Seuraamukset peltotuissa

Tukeen voi kohdistua seuraamus pinta-alaeron ja tukiehtojen tai täydentävien ehtojen laiminlyönnin takia. Tukeen kohdistuvat vähennykset perustuvat kansallisiin ja EU:n säädöksiin. Tarkastaja tallentaa valvonnassa tehdyt havainnot tietojärjestelmään, joka laskee mahdollisesti aiheutuvat seuraamukset. 

Pinta-alaerosta aiheutuvat vähennykset

Jos tuen hyväksytty pinta-ala on pienempi kuin haettu ala, aiheutuu tukeen seuraamus alla olevien taulukoiden mukaisesti. Huomaa, että seuraamukset lasketaan eri tuissa eri tavalla.

  Perustuki, luonnonhaittakorvaus ja sen kotieläinkorotus sekä nuoren viljelijän EU-tuki​
​Todettu enemmän pinta-alaa kuin on ilmoitettu. ​Maksetaan haetun mukaisesti.
​Pinta-alaero enintään 3 % tai 2 ha ​Maksetaan valvonnassa hyväksytyn alan mukaisesti.
​Pinta-alaero yli 3 % tai 2 ha, mutta enintään 10 %
- ensimmäisen kerran
​Seuraamus: hyväksytty ala - 0,75 * erotus
​Pinta-alaero yli 3 % tai 2 ha, mutta enintään 10
- myöhemmin
​Seuraamus: hyväksytty ala - 1,5 * erotus
​Pinta-alaero yli 10 %, mutta enintään 66,66 % ​Seuraamus: hyväksytty ala - 1,5 * erotus
​Pinta-alaero yli 66,66 % ​Tukea ei makseta ja lisäksi tulee siirtyvä seuraamus. *)

*) Jos pinta-alaero on yli 66,66 %, seuraamusta ei voida periä kokonaan valvontavuonna. Loppuosa seuraamuksesta peritään kolmen seuraavan vuoden aikana maksuun tulevista EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista.

  Ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotennon korvaus, peltokasvipalkkio ja ympäristösopimuskset​
​Todettu enemmän pinta-alaa kuin on ilmoitettu ​Maksetaan haetun mukaisesti.
​Pinta-alaero enintään 3 % tai 2 ha ​Maksetaan valvonnassa hyväksytyn alan mukaisesti.
 
​Pinta-alaero yli 3 % tai 2 ha, mutta enintään 20 % ​Seuraamus: hyväksytty ala - 2 * erotus
​Pinta-alaero yli 20 , mutta enintään 50 % ​Tukea ei makseta.
​Pinta-alaero yli 50 % ​Tukea ei makseta ja lisäksi tulee siirtyvä seuraamus. **)

**) Lisäseuraamus on yhtä suuri kuin todettua pinta-alaeroa vastaava tukimäärä. Lisäseuraamus peritään seuraavan kolmen vuoden aikana maksuun tulevista EU:n kokonaan tai osittain rahoittamista tuista.

  Kansalliset pinta-alatuet​
​Todettu enemmän pinta-alaa kuin on maksettu. ​Maksetaan haetun mukaisesti.
​Pinta-alaero enintään 3 % tai 2 ha ​Maksetaan valvonnassa hyväksytyn alan mukaisesti.
​Pinta-alaero yli 3 % tai 2 ha, mutta enintään 10 % ​Seuraamus: hyväksytty ala - 0,75 * erotus
​Pinta-alaero yli 10 % ​Seuraamus: hyväksytty ala - 1,5 * erotus (kuitenkin enintään haettu tukisumma)

Tukiehtoseuraamukset

Seuraamukset tukiehtojen laiminlyönneistä kohdistuvat siihen tukeen ja toimenpiteeseen, jonka ehtona kyseinen tukiehto on. Eniten noudatettavia tukiehtoja on ympäristökorvauksessa ja kansallisissa tuissa. Yksityiskohtaisemmin seuraamuksista on kerrottu ELY-keskuksille laaditussa valvontaohjeessa. Alla on kuvattu ympäristökorvaukseen kohdistuvia vähennyksiä.

Ravinteiden tasapainoisessa käytössä laiminlyönnin seuraamus perustuu seuraaviin:

  • pinta-ala (viljelysuunnitelma, viljavuustutkimukset ja lohkokohtaiset muistiinpanot sekä osa perustason vaatimuksista): puutteellisen alan suhde alaan, jolla vaatimusta on noudatettava
  • pituus (vesistön varrella oleva suojakaista): puutteellisen pituuden suhde vaadittuun pituuteen
  • laiminlyönnin laajuus, kesto ja toistuvuus (lannoitukseen liittyvät tukiehdot sekä perustason piennarvaatimus ja lannoitukseen liittyvät vaatimukset)
  • asetuksessa säädetty prosentti (kasvinsuojeluruiskun testaus, kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus tai -tutkinto, kasvinsuojeluaineiden käyttö, lanta-analyysi ja monimuotoisuuskaistat).

Lohkokohtaisissa toimenpiteissä toimenpiteen korvausta ei makseta siitä alasta, jolla tukiehtoja ei ole noudatettu. Lisäksi voi aiheutua seuraamus koko ympäristökorvaukseen, jos laiminlyönti kohdistuu myös korvauksen perustasoon. Toimenpiteiden perustason seuraamukset lasketaan pinta-alan kautta tai käytetään kiinteitä seuraamusprosentteja. 

Seuraamusprosentissa huomioidaan noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus ja jatkuvuus. Lisäksi tarkastaja selvittää, onko kyseessä toistuva noudattamatta jättäminen tai aiheuttaako puute takaisinperintää edelliselle vuodelle. 

Ympäristökorvauksessa on käytössä vakava noudattamatta jättäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että puutteesta voi aiheutua aiempaa suurempi seuraamus. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun toimenpidettä ei ole toteutettu suurimmalla osalta pinta-alasta tai ei lainkaan, vaikka korvausta on haettu. Korvausta ei makseta kyseisestä toimenpiteestä valvontavuodelta ja lisäksi myös seuraavan vuoden korvaus hylätään.

Viherryttämistuki

Viherryttämistuen ehtojen noudattamatta jättäminen vähentää viherryttämistukea. Vähennys riippuu siitä, miten suuri rikkomus on. Esimerkiksi jos tilan pääkasvia saa olla enintään 75 % peltoalasta, vähennys suurenee sen mukaan, mitä enemmän 75 % ylittyy. Vaatimusten noudattamatta jättämisestä voi seurata vähennyksen lisäksi myös erillinen sanktio. 

Täydentävät ehdot

Jos tilalla havaitaan täydentävien ehtojen rikkomus, tarkastaja arvioi laiminlyönnin vakavuuden, laajuuden, keston, tahallisuuden ja toistuvuuden. Yleensä seuraamus on 3 % vähennys kaikkiin tukiin, joiden vaatimuksena täydentävät ehdot ovat. Seuraamus voidaan laskea 1 %:iin tai nostaa 5 %:iin. Toistuvan laiminlyönnin seuraamus on enintään 15 %. Maatila voi menettää tuet kokonaan, jos laiminlyönti on tahallinen.

Vähäisestä laiminlyönnistä maatila voi saada varhaisen varoituksen. Tällöin havaitusta laiminlyönnistä ei koidu seuraamuksia, jos se korjataan annetussa määräajassa. Osa laiminlyönneistä on kuitenkin sellaisia, ettei niitä voi korjata (esimerkiksi lannoitusrajojen ylitys). Siinä tapauksessa seuraamuksia ei tule, jos maatila ei tee samaa laiminlyöntiä uudelleen kolmen kalenterivuoden aikana.

Koska samalle tilalle voidaan tehdä useita täydentävien ehtojen valvontoja saman vuoden aikana (esimerkiksi peltovalvonta ja eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta), ei yksittäisestä tarkastuksesta saatu seuraamus ole välttämättä lopullinen täydentävien ehtojen seuraamus. Saat tiedon lopullisesta, tilan kaikkien täydentävien ehtojen valvontojen yhteisestä seuraamuksesta, pääsääntöisesti valvontavuoden lopussa tai seuraavan vuoden alkupuolella.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2019