Riskinarviointi sianlihan luomutuotannon elintarviketurvallisuusriskeistä: patogeeniset Yersiniat ja Listeria monocytogenes

Työssä arvioitiin eräiden taudinaiheuttajien ( Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis ja Listeria monocytogenes) esiintymistä luomu- ja tavanomaisessa tuotannossa. Työssä tutkittiin lisäksi näiden bakteerien esiintymistä sikatiloilla, teurastamossa ja leikkaamosta lähtevässä lihassa ja selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat tartuntojen kulkeutumiseen tuotantoketjussa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, oliko luomu- ja tavanomaisessa tuotannossa eroa näiden bakteerien esiintymisen suhteen. Oleellisena osana tätä työtä olivat sekä mikrobiologien analytiikka että riskinarviointimallin rakentaminen. Lopullisten tulosten avulla on tarkoitus muun muassa arvioida tärkeimpiä riskinhallintakohteita näiden bakteerien esiintymisen minimoimiseksi koko tuotantoketjussa.

Tutkimusryhmä

Dosentti Riitta Maijala (Helsingin yliopisto)
Kirsi-Maarit Siekkinen (EELA, 1.5.2006 alkaen EELA, EVI ja KTTK yhdistyivät Eviraksi)
Jukka Ranta (EELA)
Lasse Nuotio, (EELA)
Hannu Korkeala (Helsingin yliopisto)
Sanna Hellström (Helsingin yliopisto)
Riikka Laukkanen (Helsingin yliopisto)
Pilar Ortiz (Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen rahoitus

MMM:n yhteistutkimusrahoitus, EELA, Helsingin yliopisto/ELTDK

Projektista julkaistua

Tieteelliset julkaisut ja esitykset

Siekkinen, K.-M., Nuotio, L., Ranta, J., Laukkanen, R., S. Hellström, Korkeala, H. & Maijala, R. 2006. Assessing hygiene proficiency on organic and conventional pig farms regarding pork safety: A pilot study in Finland. Livestock Science 104: 193–202.

Hellström, S., Laukkanen, R., Siekkinen, K-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2010. Listeria monocytogenes contamination in pork can originate from farms. Journal of Food Protection 73 (4): 641─648.

Ranta, J., Siekkinen, K-M., Nuotio, L., Laukkanen, R., Korkeala, H. & Maijala, R. 2010. Causal hidden variable model of pathogenic contamination from pig to pork. Statistical Modelling 10 (1): 69─87.

Laukkanen, R., Ortiz, P., Siekkinen, K-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2009. Contamination of carcasses with human pathogenic Yersinia enterocolitica 4/O:3 originates from pigs infected on farms. Foodborne Pathogens and Disease 6: 681─688.

Laukkanen, R., Ortiz, P., Siekkinen, K-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2008. Transmission of Yersinia pseudotuberculosis in the pork production chain from farm to slaughterhouse. Applied and Environmental Microbiology (AEM) 74: 5444─5450.

Siekkinen, K.-M., Nuotio, L., Ranta, J., Laukkanen, R., S. Hellström, Korkeala, H. & Maijala, R. 2006. Assessing hygiene proficiency on organic and conventional pig farms regarding pork safety: A pilot study in Finland. Livestock Science 104: 193–202.

Muut julkaisut ja esitykset

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä A. Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.

Laukkanen, R. 2006. Tuotantomenetelmien vaikutus sianlihan yersinioosi- ja listerioosiriskeihin. Eläinlääkäripäivät 1−3.11. 2006, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma s 173–177.

Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Nuotio, L., Maijala, R. & Korkeala, H. 2005. Pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes in organic pork production. NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) –seminar 369 “Organic Farming for a New Millenium – status and future challenges. 15−17 2005, Alnarp, Ruotsi. NJF Report 1: 43−46.

Nykänen, A., London, L., Maijala, R., Manninen, M., Myllys, V., Rinne, M., Siekkinen, K-M., Sormunen-Cristian, R. & Vanhatalo, A. 2005. Animal husbandry and food safety research under research program for organic food and farming in Finland. Ecological Production, MTT Agrifood Research Finland. Saatavilla www-muodossa: >//orgprints.org/5215< (avattu 29.11.2006).

Välkkilä, E., Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2005. Yersinia enterocolitica –kantojen pulssikenttätyyppien erot sikaloiden välillä. Eläinlääkäripäivät 12−14.10. 2005, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstraktit, s 351.

Immonen, K. 2005. Mikrobit pelaavat elintarvikkeessa loputonta risti-nollaa. Kehittyvä Elintarvike 1: 22–23.

Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2004. Prevalence of Listeria monocytogenes and Yersinia pseudotuberculosis in conventional and organic pig production, preliminary results. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 145. & Eläinlääkäripäivät 20–22.10 2004, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstraktit, s 258-259.

Ortiz, P., Laukkanen, R., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2004. Prevalence of Yersinia enterocolitica in conventional and organic pig production. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 157. & Eläinlääkäripäivät 20-22.10 2004, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstraktit, s 267-268.

Ranta, J., Siekkinen, K.-M., Laukkanen, R., Ortiz, P., Korkeala, H. & Maijala, R. 2004. Quantitative risk assessment of pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes contamination process along production stages of organic and traditional pork meat. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Proceedings, p 719–721.

Ranta, J., Siekkinen, K.-M., Laukkanen, R., Ortiz, P., Korkeala, H. & Maijala, R. 2004. Quantitative risk assessment of pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes contamination process along production stages of organic and traditional pork meat. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. August 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 165. & Eläinlääkäripäivät 20-22.10 2004, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstraktit, s 271.

Immonen, K. 2004. Sianlihan mikrobit hallintaan. Lihatalous 7: 29–31.

Merivirta, E. 2004. Sioista ja niiden teurasruhoista eristettyjen Yersinia enterocolitica –bakteerikantojen tyypittäminen pulssikenttäelektroforeesin avulla. Opinnäytetyö: Helsingin ammattikorkeakoulu, tekniikan ja liikenteen toimiala, laboratorioalan koulutusohjelma, 26 s.

Summa, M. 2004. Yersinia enterocolitican ja Yersinia pseudotuberculosiksen esiintyminen luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti kasvatetuissa sioissa sekä niiden teurasruhoissa. Syventävät opinnot: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos, 39 s.