Vipu-palveluun kirjautuminen ja laitteistovaatimukset

Mikä on Vipupalvelu?

heippa

Laitteistovaatimukset ja muuta huomioitavaa

Suosittelemme, että käytät sovellusta Goog­le Chrome - tai Mozilla Fire­fox -se­lai­mel­la. Älä käytä Internet Explorer -selainta. Selaimen välimuisti kannattaa tyhjentää ennen Vipu-palveluun kirjautumista. Tarkista selaimen asetuksista, että pop up -ikkunoita ei ole estetty.  So­vel­lus toi­mii kai­kil­la käyt­tö­jär­jes­tel­mil­lä, mutta emme suosittele, että käytät Win­dows XP-käyt­tö­jär­jes­tel­mää. So­vel­luk­sen tie­dos­to­jen tu­los­tus­ta var­ten tar­vit­set Adobe Acrobat Reader -oh­jel­man. Oh­jel­man il­mais­ver­si­on voit la­da­ta Adoben internetsivulta.

Kun kirjaudut sovellukseen, se­lain saat­taa an­taa va­roi­tuk­sen epä­luo­tet­ta­vas­ta tie­to­tur­va­ser­ti­fi­kaa­tis­ta. Vah­vis­ta tur­val­li­suus­poik­keus ja la­taa se­lai­men eh­dot­ta­ma var­men­ne ko­neel­le, jonka jälkeen Vipu-pal­ve­lun kir­jau­tu­mis­sivu avautuu.

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi.

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta sähköiseen asiointiin tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä.

Asiointioikeuksilla viljelijä voi valtuuttaa muita ja myös perua valtuutuksia sähköisesti Vipun Maatila -valikon Käyttöoikeudet -osiossa. Voit hakea uusia selaus- ja asi­oin­ti­oi­keuk­sia kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Voit myös peruuttaa oikeuksia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456. Voit tulostaa lomakkeet Ruokaviraston nettisivuilta

Vipu-palveluun kirjautuminen

Kuvakaappaus Vipu-palvelun etusivusta.Kuva 1: Vipu-palvelun kirjautumissivu.

Voit kirjautua Vipu-pal­ve­luun Säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen -painikeella, jos sinulla on voimassa olevat käyttöoikeudet. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

  • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, jär­jes­tel­mä oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivuilta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
  • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta www.mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse ”Var­men­ne­kort­ti” ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Kun olet tunnistautunut on­nis­tu­nees­ti, jär­jes­tel­mä oh­jaa si­nut Vipu-pal­ve­luun.

Yhteys käytöntukeen

Kuvankaappaus Vipu-palvelun alapalkista.Kuva 2: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai elysi yhteystiedot.

Voit ottaa yhteyttä säh­köis­tä tuki­ha­kua ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä tukea käsittelevään ELY-keskukseen.­ Apua saat sekä käyt­tö­oi­keuk­siin, että so­vel­luk­sen käyt­tä­mi­seen ja ha­ke­mus­ten lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Käy­tön tuki –koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Va­lin­ta 1: ’Ha­lu­an: Lä­het­tää ky­sy­myk­sen/tuki­pyyn­nön’,  va­lit­se ’Vas­taan­ot­ta­ja: ELY-keskus’ ja kir­joi­ta vies­ti­kent­tään asi­a­si. Paina lo­puk­si Lä­he­tä -pai­ni­ket­ta. Vies­ti­laa­ti­kon pos­ti oh­jau­tuu suo­raan tukea käsittelevään ELY-keskukseen.

Va­lin­ta 2: ’Ha­lu­an: Käy­tön tu­kea tai lisä­tie­to­ja tuki­eh­dois­ta pu­he­li­mit­se’, jolloin saat oman kun­ta­si  sekä ELY-keskuksesi yh­teys­tie­dot nä­ky­viin.