Tiedonvälityshankkeen valintaperusteet

Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat valintaperustetta. Kustakin aihealueesta voi saada 0-3 pistettä. Aihealueille määritellään myös painotuskerroin. Yhteenlasketut pisteet muodostavat hakemuksen kokonaispistemäärän.

Tiedonvälityshankkeiden valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta:

1. Missä määrin hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)

3 pistettä: Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2 pistettä: Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

1 pistettä: Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

0 pistettä: Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2. Millainen on hankkeen kustannustehokkuus? (20 %)

3 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on erinomainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on erittäin kustannustehokasta.

2 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on hyvä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

1 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on välttävä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on realistista, mutta toteutustavan tulee olla merkittävästi kustannustehokkaampi.

0 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on heikko: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole kustannustehokasta.

3. Missä määrin hanke lisää tietoa ja edistää tiedon ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä, millainen on hankkeen laatu ja vaikuttavuus? (30 %)

3 pistettä: Hanke lisää merkittävästi tietoa. Uuden tiedon välitykseen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat erittäin vakuuttavia. Hanke hyödyntää laajasti tutkimustiedon ja muun hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hankkeella on vipuvaikutuksia. Hanke välittää tehokkaasti ja monikanavaisesti tietoa. Hanke tukee innovaatiotoimintaa.

2 pistettä: Hanke lisää hyvin tietoa. Tiedon lisäämisen ja käytäntöön viemiseen liittyvät tavoitteet ja keinot ovat vakuuttavia. Hanke hyödyntää tutkimus- ja hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke välittää tehokkaasti ja monikanavaisesti tietoa.

1 pistettä: Hanke lisää tietoa jonkin verran. Tiedonvälittämisen tavoitteet ja keinot ovat selkeitä ja uskottavia, mutta hankkeessa ei hyödynnetä tutkimustietoa tai osaamisrajapintoja kovin laajasti.

0 pistettä: Hanke ei lisää tietoa. Tiedonvälittämisen tavoitteet ja menetelmät ovat heikot. Hanke ei ole konkreettinen tai sen aihe ole ajankohtainen tai muuten tuota lisäarvoa.

4. Kohderyhmän ja tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus ja hankkeen toteutettavuus (20 %)

3 pistettä: Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti selvitetty ja analysoitu. Hanke hyödyntää tehokkaasti asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja menetelmiä. Hankkeella on hyvät edellytykset jalostaa tietoa kohderyhmän tarpeisiin. Välitettävä tieto kytkeytyy käytäntöön ja toimet ovat johdonmukaisia. Menetelmät ovat nykyaikaiset ja kohderyhmälle sopivat. Hanke ylittää ja hyödyntää alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja. Hankkeen toteutettavuus on erinomainen.

2 pistettä: Hankkeen kohderyhmä ja sen tarpeet on hyvin selvitetty ja analysoitu ja tiedonvälittäminen on suunnitelmallista ja johdonmukaista. Menetelmät ovat nykyaikaiset, kohderyhmälle sopivat ja tavoitteet realistisia. Hankkeen toteutettavuus on hyvä.

1 pistettä: Hankkeen kohderyhmää ja sen tarpeita on selvitetty jonkin verran. Tavoitteet ovat realistiset. Menetelmissä luotetaan perinteisiin menetelmiin. Hankkeen toteutettavuus on välttävä.

0 pistettä: Hankkeen kohderyhmä ei ole selkeä. Tavoitetta ei ole selkeästi määritelty. Hankkeen toteutettavuus on heikko.

Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee saada vähintään yksi piste kohdasta 1, jotta se pääsee valintakäsittelyyn. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että painotettu vähimmäispistemäärä on vähintään 1,1.

Leader-ryhmät noudattavat oman strategiansa mukaisia valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia hankkeita.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018