Ei-tuotannolliseen investointiin liitettävän suunnitelman sisältö

Korvausta voidaan myöntää sellaisesta kosteikkohankkeesta ja perinnebiotooppien sekä luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta, josta on laadittu asianmukainen suunnitelma.
Suunnitelmaan on sisällyttävä:

 1. hankkeen yleiskuvaus, joka sisältää kuvauksen alueen luontoarvoista/ympäristöongelmista ja investoinnin tavoitteet niiden osalta
 2. hankkeen pinta-ala
 3. hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika
 4. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt
 5. hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma
 6. hankkeen sijaintikartta
 7. hanke-alueen kartta
 8. selvitys alueen omistussuhteista ja maanomistajien luvat sekä muut mahdolliset hankkeen edellyttämät luvat
 9. hankkeen toteuttamista varten vaadittavat viranomaisluvat
 10. yleispiirteinen selvitys perustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä.

Kosteikon perustamista koskevaan suunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä:

 1. selvitys peltojen osuudesta valuma-alueesta
 2. selvitys kosteikon pinta-alan suhteesta yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan
 3. selvitys kosteikon perustamistoimenpiteistä
 4. selvitys kosteikkoalueen vesien johtamisesta ja patoamisesta
 5. selvitys kosteikkoalueen penkereistä, syvänteistä, niemekkeistä, saarekkeista ja kasvillisuusvyöhykkeistä
 6. selvitys lietteen tyhjentämisestä kosteikosta
 7. selvitys mahdollisesta fosforin saostukseen käytettävästä aineesta ja menetelmästä
 8. selvitys kosteikon mitoituksesta
 9. selvitys hankkeen vaikutuksista kosteikkoalueen ulkopuolella viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön.
Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022