Jätevesilietteen pitkäkestoinen fosforilannoitusvaikutus ja yhteys ympäristö- ja ruokaturvallisuuteen (PProduct)

Ruokaviraston, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteishankkeessa selvitettiin jätevesilietteen sisältämän fosforin pitkäkestoista lannoitusvaikutusta. Työssä selvitettiin myös lietteen sisältämien palonsuoja-aineina käytettävien polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) kertymistä viljelymaahan ja kauraan lietteiden maanparannuskäytön seurauksena.

Jätevesilietteiden sisältämä fosfori on merkittävä fosforilähde, jota hyödynnetään kasvintuotannossa vain vähän. Tulevaisuudessa fosforivarantojen ehtyessä myös tämän fosforilähteen hyväksikäyttöä on edistettävä. Suurimmat esteet lietefosforin hyväksikäytölle ovat jätevesilietteen sisältämän fosforin heikko käytettävyys kasveille sekä epätietoisuus lietteen sisältämistä haitallisista orgaanisista yhdisteistä ja niiden päätymisestä ympäristöön ja edelleen ruokaketjuun. Tässä tutkimuksessa selvitettiin puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden sisältämän fosforin pitkäkestoista lannoitusvaikutusta. Laajassa selvityksessä kartoitettiin PBDE-yhdisteiden pitoisuus 19 eri puolilta Suomea kerätystä puhdistamolietepohjaisesta lannoitevalmisteesta. PBDE-yhdisteiden kertymistä kasviin tutkittiin kasvatuskokeella. Työssä arvioitiin laskennallisesti hierarkkista mallia käyttäen puhdistamolietepohjaisen lannoitevalmisteen yhden levityskerran aiheuttama laskennallinen PBDE-pitoisuuden nousu viljelymaassa ja kaurassa.

PBDE-yhdisteitä sisältävän lietteen käyttäminen maanparannusaineena voi nostaa aineiden pitoisuutta viljelymaassa, mutta pitoisuuden noususta kaurassa tarvitaan lisätietoa. 

Aikataulu

2015 - 2018

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (Syke)

Projektiryhmä

 • Kari Ylivainio (Luke)
 • Kimmo Rasa (Luke)
 • Minna Sarvi (Luke)
 • Eila Turtola (Luke)
 • Marja Raatikainen (Ruokavirasto)
 • Kimmo Suominen (Ruokavirasto)
 • Jukka Ranta (Ruokavirasto)
 • Ville Välttilä (Ruokavirasto)
 • Jaakko Mannio (Syke)
 • Päivi Meriläinen (Syke)
 • Päivi Fjäder (Syke)

Lisätietoja projektista  

Jukka Ranta (jukka.ranta@ruokavirasto.fi)

Projektista julkaistua

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-018-2

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2021