eläinrekistereistä: Jos haluat käyttää oman tilasi eläintiheyden laskennassa myös yhteisömuotoisen yrityksen hallinnassa olleiden nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai sikojen eläinmäärää, merkitse rasti sen eläinlajin/niiden eläinlajien kohdalle, jotka haluat poimittavan eläinrekistereistä.

Yhteisön osallisen eläimet 2020 SS

Tässä kohdassa ilmoitettuja eläinmäärätietoja käytetään vain sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen eläintiheyden laskennassa. Täytä kohta vain, jos olet sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea hakenut yhteisö ja käytät yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen eläinmäärää yhteisön tilan eläintiheyslaskennassa.
Kuva 7: Yhteisön osallisen eläimet -osio

Ilmoita yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen tiedot: tilatunnus ja määräysvaltaa käyttävän osallisen nimi. Voit toimittaa yhteisön kaupparekisteriotteen sähköisesti ilmoituksen liitteenä, ellei sitä ole jo toimitettu muun tuen haun yhteydessä. Voit lisätä kaupparekisteriotteen sähköisenä tällä välilehdellä Lisää liite -toiminnolla. Valitse tiedosto -> Lisää liite. Väärän liitteen voit poistaa Poista liite -painikkeella. Tallenna lisäämäsi liitteet Tallenna -painikkeella.

Ilmoita eläinmäärät ajalta 1.1.–1.12.2020.  Merkitse eläinmäärät siten, kuin kohdassa Oman tilan eläimet 2020 SS, LHK, luomu on kerrottu.

Voit laskea yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen eläimet yhteisön tilan eläinmäärään mukaan, jos määräysvaltaa käyttävä osallinen ei käytä eläimiään oman tilansa eläintiheyden laskennassa.  Määräysvaltaa käyttävällä osallisella on pitänyt olla määräysvalta kyseisessä yhteisömuotoisessa yrityksessä viimeistään 17.6.2019.

Poiminta eläinrekistereistä: Jos yhteisön tilan eläintiheyden laskennassa halutaan käyttää myös määräysvaltaa käyttävän osallisen hallinnassa olleiden nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai sikojen eläinmäärää, sen eläinlajin/niiden eläinlajien kohdalle on merkittävä rasti, jotka halutaan poimittavan eläinrekistereistä.

Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotauot 2020

Kuva 8: Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotauot -osio

Ilmoita tuotantotauot kaikkien luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten osalta ajalta 1.1.–31.12.2020. Ilmoita eläinlaji/-t, jota tuotantotauko koskee sekä päivämäärät, joiden välisenä aikana tuotantotauko on ollut. Tuotantotauko on lyhytaikainen, kyseessä olevan eläinlajin tuotantotavan mukainen, kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta, laajennuksesta tai tuotantosuunnan muuttamisesta tai ylivoimaisesta esteestä johtuva tauko.

Jos ilmoitat tuotantotauon, eläinmääristä ei vähennetä sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla sikojen ja siipikarjan pienimpien eläinmäärien laskentapäiviä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tuotantotaukoja, jos eläintiheys täyttyy laskettaessa eläinmäärä sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla.

Ilmoita tuotantotauon syy perusteluineen Lisätiedot-kohdassa Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä. Ilmoittamasi hyväksyttävän tuotantotauon ajalta (tauon alkamis- ja loppumispäivämäärät mukaan lukien) eläinmääriä ei huomioida tilasi keskimääräisen eläinmäärän laskennassa. Palauta ELY-keskukseen mahdolliset liitteet tuotantotauon perusteluksi. Ylivoimaisen esteen perusteella ilmoitettava tuotantotauko alentaa maksettavaa tukea samassa suhteessa kuin tauon pituus on ollut verrattuna eläinten laskentajaksoon. Jos taukoa on ollut puolet laskentajaksosta, maksetaan eläinkorotuksen hehtaarikorvauksesta vain puolet (134 → 67 €/ha).

Eläinmäärät 2020 EHK

Ilmoita tilasi sikojen ja siipikarjan eläinmäärät eläinten hyvinvointikorvauksen laskemista varten ajalta 1.1.–1.12.2020.
kuva 9: EHK-osio

Merkitse kirjanpitosi mukaiset eläinmäärät kunkin eläinryhmän riville. Merkitse nolla (0) niiden kuukausien kohdalle, jolloin eläimiä ei ole ollut (esim. tuotantotauko, tuotannon aloittaminen tai lopettaminen). Tyhjäksi jätetty kohta katsotaan nollaksi (0).

Ilmoita siipikarjalta joka kuukauden 1. päivän eläinmäärät 1.1. alkaen. (Broilerien eläinmäärä kuukauden 1.-5. päivän mukaisena eli yksi eläinmäärä  joltain näiltä päiviltä.)

Voit kopioida sikojen eläinmäärät suoraan sikarekisteristä Kopioi sikojen eläinmäärät sikarekisteristä -painikkeella. Jokainen kohta, johon sikarekisterin tieto on kopioitu, on merkitty sika-merkillä. Näitä kohtia voit vielä halutessasi muokata tai täyttää tyhjät solut. Vipu-sovellus laskee automaattisesti korjatun keskiarvon. Sioilla jää kustakin eläinryhmästä pois kaksi pienintä kuukauden 1. päivän arvoa, jolloin korjatuksi keskiarvoksi tulee jäljelle jäävien kymmenen kuukauden eläinmäärien keskiarvo.

Voit kopioida myös broilerien ja munivien kanojen eläinmäärät ylempää kohdasta SS, LHK, luomu Kopioi broilerien ja munivien kanojen eläinmäärät -painikkeella. Näitä kohtia voit vielä halutessasi muokata, sekä täyttää tyhjät solut. Kalkkunoiden eläinmääriä et voi kopioida.

Toimenpide 4.2, broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 2020 EHK

Ilmoita toimenpiteeseen hyväksytyt teurastettujen broilereiden ja kalkkunoiden eläinmäärät ajalta 1.1.–31.12.2020.

Voit ilmoittaa vuoden 2019 loppuun mennessä (ajalla 1.1.-31.12.2019) tilalle tulleen saapumiserän, jos se on teurastettu vuonna 2020 tammikuun loppuun mennessä eikä se ollut mukana vuoden 2019 eläinmääräilmoituksessa. Mikäli et ehdi ilmoittaa tammikuussa 2021 teurastettuja eriä tähän ilmoitukseen, ilmoita ne ensi vuoden eläinmääräilmoituksessa.

Ilmoita jokaisen teuraserän siipikarjaryhmä valitsemalla alasvetovalikosta joko broilerit tai kalkkunat. Merkitse taulukkoon broilereiden tai kalkkunoiden saapumiserien saapumispäivät tilalle ja teuraserien teurastuspäivät sekä sen hallin numero/tunnus, jossa linnut ovat olleet ennen teurastamolle vientiä. Merkitse määräksi 0 (nolla), jos toimenpiteen 4.2. ehdot eivät toteudu. Jos ehdot toteutuvat, hyväksyttyjen broilereiden tai kalkkunoiden määrä on teurastamolle tuotu määrä.

Lue ohje toimenpiteen 4.2. teuraserien laskentaohjeesta Ruokaviraston sivuilta: Eläinmääräilmoitus -> Lisätietoa.

Voit lisätä teuraseräraportit sähköisenä tällä välilehdellä Lisää liite -toiminnolla. Valitse tiedosto -> Lisää liite. Väärän liitteen voit poistaa Poista liite -painikkeella. Tallenna lisäämäsi liitteet Tallenna -painikkeella.

Kuva 10: Toimenpide 4.2 EHK-osiossa

Yhteenveto ja lähetys

Anna säh­kö­pos­ti­o­soi­tteesi, jo­hon säh­köi­sen ilmoituk­sen lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vä vah­vis­tus­vies­ti lä­he­te­tään. Tämän jälkeen aktivoituu Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­ni­ke. Tar­kis­ta ilmoitukselle tal­len­netamasi tie­dot ja lä­he­tä ilmoitus kä­si­tel­tä­väk­si.
Kuva 11: Yhteenveto ja lähetys -osio

Tar­kis­ta lä­het­tä­mi­sen jäl­keen säh­kö­pos­tis­ta­si, että olet saa­nut kuit­tauk­sen lä­he­tyk­ses­tä. Klik­kaa sitten Tu­los­ta ilmoituksen tiedot -pai­ni­ket­ta. Tar­kis­ta avau­tu­van si­vun ylä­lai­das­ta, että sii­nä on tie­to ilmoituksen lä­het­tä­mi­ses­tä kun­taan kä­si­tel­tä­väk­si ja lä­he­tys­aika. Yh­teen­veto kan­nat­taa tal­len­taa ko­neel­le tai tu­los­taa.
Kuva 12: Eläinmääräilmoituksen yhteenvetotuloste

Nyt voit pa­la­ta Säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­le tai sul­kea Säh­köi­sen asi­oin­nin.

Muutosmahdollisuudet lähettämisen jälkeen

Jos sinulla on lä­het­tä­mi­sen jäl­keen tarvetta teh­dä muu­tok­sia lä­he­tet­tyi­hin tie­toi­hin, voit teh­dä muu­tok­set me­ne­mäl­lä uu­del­leen Säh­köi­sen asi­oin­nin  Eläinmäärien ilmoitus -osi­oon. Tääl­tä voit va­li­ta Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä Pe­ruu­ta ilmoitus -toi­min­non. Muu­tok­sia ilmoitukseen voit teh­dä 17.2.2021 klo 23.59 asti. Kun olet muut­ta­nut ilmoitusta, muis­ta aina lä­het­tää se uu­del­leen.