Vipu-ohje: Hirvieläinvahinkokorvaus viljelyksille ja kotieläimille 2020

Julkaisupäivä: 27. tammikuuta 2022

1. Yleistä

Voit saa­da kor­vaus­ta hir­vi­e­läin­ten vil­je­lyk­sil­le ja koti­e­läi­mil­le ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta riis­ta­va­hin­ko­lain (105/2009) no­jal­la.

Kor­vauk­sen saa­mi­sek­si il­moi­ta va­hin­gos­ta vii­py­mät­tä va­hin­gon ha­vait­tu­a­si va­hin­ko­paik­ka­kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le joko Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 148. Il­moi­tus on sa­mal­la myös kor­vaus­ha­ke­mus (jäl­jem­pä­nä ha­ke­mus).

Voit ha­kea ka­len­te­ri­vuon­na 2020 ta­pah­tu­neis­ta va­hin­gois­ta kor­vaus­ta Vipu-pal­ve­lus­sa kesä­kuus­ta 2020 tam­mi­kuun lop­puun 2021.

Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen te­kee ha­ke­muk­se­si pe­rus­teel­la maas­to­tar­kas­tuk­sen, jos­sa hän to­te­aa ja ar­vi­oi va­hin­gon sekä laa­tii va­hin­koa kos­ke­van ar­vi­o­kir­jan. Lo­pul­li­sen ar­vi­on va­hin­gon mää­räs­tä te­kee aina maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen, jo­ten kor­vauk­sen pe­rus­tee­na ole­va va­hin­gon mää­rä voi olla pie­nem­pi tai suu­rem­pi kuin ha­ke­muk­ses­sa il­moit­ta­ma­si.

Mak­set­ta­va kor­vaus mää­räy­tyy maas­to­tar­kas­tuk­ses­sa to­de­tun va­hin­gon mää­rän, va­hin­ko­vuo­den nor­mi­sa­to­jen ja yk­sik­kö­hin­to­jen sekä de mi­ni­mis -eh­to­jen pe­rus­teel­la.

Hir­vi­e­läi­mik­si las­ke­taan täs­sä yh­tey­des­sä hir­vi, val­ko­hän­tä­peu­ra, ja­pa­nin­peu­ra, kuu­si­peu­ra, met­sä­peu­ra ja sak­san­hir­vi. Met­sä­kau­riin ai­heut­ta­mia ja ir­tai­mis­tol­le ai­heu­tu­nei­ta va­hin­ko­ja ei kor­va­ta.

Hir­vi­e­läin­ten vil­je­lyk­sil­le ja koti­e­läi­mil­le ai­heut­ta­mat va­hin­got kor­va­taan vähä­mer­ki­tyk­si­se­nä eli ns. de mi­ni­mis -tu­ke­na. Maa­ta­lous­alan de mi­ni­mis -tu­kia voi­daan myön­tää yri­tys­tä koh­ti enin­tään 20 000 eu­roa kol­men vero­vuo­den ai­ka­na. Kaik­kia de mi­ni­mis -tu­kia voi­daan myön­tää enin­tään 200 000 eu­roa vas­taa­va­na ajan­jak­so­na.

Kor­vauk­sen mak­sa­mi­nen edel­lyt­tää li­säk­si, että hir­vi­e­läin­ten ja suur­pe­to­jen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen yh­teen­las­ket­tu kor­vaus­sum­ma kor­vauk­sen ha­ki­jaa ja ka­len­te­ri­vuot­ta koh­ti ylit­tää 170 eu­roa. Huo­maa, että kun­nan maas­to­tar­kas­tuk­ses­ta mah­dol­li­ses­ti pe­ri­mää maas­to­tar­kas­tus­mak­sua ei kor­va­ta, jos va­hin­ko­jen yh­teen­las­ket­tu arvo ei yli­tä 170 eu­roa.

Hir­vi­e­läi­men ai­heut­ta­ma vil­je­lys- ja eläin­va­hin­ko voi­daan kor­va­ta yk­si­tyi­sel­le vil­je­li­jäl­le tai yk­si­tyi­sel­le maan­o­mis­ta­jal­le tai näi­den kuo­lin­pe­säl­le tai kuo­lin­pe­sän osak­kai­den muo­dos­ta­mal­le yh­ty­mäl­le. Li­säk­si va­hin­ko voi­daan kor­va­ta yk­si­tyis­ten vil­je­li­jöi­den tai maan­o­mis­ta­jien pe­rus­ta­mil­le yh­ti­öil­le tai yh­ty­mil­le, joi­den pää­a­si­al­li­se­na tar­koi­tuk­se­na on maa­tila­ta­lou­den har­joit­ta­mi­nen.

Ruo­ka­vi­ras­to mak­saa kor­vauk­set kor­vauk­sen ha­ki­joil­le va­hin­ko­vuot­ta seu­raa­va­na ke­vää­nä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön myön­tä­mäs­tä mää­rä­ra­has­ta.

Lisä­tie­toa www.ruo­ka­vi­ras­to.fi > Hen­ki­lö­a­si­ak­kaat > Ka­las­tus, met­säs­tys ja vil­li­e­läi­met > Va­hin­gon­kor­vauk­set

2. Korvauksen hakeminen

Hae kor­vaus­ta hir­vi­e­läin­ten vil­je­lyk­sil­le tai koti­e­läi­mil­le ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta Vipu-pal­ve­lun Säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa.

Vipun etusivu

Va­lit­se lu­et­te­los­ta Hir­vi­e­läin­va­hin­ko­kor­vaus vil­je­lyk­sil­le ja koti­e­läi­mil­le.

Hirvieläinvahinkokorvauksen valinta

Va­lit­se tuen­ha­ki­ja maa­ti­lan osal­li­sis­ta Ha­ki­jan tie­dot -osi­os­sa.

Tuenhakijan valinta

Jos olet jo ai­em­min ha­ke­nut hir­vi­e­läin­va­hin­ko­kor­vaus­ta sa­ma­na ka­len­te­ri­vuon­na ta­pah­tu­neis­ta va­hin­gois­ta, kun­nan kä­sit­te­lyyn ot­ta­mat ha­ke­muk­set nä­ky­vät Ai­kai­sem­mat ha­ke­muk­set -ot­si­kon alla. Näy­tä ha­ke­mus -pai­nik­kees­ta avau­tuu yh­teen­veto ha­ke­muk­sel­la il­moit­ta­mis­ta­si tie­dois­ta.

Aikaisemmat hakemukset

Jos ha­lu­at kor­ja­ta tai pe­ruut­taa ai­kai­sem­man ha­ke­muk­sen, ota yh­teyt­tä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­seen. Jos ha­lu­at il­moit­taa uu­sis­ta va­hin­gois­ta, mut­ta kun­ta on jo maas­to­tar­kas­ta­nut kaik­ki ai­kai­sem­mat ha­ke­muk­se­si, jätä uusi ha­ke­mus.

Oman kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sen yh­teys­tie­dot voit tar­kis­taa täs­tä lin­kis­tä.

Voit jät­tää uu­den ha­ke­muk­sen Vipu-pal­ve­lus­sa vas­ta, kun kun­ta on ot­ta­nut edel­li­sen ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyyn. Sitä en­nen voit vie­lä pe­ruut­taa edel­li­sen ha­ke­muk­se­si ja teh­dä ha­lu­a­ma­si kor­jauk­set sii­hen.

Tuen­ha­ki­jan va­lit­tu­a­si siir­ry Va­hin­ko­tie­dot-osi­oon.

3. Vahinkotietojen tallentaminen

Aloi­ta va­hin­ko­tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen Va­hin­ko­tie­dot-osi­os­sa va­lit­se­mal­la yh­teen­veto­tau­lu­kon alta +Li­sää va­hin­ko.

Vahinkotiedot

Avau­tuu Li­sää hir­vi­e­läin­va­hin­ko -ik­ku­na, jo­hon voit tal­len­taa yh­den va­hin­gon tie­dot. Jo­kai­nen va­hin­ko muo­dos­taa oman ri­vin­sä yh­teen­veto­tau­luk­koon. Voit tal­len­taa uu­sia va­hin­ko­ja va­lit­se­mal­la uu­del­leen +Li­sää va­hin­ko.

Lisää hirvieläinvahinko

Si­nul­le ei ai­heu­du seu­raa­muk­sia, vaik­ka oli­sit ar­vi­oi­nut va­hin­gon mää­rän suu­rem­mak­si tai eri ta­voin kuin mitä maas­to­tar­kas­tuk­ses­sa myö­hem­min to­de­taan. Kun­ta voi maas­to­tar­kas­tuk­ses­sa myös to­de­ta va­hin­gon mää­rän suu­rem­mak­si kuin mitä olet itse ha­ke­muk­ses­sa il­moit­ta­nut. Suo­si­tel­ta­vaa kui­ten­kin on, että py­rit ar­vi­oi­maan va­hin­gon jo ha­ke­muk­ses­sa­si mah­dol­li­sim­man to­tuu­den­mu­kai­ses­ti.

Va­lit­se va­hin­gon koh­de, joka voi olla joko Kas­vus­to, Koot­tu sato, Koti­e­läin tai Tai­met.

Vahingon kohde

Kas­vus­to­va­hin­gol­la tar­koi­te­taan sa­toa tuot­ta­van pel­to- tai puu­tar­ha­kas­vin kas­vus­tol­le ai­heu­tu­nut­ta va­hin­koa, jon­ka vuok­si kor­jat­ta­va, myyn­ti­kel­poi­nen sato tu­lee ole­maan ta­van­o­mais­ta pie­nem­pi.  Jos hir­vi­e­läi­met ovat syö­neet tai tal­lo­neet esi­mer­kik­si kau­ra­pel­toa tai man­sik­ka­maa­ta, ky­sees­sä on kas­vus­to­va­hin­ko. Kas­vus­to­va­hin­gos­ta voi­daan kor­va­ta enin­tään va­hin­gon vuok­si me­ne­te­tyn sa­don arvo.

Va­lit­se en­sin pe­rus­loh­ko, jol­la va­hin­ko on ta­pah­tu­nut.  Jos pe­rus­loh­kol­la on use­am­pi kuin yksi kas­vu­loh­ko, va­lit­se kas­vu­loh­ko, jol­la va­hin­ko on ta­pah­tu­nut. Jos vil­jel­mä ei si­jait­se pe­rus­loh­kol­la, ar­vi­oi me­ne­te­tyn sa­don mää­rä koo­tul­le sa­dol­le ai­heu­tu­neek­si va­hin­gok­si.

Vahinkotiedot

Pe­rus­loh­kon tai kas­vu­loh­kon voi va­li­ta vain, jos sil­le on vii­mei­sim­mäs­sä pää­tuki­haus­sa il­moi­tet­tu kas­vi, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa vä­li­tön­tä, myyn­ti­kel­pois­ta sa­toa. Esi­mer­kik­si luon­non­hoi­to­pel­loil­le, vi­her­lan­noi­tus­nur­mil­le, riis­ta­pel­loil­le, hu­na­jan­tuo­tan­toon tar­koi­te­tuil­le kas­vus­toil­le sekä ko­ris­te- ja tai­mi­tar­ha­kas­veil­le ai­heu­tu­nei­ta va­hin­ko­ja ei kor­va­ta.

Kasvulohko

Vipu näyt­tää vii­mei­sim­mäs­sä pää­tuki­haus­sa kas­vu­loh­kol­le tal­len­ne­tun kas­vin. Jos kas­vi tai kas­vu­loh­kot ovat sen jäl­keen muut­tu­neet, ar­vi­oi me­ne­te­tyn sa­don mää­rä koo­tul­le sa­dol­le ai­heu­tu­neek­si va­hin­gok­si. Esi­mer­kik­si ti­lan­tees­sa, jos­sa va­hin­ko on koh­dis­tu­nut syys­rap­siin, joka on kyl­vet­ty pe­rus­loh­kol­le syk­syl­lä rehu­oh­ran ja luon­non­hoi­to­pel­lon jäl­keen.

Mer­kit­se va­hin­ko­ala heh­taa­rei­na kah­den de­si­maa­lin tark­kuu­del­la. Va­hin­ko­a­lal­la tar­koi­te­taan alaa, jol­la hir­vi­e­läi­met ovat ai

Mer­kit­se va­hin­ko­ala heh­taa­rei­na kah­den de­si­maa­lin tark­kuu­del­la. Va­hin­ko­a­lal­la tar­koi­te­taan alaa, jol­la hir­vi­e­läi­met ovat ai­heut­ta­neet va­hin­koa kas­vus­tol­le. Esim. jos va­hin­ko on koh­dis­tu­nut noin puo­leen 1,5 heh­taa­rin kas­vu­loh­kos­ta, va­hin­ko­ala on 0,75 ha.

Älä las­ke va­hin­ko­a­laan alu­ei­ta, joil­la sa­don­me­ne­tys­tä ei voi ta­pah­tua. Täl­lai­sia ovat mm. kyl­vä­mät­tä tai itä­mät­tä jää­neet sekä rik­ka­ruo­ho­jen val­taa­mat alu­eet sekä alu­eet, joil­ta sato on jo kor­jat­tu.

Jos va­hin­ko­ala on suu­rem­pi kuin kas­vu­loh­kon pin­ta-ala, kent­tä nä­kyy pu­nai­se­na eikä tal­len­nus on­nis­tu.

Vahinkoala

Jos loh­kol­la on va­hin­ko­pro­sen­til­taan hy­vin eri­lai­sia va­hin­ko­a­lu­ei­ta, voit tal­len­taa sa­mal­le kas­vu­loh­kol­le use­am­pia va­hin­ko­ri­ve­jä ja si­ten va­hin­ko­a­lo­ja va­lit­se­mal­la +Li­sää va­hin­ko. Huo­maa, että va­hin­ko­a­lo­jen yh­teen­las­ket­tu pin­ta-ala ei voi olla suu­rem­pi kuin kas­vu­loh­kon pin­ta-ala.

Ar­vi­oi va­hin­ko­alan va­hin­ko­pro­sent­ti koko­nais­lu­ku­na 1 – 100. Va­hin­ko­pro­sent­ti on va­hin­gon seu­rauk­se­na me­ne­te­tyn sa­don osuus sii­tä sa­dos­ta, joka vil­jel­mäl­tä oli­si saa­tu il­man va­hin­koa. Vipu las­kee me­ne­te­tyn sa­don mää­rän va­hin­ko­alan, va­hin­ko­pro­sen­tin ja Ruo­ka­vi­ras­ton vii­mei­sim­män ky­sei­sel­le kas­vil­le mää­rit­te­le­män nor­mi­sa­don  pe­rus­teel­la.

Ruo­ka­vi­ras­to mää­rit­tää kor­vaus­ten pe­rus­tee­na käy­tet­tä­vät vuo­tui­set nor­mi­sa­dot vas­ta va­hin­ko­vuot­ta seu­raa­va­na ke­vää­nä, jo­ten me­ne­te­tyn sa­don mää­rä voi vie­lä muut­tua en­nen kor­vaus­ten mak­sa­mis­ta. Jos Vipu ei näy­tä me­ne­te­tyn sa­don mää­rää, kas­vil­le ei ole vie­lä mää­ri­tel­ty nor­mi­sa­toa. Tal­len­na sii­tä huo­li­mat­ta va­hin­ko­tie­dot nor­maa­liin ta­paan.

Kootulle sadolle aiheutunut vahinko

Koo­tul­la sa­dol­la tar­koi­te­taan val­miik­si kor­jat­tua ja va­ras­toi­tua sa­toa, esi­mer­kik­si säi­lö­re­hua paa­leis­sa, laa­ka­sii­los­sa tai au­mas­sa, kui­vaa hei­nää la­dos­sa, so­ke­ri­juu­ri­kas­ta au­mois­sa ja murs­ke­vil­jaa tuu­bis­sa. Koo­tul­le sa­dol­le ai­heu­tu­nees­ta va­hin­gos­ta voi­daan kor­va­ta enin­tään va­hin­gon vuok­si tu­hou­tu­neen sa­don arvo.

Va­lit­se va­hin­goit­tu­nut kas­vi va­li­kos­ta ja mer­kit­se tu­hou­tu­neen sa­don mää­rä kilo­gram­moi­na. Jos kas­via ei löy­dy lu­et­te­los­ta, va­lit­se Muu sato ja kir­jaa kas­vi Lisä­tie­dot-kent­tään. Tal­len­na muut va­hin­ko­tie­dot nor­maa­lis­ti.

Tuhoutunut sato

Tal­len­na koot­tuun sa­toon myös kas­vus­tol­le ai­heu­tu­nut va­hin­ko, jos vil­jel­mä ei si­jait­se pe­rus­loh­kol­la tai jos kas­vi tai kas­vu­loh­kot ei­vät vas­taa pää­tuki­haus­sa il­moi­tet­tua. Mer­kit­se täl­löin ar­vi­oi­ma­si me­ne­te­tyn sa­don mää­rä koh­taan Tu­hou­tu­nut sato.

Taimivahinko

Tai­mi­va­hin­gol­la tar­koi­te­taan puu­tar­ha- tai tai­mi­tar­ha­kas­vil­le ai­heu­tu­nut­ta va­hin­koa, jon­ka seu­rauk­se­na tai­mi on tu­hou­tu­nut si­ten, että se on kor­vat­ta­va uu­del­la. Tai­mi­va­hin­gos­ta voi­daan kor­va­ta enin­tään tai­men yk­sik­kö­hin­ta (e/kpl). Puu­tar­ha­vil­jel­mäl­lä sa­toa tuot­ta­vil­le puu­tar­ha­kas­veil­le ai­heu­tu­neis­ta va­hin­gois­ta, esim. man­sik­ka, voi­daan kor­va­ta tai­mien li­säk­si myös me­ne­te­tyn sa­don mää­rä kas­vus­to­va­hin­ko­na. Voit ar­vi­oi­da ja tal­len­taa sii­nä ta­pauk­ses­sa sa­man va­hin­gon sekä kas­vus­to­va­hin­ko­na että tai­mi­va­hin­ko­na.

Jos puu­tar­ha­vil­jel­mä si­jait­see pe­rus­loh­kol­la, klik­kaa ruk­si Loh­kol­la-koh­taan. Va­lit­se pe­rus­loh­ko ja tar­vit­ta­es­sa kas­vu­loh­ko, jol­la va­hin­ko on ta­pah­tu­nut. Vipu näyt­tää vii­mei­sim­mäs­sä pää­tuki­haus­sa kas­vu­loh­kol­le tal­len­ne­tun kas­vin. Pe­rus­loh­kon tai kas­vu­loh­kon voi va­li­ta vain, jos sil­le on vii­mei­sim­mäs­sä pää­tuki­haus­sa il­moi­tet­tu tai­mi­va­hin­ko­na kor­vat­ta­vis­sa ole­va puu­tar­ha- tai tai­mi­tar­ha­kas­vi.

Jos kas­vi tai kas­vu­loh­kot ovat muut­tu­neet vii­mei­sim­män pää­tuki­haun jäl­keen, jätä Loh­kol­la-koh­ta ruk­si­mat­ta ja va­lit­se va­hingoit­tu­nut kas­vi va­li­kos­ta. Mer­kit­se tu­hou­tu­nei­den tai­mien luku­mää­rä kent­tään Tu­hou­tu­neet tai­met. Jos kas­via ei löy­dy lu­et­te­los­ta, va­lit­se Muu tai­mi ja kir­jaa kas­vi Lisä­tie­dot-kent­tään.

Valitse kasvi

Kotieläinvahinko

Koti­e­läin­va­hin­ko­na voi­daan kor­va­ta enin­tään ta­pe­tun tai va­hin­gon ta­kia lo­pe­te­tun koti­e­läi­men käy­pä arvo. Va­hin­goit­tu­neen, mut­ta eloon jää­neen eläi­men osal­ta voi­daan kor­va­ta enin­tään eläin­lää­kin­tä­kus­tan­nuk­sia vas­taa­va mää­rä eläi­men käy­pään ar­voon asti.

Kir­joi­ta Eläin-koh­taan eläin­laji, esi­mer­kik­si muo­dos­sa ”lam­mas”. Kor­vaus­ta ei mak­se­ta po­roil­le po­ron­hoi­to­a­lu­eel­la, me­hi­läi­sil­le ja koi­ril­le ai­heu­tu­neis­ta va­hin­gois­ta.

Mer­kit­se koh­taan Kuol­leet ja va­hin­goit­tu­neet eläi­met kaik­kien va­hin­goit­tu­nei­den eläin­ten koko­nais­mää­rä riip­pu­mat­ta sii­tä, onko eläin kuol­lut vai va­hin­goit­tu­nut. Ar­vi­oi eläin­ten yh­teen­las­ket­tu kor­vaus­arvo eu­roi­na koh­taan Eläin­ten kor­vaus­mää­rä. Voit ar­vi­oi­da kor­vaus­ar­von itse tai tar­kis­taa sen ase­tuk­sen 834/2018 liit­tees­tä 1.

Eläin­lää­kin­tä­kus­tan­nuk­sik­si las­ke­taan eläin­lää­kä­rin kus­tan­nuk­set ja lää­ke­kus­tan­nuk­set kuit­tien mu­kaan. Mat­ka­ku­lu­ja ei kor­va­ta. Ar­von­lisä­ve­ron osuut­ta ei kor­va­ta, jos voit vä­hen­tää sen ve­ro­tuk­ses­sa. Kus­tan­nus­ten kor­vaus yk­sit­täis­tä eläin­tä koh­den ei saa ylit­tää eläi­men käy­pää ar­voa.

Kaikille vahingoille yhteiset tiedot

Va­lit­se va­hin­gon ai­heut­ta­jak­si hir­vi­e­läin, joka on mie­les­tä­si ai­heut­ta­nut va­hin­gon. Kor­vaus­ta mak­se­taan vain riis­ta­va­hin­ko­lais­sa mai­nit­tu­jen hir­vi­e­läin­ten ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta. Jos on epä­sel­vää, mikä mai­ni­tuis­ta hir­vi­e­läi­mis­tä on ai­heut­ta­nut va­hin­gon, va­lit­se näis­tä to­den­nä­köi­sin.

Vahingon aiheuttaja

Mer­kit­se va­hin­ko­päi­väk­si va­hin­gon ta­pah­tu­mis­päi­vä tai ar­vi­o­si sii­tä. Va­hin­ko­päi­vän pi­tää si­joit­tua ky­sei­sel­le va­hin­ko- eli ka­len­te­ri­vuo­del­le. Ka­len­te­ri­vuo­del­le koh­dis­tu­via ha­ke­muk­sia voi tal­len­taa Vipu-pal­ve­lus­sa seu­raa­van vuo­den 31. tam­mi­kuu­ta saak­ka.

Mer­kit­se ha­vait­se­mis­päi­väk­si päi­vä, jol­loin olet ha­vain­nut va­hin­gon. Ha­vait­se­mis­päi­vä voi olla ai­kai­sin­taan sama kuin va­hin­ko­päi­vä.

Jos olet teh­nyt toi­men­pi­tei­tä va­hin­ko­jen es­tä­mi­sek­si tai nii­den ra­jaa­mi­sek­si, va­lit­se Kyl­lä olen ja kir­joi­ta toi­men­pi­teet avau­tu­vaan teks­ti­kent­tään. Muus­sa ta­pauk­ses­sa va­lit­se En ole.

Kor­vauk­sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että olet käy­tet­tä­vis­sä­si ole­vin koh­tuul­li­sin kei­noin pyr­ki­nyt es­tä­mään va­hin­gon syn­ty­mi­sen tai sen laa­je­ne­mi­sen. Har­kin­ta teh­dään aina ta­paus­koh­tai­ses­ti, jo­ten kor­vaus voi­daan myön­tää, vaik­ka il­moit­tai­sit ett­et ole teh­nyt mi­tään toi­men­pi­tei­tä.

Toimenpiteet vahinkojen estämiseksi

Jos olet va­hin­gon seu­rauk­se­na sääs­tä­nyt kor­juu-, kui­vaus-, va­ras­toin­ti- tai mui­ta vas­taa­via kus­tan­nuk­sia, mer­kit­se ar­vi­oi­ma­si sääs­ty­nyt euro­mää­rä koh­taan Sääs­ty­neet sa­don­kor­juu- ja muut kus­tan­nuk­set. Euro­mää­rä vä­hen­tää va­hin­gon ar­voa ja si­ten myön­net­tä­vää kor­vaus­ta.

Jos olet saa­nut sa­man va­hin­gon pe­rus­teel­la kor­vaus­ta va­kuu­tuk­ses­ta tai muul­la pe­rus­teel­la, va­lit­se Kyl­lä olen. Mer­kit­se va­kuu­tuk­ses­ta saa­dus­ta kor­vauk­ses­ta va­kuu­tus­yh­ti­ön nimi, va­kuu­tuk­sen nu­me­ro ja saa­dun va­kuu­tus­kor­vauk­sen mää­rä il­man oma­vas­tuu­ta. Mer­kit­se muul­ta ta­hol­ta saadus­ta kor­vauk­ses­ta kor­vauk­sen myön­tä­jän nimi sekä saa­dun kor­vauk­sen mää­rä. Saa­dut kor­vauk­set vä­hen­tä­vät myön­net­tä­vää kor­vaus­ta.

Jos olet oi­keu­tet­tu kor­vauk­seen va­kuu­tuk­sen pe­rus­teel­la, va­kuu­tus on aina ensi­si­jai­nen kor­vaus­muo­to. Jos et tie­dä, olet­ko saa­mas­sa kor­vaus­ta tai kuin­ka pal­jon, il­moi­ta va­kuu­tus­tie­dot, mut­ta tal­len­na kor­vaus­sum­mak­si 0 eu­roa. Il­moi­ta saa­ma­si kor­vauk­sen mää­rän kun­taan myö­hem­min.

Saadut korvaukset

Lisä­tie­dot-kent­tään voit kir­ja­ta esi­mer­kik­si tar­kem­man se­los­tuk­sen va­hin­gos­ta. Jos olet tai­mil­le tai koo­tul­le sa­dol­le ai­heu­tu­nees­sa va­hin­gos­sa va­lin­nut Muu tai­mi tai Muu sato, kir­jaa kas­vi lisä­tie­toi­hin. Voit myös mai­ni­ta lisä­tie­dois­sa, jos olet jo ai­em­min sa­ma­na ka­len­te­ri­vuon­na il­moit­ta­nut va­hin­ko­ja sa­mal­le kas­vil­le ja kas­vu­loh­kol­le.

Yhteenvetotaulukko

Va­hin­ko­tie­dot-osi­on yh­teen­veto­tau­lu­kos­ta näet pe­rus­tie­dot tal­len­ta­mis­ta­si va­hin­gois­ta sekä ar­vi­on kor­vauk­sen mää­räs­tä.

Vahingonkorvaus viljelyksille ja kotieläimille

Kor­vauk­sen mää­rä on tar­koi­tet­tu ai­no­as­taan suun­taa-an­ta­vak­si tie­dok­si. Mää­rä voi olla nol­la, jos il­moit­ta­mal­le­si kas­vil­le ei ole vie­lä mää­ri­tel­ty nor­mi­sa­toa tai yk­sik­kö­hin­taa. Voit muo­ka­ta tai kat­sel­la tal­len­ta­mi­a­si va­hin­ko­tie­to­ja ri­vin lo­pus­sa ole­vas­ta si­ni­ses­tä muok­kaus­pai­nik­kees­ta. Voit pois­taa va­hin­ko­ri­vin ri­vin lo­pus­sa ole­vas­ta pu­nai­ses­ta ras­tis­ta.

4. De minimis -tiedot, yhteenveto ja lähetys

De minimis -tuen edellyttämät tiedot

Jos maa­ta­lous­y­ri­tyk­se­si vero­vuo­det ei­vät ole täy­siä ka­len­te­ri­vuo­sia, va­lit­se Vero­vuo­sis­sa on poik­keuk­sia. Pai­na Muok­kaa vero­vuo­sia ja tal­len­na vero­vuo­det niil­le va­rat­tui­hin koh­tiin.

Maatalousyrityksen verovuosi

Jos olet saa­nut maa­ta­lou­den ulko­puo­lis­ta de mi­ni­mis -tu­kia, va­lit­se Ai­em­mat de mi­ni­mis -tuet -ot­si­kon alta Kyl­lä ja +Li­sää tuki. Tal­len­na tuen myön­tä­jä, tuen nimi, tuki­mää­rä eu­roi­na sekä tuen myön­tä­mis­ajan­koh­ta. Maa­ta­lou­den ulko­puo­li­sil­la tuil­la tar­koi­te­taan mui­den kuin Ruo­ka­vi­ras­ton tai Maa­seu­tu­vi­ras­ton myön­tä­miä tu­kia.

Aiemmat de minimis -tuet

Yhteenveto ja lähetys

Ha­lu­tes­sa­si voit liit­tää ha­ke­muk­see­si liit­tei­tä pdf-muo­dos­sa. Voit ava­ta ja tu­los­taa yh­teen­ve­don il­moi­te­tuis­ta tie­dois­ta näy­tön ylä­osan Tu­los­ta yh­teen­veto -pai­nik­kees­ta. Näet yh­teen­veto­tau­lu­kon sekä tal­len­ta­ma­si de mi­ni­mik­seen liit­ty­vät tie­dot myös Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­den ala­o­sas­sa.

Li­sää lä­he­tyk­sen lisä­tie­toi­hin säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si lä­he­tyk­sen vah­vis­tus­vies­til­le sekä tar­vit­ta­es­sa ha­ke­mus­ta kos­ke­via lisä­tie­to­ja. Kun olet li­sän­nyt säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si, Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu vih­re­äk­si ja voit lä­het­tää ha­ke­muk­sen.

Voit pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen va­lit­se­mal­la Pe­ruu­ta lä­he­tys sii­hen asti, kun ha­ke­mus on otet­tu kä­si­tel­tä­väk­si. Pe­ruu­tet­tu­a­si ha­ke­muk­sen voit teh­dä sii­hen muu­tok­sia ja lä­het­tää sen uu­del­leen.

Yhteenveto ja lähetys -osio

Lä­he­tyk­sen jäl­keen var­mis­ta yh­teen­veto­tu­los­teel­ta, että si­vun oi­ke­as­sa ylä­reu­nas­sa nä­kyy ha­ke­muk­sen lä­he­tys­aika. Yh­teen­veto kan­nat­taa tal­len­taa ko­neel­le tai tu­los­taa. Myös säh­kö­pos­tii­si on saa­pu­nut vah­vis­tus­vies­ti. Voit nyt pa­la­ta etu­si­vul­le tai sul­kea Säh­köi­sen asi­oin­nin.

Maastotarkastus

Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen ot­taa si­nuun yh­teyt­tä maas­to­tar­kas­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si. Myös pai­kal­li­sen riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen edus­ta­jal­la on oi­keus osal­lis­tua tar­kas­tuk­seen ja an­taa lau­sun­ton­sa asi­as­sa.

Kun­ta voi pe­riä maas­to­tar­kas­tuk­sen suo­rit­ta­mi­ses­ta ja va­hin­gon ar­vi­oi­mi­ses­ta enin­tään oma­kus­tan­nus­ar­von suu­rui­sen mak­sun. Jos va­hin­ko kor­va­taan, kor­va­taan myös mak­sa­ma­si maas­to­tar­kas­tus­mak­su.