Kasvintarkastuksen, kasvinterveyden riskinarvioinnin sekä varmennetun taimiaineiston valvonnan tehostaminen uudella laaja-alaisella menetelmällä

Tiivistelmä:

Ennaltaehkäisy on tehokkainta ja taloudellisinta kasvinsuojelua. Se edellyttää kasvintuhoojien tarkkaa ja laaja-alaista tunnistamista. Nykyisiä tunnistusmenetelmiä rajoittaa laji- tai lajiryhmäkohtaisuus, etenkin virusten ja viroidien osalta. Koska näitä tuhoojia on paljon, maassamme ei ole ollut mahdollista ylläpitää valmiutta kaikkien mahdollisten tuhoojien diagnostiikkaan, vaan analyyseissä etsittävät tuhoojat on valittava. Uusi, laaja-alainen tunnistusmenetelmä, siRNA-analyysi, tarjoaa ratkaisun kattavaan ja kustannustehokkaaseen virusten ja viroidien tunnistamiseen.

Tavoitteet:

Uudella menetelmällä tavoitellaan entistä kattavampaa virusten ja viroidien hallintaa kasvintarkastuskustannusten nousematta. Perimmäisenä tavoitteena on tehostaa mahdollisuuksia estää maahan tuotavien kasviaineistojen mukana tulevat kasvintuotannon uhat (virukset ja viroidit), taata kotimaisen varmennetun taimituotannon laatu ja kilpailukyky sekä turvata kotimaisenkasvintuotannon kannattavuus niin pelto- kuin puutarhatuotannossa.

Tulokset:

Hankkeessa saatua osaamista ja tietoa tullaan käyttämään suomalaisen kasvintuotannon kilpailukyvyn varmistamiseksi tehtävän kasvinterveyslainsäädännön valvonnan tehostamiseen ja riskinarviointien kohdentamiseen. Menetelmä siirretään Ruokaviraston kasvintuhoojalaboratorion käyttöön ja menetelmällä voidaan testata kattavasti varmennetun taimituotannon ydinkasvimateriaalia ja kartoittaa koristekasvien mukana Suomeen kulkeutuvia viruksia ja viroideja.

Asiasanat:

pikku-RNA, siRNA, molekyylibiologia, kasvintuhoojat, virukset, viroidit

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Jari Valkonen, professori, Helsingin yliopisto

Ruokaviraston hankevastaava:

Salla Hannunen, erikoistutkija, FT, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Luonnonvarakeskus (Luke)

Hanke liittyy Ruokaviraston ja Luken yhteishankkeeseen "Maa-, metsä- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojariskien priorisointimallin kehittäminen ja soveltaminen", laajaan kansallisen vieraslajistrategian toteuttamista tukevaan hankkeeseen "Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen (HAVINA)", erityisesti sen osahankkeeseen "Kasvintuhoojien leviämisväylät ja niiden merkitys", sekä "Suomen maa- ja metsätalouden kasvigeenivaraohjelmaan".

Hankkeen vaihe:

käynnissä

Aloitusvuosi:

2013

Lopetusvuosi:

2018

Julkaisut:

Vainio, E.J., Jurvansuu, J., Streng, J., Rajamäki, M.L. Hantula, J. & Valkonen, J.P.T. 2015. Diagnosis and discovery of fungal viruses by deep sequencing of small RNAs. Journal of General Virology 96: 714 - 725.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:
maa- ja metsätalousmnisteriö 1520/312/2015

Ruokaviraston projektikoodi:

4080Y-000004