Sivutuoteasetuksen mukaisesti rekisteröitävät laitokset ja toimijat

Sivutuotealan laitokset, joissa käsitellään tiettyjä vähäriskisiä sivutuotteita tai johdettuja tuotteita, eivät tarvitse toimiakseen viranomaisen hyväksyntää vaan rekisteröinti sivutuoteasetuksen mukaiseksi toimijaksi riittää. Nämä laitokset ovat pääasiassa teknisiä tuotteita valmistavia laitoksia. Orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita valmistavat laitokset on kuitenkin hyväksyttävä, samoin jos lopputuotteen, esimerkiksi biodieselin valmistaminen tehdään jollain asetuksen (EY) N:o 1069/2009 art 20 mukaisella vaihtoehtoisella menetelmällä.

Rekisteröintivelvoite koskee myös tiettyjä toimijoita, jotka kuljettavat tai välittävät sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita. Myös tiettyihin erityisiin tarkoituksiin sivutuotteita ja johdettuja tuotteita käyttävät toimijat on rekisteröitävä. Tällaisia erityistarkoituksia ovat muun muassa luonnonvaraisten eläinten, sirkuseläinten, eläintarhaeläinten ja turkiseläinten ruokinta ja sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden tutkimuskäyttö.

Rekisteröityminen

Rekisteröintiä haetaan kirjallisesti toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemuksessa on oltava tiedot käytettävien sivutuotteiden tai johdettujen tuotteiden luokasta ja niiden toimien luonteesta, jossa sivutuotteita tai johdettuja tuotteita käytetään. Viranomainen voi rekisteröidä laitoksen ilman paikanpäällä tapahtuvaa tarkastusta. Toimivaltaisia viranomaisia, jotka voivat sivutuotelain mukaan rekisteröidä sivutuotuotelaitoksia ja -toimijoita ovat kunnaneläinlääkärit ja Ruokavirasto.

Kunnaneläinlääkärin rekisteröimien laitosten ja toimijoiden osalta rekisteröintiä haetaan  täyttämällä alla olevan linkin  takaa löytyvä K- lomake ja  toimittamalla se tarvittavine  liitteineen kunnaneläinlääkärille. Haaskaruokintapaikkaa perustettaessa täytetään lomake haaskaruokintapaikan rekisteröinti/muutosilmoitus.

Ruokaviraston rekisteröimien laitosten  ja toimijoiden osalta käytössä on useampia  rekisteröintilomakkeita ja -tapoja riippuen toiminnan tyypistä. Suurimmassa osassa rekisteröintiä  haetaan kuitenkin  alla olevan linkin takaa löytyvällä S-lomakkeella tarvittavine liitteineen. 

Sivutuotteita rehuksi käsittelevät toimijat ovat tilarehustamoita lukuunottamatta myös rehualan toimijoita. He rekisteröityvät samalla sekä sivutuote- että rehualan toimijoiksi lomakkeella A. Ruokaviraston rekisteröimiä sivutuote- ja rehualan toimijoita ovat teurastamojen yhteydessä sijaitsevat keräyskeskukset ja turkisrehusekoittamot. Rekisteröityminen on mahdollista myös sähköisen asiointipalvelu Toukon kautta. Yrityksen valtuuttama henkilö kirjautuu Toukoon Suomi.fi- tunnistautumisen kautta osoitteessa https://touko.ruokavirasto.fi.  

Ohjeita ja lomakkeita

Rekisteröidyt laitokset ja toimijat saavat virallisen numeron, joka yksilöi toiminnon. Ruokaviraston internetsivuilla on listaus sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytystä ja rekisteröidyistä laitoksista ja toimijoista. Mikäli toimija havaitsee puuttuvansa listalta, hänen on otettava välittömästi yhteyttä laitoksen hyväksyvään viranomaiseen.

Valvonta

Toimivaltainen viranomainen valvoo rekisteröityjä toimijoita riskiperusteisesti säännöllisin väliajoin. Viranomainen voi kieltää toiminnan väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli havaitsee tai saa tiedon, että toiminnalle asetetut lainsäädännön vaatimukset eivät täyty ja toiminnasta voi siten aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Rekisteröitävät toimijat ja laitokset

Ruokavirasto rekisteröi:

 •  rehusekoittamot
 •  orgaanisia lannoitteita valmistavat laitokset, jotka eivät vaadi hyväksyntää
 •  sivutuoteasetuksen artiklan 36 mukaisia tuotteita valmistavat laitokset niin sanotut cascade-laitokset
 •  kuljetusliikkeet
 •  kv-ruokajätteen keräyspisteistä vastuussa olevat toimijat
 •  välittäjät, jotka välittävät sivutuotteita
 •  toimijat, jotka käyttävät sivutuotteita tutkimustarkoituksiin
 •  maitoalan laitokset
 •  teurastamon yhteydessä olevat rekisteröitävät laitokset, esimerkiksi keräyskeskukset

Kunnaneläinlääkäri rekisteröi toimialueellaan (muualla kuin teurastamon yhteydessä sijaitsevat):

 • keräyskeskukset
 • tilarehustamot
 • tekniset laitokset, joita ovat tekniseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita valmistavat ja käsittelevät laitokset, myös seerumeita, verituotteita ynnä muuta sellaista käsittelevät laitokset 
 • teknisten tuotteiden varastointilaitokset, joita ovat tekniseen käyttöön tarkoitettuja johdettuja tuotteita varastoivat laitokset
 • sivutuotteita eläintarhaeläinten, kalansyötiksi kasvatettavien matojen ja toukkien sekä muiden matelijoiden ja petolintujen kuin eläintarhaeläinten ruokintaan käyttävät toimija
 • luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikasta vastuussa olevat toimijat niin sanotut haaskatoimijat. Tiedot viedään haaskaruokintapaikkarekisteriin.

Rekisteröintiä ei vaadita

 • Metsästystrofeiden tai muiden eläimistä valmistettujen esineiden valmistus yksityisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 • Tutkimus- ja diagnostisten sivutuotenäytteiden käsittely tai hävitys opetustarkoituksissa.
 • Kuivan käsittelemättömän villan ja karvan kuljettaminen sivutuoteasetuksen mukaiseen laitokseen käytettäväksi rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin.
 • Pienten määrien luokkaan 2 ja 3 kuuluvien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttäminen tuotteiden valmistamiseen, jotka toimitetaan suoraan loppukäyttäjälle, paikallisille markkinoille tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin (esimerkiksi saippuan valmistus myyjäisiin tai jäljestysveren käyttö koirien kouluttamisessa).
 • Sivutuotteiden syntyminen tiloilla tai muissa toimitiloissa, joissa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan (esimerkiksi eläinlääkäriasemilla ja maatiloilla syntyneet sivutuotteet).
 • Eläinperäisten lannoitteiden käyttö maatiloilla, joissa ei pidetä tuotantoeläimiä 
  enintään 50 kg lannoitesäkkejä varastoivat ja myyvät toimijat.
 • Tilan oman lannan käyttö maatilalla käsittelemättömänä tai käsiteltynä (esimerkiksi kompostoituna) 
  hyväksytyn tai rekisteröidyn toimijan sivutoimenaan harjoittama kuljetustoiminta (raaka-aineiden nouto omaan laitokseen tai tuotteiden jakelu omasta laitoksesta).
Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2021