Muussa EU- tai ETA-valtiossa suoritettu tutkinto

Toisessa EU/ETA -valtiossa suoritettu tutkinto tunnustetaan joko automaattisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti tai yleisen tunnustamisjärjestelmän piirissä. Ne tutkinnot, jotka on aloitettu ja suoritettu loppuun toisessa EU/ETA -maassa kyseisen maan EU/ETA -jäsenyyden aikana, tunnustetaan Suomessa automaattisesti. Automaattisen tunnustamisen periaate tarkoittaa, että hakija saa heti myönteisen Ruokaviraston laillistuspäätöksen jälkeen oikeuden harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa. Mikäli tutkinnon suorittaminen on aloitettu ennen maan EU/ETA -jäsenyyden alkamista, tutkinto tunnustetaan ns. yleisen tunnustamisjärjestelmän kautta. Tällöin hakijalta voidaan edellyttää korvaavien toimenpiteiden suorittamista ennen lopullista laillistusta. Korvaavina toimenpiteinä voidaan vaatia kestoltaan enintään kolmen vuoden pituista sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta.

Hakemuksen liitteet

Hakija voi hakea laillistusta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintäänkin hakijan nimi, yhteystiedot, kotikunta ja se, mitä hakemus koskee. Hakemukseen tulee liittää mukaan:

  • Jäljennös passista tai muusta kansalaisuuden osoittavasta asiakirjasta.
  • Jäljennös tutkintotodistuksesta tai diplomista sekä niihin kuuluvat liitteet (esim. opintorekisteriote.)
  • Toimivaltaisen viranomaisen antama todistus voimassaolevasta ammatinharjoittamisoikeudesta EU/ETA-valtiossa ja siitä, ettei ammatinharjoittamisoikeutta ole rajoitettu vajavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn suoksi. Todistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.
  • Mikäli tutkintonimike ei vastaa ammattipätevyysdirektiivissä mainittua tutkintonimikettä (liite V kohta 5.4.2), kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että hakijan suorittama koulutus vastaa ammattipätevyysdirektiivin 38 artiklan mukaisia eläinlääkärin koulutuksen vähimmäisvaatimuksia ja jäsenvaltio rinnastaa hakijan suorittaman tutkinnon liitteen V 5.4.2 kohdan mukaisiin tutkintoihin.
  • Mikäli tutkinnon suorittaminen on aloitettu ennen jäsenvaltion EU -jäsenyyden alkamista, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että hakija on tosiasiallisesti ja laillisesti harjoittanut eläinlääkärinammattia yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta todistuksen myöntämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana (todistus ns. saavutetuista oikeuksista). Kyseisen todistuksen osoittaman vaadittavan työkokemuksen kesto voi kuitenkin vaihdella. Esimerkiksi Virossa ennen 1.5.2004 suoritettujen tutkintojen osalta hakijan tulee todistaa vähintään viiden vuoden ammattikokemus todistuksen myöntämistä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana. Lisätietoja saa Ruokavirastosta.
  • Jos hakijan nykyinen etu- tai sukunimi eroaa liitteenä olevissa dokumenteissa käytetystä nimestä, hakijan on toimitettava myös jäljennös asiakirjasta, josta nimenmuutos voidaan todeta.
  • Eläinlääkärinvakuutus (malli eläinlääkärinvakuutuksesta alla).
  • Yksittäistapauksissa hakijalta saatetaan joutua vaatimaan myös muita asiakirjoja tai selvityksiä.
     

Hakijan tulee lähtökohtaisesti toimittaa suomen- tai ruotsinkieliset viralliset käännökset muista kuin pohjoismaisella tai englannin kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. Virallisella käännöksellä tarkoitetaan auktorisoidun kielenkääntäjän laatimaa käännöstä.

Hakija voi saattaa hakemuksensa vireille toimittamalla pelkät jäljennökset hakemuksen liiteasiakirjoista. Ruokavirasto voi kuitenkin myöhemmin vaatia hakijaa toimittamaan alkuperäiset tai oikeaksi todistetut jäljennökset edellä mainituista hakemuksen liiteasiakirjoista. Virallisesti oikeaksi todistettu tarkoittaa julkisen notaarin oikeaksi todistamaa jäljennöstä. Myös apostille-todistus hyväksytään.

Eläinlääkärinvakuutus

Eläinlääkärinvakuutus kirjoitetaan kokonaisuudessaan käsin, minkä lisäksi asiakirja päivätään ja allekirjoitetaan käsin. Eläinlääkärinvakuutuksen teksti kuuluu seuraavasti:

Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä eläinlääkärinä toimiessani parhaan ymmärrykseni ja kykyni mukaan tunnollisesti täytän ne tehtävät ja velvollisuudet, jotka minulle eläinlääkärinä kuuluvat.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2018