Kuivuus ja nurmien käyttö

Lämpimästä ja sateettomasta toukokuusta johtuen nurmet ja laitumet kärsivät kuivuudesta. Viherryttämistuen ekologisen alan kesantoja lukuun ottamatta nurmien taloudellinen hyödyntäminen on sallittua tietyin ehdoin koko kasvukauden ajan.

Ympäristökorvauksen nurmet

Suojavyöhykenurmet on niitettävä vuosittain ja niitetty kasvimassa on korjattava pois suojavyöhykkeeltä. Niitetyn kasvimassan saa käyttää hyödyksi. Niiton ajankohdassa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden suojelu. Suojavyöhykettä voidaan myös laiduntaa, jos siitä ei aiheudu eroosiota ja se tehdään luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu huomioon ottaen. Suojavyöhykenurmea ei saa lannoittaa.

Luonnonhoitopeltonurmista niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti. Niiton ajankohdassa ja toteutuksessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden elinolot, minkä vuoksi niitto on toteutettava siten, ettei lintujen pesintöjä ja nisäkkäiden poikasia vaaranneta. Niittoa ei saa tehdä kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle päin, ellei lohkon keskelle jätetä niittämätöntä kaistaa. Luonnonhoitopeltonurmen vähäinen lannoitus on mahdollista vain perustamisen yhteydessä ympäristösitoumusehtojen mukaisesti.

Monivuotisissa ympäristönurmissa kasvusto on korjattava vuosittain ja sen saa käyttää hyödyksi. Lintujen pesinnät ja nisäkkäiden poikaset on huomioitava, kun niittoa tehdään. Niittoa ei saa tehdä kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle päin. Alueen laidunnus on sallittua, mutta tällöin on huolehdittava siitä, että pellon pinta pysyy nurmipeitteisenä. Monivuotista ympäristönurmea voi lannoittaa ympäristösitoumusehtojen mukaisesti.

Viherlannoitusnurmien niitolle ja kasvuston hyödyntämiselle ei ole estettä. Viherlannoitusnurmen vähäinen lannoitus on mahdollista vain perustamisen yhteydessä ympäristösitoumusehtojen mukaisesti.

Viherkesannot

Muiden kuin ekologiseksi alaksi ilmoitettujen kesantojen taloudellinen hyödyntäminen on pääsääntöisesti sallittua. Viherkesantoa voidaan myös laiduntaa, jos pellon pinta säilyy nurmipeitteisenä.

Ekologiseksi alaksi (efa) ilmoitettua kesantoa ei saa käyttää maataloustuotantoon kesantokauden aikana, joka on Suomessa 1.1.–15.8. Tänä aikana kesannolta ei saa korjata satoa eikä sitä saa laiduntaa. (Huom. Ekologisen alan viherkesantojen sadonkorjuu on poikkeuksellisesti mahdollista vuonna 2018.) Ekologisen alan kesannolta voi korjata sadon ja alaa voi laiduntaa aikaisintaan 16.8. Ekologisen alan velvoite koskee Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa sijaitsevia maatiloja.

Kesantopellon lannoitus

Avo-, sänki- ja yksivuotista viherkesantoa ei saa lannoittaa. Monivuotista viherkesantoa voidaan lannoittaa ainoastaan perustamisen yhteydessä. Typpilannoitemäärä voi olla enintään 50 prosenttia nitraattiasetuksen mukaisista muiden viljojen enimmäislannoitusmääristä.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2018