Mitä rahoitetaan?

Koulutus ja tiedonvälitys

Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista. Koulutus lisää muun muassa yritysten johtamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin liittyvää osaamista sekä välittää uusinta tietoa ympäristöön, vesienhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyen. Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kohderyhmänä voivat olla myös muut maaseudun asukkaat.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille ja muille toimijoille esimerkiksi uusista tuotanto- tai markkinointimenetelmistä tai muista liiketoimintaa ja kilpailukykyä kehittävistä menetelmistä. Hankkeissa voidaan välittää tietoa energia- tai ympäristöasioista ja maaseudun elinvoimaisuutta parantavista asioista yrittäjille, maaseudun asukkaille ja muille toimijoille. Tiedonvälityshankkeessa voidaan tehdä investointi, jonka avulla esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa.

Koulutusta voidaan toteuttaa yleishyödyllisillä kehittämishankkeilla tai yritysryhmän koulutushankkeilla. Tiedonvälitystä toteutetaan yleishyödyllisillä kehittämishankkeilla.

Palveluiden ja kylien kehittäminen

Kyläläiset ovat usein itse parhaita ratkomaan oman kylänsä kehittämistarpeita. Hankkeiden avulla alueen asukkaat voivat itse vaikuttaa siihen, millaista kotiseudulla on asua ja yrittää.

Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat.

Maaseudun palveluiden ja kylien kehittämisen hankkeissa aktivoidaan, suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään maaseudun palveluita. Hankkeissa luodaan yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja. Hankkeet edistävät maaseudun palveluita sekä asuinympäristön yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja ekologisuutta. Hankkeessa voidaan esimerkiksi kehittää uusia palveluita, edistää liikkuvia palveluita ja parantaa palvelujen saavutettavuutta. Hankkeet parantavat kylien ja kuntien vetovoimaa ja monipuolistavat alueen elinkeinoja. Hankkeet voivat myös kehittää maaseudun kulttuuri- tai luonnonperintökohteiden hyödyntämistä tai suojelua.

Yleishyödyllisillä investoinneilla edistetään uusiutuvaa energiaa, vesihuoltoa, lähiruokamarkkinoita ja lyhyitä jakeluketjuja, ympäristöystävällisyyttä sekä maaseudun nopean laajakaistan saatavuutta. Esimerkkejä yleishyödyllisistä investoinneista:

Yrittäjien yhteistyö ja verkostoituminen

Yrittäjät voivat kehittää yhdessä toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella. Yhteistyöhankkeen vetäjäksi soveltuu jokin kehittäjäorganisaatio.

Yhteistyöhankkeessa voi kehittää jonkin toimialan yritysten verkostoitumista esimerkiksi:

  • muodostamalla ketjuja tai klustereita
  • pilotoimalla
  • kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia
  • toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia
  • kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä.

Hanke voi monin tavoin edistää muun muassa lähiruokasektorin, hyvinvointipalvelujen tai mikrokokoisten matkailuyritysten kehittymistä. Erityisenä tavoitteena on tuoda biotalouden toimijoita yhteen ja kehittää alalle korkean asteen jalostusta.

Lue lisää yhteistyöhankkeista.

Tuen määrä

Voit saada tukea investointiin 75 prosenttia ja kehittämishankkeeseen jopa 100 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista. Tarvitset hankkeeseen myös omaa rahaa. Tuki maksetaan jälkikäteen, joten väliaikaisrahoitusta tarvitaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2021