Koulutushankkeen valintaperusteet

Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat valintaperustetta. Kustakin aihealueesta voi saada 0-3 pistettä. Aihealueille määritellään myös painotuskerroin. Yhteenlasketut pisteet muodostavat hakemuksen kokonaispistemäärän.

Koulutustoimenpiteiden valintaperusteet muodostuvat neljästä aihealueesta:

1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)

3 pistettä: Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2 pistettä: Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

1 pistettä: Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

0 pistettä: Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2. Millainen on hankkeen kustannustehokkuus? (20 %)

3 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on erinomainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on erittäin kustannustehokasta.

2 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on hyvä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

1 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on välttävä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on realistista, mutta toteutustavan tulee olla merkittävästi kustannustehokkaampi.

0 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on heikko: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole kustannustehokasta.

3. Missä määrin hanke kykenee lisäämään osaamista, millainen on hankkeen laatu ja vaikuttavuus? (30 %)

3 pistettä: Hanke lisää merkittävästi uutta osaamista ja tietoa. Osaamisen lisäämiseen, uuden tiedon välitykseen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat vakuuttavia. Hanke hyödyntää laajasti tutkimustiedon ja muun hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hankkeella on vipuvaikutuksia.

2 pistettä: Hanke lisää hyvin osaamista. Osaamisen lisäämisen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat vakuuttavia. Hanke hyödyntää tutkimus- ja hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen.

1 pistettä: Hanke lisää osaamista jonkin verran. Osaamisen lisäämisen tavoitteet ja keinot ovat selkeitä ja uskottavia.

0 pistettä: Osaamisen tai tiedon levittämiseen liittyvät tavoitteet ja menetelmät ovat heikot. Hanke ei ole konkreettinen tai sen aihe ei ole ajankohtainen.

4. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus ja hankkeen toteutettavuus (20 %)

3 pistettä: Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti selvitetty ja analysoitu. Hanke hyödyntää tehokkaasti asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja menetelmiä. Hankkeella on hyvät edellytykset jalostaa tietoa kohderyhmän tarpeisiin. Välitettävä tieto kytkeytyy käytäntöön ja toimet ovat johdonmukaisia. Menetelmät ovat nykyaikaiset ja kohderyhmälle sopivat. Hanke ylittää ja hyödyntää alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja. Hankkeen toteutettavuus on erinomainen.

2 pistettä: Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on hyvin selvitetty ja analysoitu ja tiedonvälittäminen on suunnitelmallista ja johdonmukaista. Menetelmät ovat nykyaikaiset, kohderyhmälle sopivat ja tavoitteet realistisia. Hankkeen toteutettavuus on hyvä.

1 pistettä: Hankkeen kohderyhmää ja sen tarpeita on selvitetty jonkin verran. Tavoitteet ovat realistiset. Menetelmissä luotetaan perinteisiin menetelmiin. Hankkeen toteutettavuus on välttävä.

0 pistettä: Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet eivät ole selkeitä. Hankkeen toteutettavuus on heikko.

Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee saada vähintään yksi piste kohdasta 1, jotta se pääsee valintakäsittelyyn. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että painotettu vähimmäispistemäärä on vähintään 1,1.

Leader-ryhmät noudattavat oman strategiansa mukaisia valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia hankkeita.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018