Laskentasääntöjä kotieläinkorotuksessa

Tukihallinto ajaa nautojen, lampaiden ja vuohien tukikelpoisuuspäivät eläinrekistereistä
eläinryhmittäin. Tukikelpoisuuspäiviä kertyy vain hakijan hallinnassa olevista eläimistä. Kun eläin
on poistunut hakijan hallinnasta, tukikelpoisuuspäivät ovat sen osalta lakanneet kertymästä.
Eläinryhmän ruokintapäivien yhteissumman perusteella lasketaan ryhmän keskimääräinen
eläinmäärä, joka muunnetaan edelleen eläinyksiköiksi eläinyksikkökertoimilla. Viimeistään 31.1.
tehdyt lampaiden ja vuohien poikimisilmoitukset otetaan kunkin tukivuoden eläinmäärässä
huomioon.

Naudoille, lampaille ja vuohille vuodelta 2015 ruokintapäiviä kertyi 245 kpl. Ruokintapäivien
summa jaetaan luvulla 245 ja saatu keskimääräinen eläinmäärä kerrotaan eläinryhmän
eläinyksikkökertoimella. Vuonna 2016 ja 2020 ruokintapäiviä on 366 kpl ja muina vuosina 365 kpl.

Sikojen määrän hallinto saa sikarekisteristä. Eläinryhmittäisestä sikojen määrästä hallinto vähentää
vuosikeskiarvon laskennassa kahden pienimmän kuukauden pois. Vuonna 2015 sikojen laskenta
tehdään 6 kuukauden keskiarvona. Vuodesta 2016 alkaen 10 kuukauden keskiarvona. Alle 3 kk
porsaiden määrästä lasketaan vain 2/3. Saatu keskimääräinen eläinmäärä kerrotaan eläinryhmän
eläinyksikkökertoimella.

Siipikarjan määrän hallinto saa hakijan eläinmääräilmoituksesta. Eläinryhmittäisestä siipikarjan
määrästä hallinto vähentää vuosikeskiarvon laskennassa neljän pienimmän kuukauden pois.
Vuonna 2015 siipikarjan laskenta tehdään 4 kuukauden keskiarvona. Vuodesta 2016 alkaen 8
kuukauden keskiarvona. Lisäksi vuodesta 2016 alkaen suunnitteilla on jousto broilereiden
laskentaan, jossa broilereiden laskentaan voi ilmoittaa kuukauden alusta jonkun 1. – 5. päivän
eläinmääristä. Saatu keskimääräinen eläinmäärä kerrotaan eläinryhmän eläinyksikkökertoimella.

Hevosten ja ponien määrän hallinto saa hakijan eläinmääräilmoituksesta. Vuonna 2015
eläinryhmittäiset hevosten ja ponien määrät lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan 8. Vuodesta
2016 lähtien hevosten ja ponien yhteismäärä jaetaan 12. Näin saatu keskimääräinen eläinmäärä
kerrotaan eläinryhmän eläinyksikkökertoimella.

Eläintiheys saadaan laskemalla kaikkien eläinryhmien eläinyksiköt yhteen ja jakamalla summa
korvauskelpoisen peltoalan määrällä. Eläintiheysvaatimus luonnonhaittakorvauksen
kotieläinkorotuksessa on 0,35 ey/ha.

Eläintiheys (ey/ha) = eri eläinryhmien eläinyksikköjen summa (ey) / korvauskelpoiset peltohehtaarit (ha)

Korvauskelpoiset peltohehtaarit = Korvauskelpoinen  -merkinnällä olevat lohkot, joiden maankäyttölaji on pelto; mukaan lukien esim. tilapäisesti viljelemätön. Pinta-alana ei käytetä valvonnassa hyväksyttyä vaan haettua alaa (=tilanne 15.6.).

Eläinten määritelmät, eläinyksikkökertoimet sekä laskentasäännöt löytyvät eläinyksiköistä eräissä
maatalouden tuissa annetussa valtioneuvoston asetuksessa VNa 45/2015 muutoksineen (554/2015, 152/2015, 114/2016, 917/2016, 143/2017, 586/2021, 1180/2021).

Erityistä

Hevoseläimen tulee olla tunnistettu (rekisterinumero tai muu tunniste), hakijan hallinnassa ja
Hippoksen rekisterissä.

Tuotantotauon ajalta ei rekisterieläimille synny tukikelpoisuuspäiviä. Jos eläinmäärä kuukauden 1.
päivänä on nolla, vaikuttaa se normaalisti vuosikeskiarvon laskemiseen. Sioilla ja siipikarjalla
nollamääräisiä kuukausia voidaan vähentää vain tietty määrä.

Hakija voi käyttää yhteisömuotoisen yrityksen eläinmäärää omissa eläinmäärissä mukana.
Määräysvalta yhteisössä todetaan kaupparekisteriotteelta ja se olisi pitänyt toimittaa kuntaan jo
päätukihaun yhteydessä.

Eläintenpitoa aloitettaessa tai lopetettaessa eläinryhmän lukumäärä merkitään
eläinmääräilmoituksella nollaksi aloittamista edeltävinä tai lopettamista seuraavina
laskentapäivinä. Sukupolvenvaihdoksissa tai koko tilan hallinnansiirtotapauksissa tilan entisen
haltijan eläinmäärä otetaan laskentaan mukaan vain, jos entinen haltija ja uusi haltija ovat näin
sopineet.

Hakemuskäsittely keskeytetään, jos tietoon on tullut hakijaan kohdistuva syyteharkinta
eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinsuojelurikoksesta. Eläinmäärää ei myöskään oteta laskentaan
mukaan, jos hakija on tuomittu kyseisen eläimen osalta eläinsuojelurikoksesta ja määrätty
eläintenpitokieltoon.

Ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen, esimerkiksi navettapalo tai eläintauti, takia
alentunut eläinmäärä korjataan kunnassa ennen lopullista eläintiheyden laskentaa. Hakijan
eläinmääränä ajanjaksolla käytetään tällöin edellisen kuukauden eläinmäärää.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2022