Sokerijuurikkaan kuljetustuki 2021 - Vipukäyttäjän ohje

1. Sokerijuurikkaan kuljetustuen hakeminen

Va­lit­se tuki­muo­to säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la koh­das­sa Soke­ri­juu­rik­kaan kul­je­tus­tuki. 

Valitse sorijuurikkaan kuljetustuki

Valitse sokerijuurikkaan kuljetustuki

Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu nä­ky­mä, mis­sä on kol­me osi­o­ta: Ha­ki­jan tie­dot, Ha­ke­mus­tie­dot sekä Yh­teen­veto ja lä­he­tys.

Hakijan tiedot

Hakemuksen osiot

Va­lit­se tuen­ha­ki­ja alas­veto­va­li­kon avul­la. Tuen­ha­ki­jak­si tu­li­si va­li­ta se ti­lan osal­li­nen, jon­ka ni­mis­sä so­ke­ri­juu­rik­kaan vil­je­ly­so­pi­mus on.

Hakemustiedot

Vil­je­li­jä­so­pi­muk­set

Mer­kit­se so­ke­ri­juu­rik­kaan vil­je­li­jä­so­pi­mus­nu­me­ro­si avoi­meen kent­tään.  Vil­je­ly­so­pi­muk­sen nu­me­ros­sa tu­lee olla 7 nu­me­roa. An­ta­ma­si vil­je­li­jä­nu­me­ron esi­tie­dot nä­ky­vät tä­män jäl­keen sa­mal­la ri­vil­lä. Esi­tie­dot on saa­tu so­ke­ri­teh­taal­ta, etkä voi nii­tä muut­taa.

Li­sää tar­vit­ta­es­sa uusi vil­je­li­jä­nu­me­ro Li­sää so­pi­mus -pai­nik­kees­ta, jos si­nul­la on hal­lin­nas­sa­si use­am­pia vil­je­ly­so­pi­muk­sia.

Hakemustiedot-välilehtiHakemustiedot-välilehti, viljelijäsopimuksen lisääminen

Maa­ta­lous­y­ri­tyk­sen vero­vuo­si

Il­moi­ta maa­ta­lous­y­ri­tyk­se­si vero­vuo­si. Huom. Kesä­kuu 2021 tu­lee si­säl­tyä ku­lu­vaan vero­vuo­si­jak­soon.

Maatalousyrityksen verovuosiMaatalousyrityken verovuosi

Va­lit­se ylim­mäi­nen ras­ti­tus­koh­ta, jos ku­lu­va vero­vuo­si (2021) ja kak­si edel­lis­tä vero­vuot­ta (2020 ja 2019) ovat ol­leet täy­siä ka­len­te­ri­vuo­sia.

Va­lit­se alim­mai­nen ras­ti­tus­koh­ta, jos ku­lu­va vero­vuo­si (2021) tai kak­si edel­lis­tä vero­vuot­ta (2020 tai 2019) ei­vät ole ol­leet täy­siä ka­len­te­ri­vuo­sia.

Pai­na Muok­kaa vero­vuo­sia -pai­ni­ket­ta ja il­moi­ta erik­seen au­ke­a­val­le näy­töl­le oi­ke­at vero­vuo­det va­lit­se­mal­la ka­len­te­ris­ta.  Ku­lu­van vero­vuo­den il­moit­ta­mi­nen on pa­kol­lis­ta. Tal­len­na muu­tos.

Muokkaa verovuosiaVerovuosien muokkaaminen

Ai­em­mat de mi­ni­mis -tuet

Il­moi­ta olet­ko saa­nut maa­ta­lous­y­ri­tyk­sel­le­si ku­lu­van ja kah­den edel­li­sen verovuoden aikana de mi­ni­mis -tu­kia muu­al­ta kuin Maa­seu­tu­vi­ras­tos­ta tai Ruo­ka­vi­ras­tos­ta. Huom. Maa­seu­tu­vi­ras­ton ja Ruo­ka­vi­ras­ton mak­sa­mia maa­ta­lou­den de mi­ni­mis -tu­kia ei tar­vit­se il­moit­taa, kos­ka ne ovat maa­ta­lous­hal­lin­non tie­dos­sa.

Aiemmat de minimis -tuetOletko saanut aiemmin de minimis -tukea

Va­lit­se En, jos mui­ta de mi­ni­mis -tu­kia ei ole myön­net­ty.

Va­lit­se Kyl­lä, jos mui­ta de mi­ni­mis -tu­kia on myön­net­ty ja il­moi­ta saa­mie­si tu­kien tie­dot avau­tu­vas­sa tau­lu­kos­sa. Il­moi­ta tuen tie­dot pai­na­mal­la Li­sää tuki – pai­ni­ket­ta: tuen myön­tä­jä, mak­set­tu tuen mää­rä eu­roi­na (kah­den de­si­maa­lin tark­kuu­del­la) sekä tuen myön­tä­mis­ajan­koh­ta. Tuen myön­tä­mis­ajan­koh­dan löy­dät ky­sei­sen tuen myön­tö­pää­tök­ses­tä. Kaik­ki täy­tet­tä­vät koh­dat ovat pa­kol­li­sia täyt­tää. Tal­len­na lo­puk­si tie­dot.

De minimis -tuen lisääminenDe minimis -tuen lisääminen

Li­sä­tyn de mi­ni­mis -tuen tie­to­ja voit muo­ka­ta Muok­kaa -pai­nik­kees­ta tai pois­taa koko ri­vin Pois­ta -pai­nik­kees­ta.

Liit­teet

Voit jät­tää täs­sä koh­das­sa liit­teel­lä lisä­tie­toa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Liitteiden lisääminenLiitteiden lisääminen

Pai­na Se­laa -pai­ni­ket­ta ja va­lit­se tie­to­ko­neel­ta­si  do­ku­ment­ti, jon­ka ha­lu­at liit­tää ha­ke­muk­seen mu­kaan. Huom. Do­ku­men­tin tu­lee olla pdf-muo­toi­nen ja do­ku­men­tin ni­mel­le ja kool­le on ra­joit­tei­ta.

Li­sät­ty lii­te nä­kyy on­nis­tu­neen liit­tä­mi­sen jäl­keen oi­ke­as­sa reu­nas­sa Li­sä­tyt liit­teet -koh­das­sa. Pois­ta -toi­min­nol­la voit pois­taa esi­mer­kik­si vää­rän liit­teen.

Yhteenveto ja lähetys

Yh­teen­veto­tie­dot

Tar­kis­ta Yh­teen­veto -koh­dan tie­dot eli il­moit­ta­si vil­je­li­jä­nu­me­ro, vero­vuo­det, ai­kai­sem­mat de mi­ni­mis -tuet sekä liit­teet. Jos niis­sä on kor­jail­ta­vaa, pa­laa Ha­ke­mus­tie­dot -väli­leh­del­le ja kor­jaa tie­dot. Muis­ta tal­len­taa tie­dot.

Tar­kis­ta onko Huo­mau­tuk­set -koh­das­sa huo­mau­tuk­sia. Pu­nai­sel­la ole­vat huo­mau­tuk­set es­tä­vät ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen.

Lä­he­tyk­sen tie­dot

Il­moi­ta sen hen­ki­lön säh­kö­pos­ti­o­soi­te, jol­le vah­vis­tus­vies­ti so­ke­ri­juu­rik­kaan kul­je­tus­tuen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä ha­lu­taan me­ne­vän. Voit an­taa tä­hän koh­taan use­am­pia säh­kö­pos­ti­o­soit­tei­ta Li­sää uusi säh­kö­pos­ti­o­soi­te -pai­nik­kees­ta. Pois­ta -toi­min­nol­la voit pois­taa vir­heel­li­sen/yli­mää­räi­sen säh­kö­pos­ti­ri­vin.

Lisä­tie­dot -laa­tik­koon voit kir­joit­taa lisä­tie­toa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le esi­mer­kik­si vero­vuo­sis­ta tai vil­je­li­jä­so­pi­muk­sis­ta.

Lähetyksen lisätiedot

Lähetyksen lisätiedot

Tal­len­na si­vul­le li­sä­tyt tie­dot Tal­len­na -pai­nik­kees­ta

Lä­he­tys kä­si­tel­tä­väk­si

Voit tar­kas­tel­la  il­moit­ta­mi­a­si tie­to­ja pai­na­mal­la si­vun ylä­lai­das­sa ole­vaa Tu­los­ta yh­teen­veto -pai­ni­ket­ta. Yh­teen­veto muo­dos­tuu eril­li­sel­le näy­töl­le esi­kat­se­lu­ver­si­ok­si en­nen lä­het­tä­mis­tä.

Pai­na Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­ni­ket­ta, kun ha­ke­mus on mie­les­tä­si val­mis lä­he­tet­tä­väk­si. Si­vun ylä­lai­taan muo­dos­tuu vih­reä laa­tik­ko, joka ker­too, että mil­loin ja mi­hin ai­kaan lä­he­tys on vas­taan­o­tet­tu. Saat lä­het­tä­mi­ses­tä säh­kö­pos­tin an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.

Lähetys vastaanotettuLähetys vastaanotettu ja aikaleima

Voit haku­ajan puit­teis­sa vie­lä pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen pai­na­mal­la Pe­ruu­ta lä­he­tys -pai­ni­ket­ta.  Pai­nik­keen pai­na­mi­sen jäl­keen ky­sy­tään vie­lä vah­vis­tus­ta pe­ruu­tuk­sel­le. Kun vas­taat Kyl­lä, pe­ruu­tan lä­he­tyk­sen, saat pe­ruu­tuk­ses­ta säh­kö­pos­tin an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen. Huom. Muis­ta kui­ten­kin lä­het­tää ha­ke­muk­se­si sen jäl­keen uu­des­taan.

Voit tar­kas­tel­la ja tal­len­taa lä­het­tä­mä­si ha­ke­muk­sen yh­teen­ve­don va­lit­se­mal­la si­vun ylä­lai­das­sa Tu­los­ta yh­teen­veto -pai­nik­keen. Yh­teen­veto muo­dos­tuu eril­li­sel­le näy­töl­le.

Yh­teen­veto­si­vun ylä­lai­das­sa ole­va teks­ti ”Tie­dot lä­he­tet­ty kä­sit­te­lyyn” tar­koit­taa, että olet lä­het­tä­nyt ha­ke­muk­sen täs­sä muo­dos­sa. Voit tal­len­taa yh­teen­veto­tu­los­teen omal­le tie­to­ko­neel­le­si.

Lähetys vastaanotettuYhteenvetotuloste, tiedot lähetetty käsittelyyn