Peruslohkomuutosten tekeminen 2020 - Vipukäyttäjän ohje

Julkaisupäivä: 25. tammikuuta 2021

1. Peruslohkomuutokset

Pe­rus­loh­kol­la tar­koi­te­taan yk­sit­täi­sen ha­ki­jan (pl.yh­teis­käyt­tö­loh­kot) vil­je­le­mää ja hä­nen omis­tuk­ses­saan tai hal­lin­nas­saan ole­vaa maan­tie­teel­li­ses­ti yh­te­näis­tä vil­je­ly­a­lu­et­ta, jota ra­joit­taa kun­nan raja, omis­tus­oi­keu­den raja, tuki- tai so­pi­mus­a­lu­een raja, ve­sis­tö, pii­ri- tai val­ta­oja, tie, met­sä tai muu vas­taa­va raja.

Tuen­ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­va maan­tie­teel­li­ses­ti, kor­vaus­kel­poi­suu­del­taan ja maan­käyt­tö­la­jil­taan yh­te­näi­nen alue on yksi pe­rus­loh­ko, vaik­ka se muo­dos­tui­si use­as­ta ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­vas­ta eril­li­ses­tä re­kis­te­ri­ti­las­ta.

Pie­nin pin­ta-ala­tu­kiin hy­väk­syt­tä­vä pe­rus­loh­ko on kool­taan vä­hin­tään 0,05 ha. Tätä pie­nem­mät alat las­ke­taan mu­kaan maa­ta­lous­maa­han, mut­ta niil­le ei mak­se­ta tu­kea.

Tee pe­rus­loh­ko­muu­tok­set säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa. Ha­lu­tes­sa­si voit teh­dä pe­rus­loh­ko­muu­tok­set edel­leen myös pa­pe­ri­sel­la lo­mak­keel­la 102C.  Muu­tok­set kan­nat­taa teh­dä 15.5.2020 men­nes­sä, sil­lä muu­tok­set on hyvä olla hy­väk­syt­ty­nä en­nen kuin täy­tät ja jä­tät pää­tuki­ha­ke­muk­sen. Voit teh­dä Vipu-pal­ve­lun kaut­ta pe­rus­loh­kon ja­ka­mi­sen ja yh­dis­tä­mi­sen, uu­den loh­kon pe­rus­ta­mi­sen sekä loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to­il­moi­tuk­sen.

Voit ja­kaa ja yh­dis­tää hal­lin­nas­sa­si ole­via pe­rus­loh­ko­ja. Jaon tai yh­dis­tä­mi­sen myö­tä pe­rus­loh­ko saa uu­den tun­nuk­sen. Loh­kon tun­nus nä­kyy Vipu-pal­ve­lus­sa, kun maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen on hy­väk­sy­nyt jaon tai yh­dis­tä­mi­sen.

Voit luo­da myös ko­ko­naan uu­den loh­kon. Loh­kon tun­nus nä­kyy Vipu-pal­ve­lus­sa, kun maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen on hy­väk­sy­nyt te­ke­mä­si muu­tos­pyyn­nön.

Voit il­moit­taa loh­kon pois­tu­van maa­ta­lous­käy­tös­tä, esi­mer­kik­si tont­ti­maak­si tai luon­non ti­laan. Jos loh­kol­la on voi­mas­sa ole­va si­tou­mus tai so­pi­mus, ole yh­tey­des­sä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­seen tai ELY-kes­kuk­sen kä­sit­te­li­jään. Mi­kä­li loh­ko siir­tyy toi­sen vil­je­li­jän hal­lin­taan, käy­tä toi­min­toa Pois­ta hal­lin­nas­ta.

Jos olet säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa yrit­tä­nyt teh­dä loh­ko­muu­tos­ta ja se on jää­nyt jos­tain syys­tä kes­ken ja olet vie­nyt pa­pe­ril­la muu­tok­sen kun­taan, niin täl­löin säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa teh­ty ”yri­tys” pi­tää pois­taa.

Peruslohkomuutoksen poistaminen

 

Rajakorjaukset

Voit teh­dä Vipu-pal­ve­lun kaut­ta myös pe­rus­loh­kon raja­vii­van kor­jauk­set. Pe­rus­loh­kon raja­vii­van kor­jauk­sia voit teh­dä joko Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set -osi­os­sa tai Pää­tuki­haun Il­moi­ta tie­dot -osi­on kar­tal­la. Raja­kor­jauk­set läh­te­vät kun­nan kä­sit­te­lyyn yh­des­sä Pää­tuki­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen kans­sa. Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen voi tar­kas­tel­la Pää­tuki­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen te­ke­mi­ä­si raja­kor­jaus­eh­do­tuk­sia.

Muutama huomio peruslohkomuutoksissa

 • 10 aa­rin li­säys­mah­dol­li­suut­ta ei ole
 • Voit an­taa lisä­tie­to­ja teh­dyis­tä raja­kor­jauk­sis­ta

2. Peruslohkomuutosten tekeminen Vipu-palvelussa

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi

 

Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set teh­dään Vipu-pal­ve­lun Säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa.

Etu­si­vun ylä­pal­kin Säh­köi­nen asi­oin­ti -va­lik­koa pai­na­mal­la avau­tuu Säh­köi­sen asi­oin­nin aika­tau­lut. Nä­ky­mäs­sä on lu­e­tel­tu asi­oin­nin eri osi­oi­ta al­ek­kain.  Va­lit­se Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set.

Valitse peruslohkomuutokset

 

Pe­rus­loh­ko­jen yh­dis­tä­mi­siä, ja­ko­ja. uu­sia pe­rus­loh­ko­ja sekä loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to­il­moi­tuk­sia voit teh­dä Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa.

Jos tar­koi­tuk­se­na on liit­tää jo kun­taan kä­sit­te­lyyn lä­he­tet­tyyn pe­rus­loh­ko­muu­tok­seen (jako, yh­dis­tä­mi­nen, uu­den pe­rus­loh­kon luon­ti) uusi jako tai yh­dis­tä­mi­nen, täy­tyy U-loh­ko kä­si­tel­lä kun­nas­sa en­nen­kuin uu­den muu­tok­sen teko on mah­dol­lis­ta säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa.

Loh­ko­tie­dot-väli­leh­del­lä pää­set yh­dis­tä­mään ja ja­ka­maan pe­rus­loh­ko­ja, pe­rus­ta­maan uu­sia pe­rus­loh­ko­ja, il­moit­ta­maan loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tos­ta ja kor­jaa­maan pe­rus­loh­ko­jen ra­jo­ja.

Tilan peruslohkot

Peruslohkon tiedot

 

Maa­ti­lan pe­rus­loh­kot avau­tu­vat va­sem­paan reu­naan loh­ko­tun­nuk­sen mu­kaan. Kart­ta­ku­van ylä­reu­nas­sa nä­kyy loh­ko­tun­nus ja nimi. Voit jär­jes­tää pe­rus­loh­kot lis­taan loh­ko­tun­nuk­sen, ni­men tai pin­ta-alan mu­kaan klik­kaa­mal­la sa­ra­ket­ta. Si­vun ala­reu­nas­sa näet pe­rus­loh­koa kos­ke­vat tie­dot.

Peruslohkojen yhdistäminen

Va­lit­se va­sem­mal­ta lu­et­te­los­ta se pe­rus­loh­ko, jon­ka ha­lu­at yh­dis­tääSi­vul­le avau­tuu va­lit­se­ma­si loh­kon kart­ta­nä­ky­mä. Pe­rus­loh­kol­ta toi­sel­le pys­tyt siir­ty­mään myös va­lit­se­mal­la loh­kon kar­tal­ta.

Klik­kaa kar­tal­la nä­ky­vää suu­ren­nus pai­ni­ket­ta, näin saat kar­tan suu­rem­mak­si ja kart­ta­työ­ka­lut nä­ky­viin. Kar­tal­la näet ak­tii­vi­se­na ole­van yh­dis­tet­tä­vän pe­rus­loh­kon orans­seil­la ra­joil­la mer­kit­ty­nä. Kaik­ki hal­lin­nas­sa­si ja pe­rus­loh­koon yh­dis­tet­tä­vis­sä ole­vat pe­rus­loh­kot nä­ky­vät si­ni­silKlik­kaa kar­tal­la nä­ky­vää suu­ren­nus pai­ni­ket­ta, näin saat kar­tan suu­rem­mak­si ja kart­ta­työ­ka­lut nä­ky­viin. Kar­tal­la näet ak­tii­vi­se­na ole­van yh­dis­tet­tä­vän pe­rus­loh­kon orans­seil­la ra­joil­la mer­kit­ty­nä. Kaik­ki hal­lin­nas­sa­si ja pe­rus­loh­koon yh­dis­tet­tä­vis­sä ole­vat pe­rus­loh­kot nä­ky­vät si­ni­sil­lä ra­joil­la mer­kit­tyi­nä. Yh­dis­tet­tä­vil­lä loh­koil­la tu­lee olla sa­mat omi­nai­suus­tie­dot. Näi­tä omi­nai­suuk­sia ovat: omis­tus, kor­vaus­kel­poi­suus, si­tou­mus- ja so­pi­mus­tie­to ja maan­käyt­tö­laji. Li­säk­si loh­ko­jen pi­tää si­jai­ta sa­mas­sa kun­nas­sa ja kun­ta­o­sas­sa. Va­lu­ma­vesi-toi­men­pi­teen loh­ko­ja ei voi yh­dis­tää jos pää­tuki­haul­la on va­lit­tu ym­pä­ris­tö­kor­vaus. Pää­tuki­haun luon­nos tu­lee täl­löin pois­taa säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la.

 

KUVA 6

Va­lit­se kar­tan ylä­ri­vil­tä Pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kos­ta Yh­dis­tä pe­rus­loh­kot -toi­min­to. Yh­dis­tä­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa suu­rim­mas­ta loh­kos­ta.So­vel­lus huo­maut­taa, jos yh­dis­tet­tä­väl­le loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja. Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa loh­ko­jen yh­dis­tä­mis­tä. Muis­ta tal­len­taa kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan sen jäl­keen, kun olet teh­nyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set lop­puun.

KUVA 7

Seu­raa­vak­si  piir­rä alue, joka yh­dis­tää loh­kot. Pää­tä piir­tä­mi­nen tup­la­klik­kauk­seen tai klik­kaa­mal­la uu­del­leen en­sim­mäis­tä pis­tet­tä.

KUVA 8

Loh­ko­ja yh­dis­tä­vän alu­eennäet kar­tal­la nuo­len oi­ke­al­la puo­lel­la. Esi­merk­ki­ku­vas­sa loh­ko­jen vä­li­nen alue tu­lee mu­kaan uu­den loh­kon alaan, mut­ta kor­vaus­kel­poi­sen-/si­tou­mus-pin­ta­lan kas­vu ei ole kai­kis­sa ti­lan­teis­sa sal­lit­tua. Loh­koil­la joil­la on yh­tei­nen raja kar­tal­la, pin­ta-ala ei kas­va.

KUVA 9

Tä­män jäl­keen voit yh­dis­tää li­sää pe­rus­loh­ko­ja uu­teen loh­koon tai voit siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen 2. Muok­kaa, jos­sa voit muo­ka­ta uu­den pe­rus­loh­kon ra­jo­ja siir­tä­mäl­lä vih­rei­tä tai har­mai­ta tai­te­pis­tei­tä.

KUVA 10

Muu­tok­set teh­ty­ä­si siir­ry vai­hee­seen  3.Omi­nai­suus­tie­dot. Anna uu­del­le pe­rus

loh­kol­le nimi, maan­käyt­tö­laji sekä lisä­tie­dot pe­rus­loh­ko­muu­tok­sel­le. Tä­män jäl­keen vah­vis­ta muu­tok­set tal­len­na-toi­min­nol­la.

Mi­kä­li haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta tai ha­lu­at an­taa muu­ta tuki­kä­sit­te­lyyn liit­ty­vää lisä­tie­toa, pi­tää se an­taa pää­tuki­haun lisä­tie­dois­sa tai pää­tuki­haun lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä ole­vas­sa lisä­tie­to­laa­ti­kos­sa.

KUVA 11

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan­ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

Peruslohkojen jakaminen

Va­lit­se pe­rus­loh­ko­lu­et­te­los­ta tai klik­kaa kar­tal­ta loh­koa, jon­ka ha­lu­at ja­kaa. Pe­rus­loh­kol­ta toi­sel­le pys­tyt siir­ty­mään kar­talta va­lit­se­mal­la loh­kon.

KUVA 12

Va­lit­se ja­et­ta­va pe­rus­loh­ko ja pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kon toi­min­to Jaa pe­rus­loh­ko. So­vel­lus huo­maut­taa, jos ja­et­ta­val­le loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja. Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa loh­kon ja­ka­mis­ta. Muis­ta tal­len­taa kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan sen jäl­keen, kun olet teh­nyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set lop­puun.

KUVA 13

Pe­rus­loh­ko ja­e­taan osik­si klik­kaa­mal­la pe­rus­loh­ko­ra­jan ulko­puo­lel­ta tai pe­rus­loh­kon ra­jal­ta. Klik­kaa­mi­nen aloit­taa jako­vii­van piir­tä­mi­sen. Jos pe­rus­loh­kon ja­ka­va raja  ei ole suo­ra, voit teh­dä apu­pis­teen loh­kol­le na­paut­ta­mal­la kart­taa. Pää­tä piir­tä­mi­nen pe­rus­loh­ko­ra­jan ulko­puo­lel­le klik­kaa­mal­la. Voit vai­hees­sa 1. Jaa teh­dä use­am­man jaon pe­rus­loh­kol­le. Jos ha­lu­at piir­tää pe­rus­loh­kon toi­sen pe­rus­loh­kon si­säl­le, on pe­rus­loh­koon en­sin piir­ret­tä­vä saa­re­ke ja sen jäl­keen luo­ta­va uusi pe­rus­loh­ko saa­rek­keen si­säl­le. Täs­tä li­sää kap­pa­lees­sa uu­den pe­rus­loh­kon pe­rus­ta­mi­nen.

Voit hyö­dyn­tää piir­ros­sa osoit­ti­men tart­tu­mis­o­mi­nai­suut­ta (snap­ping), joka toi­mii si­ten että kun viet hii­ren osoit­ti­men (ym­py­rä) ole­mas­sa ole­van ra­jan lä­hei­syy­teen tai kul­ma­pis­teen vie­reen – il­mes­tyy ra­jal­le vih­reä ne­liö. Tämä tar­koit­taa sitä, että piir­to­työ­kalu on tart­tu­mas­sa ra­jaan tai kul­ma­pis­tee­seen kiin­ni. Alla ole­vas­sa ku­vas­sa esi­tel­ty kol­me ta­paa aloit­taa jaon piir­to:

 1. Loh­kon ulko­puo­lel­ta
 2. Loh­kon ra­jal­ta (huom ym­py­rä ja vih­reä ne­liö)
 3. Ole­mas­sa ole­vas­ta kul­ma­pis­tees­tä (ym­py­rä ja ne­liö)

KUVA 14

Kun olet piir­tä­nyt jako­vii­vat, siir­ry vai­hee­seen 2. Muok­kaa, jos­sa voit muo­ka­ta loh­ko­jen ra­jo­ja. Jos loh­ko­jen vä­lis­tä ra­jaa on muo­kat­ta­va, muok­kaa en­sin pie­ne­ne­vää ja sen jäl­keen suu­re­ne­vaa. Loh­ko­ja voit va­li­ta klik­kaa­mal­la nii­tä kar­tal­la.

KUVA 15

Anna ja­os­sa syn­ty­neil­le pe­rus­loh­koil­le tie­dot siir­ty­mäl­lä vai­hee­seen  3. Omi­nai­suus­tie­dot. Voit va­li­ta loh­ko­jen vä­lil­tä klik­kaa­mal­la kar­tal­la.

KUVA 16

Vah­vis­ta teh­dyt muu­tok­set Tal­len­na-toi­min­nol­la. Omi­nai­suus­tie­dot ko­pi­oi­tu­vat ja­e­tul­ta pe­rus­loh­kol­ta. Lisä­tie­to­kent­tään voit lait­taa tie­toa teh­dys­tä toi­men­pis­tees­tä kun­nan kä­sit­te­li­jän työ­tä hel­pot­taak­se­si, sekä vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si.

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan­ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

Uuden peruslohkon perustaminen

KUVA 17

Va­lit­se Pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kos­ta Luo uusi pe­rus­loh­ko -toi­min­to. Tä­män jäl­Va­lit­se Pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kos­ta Luo uusi pe­rus­loh­ko -toi­min­to. Tä­män jäl­keen klik­kaa kar­tal­la uu­den loh­kon lä­heis­tä si­jain­tia. Kart­ta ha­kee pis­teen lä­hel­lä ole­vien pe­rus­loh­ko­jen ra­jat vaa­le­al­la vii­val­la kar­tal­le. Tä­män jäl­keen voit aloit­taa piir­tä­mi­sen klik­kaa­mal­la kar­tal­le raja­pis­tei­tä. Tup­la­klik­kaus päät­tää piir­tä­mi­sen.

KUVA 18

Anna uu­del­le pe­rus­loh­kol­le omi­nai­suus­tie­dot vai­hees­sa 2.  Lisä­tie­to­kent­tään voit lait­taa tie­toa teh­dys­tä toi­men­pi­tees­tä kun­nan kä­sit­te­li­jän työ­tä hel­pot­taak­se­si sekä vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si. Vah­vis­ta muu­tok­set Tal­len­na-pai­nik­keel­la. Tä­män jäl­keen voit vie­lä teh­dä raja­kor­jauk­sen uu­del­le loh­kol­le raja­kor­jaus työ­ka­lul­la.

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan­ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

Lisää saareke

Va­lit­se Raja­kor­jaus­työ­kalu­va­li­kos­ta Li­sää saa­re­ke -toi­min­to. Klik­kaa kar­tal­la koh­taa, jo­hon ha­lu­at li­sä­tä saa­rek­keen ja aloi­ta piir­tä­mään kar­tal­le raja­pis­tei­tä. Tup­la­klik­kaus päät­tää piir­tä­mi­sen. Ha­lu­tes­sa­si voit muo­ka­ta piir­tä­mä­si saa­rek­keen ra­jo­ja vaih­ta­mal­la Tee pe­rus­loh­kon raja­kor­jaus-työ­ka­luun ja Tal­len­na saa­re­ke. Lo­puk­si anna raja­kor­jauk­sel­le lisä­tie­dot.

KUVA 19

KUVA 20

Poista saareke

Va­lit­se työ­kalu­va­li­kos­ta Pois­ta saa­re­ke -toi­min­to. Va­lit­se kar­tal­ta pois­tet­ta­va saa­re­ke klik­kaa­mal­la sitä. Vah­vis­ta saa­rek­keen pois­to Tal­len­na -pai­nik­keel­la ja anna lisä­tie­dot raja­kor­jauk­sel­le.

Rajakorjaukset

Voit teh­dä pe­rus­loh­kon raja­kor­jauk­sia pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa sekä pää­tuki­haku-osi­os­sa. Pel­kät raja­kor­jauk­set tu­lee teh­dä pää­tuki­haun puo­lel­la ja ne on hyvä kun­nan en­sin tar­kas­taa, jot­ta tukien ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu oi­keil­la pin­ta-aloil­la. Tee ha­ke­muk­se­si ajois­sa ja var­mis­ta kun­nas­ta en­nen 15.6. hy­väk­sy­tään­kö pyy­de­tyt raja­kor­jauk­set. Huo­mi­oi, että raja­kor­jaus läh­tee kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si vas­ta Pää­tuki­haun lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Pää­tuki­haus­sa teh­ty raja­kor­jaus säi­lyt­tää kas­vu­loh­ko­jen ge­o­met­ri­at kar­tal­la, mut­ta pe­rus­loh­ko­muu­tok­sis­sa kas­vu­loh­ko­jen ge­o­met­ri­at pois­te­taan ja ne on piir­ret­tä­vä uu­del­leen.

KUVA 21

Va­lit­se loh­ko, jon­ka ra­jo­ja ha­lu­at kor­ja­ta. Raja­kor­jaus aloi­te­taan va­lit­se­mal­la työ­kalu­va­li­kon toi­min­to Tee pe­rus­loh­kon raja­kor­jaus. So­vel­lus huo­maut­taa, jos loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja. Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa ra­jan kor­jaa­mis­ta. Muis­ta tal­len­taa raja­kor­jauk­sen jäl­keen kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan.

Pe­rus­loh­kon raja­vii­vat ak­ti­voi­tu­vat muo­kat­ta­vak­si. Ota kiin­ni raja­vii­van tai­te­pis­teis­tä ja lii­ku­ta ne oi­kei­siin koh­tiin. Vah­vis­ta muu­tok­set Tal­len­na-pai­nik­keel­la.  Mi­kä­li ilma­kuva ei tue te­ke­mää­si muu­tos­ta, anna te­ke­mäl­le­si raja­kor­jauk­sel­le lisä­tie­to.  Hal­lin­to tar­kas­taa sel­vit­tä­mät­tö­mät ta­pauk­set maas­tos­sa ke­sän ai­ka­na.

KUVA 22

Huom! Jos olet teh­nyt pe­rus­loh­kol­le raja­kor­jauk­sen vuon­na 2019, sa­mal­le loh­kol­le voi teh­dä seu­raa­van ker­ran raja­kor­jauk­sen pää­tuki­haun 2020 yh­tey­des­sä. 

Tehtyjen rajakorjausten poistaminen

Va­lit­se Pois­ta teh­ty raja­kor­jaus -työ­kalu.

KUVA 23

Vah­vis­ta kaik­kien raja­kor­jaus­ten pois­ta­mi­nen.

Lisätiedot

Il­moi­ta pe­rus­loh­kon lisä­tie­dois­sa esim. seu­raa­vat asi­at:

 • jos haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta, il­moi­ta pe­rus­loh­kon lisä­tie­dois­sa mil­lä pe­rus­teel­la haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta (102A)
 • jos il­moi­tat loh­kon pois­tos­ta ti­la­si hal­lin­nas­ta ja loh­ko ei siir­ry toi­sen ti­lan hal­lin­taan (pas­si­voin­nin tie­dot 102C lo­mak­keel­ta, myös sa­ra­ke f). Maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­ta­val­ta loh­kol­ta on pa­lau­tet­ta­va sil­le mak­set­tu ym­pä­ris­tö­kor­vaus sekä luo­mu­kor­vaus, jos loh­ko jää hal­lin­taa­si.
 • muu pe­rus­loh­koon liit­ty­vä lisä­tie­to

Il­moi­ta kas­vu­loh­kon lisä­tie­dois­sa esim. seu­raa­vat asi­at:

 • jos haet ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta jol­le­kin kas­vu­loh­kol­le
 • vi­her­lan­noi­tus­nur­mek­si il­moi­te­tun loh­kon kyl­vös­sä käy­te­tyt sie­men­mää­rät ja kas­vi­la­jit
 • loh­kot, joi­ta käy­te­tään muun kuin ih­mis­ra­vin­nok­si tar­koi­te­tun avo­maan vi­han­nes­ten vil­je­lyyn
 • tie­to ke­nen kans­sa loh­ko on yh­teis­käy­tös­sä
 • ham­pun käyt­tö­tar­koi­tus, kyl­vö­päi­vä ja kyl­vö­mää­rä kg/ha
 • tar­ken­na va­lit­se­maa­si vil­je­ly­kas­via, jos il­moi­tat kas­vin jol­le ei ole omaa tark­kaa kas­vi­koo­dia
 • il­moi­ta kas­veis­ta ja vil­je­ly­a­lois­ta, joi­den juu­ret ei­vät ole yh­tey­des­sä maa­pe­rään

Pää­tuki­haun Yh­teen­veto ja lä­he­tys si­vun lisä­tie­dois­sa voit il­moit­taa ylei­siä ha­ke­muk­seen tai ti­laan liit­ty­viä lisä­tie­to­ja.

Maatalouskäytöstä poistuva ala

Mi­kä­li osa tai koko pe­rus­loh­ko­si pois­tuu maa­ta­lous­käy­tös­tä, älä pois­ta pe­rus­loh­koa ti­lan hal­lin­nas­ta, vaan il­moi­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tos­ta Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa. Toi­min­non löy­dät Lisä­toi­min­not va­li­kos­ta, pe­rus­loh­ko­lis­tan alta. Vaih­to­eh­toi­ses­ti voit il­moit­taa pää­tuki­haul­la kas­vu­loh­kon kas­vik­si py­sy­väs­ti vil­je­le­mä­tön ja lä­het­tää sen pää­tuki­haun yh­tey­des­sä kun­taan pas­si­voi­ta­vak­si. Loh­kon lisä­tie­toi­hin si­nun tu­lee kir­joit­taa tie­dot: loh­ko siir­tyy pois maa­ta­lous­käy­tös­tä, pe­rus­te pois­tu­mi­sel­le, sekä jää­kö pas­si­voi­ta­va loh­ko hal­lin­taa­si. Lisä­tie­toa saat haku­op­paan liit­tees­tä B. Py­sy­väs­ti vil­je­le­mä­tön ala. 

KUVA 24

Va­lit­se en­sin lis­tal­ta tai kar­tal­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­ta­va loh­ko. Sen jäl­keen va­lit­se Lisä­toi­min­not-va­li­kos­ta toi­min­to Pois­ta va­lit­tu pe­rus­loh­ko maa­ta­lous­käy­tös­tä. Voit pois­taa maa­ta­lous­käy­tös­tä omis­tuk­ses­sa­si ole­via loh­ko­ja joil­la ei ole kas­vu­loh­ko­ja ei­vät­kä ole yh­teis­käy­tös­sä. Et voi suo­raan pois­taa maa­ta­lous­käy­tös­tä loh­ko­ja, joil­la on voi­mas­sa ole­va ym­pä­ris­tö­kor­vaus- tai luo­mu­si­tuou­mus tai ym­pä­ris­tö­so­pi­mus.

Va­lit­se en­sin lis­tal­ta tai kar­tal­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­ta­va loh­ko. Sen jäl­keen va­lit­se Lisä­toi­min­not-va­li­kos­ta toi­min­to Pois­ta va­lit­tu pe­rus­loh­ko maa­ta­lous­käy­tös­tä. Voit pois­taa maa­ta­lous­käy­tös­tä omis­tuk­ses­sa­si ole­via loh­ko­ja joil­la ei ole kas­vu­loh­ko­ja ei­vät­kä ole yh­teis­käy­tös­sä. Et voi suo­raan pois­taa maa­ta­lous­käy­tös­tä loh­ko­ja, joil­la on voi­mas­sa ole­va ym­pä­ris­tö­kor­vaus- tai luo­mu­si­tuou­mus tai ym­pä­ris­tö­so­pi­mus.  Pois­taak­se­si täl­läi­sen loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä, si­nun on ol­ta­va yh­tey­des­sä kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­seen. Toi­mi seu­raa­vas­ti:

 1. Jaa tar­vit­ta­es­sa pe­rus­loh­ko osiin kar­tal­la, si­ten että maa­ta­lous­käyt­töön jää­vän ja pois­tu­van alan ero on sel­vä. Ni­meä pois­tet­ta­va ala esim. ”Pois­tet­ta­va” ja lä­he­tä jako kä­si­tel­tä­väk­si. Jos koko pe­rus­loh­ko pois­tuu maa­ta­lous­käy­tös­tä, ei ja­koa tar­vit­se teh­dä.
 2. Ota yh­teys kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­seen ja il­moi­ta ai­kees­ta­si pois­taa pe­rus­loh­ko maa­ta­lous­käy­tös­tä. Vi­ran­o­mai­nen pois­taa tai päät­tää pe­rus­loh­kon si­tou­muk­sen vuo­del­le 2018. Si­tou­muk­sen ja so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la mak­set­tu tuki saa­te­taan pe­riä ta­kai­sin.
 3. Voit nyt teh­dä maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to il­moi­tuk­sen Vi­pun säh­köi­sen asi­oin­nin pe­rus­loh­ko­muu­tok­sis­sa.

Voit myös il­moit­taa vil­je­lys­tä pois­tu­van alan kas­vu­loh­ko­na, va­lit­se täl­löin kas­vi­koo­dik­si py­sy­väs­ti vil­je­le­mä­tön ja ker­ro kas­vu­loh­kon lisä­tie­dois­sa pois­tat­ko loh­kon a) ko­ko­naan maa­ta­lous­käy­tös­tä vai b) luon­non­ti­laan.

KUVA 25

KUVA 26

Kun pois­tat loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä, on si­nun otet­ta­va kan­taa jää­kö loh­ko luon­non­ti­laan vai pois­tuu­ko se maa­ta­lous­käy­tös­tä. Li­säk­si maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tol­le on an­net­ta­va lisä­tie­dot. Vah­vis­taak­se­si maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­ton va­lit­se Hy­väk­sy. Pois­tet­tu loh­ko nä­kyy pe­rus­loh­ko­lis­tal­la har­maa­na pois­ton jäl­keen. Voit pe­rua pois­ton yh­teen­veto ja lä­he­tys si­vul­la Pois­ta muu­tos sa­rak­kees­ta.

Lähettäminen

Pe­rus­loh­kon muu­tok­set teh­ty­ä­si siir­ry Yh­teen­veto ja Lä­he­tys -väli­leh­del­le. Li­sää säh­kö­pos­ti­o­soi­te ja lä­he­tä muu­tok­set kä­si­tel­tä­väk­si.

Lä­het­tä­mi­sen jäl­keen muu­tos­eh­do­tuk­se­si kä­si­tel­lään kun­nas­sa. Pe­rus­loh­ko saa uu­den nu­me­ron ja muu­tok­set siir­ty­vät lo­pul­li­seen di­gi­toin­tiin.  Jos kun­ta ei ole eh­ti­nyt hy­väk­syä muu­tok­si­a­si, voit pa­laut­taa pää­tuki­haun U-loh­ko­tun­nuk­sel­la.

KUVA 27

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä pys­tyt avaa­maan teh­dys­tä toi­men­pi­tees­tä pdf-tu­los­teen. Vir­heel­li­set kor­jauk­set pys­tyt pe­ru­maan Peru lä­he­tys -ras­til­la ja muok­kaa­maan kor­jaus­ta sen jäl­keen. Jos va­lit­set Pois­ta muu­tos -ras­tin, muu­tos pois­te­taan ko­ko­naan ja voit aloit­taa muu­tok­sen te­ke­mi­sen alus­ta.

Kun teh­dyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set on tar­kas­tet­tu, lä­he­tä ha­ke­mus Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­nik­keel­la. Huo­mi­oi, että raja­kor­jauk­set läh­te­vät eteen­päin vas­ta pää­tuki­haun lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä.

Pe­rus­loh­ko­muu­tos­ten lä­het­tä­mi­sen pys­tyy pe­ru­maan sii­hen saak­ka, kun­nes muu­tok­set on otet­tu kun­nas­sa kä­sit­te­lyyn. Pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pys­tyy pe­ru­maan pai­na­mal­la Peru lä­he­tys -koh­dan alla ole­vas­ta pu­nai­ses­ta ras­tis­ta. Jo­kai­sen muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pe­ru­mi­nen on teh­tä­vä yk­si­tel­len.

KUVA 28

Pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pe­ru­mi­sen jäl­keen, ky­sei­nen muu­tos nä­kyy jäl­leen Lä­het­tä­mät­tö­mät jaot, yh­dis­tä­mi­set ja uu­det pe­rus­loh­kot -koh­dan alla. Ni­meä klik­kaa­maal­la pää­set kor­jaa­maan loh­kon ra­jo­ja. Mi­kä­li ha­lu­at ja­kaa tai yh­dis­tää ky­sei­sen loh­kon, van­ha muu­tos on pois­tet­ta­va Pois­ta muu­tos -ras­tis­ta ja pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen te­ke­mi­nen on aloi­tet­ta­va alus­ta. Mi­kä­li et ha­lua lä­het­tää pe­rus­loh­ko­muu­tos­ta, pois­ta muu­tos ko­ko­naan, sil­lä et pys­ty lä­het­tä­mään pää­tuki­hake­mus­ta mi­kä­li ti­lal­la on lä­het­tä­mät­tö­miä pe­rus­loh­ko­muu­tok­sia.

KUVA 29

Pe­rus­loh­ko­muu­tos­ten lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Sul­je asi­oin­ti-koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le.Säh­köi­nen asi­oin­ti-koh­das­ta voit tar­kis­taa, että pe­rus­loh­ko­muu­tokset ovat lä­he­tet­ty ti­las­sa.