Yhteistyö- ja innovaatiohankkeiden valintaperusteet

Hyväksyttävien hankkeiden valinnassa noudatetaan yhtenäisiä ohjelmatason valintakriteereitä. Alueellisten suunnitelmien ja painotusten tiiviit kuvaukset on liitetty ohjelmaan liitteeksi. Samoja valintakriteereitä noudatetaan koko ohjelma-alueella, mutta niissä otetaan myös huomioon ELY-alueittain valmistellut strategiset painotukset, jotka tukevat Manner-Suomen ohjelman painotuksia. Valintakriteerit ja niiden painotukset ovat seuraavat:

1. Missä määrin hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategiaa ja tavoitteita (30 %)?

3 pistettä: Hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista

2 pistettä: Hanke edistää hyvin ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista

1 pistettä: Hanke edistää jonkin verran ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

0 pistettä: Hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei edistä ohjelman ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

2. Millainen on hankkeen kustannustehokkuus (20 %)?

3 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on erinomainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on erittäin kustannustehokasta.

2 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on hyvä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

1 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on välttävä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on realistista, mutta toteutustavan tulee olla merkittävästi kustannustehokkaampi.

0 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on heikko: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole kustannustehokasta.

3. Missä määrin hanke edistää elinkeinojen kehitystä, millainen on hankkeen laatu ja vaikuttavuus (30 %)?

3 pistettä: Hanke hyödyntää tehokkaasti parasta tietoa ja kytkee sitä käytäntöön. Hanke mahdollistaa merkittäviä uusia ja toimivia tuotteita, palveluita toimintamalleja tai ratkaisuja ja sillä on vipuvaikutuksia. Hankkeen odotetuilla tuloksilla on uutuusarvoa ja vaikutukset ovat merkittäviä. Tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on johdonmukaista.

2 pistettä: Hanke hyödyntää tutkimus- ja hanketoiminnan tuloksia ja kytkee niitä toteutukseen. Hanke uudistaa tuotteita, toimintaa tai toimintamalleja pitkällä ajalla. Tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia.

1 pistettä: Hanke sisältää tiedon käyttöön liittyviä tavoitteita ja keinoja. Hanke edistää toiminnan uudistumista ja tuottaa lisäarvoa osallistujille. Tavoitteet ja menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on täsmennetty, mutta hanke ei ole kovin tavoitteellinen tai uudistava.

0 pistettä: Hankkeen osaamisen ja tiedon käyttöön liittyvät tavoitteet ovat heikot eikä hankkeelta ole odotettavissa todellisia vaikutuksia tai lisäarvoa elinkeinojen kehitykseen

4. Missä määrin hanke edistää kumppanuutta ja sitoutumista (20 %)?

3 pistettä: Suunnitelma osoittaa hankkeen osallistujien vahvaa sitoutumista, ylittää rajapintoja ja osoittaa uusia kumppanuuksia.

2 pistettä: Suunnitelma on tarvelähtöinen, kohderyhmä on selkeä ja hanke ylittää rajapintoja.

1 pistettä: Suunnitelma on tarvelähtöinen ja kohderyhmä on selkeä.

0 pistettä: Hankkeen tarvelähtöisyys tai kohderyhmän sitoutuneisuus jää epäselväksi.

Jokaisessa kohdassa hanke voi saada 0–3 pistettä. Hankkeen tulee saada vähintään yksi piste kohdasta 1, jotta se pääsee valintakäsittelyyn. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että painotettu vähimmäispistemäärä on vähintään 1,1.

Leader-ryhmät noudattavat oman strategiansa mukaisia valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia yhteistyötoimenpiteen tyyppisiä hankkeita.

Maaseudun innovaatioryhmä (alatoimenpide 16.1.)

Ohjelman soveltamisalueella toteutettavan hankkeen on edistettävä toimenpidettä koskevia Unionin prioriteettien mukaisia ja ohjelmassa ja sitä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä esitettyjä tavoitteita sekä niitä tukevia alueellisia tai paikallisia painopisteitä. Tuen avulla tavoitellaan vaikuttavuutta ja lisäarvoa, jota ei ilman tukea olisi mahdollista saavuttaa.

Innovaatioryhmän valinta tapahtuu ohjelmatasolla erillisellä hakumenettelyllä. Maaseudun innovaatioryhmille asetetaan valintakriteerit ohjelmatasolla. Maaseudun innovaatioryhmän innovaatiohanketta koskeva suunnitelma ja hakemus tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle. Valintaa varten perustetaan erillinen asiantuntijoista koostuva valintaryhmä.

Innovaatioryhmien valintaperusteina arvioidaan hankkeessa tavoiteltavan innovaation potentiaalia:

1. Edistää ohjelman strategian toteutusta ja ongelmaratkaisua (25 %)

3 pistettä: erittäin merkittävästi

2 pistettä: merkittävästi

1 pistettä: jonkin verran

0 pistettä: heikosti

2. Tuottaa uutta liiketoimintaa (25 %)

3 pistettä: hyvin todennäköisesti

2 pistettä: todennäköisesti

1 pistettä: mahdollinen

0 pistettä: heikko

3. Suunnitelma ja ryhmän koostumus osoittaa hankkeen tarvelähtöisyyttä ja sitoutuneisuutta (25 %)

3 pistettä: erittäin merkittävästi

2 pistettä: selkeästi

1 pistettä: jonkin verran

0 pistettä: heikosti

4. Hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus ja toteutettavuus (25 %).

3 pistettä: erinomainen

2 pistettä: vakuuttava

1 pistettä: kustannustehokas ja toteutettava

0 pistettä: heikko

Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 pistettä. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä siten, että painotettu vähimmäispistemäärä on vähintään 1,1. Koko ohjelma-aluetta tai erityisiä tavoitteita koskeville hankkeille, kuten valtakunnalliset hankkeet ja vesiensuojelua ja ravinteiden kierrätystä koskevat hankkeet määritellään näiden lisäksi erityiset valintakriteerit.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018