Porotalouden eläinkohtainen tuki

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla.

Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuoden päättyessä poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella. Tuensaajalla tulee olla valtioneuvoston asetuksella vuosittain säädettävä vähimmäiseloporomäärä.

Tuensaajan tulee pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista (POMU).
Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät osakaskohtaiset tai paliskuntakohtaiset suurimmat sallitut eloporojen määrät. Tukea ei makseta myöskään niin sanotuista teurasrästiporoista.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018