Tukikohteet

Navetat

Lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit

Vuodesta 2019 lähtien parsinavetoihin voidaan myöntää investointitukea vain peruskorjaukseen eli seinä- ja kattorakenteiden sisäpuolelle tehtäviin investointeihin. Parsinavettojen laajentamista ei tueta.

Sikalat

Sikataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Lihasiipikarjatalous

Siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit

Lammas- ja vuohitalous

Lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Hevostalouden investoinnit

Hevosten kasvattamisessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Tukea ei myönnetä investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

Mehiläistalous

Mehiläistaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä kone- ja laitehankinnat.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investoinnin toteuduttua tuen saajalla on vähintään 80 mehiläispesää.

Turkistalous

Varjotalojen, eristämättömien eläinhallien, käsittelytilojen, lantaloiden sekä tuotantovarastojen rakentamisinvestoinnit ja tarhan ympäröiminen sellaisella aidalla, joilla voidaan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle.

Kasvihuonetuotanto

Kasvihuonetuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä elintarvikekäyttöön viljeltävän puutarhakasvin tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin hankinnat.

Kuivaamot

Viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestoinnit sekä viljan vaunukuivureiden hankinnat. Tukea kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotantojärjestelmään voidaan myöntää energiatuotanto-kohdan mukaisesti.

Salaojitus

Pellon salaojittaminen ja säätösalaojitus. Tukea ei myönnetä valtaojien putkituksiin eikä pienpumppaamoinvestointeihin.

Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön

Perunan tai sokerijuurikkaan nostokoneen hankinta yhteiskäyttöön.

Tuotantovarastot

Maataloustuotannossa välttämättömät tuote-, tuotantopanos- ja tarvikevarastojen rakentamisinvestoinnit.

Konevarastot

Maatalouskoneiden säilytykseen käytettävän varaston rakentaminen.

Energiantuotanto

Maatilan energiantuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä.

Maatilan lämpökeskuksessa voidaan hyödyntää myös turvetta, jos lämpöä voidaan tuottaa myös uusiutuvan energialähteen avulla.

Maataloustuotteiden myyntikunnostus

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden myyntikunnostamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä poronlihan myyntikunnostukseen liittyviin eikä kananmunapakkaamojen investointeihin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:
• myyntikunnostamisessa hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan maatilan raaka-aineita
• tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille
• tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.

Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit

Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa:
1) maatalouden tuotantorakennuksessa työskentele-vän henkilön työoloja
2) maatalousyrityksen tuotantohygieniaa
3) eläinten hyvinvointia
4) ympäristön tilaa.

Tukea voidaan myöntää 1–3 kohdissa tarkoitettuun tarkoitukseen vain, jos investointi parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta, eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia.

Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä

Valtiontakaus voidaan myöntää lypsy- ja nautakarjatalouden, sikatalouden, lihasiipikarjatalouden, lammas- ja vuohitalouden, hevostalouden, turkistalouden, kasvihuonetuotannon ja energiatuotannon investointiin liittyvään lainaan. Valtiontakauksen enimmäismäärä investointia kohden on 500 000 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022