Vierasaineiden riskiprofiili – kansallinen näkökulma

Vierasaineiden (kontaminanttien) pitoisuuksia elintarvikkeissa hallitaan lainsäädännöllä (EU N:o 1881/2006 muutoksineen). Lisäksi Euroopan komissio on lainsäädännön valmistelua tukeakseen antanut lukuisia suosituksia muiden vierasaineiden monitoroimiseksi.

Ruokaviraston rooli kontaminanttien pitoisuusdatan kansallisena tuottajana painottuu kartoitustutkimuksiin, joilla luodaan kansallista näkökulmaa (lainsäädännöllä hallittavat vierasaineet) sekä muihin kartoitus- tai selvitystutkimuksiin (vierasaineet, joiden pitoisuuksia ei ainakaan toistaiseksi ole hallittu lainsäädännöllä).

Riskiprofiilin tarkoituksena on tunnistaa, mitkä lainsäädännössä tai monitorointisuosituksissa mainitut vierasaineet voivat olla keskeisiä Suomessa. Arviointi tehdään kuluttajien altistumisesta saatavilla olevan tiedon sekä aineiden myrkyllisyyden (haittavaikutuksia aiheuttavien annosten suuruuden) perusteella. Lisäksi selvitetään nykyiset tiedon puutteet tunnistamalla ne vierasaineet, joiden pitoisuuksien selvittäminen suomalaisissa elintarvikkeissa on välttämätöntä, sekä kartoittamalla puutteet vierasaineita koskevassa toksikologisessa tiedossa. Kootun tiedon pohjalta arvioidaan lopuksi vierasaineiden pitoisuustietojen määrittämisen tärkeysjärjestystä.

 Tutkittavien vierasaineiden prioriteettilistaa laadittaessa käytetään ensi vaiheessa kirjallisuudessa raportoituja kuluttajien altistustasoja sekä tietoja aineiden myrkyllisyydestä ja haittavaikutuksen vakavuudesta (esimerkiksi ihoärsytys, syöpä). Arviota tarkennetaan kansallisten altistus- ja pitoisuusarvojen avulla siltä osin kuin tätä tietoa on saatavilla.

Aikataulu

2017 - 2019

Rahoitus

Ruokavirasto

Projektiryhmä

erikoistutkija Johanna Suomi
erikoistutkija Kimmo Suominen
erikoistutkija Tero Hirvonen
yksikönjohtaja Pirkko Tuominen

Lisätietoa projektista

Johanna Suomi, erikoistutkija, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö
johanna.suomi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019