Mehiläistalouden tuki 2021 - Vipukäyttäjän ohje

Julkaisupäivä: 1. helmikuuta 2021

TARKISTA KUVAT AJANTASALLE, KOPIOITU 2020 OHJEELTA!!

1. Mehiläistalouden tuki

Me­hi­läis­ta­lou­den tu­kea voi­vat ha­kea Vi­pus­sa hen­ki­lö­tun­nuk­sel­li­set ja Y-tun­nuk­sel­li­set ha­ki­jat.

Kir­jau­tu­mi­nen


Aloi­ta kir­jau­tu­mi­nen Vipu-pal­ve­luun klik­kaa­mal­la pai­ni­ket­ta Säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen. Tämä vie si­nut Suo­mi.fi-tun­nis­tuk­seen jos­sa tun­nis­tau­dut pal­ve­luun.

Va­lit­se ha­lu­a­ma­si tun­nis­tus­ta­pa ja anna tun­nis­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vat tie­dot. Kun tun­nis­tau­tu­mi­nen on­nis­tuu, pää­set Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­le.

Kuva 1: Vipu-palvelun etusivuVipu-palvelun etusivu

Yhteisön puolesta asiointi

Y-tun­nuk­sel­li­sen yh­tei­sön puo­les­ta voi asi­oi­da hen­ki­lö, jol­le on an­net­tu ni­men­kir­joi­tus­oi­keus Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sen yllä­pi­tä­mäs­sä yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä (ry) tai kaup­pa­re­kis­te­ris­sä (esi­mer­kik­si oy, ky, ay). Kun oi­keus on an­net­tu, pys­tyy Y-tun­nuk­sen vaih­ta­maan koh­das­ta Hen­ki­lö­ha­ki­ja ja va­lit­se­mal­la pu­do­tus­va­li­kos­ta oi­kea Y-tun­nuk­sel­li­sen ha­ki­jan. Va­lin­nan jäl­keen Vi­pun ylä­lai­taan tu­lee mer­kin­tä ”Puo­les­ta asi­oin­ti” ja na­vi­gaa­ti­oon tu­lee Hen­ki­lö­ha­ki­jan ti­lal­le yh­tei­sö­ha­ki­ja. Tä­män jäl­keen siir­ry­tään ha­ke­maan tu­kea joko Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­kees­ta tai va­lit­se­mal­la koh­ta Säh­köi­nen asi­oin­ti.

Hakijan valintaKun oi­keus on an­net­tu, pys­tyy Y-tun­nuk­sen vaih­ta­maan koh­das­ta Hen­ki­lö­ha­ki­ja ja va­lit­se­mal­la pu­do­tus­va­li­kos­ta oi­kea Y-tun­nuk­sel­li­sen ha­ki­jan.

 

Valittava yhteisöYhteisön puolesta asioinnin -valinta

 

Puolesta asiointiVi­pun ylä­lai­dassa näkyy mer­kin­tä ”Puo­les­ta asi­oin­ti” ja na­vi­gaa­ti­oon tu­lee näkyviin Hen­ki­lö­ha­ki­jan ti­lal­le yh­tei­sö­ha­ki­ja.

 

Tuen hakemisen ehdot


Tu­tus­tu en­nen ha­ke­muk­sen te­koa tuen eh­toi­hin. Lisä­tie­to­ja tuen haus­ta löy­dät myös osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/me­hi­lais­tu­ki.

Tuen valinta


Hae me­hi­läis­ta­lou­den tu­kea Vipu-pal­ve­lun Säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa vii­meis­tään xx.xx.2021 klo 23.59.

Va­lit­se Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­la koh­ta Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia tai Säh­köi­sen asi­oin­ti. Me­hi­läis­ta­lou­den tuki -lin­kis­tä pää­set ha­ke­maan tu­kea.

Sähköisen asionnin etusivuSähköisen asionnin etusivulta valitaan Mehiläistalouden tuki

 

Tuen hakijan tiedot

Va­lit­se Ha­ki­jan tie­dot -väli­leh­del­lä oi­kea tuen ha­ki­ja pu­do­tus­va­li­kos­ta. Ha­ki­jan edel­ly­tyk­set on lu­e­tel­tu haku­oh­jees­sa.

Jos ha­ki­ja­na on yh­tei­sö, va­lit­se, onko yh­tei­sö jul­kisoi­keu­del­li­nen vai muu yh­tei­sö. Jos ha­ki­ja on muu yh­tei­sö, anna yli 18-vuo­ti­aan hen­ki­lön nimi ja hen­ki­lö­tun­nus.

Jos ha­ki­jan pank­ki­tili­nu­me­ro puut­tuu, avau­tuu täs­sä koh­das­sa paik­ka tili­nu­me­ron il­moit­ta­mi­sel­le.

Jos tuen­ha­ki­ja ei ole re­kis­te­röi­ty­nyt eläin­ten­pi­tä­jäk­si, täs­tä tu­lee huo­mau­tus.

Tuenhakijan tilinumero puuttuuHuomautus tuenhakijan tilinumeron puuttumisesta

 

Hakija on muu yhteisöKun ha­ki­ja on muu yh­tei­sö, anna yli 18-vuo­ti­aan hen­ki­lön nimi ja hen­ki­lö­tun­nus

 

Hakemuksen tiedot

Täy­tä kaik­ki pa­kol­li­set tie­dot ha­ke­muk­sel­le, jot­ta ha­ke­muk­sen tal­len­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Pa­kol­li­set koh­dat on mer­kit­ty pu­nai­sel­la täh­del­lä.

Aloi­ta ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen Hal­lit­sen me­hi­läis­yh­teis­kun­tia -koh­das­ta. Va­lit­se mis­sä muo­dos­sa tuen­ha­ki­ja hal­lit­see tuki­ha­ke­muk­sel­la ole­via me­hi­läis­yh­teis­kun­tia.

Hakemuksen tietojen täyttäminenHakemuksen tietojen täyttäminen

 

Me­hi­läis­tar­hauk­sen toi­mi­pis­teen si­jain­ti­kun­nan va­lin­nas­sa, syö­tä kun­nan nimi haku­kent­tään. Haku­ken­tän alle au­ke­aa lis­ta vaih­to­eh­dois­ta. Va­lit­se kun­ta klik­kaa­mal­la ha­lut­tua kun­taa lis­tal­la. Tä­män jäl­keen kun­ta muut­tuu har­maal­le poh­jal­le va­li­tuk­si. Voit pois­taa va­li­tun kun­nan Pois­ta -pai­nik­keel­la. Voit li­sä­tä use­am­pia kun­tia Li­sää-pai­nik­kees­ta, jol­loin va­li­tun kun­nan alle au­kea uusi haku­kent­tä.

Tuen haku­pe­rus­tees­sa va­lit­se toi­nen kah­des­ta vaih­to­eh­dos­ta (ks. tar­kem­mat tie­dot haku­oh­jees­ta).

Vaih­to­eh­to­ja ovat:

  • Haen tu­kea 1.6.2020 hal­lin­nas­sa­ni ole­vis­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­nis­ta tai
  • Haen tu­kea vii­me­vuon­na il­moit­ta­ma­ni pesä­mää­rän mu­kaan.

Tä­män jäl­keen täy­tä me­hi­läis­yh­teis­kun­tien luku­mää­rä, jois­ta haet tu­kea sekä tu­hou­tu­nei­den yh­teis­kun­tien luku­mää­rä ja pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­sen syy. Jos tu­hou­tu­nei­ta pe­siä ei ole, mer­kit­se koh­taan nol­la.

Tuen hakuperusteen valintaTuen hakuperusteen -valinta

 

Jos haet tu­kea vii­me vuon­na il­moi­te­tul­la pesä­mää­räl­lä tai val­von­nas­sa to­de­tul­la pesä­mää­räl­lä, il­moi­ta täs­sä li­säk­si syy pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­seen Pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­nen joh­tuu -koh­das­sa.

Tuen hakeminen viime vuonna ilmoittamani pesämäärän mukaanTuen hakeminen viime vuonna ilmoittamani pesämäärän mukaan

 

Me­hi­läis­ta­lou­den tu­lot/aloit­ta­mi­sen han­kin­ta­me­not koh­das­sa va­lit­se toi­nen vaih­to­eh­dois­ta. Va­lin­nas­ta riip­pu­en li­sää liit­teek­si Han­kin­ta­sel­vi­tys tai Tulo­sel­vi­tys. Lii­te on pa­kol­li­nen.

Liitetiedostojen lisääminen


Voit li­sä­tä liit­teet säh­köi­ses­ti ha­ke­muk­sel­le tai pa­laut­taa ne pa­pe­ri­si­na.

Li­sää liit­tei­tä Lii­te­tie­dos­to-koh­das­sa. Tuki­hake­mus­ta­si var­ten vaa­di­taan liit­teet -koh­taan päi­vit­tyy ha­ke­muk­sel­le mer­kit­se­mie­si tie­to­jen pe­rus­teel­la tar­vit­ta­vat pa­kol­li­set liit­teet. Li­sää nämä tar­vit­ta­vat liit­teet ha­ke­muk­sel­le pdf-muo­dos­sa.

Aloi­ta liit­tei­den li­sää­mi­nen pai­na­mal­la Va­lit­se tie­dos­to -pai­ni­ket­ta. Esiin au­ke­aa pon­nah­dus­ik­ku­na, jon­ka kaut­ta voit et­siä liit­teek­si ha­lu­a­ma­si tie­dos­ton. Va­lit­se tie­dos­to ja pai­na tä­män jäl­keen Avaa-pai­ni­ket­ta. Pon­nah­dus­ik­ku­na sul­keu­tuu ja va­lit­tu tie­dos­to tu­lee esil­le Li­sä­tyt liit­teet -koh­taan. Voit pois­taa li­sä­tyn liit­teen Pois­ta-pai­nik­kees­ta.

Liitteen lisääminenLiitetiedoston lisääminen

 

Koh­das­sa Lä­he­tän ha­ke­muk­se­ni kä­si­tel­tä­väk­si, va­lit­se vi­ran­o­mai­nen, jol­le lä­he­tät ha­ke­muk­se­si. Man­ner-Suo­men ha­ke­muk­set kä­si­tel­lään Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­ses­sa ja Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­tos­sa kä­si­tel­lään Ah­ve­nan­maal­la si­jait­se­vien ha­ki­joi­den ha­ke­muk­set.

Yhteenveto ja lähetys

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä voit tar­kis­taa yh­teen­ve­don ha­ke­muk­se­si tie­dois­ta, lä­het­tää ha­ke­muk­se­si kä­si­tel­tä­väk­si tai pe­ruut­taa lä­he­te­tyn ha­ke­muk­sen. Lä­het­tääk­se­si ha­ke­muk­sen täy­tä Lä­he­tyk­sen lisä­tie­toi­hin säh­kö­pos­ti­o­soi­te tai -osoit­teet, joi­hin ha­lu­at vah­vis­tus­vies­tin ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

Yhteenveto ja lähetys -osioYhteenveto ja lähetys -osio

 

Huo­mau­tuk­set-koh­das­sa näet so­vel­luk­sen an­ta­mia huo­mau­tuk­sia. Tar­kis­ta huo­mau­tuk­set en­nen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä.

Yh­teen­veto-koh­das­sa näet ha­ke­muk­sen yh­teen­ve­don ja ha­ke­muk­sel­le il­moi­te­tut tie­dot.

Hakemuksen huomautuksetHuomioi mahdolliset huomautukset ja tarkista tallentamasi tiedot

 

Liit­teet-koh­das­ta näet ha­ke­muk­sel­le lii­te­tyt liit­teet.

Lä­he­tä ha­ke­mus, kun olet tar­kis­ta­nut, että ha­ke­muk­sen tie­dot ovat oi­kein, ha­ke­muk­sel­le on lii­tet­ty tar­vit­ta­vat liit­teet ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te on li­sät­ty vah­vis­tus­vies­tiä var­ten. Saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tii­si ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

Mi­kä­li ha­lu­at pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen, on­nis­tuu se Pe­ruu­ta lä­he­tys -pai­nik­kees­ta. Muis­ta kui­ten­kin lä­het­tää ha­ke­mus kä­si­tel­tä­väk­si vie­lä en­nen haku­ajan päät­ty­mis­tä.