Sivutuotekuljetukset

Sivutuotekuljetuksia valvotaan kuten muitakin sivutuotealan toimijoita. Kuljetusten osalta valvonnassa korostuvat sivutuotteiden merkitsemiseen, kaupallisiin asiakirjoihin ja kirjanpitoon liittyvät asiat.

Kuljetusliikkeeltä vaaditaan sivutuoteasetuksen mukainen rekisteröinti silloin, kun kuljetetaan sivutuotteita  sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn tai rekisteröityyn käsittelylaitokseen, väliasteenlaitokseen, varastointilaitokseen, tekniseen laitokseen tai tilarehustamoon. Käytännössä esim. kokonaisten raatojen, raakavuotien ja renderöidyn rasvan kuljetus sivutuoteasetuksen mukaiseen laitokseen vaatii kuljetusliikkeeltä sivutuoterekisteröinnin. Jos  kuljetusliike on rekisteröity jätehuoltorekisteriin jätteen kuljettajana tai rehualantoimijaksi  rehuja kuljettavana toimijana,  mutta kuljettaa myös sivutuotteita em. laitoksiin, toiminta vaatii lisäksi sivutuoteasetuksen mukaisen rekisteröinnin.

 Rekisteröintiä ei vaadita toimijoilta, jotka on hyväksytty sivutuoteasetuksen 24 artiklan tai elintarvikelain mukaan, ja jotka kuljettavat sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita

Tunnistamista koskevat vaatimukset                                            

Laitoksen, varaston ja kuljetusliikkeen on varmistettava, että sivutuotteet säilyvät tunnistettavissa ja pidetään erillään keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Pakkaukseen tai muuhun pakkausmateriaaliin, säiliöön, irtolavaan, konttiin tai ajoneuvoon on merkittävä sivutuotteiden luokka sekä

  • luokan 1 aineksen osalta teksti  ainoastaan hävitettäväksi
  • luokan 2 aineksen osalta teksti  ei eläinten ruokintaan tai siltä osin kun luokan 2 ainesta käytetään turkiseläinten tai muiden sivutuoteasetuksen 18 artiklassa mainittujen eläinten ruokintaan, teksti ...n ruokintaan
  • luokan 3 aineksen osalta teksti  ei ihmisravinnoksi

Lisäksi tunnistemerkinnöissä ja kaupallisissa asiakirjoissa tulee ottaa huomioon TSE-asetuksen vaatimukset. Asetuksessa on erityisvaatimuksia mm. kuljetusvälineiden ja varastojen käytölle, kun käsitellään, kuljetetaan tai varastoidaan käsiteltyä eläinvalkuaista tai sitä sisältävää irtorehua (esimerkiksi kalajauhoa). Vaatimukset koskevat myös verituotteita ja verijauhoa sekä luista erotettua di- ja trikalsiumfosfaattia sisältävää irtorehua.

Pakkausmerkintävaatimukset koskevat myös rehuina käytettäviä käsiteltyjä sivutuotteita. 

Ajoneuvoja ja säiliöitä koskevat vaatimukset

Sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on kerättävä ja kuljetettava tiiviissä, suljetuissa ja uusissa/puhtaissa pakkauksissa tai katetuissa ja tiiviissä säiliöissä tai ajoneuvoissa. Ajoneuvot ja uudelleen käytettävät säiliöt sekä kaikki uudelleen käytettävät välineet tai kalusto, jotka joutuvat kosketuksiin sivutuotteiden tai käsiteltyjen sivutuotteiden kanssa, on pestävä ja desinfioitava yhtäjaksoisen käytön jälkeen mahdollisten eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Ajoneuvojen ja kaluston on oltava puhtaita ja kuivia ennen käyttöä. Kuljetusliikkeen käytössä olevilla ajoneuvojen konteilla/säiliöillä/irtolavoilla tulee olla yksilölliset tunnisteet pesujen ja desinfiointien jäljitettävyyden seuraamiseksi kohteessa. Pesuista ja desinfioinneista tulee pitää kirjaa.

Kaupallisia asiakirjoja ja kirjanpitoa koskevat vaatimukset

Sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden mukana on kuljetuksen aikana oltava kaupallinen asiakirja. Kaupallinen asiakirja laaditaan vähintään kolmena kappaleena: alkuperäiskappale ja kaksi jäljennöstä. Alkuperäinen kappale kulkee lähetyksen mukana vastaanottajalle, jonka on säilytettävä se itsellään. Lähettävälle laitokselle ja kuljetuksesta vastaavalle kuljetusliikkeelle jäävät jäljennökset. Kaupalliseksi asiakirjaksi voidaan katsoa esimerkiksi kuormakirja, rahtikirja, lähetyslista tai vastaava siirtoasiakirja, jos sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita kuljetetaan saman jäsenvaltion sisällä. 

Kaupallisessa asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

  • lähetyspäivämäärä
  • lähettävän laitoksen nimi ja osoite sekä hyväksyntä/rekisteröintinumero
  • kuljetusliikkeen nimi ja osoite sekä rekisteröintinumero
  • vastaanottajan nimi ja osoite sekä tämän hyväksyntä/rekisteröintinumero
  • aineksen kuvaus ja sivutuoteluokka
  • luokan 3 sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden osalta eläinlajit, joista ko. tuote on valmistettu, jos ne on tarkoitettu käytettäväksi rehuaineena, esimerkiksi sian sisäelimiä, naudan pestyjä mahoja, kalkkunan kauloja
  • aineksen määrä sekä tarvittaessa ainekselle tehty käsittely, esimerkiksi hapotus

Kuljetettaessa sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita EU:n sisällä jäsenvaltioista toiseen, on käytettävä komission vahvistaman kaupallisen asiakirja mallia.

Lähettävien ja vastaanottavien laitosten sekä kuljetusliikkeiden on pidettävä kirjaa sivutuotteiden lähetyksistä. Vaatimus täyttyy säilyttämällä kaupallista asiakirjaa vähintään kaksi vuotta. Kirjanpidon tulee olla pyydettäessä toimivaltaisen viranomaisen tarkastettavissa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2021