Vipu-ohje: Osallistumisilmoitukset eläintukiin

Julkaisupäivä: 1. tammikuuta 2021

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

Osallistumisilmoitukset

Säh­köi­nen osal­lis­tu­mi­nen nau­to­jen, lam­pai­den ja vuo­hien EU:n eläin­palk­ki­oi­hin ja poh­joi­siin koti­e­läin­tu­kiin päät­tyy 15.6.2021 klo 23.59.

Jos olet teh­nyt osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen jo vuon­na 2015-2020, osal­lis­tu­mi­nen on voi­mas­sa tois­tai­sek­si eikä si­nun ei tar­vit­se osal­lis­tua  vuo­sit­tain. Voit tar­kis­taa osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­se­si voi­mas­sa­olon Maa­tila -va­li­kon Kotieläintuotanto ja maito -koh­das­ta.

Etu­si­vun ylä­pal­kin Säh­köi­nen asi­oin­ti -pai­nik­kees­ta avau­tuu Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut. Va­lit­se Osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­set.

Kuvakaappaus vipusta, sähköisen asioinnin etusivuKuva 1. Osallistumisilmoituksen valinta sähköisessä asioinnissa

Ilmoituksen tekijän tiedot

Si­nul­le avau­tuu en­sim­mäi­se­nä Il­moi­tuk­sen te­ki­jän tie­dot -osio. Va­lit­se il­moi­tuk­sen te­ki­jä alas­veto­va­li­kon lis­tas­ta, jos­sa ovat kaik­ki ti­lan osal­li­set.  Siir­ry tä­män jäl­keen seu­raa­vaan osi­oon te­ke­mään osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sia.

Kuvakaappaus vipusta, ilmoituksen tekijän valintaKuva 2. Ilmoituksen tekijän tiedot-osio, ilmoituksen tekijän valitseminen

Osallistumisilmoitukset

Va­lit­se ne EU:n eläin­palk­ki­ot ja poh­joi­set koti­e­läin­tuet, joi­hin osal­lis­tut mer­kit­se­mäl­lä ruk­si va­sem­paan reu­naan tu­kien ja palk­ki­oi­den koh­taan.

Kuvakaappaus vipusta, valinta näkymä joihin haluat osallistuaKuva 3: Osallistumisilmoitukset-osio, valitse ne EU:n eläinpalkkiot ja pohjoiset kotieläintuet, joihin osallistut

Mi­kä­li ha­lu­at pe­ruut­taa ai­kai­sem­min il­moit­ta­ma­si osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen, se on­nis­tuu  klik­kaa­mal­la Pe­ruu­ta il­moit­tau­tu­mi­nen koh­das­ta. 

Yhteenveto ja lähetys

Anna oi­ke­an­muo­toi­se­na se säh­kö­pos­ti­o­soi­te, jo­hon säh­köi­sen il­moi­tuk­sen lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vä vah­vis­tus­vies­ti lä­he­te­tään. Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu tä­män jäl­keen. Tar­kis­ta il­moi­tuk­sel­le tal­len­­ta­ma­si tie­dot ja lä­he­tä il­moi­tus kä­si­tel­tä­väk­si.

Kuvakaappaus vipusta, yhteenveto ja lähetys -osioKuva 4: Yhteenveto ja lähetys-osio, anna sähköpostiosoite vahvistusviestiä varten ja lähetä ilmoitus käsiteltäväksi

Tar­kis­ta lä­het­tä­mi­sen jäl­keen säh­kö­pos­tis­ta­si, että olet saa­nut kuit­tauk­sen il­moi­tuk­sen lä­he­tyk­ses­tä.

Kuvakaappaus Vipusta, ilmoitus ilmoituksen lähetyksestä käsittelyynKuva 5. Osallistumisilmoitus on lähetetty käsittelyyn

Nyt voit pa­la­ta Säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­le tai sul­kea Säh­köi­sen asi­oin­nin.

Osallistumisilmoitusten voimassaolon näkyminen Vipussa

Näet voi­mas­sa­o­le­vat osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­set Vi­pun Maa­tila-va­li­kon alta Kotieläintuotanto ja maito -kohdasta.

Tääl­lä näet tie­don kos­ka olet si­tou­tu­nut ja mi­hin asti osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­set ovat voi­mas­sa.

Kuvakaappaus vipusta, Osallistumisilmoitusten voimassaoloaikaKuva 6. Osallistumisilmoitusten voimassaoloaika Vipussa

Osal­lis­tu­mis­il­moi­tus­ten pe­ruut­ta­mi­nen tai pe­ruu­tuk­sen pois­ta­mi­nen teh­dään Vi­pus­sa – Säh­köi­nen asi­oin­ti – Osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­set eläin­tu­kiin – Osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­set-väli­leh­del­lä. Peruuttamisen jälkeen siirry Yhteenveto- ja lähetys -sivulle.

Kuvakaappaus Vipusta, ilmoituksen peruuttamisen mahdollisuusKuva 7. Osallistumisilmoitusten peruminen Vipussa