Tekniseen käyttöön tai hävitettäväksi tarkoitettujen johdettujen eli käsiteltyjen sivutuotteiden varastointi

Sivutuotteista johdettuja teknisiä tuotteita varastoivalla varastointilaitoksella tarkoitetaan laitosta, jossa tekniseen käyttöön tarkoitettuja johdettuja tuotteita väliaikaisesti varastoidaan ennen niiden lopullista käyttöä tai hävittämistä.

Jos varastoitava tuote on tarkoitus hävittää polttamalla tai toimittamalla kaatopaikalle tai hyödyntää rinnakkaispolttamalla tai polttoaineena sellaisenaan (combustion), varastointilaitoksen toiminta edellyttää toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ((EY) N:o 1069/2009, artikla 24, 1  kohdan j) alakohdan i) ja ii) mukaiset varastointilaitokset).

 Jos varastoitava tuote on  tarkoitus toimittaa muuhun tekniseen käyttöön, kuten  renderöity rasva biodieselin raaka-aineeksi, varastointilaitos on rekisteröitävä ((EY) N:o 1069/2009, artikla 23). 

Hyväksyminen

Teknisten tuotteiden varastointilaitokset hyväksyy kunnaneläinlääkäri, jolta hyväksyntää on haettava kirjallisesti. Hyväksyminen edellyttää tarkastusta paikanpäällä ennen toiminnan aloittamista. Jos hyväksytyn laitoksen tiloissa, laitteissa tai toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on muutoksen oltava hyväksytty ennen muutetun toiminnan aloittamista. Hakemukseen tulee tarvittaessa liittää varaston pohjapiirros, josta ilmenee pääpiirteittäin varaston rakenne ja varaston sijoittuminen varastoalueella. Valmistuksen yhteydessä tapahtuvalle varastoinnille ei tarvitse hakea erillistä hyväksyntää.

Toimija hakee  hyväksyntää täyttämällä alla olevan linkin takaa löytyvä K- lomake ja toimittamalla se tarvittavine  liitteineen  paikalliselle kunnaneläinlääkärille.

K-lomake

Kunnaneläinlääkäri antaa hyväksymälleen varastointilaitokselle numeron, jolla laitos ja sen toiminnan luonne yksilöidään. Kunnaneläinlääkäri ilmoittaa hyväksynnästä Ruokavirastoon, jossa laitos liitetään julkiseen luetteloon hyväksytyistä sivutuoteasetuksen mukaisista laitoksista.

Hyväksynnän edellytykset

Tilojen ja laitteiden on täytettävä vähintään sivutuoteasetuksen ( EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 142/2011 liitteen IX, luvun III mukaiset vaatimukset:

 • Luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta johdettujen käsiteltyjen tuotteiden varastointitilat eivät saa olla samalla laitosalueella kuin luokkaan 1 tai 2 kuuluvasta aineksesta johdettujen käsiteltyjen tuotteiden varastointitilat, elleivät ne sijaitse täysin erillisessä rakennuksessa tai ristikontaminaatio pystytään muuten estämmään.
 • Laitoksessa on oltava katettu tila tuotteiden vastaanottamista varten.
 • Laitoksen on oltava helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa, lattioiden on oltava sellaiset, että nesteet valuvat niiltä helposti pois.
 • Henkilökunnalle on oltava asianmukaiset käymälät, pukuhuoneet ja pesutilat.
 • Laitoksessa on oltava asianmukaiset järjestelyt tuhoeläimiltä kuten hyönteisiltä, jyrsijöiltä ja linnuilta suojautumista varten.
 • Laitoksessa on oltava asianmukaiset järjestelyt laitteiden, säiliöiden tai astioiden, joissa tuotteet vastaanotetaan, ja laivoja lukuun ottamatta ajoneuvojen, joissa ne kuljetetaan, puhdistusta ja desinfiointia varten.
 • Ajoneuvojen pyörien desinfioimiseksi on oltava asianmukaiset välineet.
 • Sivutuotteiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja koko kuljetuksen aikana.
 • Tuotteet on säilytettävä asianmukaisesti kunnes ne lähetetään edelleen.
 • Varastointilaitoksen on pidettävä kirjaa vastaanotetuista ja lähetetyistä sivutuotteista aukottoman jäljitettävyyden varmistamiseksi. 

Rekisteröinti

Teknisten tuotteiden varastointilaitokset rekisteröi kunnaneläinlääkäri.

Toimija hakee  rekisteröintiä  täyttämällä  aiemmin mainittu K-lomake  ja toimittamalla se tarvittavine  liitteineen  paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Viranomainen voi rekisteröidä laitoksen hakemuksen ja siihen liitettyjen selvitysten perusteella ilman paikan päällä tapahtuvaa tarkastusta. Kuten hyväksyttyjenkin varastointilaitosten kohdalla  rekisteröidylle laitokselle annetaan numero ja laitos liitetään Ruokaviraston nettisivujen sivutuotelaitosten listaan.

Valvonta

Kunnaneläinlääkäri tarkastaa hyväksymänsä ja rekisteröimänsä varastointilaitokset säännöllisesti riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Kaupalliset asiakirjat ja kirjanpito on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä. Kaikista tarkastuksista laaditaan kirjallinen tarkastuskertomus, jossa on kuvattu tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuskertomus toimitetaan tarkastetulle laitokselle.

Hyväksymisen tai rekisteröinnin peruuttaminen

Laitoksen hyväksyminen voidaan peruuttaa tai toiminta kieltää määräajaksi tai kokonaan, jos

 • kunnaneläinlääkärin havaitsemia puutteita ei ole määräaikaan mennessä korjattu,
 • toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle,
 • toiminnasta on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet hyväksyntään / rekisteröintiin tai
 • laitoksen toiminta on lopetettu.