Hakijan muistilista

Älä aloita ennen päätöstä

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (esimerkiksi lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen! Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.

Mikä on aloittamista?

  • Kun rakennat tai laajennat rakennusta
    • Perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu.
  • Kun peruskorjaat rakennusta
    • Työn tekeminen on aloitettu tai jos se teetetään, lopullinen sopimus työn tekemisestä on allekirjoitettu.
  • Kun hankit koneen tai laitteen
    • Tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu.

Jos tilausta ei edellytetä, hankintahinta tai sen ensimmäinen erä on maksettu. 

Rakennussuunnitelmasta, liiketoimintasuunnitelmasta ja salaojasuunnitelmasta johtuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, vaikka ne ovat syntyneet ennen tukipäätöstä.

Toteuta investointi määräajassa

Toteuta investointisi kahden vuoden kuluessa tukipäätöksestä.

Voit saada toteutukselle jatkoaikaa kaksi kertaa. Jatkoaikaa voi saada enintään vuodeksi kerrallaan. Hae jatkoaikaa ELY-keskuksesta ennen kuin päätöksen voimassaoloaika päättyy. Edellytyksenä jatkoajan saamiselle on, että olet aloittanut tuettavan toimenpiteen toteuttamisen määräajassa ja että määräajan pidentämiseen on hyväksyttävä syy.

Muista tiedotusvelvollisuus: julisteet ja kyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta.

Tiedotuskyltit ja -julisteet

Kilpailuta hankinnat tarvittaessa

Kilpailuta hankinnat, jos:

  • rakennusurakkaa koskevan hankinnan arvo on 150 000 euroa tai sen yli tai tarvike-, kone- ja laitehankinnan arvo on 60 000 euroa tai sen yli ja samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää tai saattaa ylittää 50 prosenttia*.

Kilpailuttamisella tarkoitetaan sitä, että hankinnasta järjestetään avoin tarjouskilpailu sekä hankintaa koskeva ilmoitus julkaistaan julkisessa Hilma-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Lisätietoja hankintamenettelyistä:

*Jos palvelu- tai tavarahankintojen arvo ylittää 209 000 euroa, tulee kilpailutus tehdä EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevien menettelyjen mukaisesti.

Hae tuki maksuun

Avustus maksetaan ja lainan nostolupa myönnetään toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella. Liitä EU-osarahoitteisissa tukikohteissa maksatushakemukseen/lainan nostolupahakemukseen kuittijäljennökset ja kansallisesti rahoitetuissa kohteissa koontilistat.

Rakentamiseen myönnetty avustus voidaan maksaa ja korkotukilaina nostaa enintään viidessä erässä. Ensimmäinen ja viimeinen maksuerä tulee olla vähintään 20 %. Muihin tukikohteisiin myönnetty avustus voidaan maksaa kahdessa erässä.

Viimeisen erän maksamisen/lainan nostamisen edellytyksenä on, että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutunut tai toimenpide toteutettu tukipäätöksen mukaisena.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022