Ulkomailla opiskeleva

Suoraan laista johtuva opiskelijan oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia enintään kolme vuotta eläinlääkärin sijaisena koskee vain Suomessa eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon ja tarvittavat opintosuoritukset eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta suorittaneita henkilöitä.

Toisessa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa opiskeleva henkilö voi kuitenkin tietyin edellytyksin hakemuksesta saada väliaikaisesti oikeuden harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa. Oikeuden saaminen edellyttää Ruokaviraston myönteistä päätöstä.

Väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saamisen edellytykset

Jos henkilö opiskelee eläinlääkäriksi toisessa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa, Ruokavirasto voi erityisesti perustellusta syystä tietyin edellytyksin myöntää henkilölle oikeuden harjoittaa väliaikaisesti eläinlääkärinammattia Suomessa. Edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut eläinlääketieteen kandidaatin tutkintoa vastaavat opintosuoritukset sekä lisäksi Suomessa opiskelevilta edellytettäviä muita opintosuorituksia vastaavat opinnot.

Oikeuden saamisen edellytyksenä on siis, että

 • Henkilö opiskelee eläinlääkäriksi toisessa EU- tai ETA-valtiossa.
 • Henkilö on suorittanut eläinlääketieteen kandidaatin tutkintoa vastaavat opintosuoritukset sekä lisäksi Suomessa opiskelevilta edellytettäviä muita opintosuorituksia vastaavat opinnot .
 • Oikeuden myöntämiselle on olemassa erityisesti perusteltu syy.
   

Suomessa opiskelevilta edellytetään, että he ovat suorittaneet hyväksytysti:

 • Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opinto-ohjelman mukaiset aineopinnot niitä edeltävine yleisopintoineen lukuun ottamatta elintarvike- ja ympäristöhygieniaa sekä tiedekunnan erikseen määräämiä osia kliinisistä opinnoista.
 • Yleisopinnoista opintojaksot "eläinlääkintähuolto" ja "kunnallishallinto".
 • Viiden työpäivän pituisen yhtäjaksoisen tutustumisen kunnaneläinlääkärin työoloihin ja -ympäristöön säännöllisesti praktiikkaa harjoittavan kunnaneläinlääkärin luona (”kunnaneläinlääkäriharjoittelu”).
   

Suomessa eläinlääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat voivat saada väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden aikaisintaan viidennen opintovuoden keväällä. Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaminen kestää vähintään noin kuusi vuotta.

Säännöksen tarkoittamana erityisesti perusteltuna syynä voi tulla kyseeseen esimerkiksi vaikeus saada eläinlääkärille sijainen loman ajaksi.

Hakemus

Väliaikaista ammatinharjoittamisoikeutta koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi

 • Mitä hakemus koskee.
 • Hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kotikunta.
 • Erityisesti perusteltu syy väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle.


Liiteasiakirjat

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Hakijan henkilöllisyyden todistava asiakirja (esimerkiksi passi).
 • Opintorekisteriote.


Lisäksi hakemukseen voi liittää erityisesti perustellun syyn olemassaoloa tukevia asiakirjoja.

Liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Asiakirjoja ei kopioida Ruokavirastossa odotettaessa. Asiakirjoja todistavat virallisesti oikeaksi esimerkiksi julkinen notaari tai poliisi.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallisen kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset käännökset muista kuin pohjoismaisella kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. Myös englanninkieliset asiakirjat ja käännökset ovat riittäviä.

Maksu

Väliaikaista ammatinharjoittamisoikeutta koskevasta päätöksestä peritään maksu. Maksu määräytyy maa- ja metsätalousministeriön Ruokaviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen perusteella.

Toimiminen eläinlääkärin sijaisena

Väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden omaava opiskelija voi toimia eläinlääkärin sijaisena. Opiskelija voi toimia sekä laillistetun eläinlääkärin sijaisena että väliaikaisia ja satunnaisia eläinlääkäripalveluja tarjoavan eläinlääkärin sijaisena. Opiskelija ei sen sijaan voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Vielä opiskeluvaiheessa olevan henkilön osalta työnantajan opastus ja valvonta ovat erityisen tarpeellisia.

Opiskelija, jolla on väliaikainen ammatinharjoittamisoikeus, voi hoitaa valtion, kunnan, yhteisön tai muuta eläinlääkärin virkaa tai tointa väliaikaisesti, jollei muussa kuin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa (29/2000) toisin säädetä.

Muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa opiskelevan henkilön mahdollisuutta toimia esimerkiksi kunnaneläinlääkärin sijaisena saattaa kuitenkin rajoittaa se, ettei hänen voida katsoa suorittaneen Suomessa opiskelevilta edellytettäviä opintoja vastaavia opintoja. Kunnaneläinlääkärin virka sisältää yleensä eläinlääkäripalvelujen tarjoamisen lisäksi viranomaistehtäviä, joissa on tunnettava suomalaista eläinlääkintähuoltolainsäädäntöä sekä hallintomenettelyä.

Kielitaito

Eläinlääkärinammatin harjoittajalla pitää olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

Eläinlääkärinimikkeen käyttäminen

Opiskelijalla, joka on saanut oikeuden harjoittaa eläinlääkärinammattia eläinlääkärin sijaisena, ei ole oikeutta käyttää eläinlääkärinimikettä. Eläinlääkärinimikettä saavat käyttää ainoastaan laillistetut eläinlääkärit sekä väliaikaisia ja satunnaisia eläinlääkäripalveluja tarjoavat henkilöt.

Väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden omaavan opiskelijan valvonta
Väliaikaisesti eläinlääkärinammattia harjoittavat opiskelijat kuuluvat eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000)  mukaisen valvonnan piiriin ja heidät merkitään eläinlääkärirekisteriin.

Työnantajan tehtävänä on ohjata ja valvoa eläinlääkärin sijaisena toimivaa opiskelijaa tämän työssä.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022