Mikrobikriteeriasetus

Mikrobikriteeriasetus (Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista, muutoksineen) on suunnattu toimijoille ja sen mukaan elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeet täyttävät asetuksen vaatimukset. Vaikka asetuksen mikrobiologiset vaatimukset on suunnattu pääsääntöisesti käytettäväksi omavalvonnassa, vaatimuksia sovelletaan myös viranomaisvalvonnan näytteisiin todentamaan, että toimijoille asetetut vaatimukset täyttyvät. Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat kuitenkin vain yksi keino muiden valvontakeinojen joukossa, jolla voidaan varmistaa säädösten vaatimusten täyttyminen.

Mikrobikriteeriasetuksen elintarvikkeen turvallisuutta koskevia vaatimuksia sovelletaan markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Sen sijaan prosessin hygieniaa koskevia vaatimuksia sovelletaan ainoastaan valmistusprosessin aikana. Yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 14 mukaan markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Edelleen valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaan viranomaisen on todennettava, että toimija noudattaa yhteisölainsäädännön vaatimuksia. Sen vuoksi viranomaisen on pysäytettävä sellaisten elintarvikkeiden markkinoilla olo, jotka eivät ole turvallisia, vaikka yhteisölainsäädännössä ei olisikaan asetettu mikrobiologisia vaatimuksia kyseiselle elintarvike-patogeeni -yhdistelmälle.

On erittäin suositeltavaa, että valvontaviranomaisten näytteenotto toteutetaan hyvin suunniteltuina projekteina, jotta saadaan oikeaa tietoa elintarvikevälitteisistä vaaroista elintarvikeketjussa. Projektit voivat olla joko seuranta- tai valvontatutkimuksia. Viranomaisprojekteiksi suositellaan erityisesti patogeenien tutkimista elintarvikkeista ja tuotantoympäristöstä ja -laitteista.

Eviran ohje 10502/2 (Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit) on suunnattu elintarvikevalvontaviranomaisille selventämään, kuinka yhteisölainsäädännössä asetettuja elintarvikkeiden mikrobiologisia vaatimuksia sovelletaan viranomaisvalvonnassa.

Eviran ohje 10501/2 (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen) on suunnattu elintarvikealan toimijoille. Ohje soveltuu myös elintarvikevalvontaviranomaisille, jotka valvovat mikrobikriteeriasetuksen noudattamista. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018